Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќснови управл≥нн€ активами
јктиви - це ресурси, контрольован≥ п≥дприЇмством, використанн€ €ких зумовлюЇ зб≥льшенн€ економ≥чних виг≥д у майбутньому. ƒо њх складу вход€ть ус≥ матер≥альн≥ ц≥нност≥, нематер≥альн≥ активи та кошти, що належать п≥дприЇмству на певну дату, а також њх розм≥щенн€ та використанн€.

ќборотн≥ активи Ч грошов≥ кошти та њх екв≥валенти, не обмежен≥ у використанн≥, а також ≥нш≥ активи, призначен≥ дл€ реал≥зац≥њ або споживанн€ прот€гом операц≥йного циклу чи прот€гом 12 м≥с€ц≥в з дати балансу.

” баланс≥ активи п≥дприЇмства розм≥щен≥ у трьох розд≥лах:

необоротн≥ активи;

оборотн≥ активи;

витрати майбутн≥х пер≥од≥в.

ƒо необоротних актив≥в належать: нематер≥альн≥ активи; незавершене буд≥вництво; основн≥ засоби; довгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ; довгострокова деб≥торська заборгован≥сть, в≥дстрочен≥ податков≥ активи й ≥нш≥ необоротн≥ активи.

√оловн≥ завданн€ управл≥нн€ оборотними активами пол€гають у: забезпеченн≥ безперервност≥ процесу виробництва, пришвидшенн≥ об≥говост≥ оборотних актив≥в, пол≥пшенн≥ рентабельност≥ оборотних актив≥в, м≥н≥м≥зац≥њ ризик≥в ≥ витрат, пов'€заних ≥з формуванн€м та використанн€м оборотних актив≥в.

« метою забезпеченн€ безперервност≥ процесу виробництва сл≥д сформувати окрем≥ види актив≥в в≥дпов≥дно до обс€г≥в господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства ≥ тривалост≥ його операц≥йного циклу.

” процес≥ управл≥нн€ оборотними активами в межах операц≥йного циклу розр≥зн€ють виробничий ≥ ф≥нансовий цикли.

“ривал≥сть виробничого циклу включаЇ: пер≥од обертанн€ середнього запасу сировини, матер≥ал≥в, нап≥вфабрикат≥в; пер≥од обертанн€ середнього обс€гу незавершеного виробництва; пер≥од обертанн€ середнього запасу готовоњ продукц≥њ.

‘≥нансовий цикл п≥дприЇмства Ч пер≥од обертанн€ грошових кошт≥в, ≥нвестованих в оборотн≥ активи, починаючи з моменту погашенн€ кредиторськоњ заборгованост≥ за сировину, матер≥али ≥ зак≥нчуючи ≥нкасац≥Їю деб≥торськоњ заборгованост≥ за в≥двантажену готову продукц≥ю.

‘ормуванн€ оптимальних виробничих матер≥альних запас≥в Ї одн≥Їю з головних складових комерц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

«аниженн€ величини оборотних актив≥в призводить до нест≥йкого ф≥нансового положенн€ п≥дприЇмства, перебоњв у виробничому процес≥, ≥ €к насл≥док до зменшенн€ обс€гу виробництва ≥ прибутку. ¬ свою чергу, завищенн€ розд≥лу оборотних актив≥в знижуЇ можливост≥ п≥дприЇмства зд≥йснювати кап≥тальн≥ вкладенн€ щодо розширенн€ виробництва.

ƒеб≥торська заборгован≥сть под≥л€Їтьс€ на так≥ види: деб≥торська заборгован≥сть за товари, терм≥н сплати €ких не настав; деб≥торська заборгован≥сть за товари, терм≥н сплати €ких минув; деб≥торська заборгован≥сть за отриманими вексел€ми; деб≥торська заборгован≥сть за розрахунками з бюджетом; деб≥торська заборгован≥сть за розрахунками з персоналом та ≥нш≥ види деб≥торськоњ заборгованост≥.

”правл≥нн€ грошовими коштами або залишком грошових кошт≥в, що пост≥йно перебувають у розпор€дженн≥ п≥дприЇмства, Ї нев≥д'Їмною частиною управл≥нн€ оборотними активами та маЇ зд≥йснюватис€ на таких засадах:

п≥дтримка м≥н≥мального залишку грошових кошт≥в дл€ безпереб≥йного виконанн€ поточних розрахунк≥в;

створенн€ резерву в≥льних грошових кошт≥в на випадок можливого розширенн€ обс€г≥в виробництва;

формуванн€ резерву грошових кошт≥в з метою компенсац≥њ передбачених витрат ≥ можливих втрат у процес≥ ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥;

своЇчасна трансформац≥€ в≥льних грошових кошт≥в у високол≥кв≥дн≥ ф≥нансов≥ ≥нструменти та њх зворотна конвертац≥€ дл€ поповненн€ залишку грошових кошт≥в.

