ТЕМА 15. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 15. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ
 

Методичні вказівки

до самостійного опрацювання матеріалу

Мета теми – надати студентам можливість вивчити основні положення економічної науки про необхідність та методи державного регулювання економіки, моделі державного регулювання та особливості державного регулювання економіки України.

Ключовим, дискусійним в економічній теорії є питання про те, які механізми – ринкові чи державні - здатні якнайефективніше підтримувати в економіці повну зайнятість. Прихильники класичної теорії обстоюють думку, що повна зайнятість – це норма ринкової економіки. Неповна зайнятість не є внутрішнім продуктом ринку, а виникає під впливом випадкових зовнішніх щодо ринкової економіки (війни, політичні перевороти, стихійне лихо тощо) чинників. Якщо це відбувається, то ринок здатний швидко відновлювати повну зайнятість без втручання. Це знаходить своє відображення в класичній моделі сукупної пропозиції.

Але положення класичної теорії про здатність ринку до швидкого відновлення повної зайнятості входить у суперечність із реальною економікою. Досвід багатьох країн свідчить, що економіка досить часто і тривалий період може перебувати в умовах неповної зайнятості і без державного втручання не здатна швидко вийти із цього стану.

Вперше такого висновку дійшов видатний англійський економіст Д.М. Кейнс. Спираючись на світову економічну кризу (1928 – 1933 рр.), яка увійшла в історію під назвою “Велика депресія”, він піддав конструктивній критиці класичну теорію. Натомість він запропонував альтернативну теорію, яка отримала назву “Кейнсіанська теорія”.

При вивченні теми слід звернути увагу на основні економічні функції держави, форми і методи державного регулювання. Зокрема, основні функції держави зводяться до таких:

1) створення правової бази функціонування суб’єктів ринкової економіки;

2) формування конкурентного середовища і його захист;

3) розподіл і перерозподіл доходів;

4) розробка і здійснення науково обгрунтованої і цілеспрямованої державної структурної політики;

5) виробництво суспільних товарів і благ;

6) регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання економіки здійснюється у відповідних формах: бюджетно-податкове, кредитно-грошове, адміністративно-економічне, цінове регулювання.

В результаті вивчення теми студент повинен знати основні поняття і категорії, розуміти і вміти пояснити необхідність державного регулювання, основні моделі – напрямки, форми і методи державного регулювання.

Мета теми –вивчення сутності фінансів, структури і механізму фінансової системи та її зв’язок з державним бюджетом.

Слід пам’ятати, що існування фінансів безпосередньо пов’язане з існуванням грошей, але причиною, що зумовила виникнення та існування їх, є не гроші, а потреби домогосподарств, підприємців та держави у ресурсах, які б забезпечували їхню життєдіяльність. Отже, наявність різних потреб у суб’єктів ринкового господарства зумовлює виникнення різних видів фінансових зв’язків. Система фінансових відносин різних рівнів та інструментів, що забезпечують їхнє функціонування, утворюють фінансову систему країни. Найважливішою ланкою фінансової системи держави є державний бюджет, який виконує такі функції: фіскальну, розподільчу, стимулюючу, контрольну. Чи може держава витрачати більше ніж вона має? Так, за цих умов держава вдається до проведення додаткової грошової емісії, що є суто інфляційним чинником, або застосовує інше джерело фінансування бюджетного дефіциту – позику. