Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—утн≥сть, функц≥њ, пол≥тика та механ≥зм ф≥нансового менеджменту
‘≥нансовий менеджмент Ц це процес управл≥нн€ формуванн€м, розпод≥лом ≥ використанн€м ф≥нансових ресурс≥в субТЇкта господарюванн€ та оптим≥зац≥њ об≥гу його грошових кошт≥в.

ћатер≥альна основа ф≥нансового менеджменту Ц реальний грошовий об≥г, тобто економ≥чний процес, €кий зумовлюЇ рух вартост≥, що супроводжуЇтьс€ певним потоком грошових платеж≥в та розрахунк≥в.

√оловна мета ф≥нансового менеджменту пол€гаЇ в забезпеченн≥ максим≥зац≥њ добробуту власник≥в п≥дприЇмства в поточному та перспективному пер≥одах, рац≥ональному використанню ресурс≥в з метою створенн€ ринковоњ вартост≥, здатноњ покрити вс≥ витрати, повТ€зан≥ з використанн€м ресурс≥в, ≥ забезпечити прийн€тний р≥вень доход≥в на умовах, адекватних ризику вкладник≥в кап≥талу.

≈фективне функц≥онуванн€ ф≥нансового менеджменту визначаЇтьс€ низкою принцип≥в, €к≥ т≥сно пов'€зан≥ з ц≥л€ми ≥ завданн€ми д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

ƒо основних принцип≥в ф≥нансового менеджменту належать так≥:

≥нтегруванн€ ≥з загальною системою управл≥нн€ п≥дприЇмством;

комплексний характер формуванн€ управл≥нських р≥шень;

планов≥сть ≥ системн≥сть у розробленн≥ управл≥нських р≥шень;

високий динам≥зм ф≥нансового управл≥нн€;

вар≥ативн≥сть п≥дход≥в до розробленн€ окремих управл≥нських р≥шень;

ор≥Їнтован≥сть на стратег≥чн≥ ц≥л≥ розвитку п≥дприЇмства.

ќсновн≥ мета ≥ завданн€ ф≥нансового менеджменту реал≥зуютьс€ через його функц≥њ. ”мовно функц≥њ ф≥нансового менеджменту класиф≥куютьс€ залежно в≥д його об'Їкта ≥ суб'Їкта.

‘ункц≥њ суб'Їкта ф≥нансового менеджменту Ц види управл≥нськоњ д≥€льност≥, спр€мован≥ на дос€гненн€ ц≥лей та вир≥шенн€ завдань ф≥нансового управл≥нн€ п≥дприЇмства. ƒо них в≥днос€тьс€ наступн≥ функц≥њ:

плануванн€ (комплекс заход≥в з розробки планових завдань ≥ њх реал≥зац≥њ на практиц≥);

прогнозуванн€ (розробленн€ можливих напр€м≥в ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства на тривалу перспективу, прогнозу зм≥н його ф≥нансового стану);

орган≥зац≥€ (пол€гаЇ у створенн≥ орган≥в управл≥нн€, побудов≥ структури апарату управл≥нн€, п≥дрозд≥л≥в ф≥нансовоњ служби, встановленн≥ взаЇмозв'€зк≥в м≥ж ними, розпод≥л≥ обов'€зк≥в ≥ повноважень);

координац≥€ (узгоджен≥сть роб≥т ус≥х ланок системи управл≥нн€, апарату управл≥нн€ ≥ фах≥вц≥в, Їдн≥сть в≥дносин м≥ж ними);

регулюванн€ (охоплюЇ комплекс поточних заход≥в, що забезпечують ф≥нансову ст≥йк≥сть п≥дприЇмства в раз≥ виникненн€ в≥дхиленн€ фактичних результат≥в в≥д планових завдань, заданих параметр≥в, норм ≥ норматив≥в);

мотивац≥€ (передбачаЇ спонуканн€ ≥ стимулюванн€ прац≥вник≥в ф≥нансовоњ служби до ефективноњ та продуктивноњ роботи з метою виконанн€ поставлених завдань ф≥нансового розвитку п≥дприЇмства);

контроль (перев≥рка орган≥зац≥њ ф≥нансовоњ роботи та виконанн€ ф≥нансових план≥в, ви€вленн€ в≥дхилень в≥д плану та своЇчасне внесенн€ коректив≥в).

«алежно в≥д об'Їкта ф≥нансового менеджменту розр≥зн€ють так≥ його функц≥њ:

управл≥нн€ кап≥талом;

управл≥нн€ активами;

управл≥нн€ грошовими потоками;

управл≥нн€ ≥нвестиц≥€ми;

управл≥нн€ ф≥нансовими ризиками;

управл≥нн€ прибутком;

антикризове ф≥нансове управл≥нн€.