ћ≥н≥мальна величина залишку грошових кошт≥в розраховуЇтьс€ з огл€ду на плановий обс€г плат≥жного обороту та швидк≥сть об≥гу грошових кошт≥в, що складаЇтьс€ на п≥дприЇмств≥ з урахуванн€м особливостей його д≥€льност≥.

3. ќснови управл≥нн€ кап≥талом ап≥тал Ц це засоби, €кими розташовуЇ суб'Їкт господарюванн€ дл€ зд≥йсненн€ своЇњ д≥€льност≥ з метою одержанн€ прибутку. –озр≥зн€ють пасивний кап≥тал, активний кап≥тал ≥ кап≥тал, переданий п≥дприЇмству на тимчасове використанн€ (позабалансовий кап≥тал). ¬с≥ види кап≥талу €вл€ють собою Їдине ц≥ле ≥ характеризують кап≥тал п≥дприЇмства з р≥зних стор≥н. ѕасивний кап≥тал п≥дприЇмства под≥л€Їтьс€ на так≥ основн≥ частини: власний кап≥тал, забезпеченн€ наступних витрат ≥ платеж≥в, позиковий кап≥тал. —труктуру пасивного кап≥талу п≥дприЇмства в≥дображено на рис.15.1. ¬ласний кап≥тал Ї одним з основних джерел формуванн€ майна п≥дприЇмства.

 


–ис. 15.1. —труктура пасивного кап≥талу п≥дприЇмства ¬ласний кап≥тал Ц це варт≥сть засоб≥в, €к≥ належать власникам п≥дприЇмства. ¬ласний кап≥тал можна також трактувати €к залишок в активах п≥сл€ вирахуванн€ зобов'€зань п≥дприЇмства (рис. 15.2). –ис. 15.2. ‘ормула розрахунку власного кап≥талу «м≥на обс€гу власного кап≥талу Ї показником ефективност≥ €к виробничоњ, так ≥ ф≥нансовоњ та ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥. Ѕ≥льш повно значенн€ власного кап≥талу розкривають функц≥њ, €к≥ в≥н виконуЇ в процес≥ кругооб≥гу кошт≥в (рис.15.3).

 

–ис. 15.3. ‘ункц≥њ власного кап≥талу ¬ласний кап≥тал характеризуЇтьс€ наступними основними позитивними особливост€ми: ѕростотою залученн€, тому що р≥шенн€, пов'€зан≥ з≥ зб≥льшенн€м власного кап≥талу (особливо за рахунок внутр≥шн≥х джерел його формуванн€) приймаютьс€ власниками й менеджерами п≥дприЇмства без необх≥дност≥ одержанн€ згоди ≥нших господарюючих суб'Їкт≥в; Ѕ≥льш високою здатн≥стю генеруванн€ прибутку у вс≥х сферах д≥€льност≥, тому що при його використанн≥ не потр≥бна сплата позикового в≥дсотка у вс≥х його формах; «абезпеченн€м ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ розвитку п≥дприЇмства, його платоспроможност≥ в довгостроковому пер≥од≥, а в≥дпов≥дно й зниженн€м ризику банкрутства.–азом з тим, йому властив≥ наступн≥ недол≥ки: ќбмежен≥сть обс€гу залученн€, а отже й можливостей важливого розширенн€ операц≥йноњ й ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства в пер≥оди спри€тливоњ кон'юнктури ринку на окремих етапах його життЇвого циклу. ¬исока варт≥сть у пор≥вн€нн≥ з альтернативними позиковими джерелами формуванн€ кап≥талу; Ќевикористана можлив≥сть приросту коеф≥ц≥Їнта рентабельност≥ власного кап≥талу за рахунок залученн€ позикових ф≥нансових засоб≥в, тому що без такого залученн€ неможливо забезпечити перевищенн€ коеф≥ц≥Їнта ф≥нансовоњ рентабельност≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства над економ≥чною.

–инков≥ умови господарюванн€ породжують обТЇктивну необх≥дн≥сть використанн€ субТЇктами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ позикових ф≥нансових ресурс≥в пор€д ≥з власними коштами, €к≥ Ї у њх розпор€дженн≥, тобто пор€д з≥ статутним кап≥талом за ≥ншими складовими власного кап≥талу.

ѕозиковий кап≥тал, позиков≥ ф≥нансов≥ кошти Ц це залучен≥ дл€ ф≥нансового розвитку п≥дприЇмства на поворотн≥й основ≥ грошов≥ кошти й ≥нше майно. ѕозиковий кап≥тал класиф≥куЇтьс€ за видами, терм≥нами використанн€ та ≥ншими ознаками. ”с≥ форми позикового кап≥талу, що використовуютьс€ п≥дприЇмством, Ї його ф≥нансовими зобовТ€занн€ми, €к≥ п≥дл€гають погашенню в передбачен≥ терм≥ни. ” баланс≥ позичковий кап≥тал п≥дприЇмства в≥дображаЇтьс€ у склад≥ зобовТ€зань за умови, що оц≥нка цих зобовТ€зань може бути достов≥рно визначена та ≥снуЇ ймов≥рн≥сть зменшенн€ економ≥чних виг≥д у майбутньому внасл≥док њх погашенн€.

” процес≥ розвитку п≥дприЇмства за м≥рою погашенн€ його ф≥нансових зобовТ€зань виникаЇ потреба в залученн≥ нових позикових засоб≥в.

ѕозиковий кап≥тал характеризуЇтьс€ наступними позитивними сторонами:

достатньо широк≥ можливост≥ залученн€, особливо при високому кредитному рейтингу п≥дприЇмства, на€вност≥ застави або гарант≥њ поручител€;

забезпеченн€ зростанн€ ф≥нансового потенц≥алу п≥дприЇмства при необх≥дност≥ ≥стотного розширенн€ його актив≥в ≥ зб≥льшенн€ темп≥в зростанн€ обс€гу його господарськоњ д≥€льност≥;

нижчою варт≥стю пор≥вн€но з власним кап≥талом за рахунок забезпеченн€ ефекту Ђподаткового щитаї (вилученн€ витрат за його обслуговуванн€ з бази оподаткуванн€ при сплат≥ податку на прибуток);

здатн≥стю генерувати прир≥ст ф≥нансовоњ рентабельност≥ (коеф≥ц≥Їнта рентабельност≥ власного кап≥талу);

розм≥р виплат за використанн€ не залежить в≥д доход≥в ф≥рми, що позвол€Ї зберегти надлишок доход≥в у випадку њх росту в розпор€дженн≥ власник≥в.

” той же час використанн€ позикового кап≥талу маЇ наступн≥ недол≥ки:

використанн€ цього кап≥талу генеруЇ найнебезпечн≥ш≥ ф≥нансов≥ ризики в господарськ≥й д≥€льност≥ п≥дприЇмства Ц ризик зниженн€ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та втрати платоспроможност≥. –≥вень цих ризик≥в зб≥льшуЇтьс€ пропорц≥йно зростанню питомоњ ваги використанн€ позикового кап≥талу;

засоби, сформован≥ за рахунок позикового кап≥талу, генерують меншу (за ≥нших однакових умов) норму прибутку, €ка знижуЇтьс€ на суму виплачуваного позикового в≥дсотка у вс≥х його формах (в≥дсотка за банк≥вський кредит; л≥зинговоњ ставки; купонного в≥дсотка за обл≥гац≥€ми; вексельного в≥дсотка за товарний кредит ≥ т. ≥н.);

висока залежн≥сть вартост≥ позикового кап≥талу в≥д коливань конТюнктури ф≥нансового ринку. ” р€д≥ випадк≥в, при зниженн≥ середньоњ ставки позикового в≥дсотка на ринку, використанн€ ран≥ше отриманих кредит≥в (особливо на довгостроков≥й основ≥) стаЇ п≥дприЇмству невиг≥дним у звТ€зку з на€вн≥стю дешевших альтернативних джерел кредитних ресурс≥в;

складн≥сть процедури залученн€ (особливо у великих розм≥рах), оск≥льки наданн€ кредитних ресурс≥в залежить в≥д р≥шенн€ ≥нших господарюючих субТЇкт≥в (кредитор≥в), вимагаЇ у р€д≥ випадк≥в в≥дпов≥дних сторонн≥х гарант≥й або застави (при цьому гарант≥њ страхових компан≥й, банк≥в або ≥нших господарюючих субТЇкт≥в надаютьс€, €к правило, на платн≥й основ≥).

«алежно в≥д строк≥в виконанн€ зобовТ€зань в≥тчизн€ними стандартами бухгалтерського обл≥ку позичковий кап≥тал под≥л€Їтьс€ на довгостроковий ≥ поточний.