‘≥нансова пол≥тика Ч форма реал≥зац≥њ ф≥нансовоњ ≥деолог≥њ та ф≥нансовоњ стратег≥њ п≥дприЇмства за найб≥льш важливими аспектами ф≥нансовоњ д≥€льност≥ на окремих етапах њњ зд≥йсненн€. ‘≥нансова пол≥тика формуЇтьс€ лише з конкретними напр€мами ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, що потребують забезпеченн€ найефективн≥шого управл≥нн€ з метою дос€гненн€ головноњ стратег≥чноњ мети ц≥Їњ д≥€льност≥.

ћехан≥зм ф≥нансового менеджменту Ч ц≥л≥сна, взаЇмопов'€зана та взаЇмод≥юча система р≥вн≥в, систем забезпеченн€, метод≥в, важел≥в та ≥нструмент≥в розробленн€, прийн€тт€ та реал≥зац≥њ управл≥нських р≥шень з питань ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ суб'Їкт≥в господарюванн€.

¬ажливо п≥дкреслити, що механ≥зм ф≥нансового менеджменту Ї не лише сумою його складових, а й ц≥л≥сною системою, адекватною певному р≥вню, де вс≥ складов≥ взаЇмопов'€зан≥, взаЇмод≥ють ≥ перебувають у процес≥ розвитку та удосконаленн€.

” механ≥зм≥ ф≥нансового менеджменту розр≥зн€ють р≥вн≥:

м≥жнародний (механ≥зм ф≥нансового менеджменту транснац≥ональних корпорац≥й);

нац≥ональний (стосуЇтьс€ механ≥зму ф≥нансового менеджменту суб'Їкт≥в господарюванн€ в межах ф≥нансовоњ системи нац≥ональноњ держави, особливост≥ €кого зумовлен≥ нац≥ональною законодавчо-нормативною базою, зокрема нац≥ональними стандартами обл≥ку ≥ зв≥тност≥, законами про оподаткуванн€ та ≥н.);

ринковий (особливост≥ ф≥нансового менеджменту, зумовлен≥ впливом ринкових регул€тор≥в та механ≥зм≥в, залежать в≥д стану ринк≥в, зм≥ни кон'юнктури товарних та ф≥нансових ринк≥в);

галузевий (на механ≥зм ф≥нансового менеджменту впливаЇ законодавчо-нормативна база, що регламентуЇ д≥€льн≥сть суб'Їкт≥в господарюванн€ певноњ галуз≥);

в≥домчий (кожне в≥домство, його суб'Їкти керуютьс€ у своњй робот≥ в≥домчою нормативно-методичною базою);

внутр≥шн≥й (специф≥ка механ≥зму ф≥нансового менеджменту на цьому р≥вн≥ визначена в статут≥ та внутр≥шн≥х положенн€х суб'Їкта господарюванн€).

¬ажливою складовою механ≥зму ф≥нансового менеджменту Ї системи забезпеченн€, до складу €ких вход€ть:

система орган≥зац≥йного забезпеченн€;

система ≥нформац≥йного забезпеченн€;

система кадрового забезпеченн€;

система техн≥чного забезпеченн€;

програмне забезпеченн€;

ф≥нансове забезпеченн€.

 ожна з перерахованих систем забезпеченн€ Ї важливим компонентом механ≥зм≥в п≥дготовки, прийн€тт€ та реал≥зац≥њ ф≥нансових р≥шень. ¬ажлива не т≥льки њхн€ на€вн≥сть, а й дотриманн€ за њњ формуванн€ та функц≥онуванн€ вимоги ефективност≥ системи.

¬ажел€ми €к складовими механ≥зму ф≥нансового менеджменту Ї проценти, дисконти, л≥ценз≥њ, сертиф≥кати, стандарти, див≥денди,податки.

ƒо ≥нструмент≥в ф≥нансового менеджменту належать ставки податк≥в, тарифи збор≥в, ц≥ни, тарифи, п≥льги, санкц≥њ, стимули, див≥денди, ф≥нансов≥ показники та ф≥нансов≥ коеф≥ц≥Їнти.

Ќеобх≥дними компонентами механ≥зму ф≥нансового менеджменту Ї техн≥чне (ѕ , мереж≥) та програмне забезпеченн€. —учасн≥ вимоги до роботи з персоналом, формуванн€ та використанн€ ≥нформац≥йноњ бази, зд≥йсненн€ комун≥кац≥йних зв'€зк≥в, ≥нформац≥йних поток≥в, моделюванн€, прогнозуванн€, бюджетуванн€ ф≥нансових розрахунк≥в можуть бути виконан≥ лише за умови на€вност≥ сучасних техн≥чних засоб≥в, оргтехн≥ки, мереж та програм продукту.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 380 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2047 - | 1862 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.