«г≥дно з ѕ(—)Ѕќ 2 п≥д довгостроковими зобовТ€занн€ми сл≥д розум≥ти зобовТ€занн€, що будуть погашен≥ прот€гом строку, €кий перевищуЇ 12 календарних м≥с€ц≥в, або прот€гом строку, що перевищуЇ операц≥йний цикл, €кщо в≥н б≥льший 12 календарних м≥с€ц≥в.

ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€ ≥ в≥дпов≥дно довгостроковий позичковий кап≥тал п≥дприЇмства можна класиф≥кувати за такими видами:

позички банк≥в та ≥нш≥ позички, терм≥н погашенн€ €ких перевищуЇ 12 календарних м≥с€ц≥в;

довгостроков≥ зобовТ€занн€ за ем≥тованими обл≥гац≥€ми;

в≥дстрочен≥ податков≥ зобовТ€занн€;

довгостроков≥ вексел≥ видан≥;

довгостроков≥ зобовТ€занн€ з ф≥нансовоњ оренди та оренди ц≥л≥сних майнових комплекс≥в;

≥нш≥ довгостроков≥ зобовТ€занн€, зокрема в≥дпов≥дно до законодавства в≥дстрочена заборгован≥сть з податк≥в (≥нших обовТ€зкових платеж≥в), ф≥нансова допомога на зворотн≥й основ≥ тощо.

ѕ≥д поточними (короткостроковими) зобовТ€занн€ми необх≥дно розум≥ти зобовТ€занн€, що будуть погашен≥ прот€гом операц≥йного циклу або повинн≥ бути погашен≥ прот€гом 12 м≥с€ц≥в з дати складанн€ балансу. ѕоточний позичковий кап≥тал може формуватис€ за рахунок таких вид≥в зобовТ€зань:

короткостроков≥ кредити банк≥в;

поточна заборгован≥сть за довгостроковими зобовТ€занн€ми (частина довгостроковоњ заборгованост≥, €ку необх≥дно погасити прот€гом одного року з дати складанн€ балансу);

вексел≥ видан≥ (сума заборгованост≥ за виданими вексел€ми п≥д забезпеченн€ поставок (роб≥т, послуг) в≥д постачальник≥в, п≥др€дник≥в та ≥нших кредитор≥в, терм≥н погашенн€ €коњ не перевищуЇ 12 календарних м≥с€ц≥в);

кредиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги (сума заборгованост≥ постачальникам i п≥др€дникам за отриман≥ матер≥альн≥ ц≥нност≥, виконан≥ роботи та отриман≥ послуги, кр≥м заборгованост≥, що забезпечена вексел€ми);

поточн≥ зобовТ€занн€ за розрахунками з одержаних аванс≥в (сума внеск≥в, одержаних в≥д ≥нших ос≥б у рахунок наступних поставок продукц≥њ, виконанн€ роб≥т (послуг), а також суми попередньоњ оплати покупц€ми i замовниками рахунк≥в постачальника);

поточн≥ зобовТ€занн€ за розрахунками з бюджетом (заборгован≥сть п≥дприЇмства за вс≥ма видами платеж≥в до бюджету, включаючи податки з прац≥вник≥в п≥дприЇмства, а також зобовТ€занн€ за ф≥нансовими санкц≥€ми, що справл€ютьс€ у дох≥д бюджету);

поточн≥ зобовТ€занн€ ≥з внутр≥шн≥х розрахунк≥в (заборгован≥сть п≥дприЇмства повТ€заним сторонам ≥ кредиторська заборгован≥сть по внутр≥шньов≥домчих розрахунках);

≥нш≥ поточн≥ зобовТ€занн€ (суми зобовТ€зань, €к≥ не можуть бути включен≥ до ≥нших статей, зокрема заборгован≥сть за нарахованими процентами, та р€д ≥нших).

ƒо складу позичкового кап≥талу належать також зобовТ€занн€, €к≥ в≥дображаютьс€ за розд≥лом Ђƒоходи майбутн≥х пер≥од≥вї. ” ц≥й статт≥ показуютьс€ доходи, отриман≥ прот€гом поточного або попередн≥х зв≥тних пер≥од≥в, €к≥ належать до наступних зв≥тних пер≥од≥в. «окрема, до складу доход≥в майбутн≥х пер≥од≥в належать доходи у вигл€д≥ одержаних авансових платеж≥в за здан≥ в оренду основн≥ засоби та ≥нш≥ необоротн≥ активи (авансов≥ орендн≥ платеж≥), передплата на пер≥одичн≥ та дов≥дков≥ виданн€, виручка за вантажн≥ перевезенн€, виручка в≥д продажу квитк≥в транспортних i театрально-видовищних п≥дприЇмств, абонентна плата за користуванн€ засобами звТ€зку тощо.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 443 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2348 - | 2080 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.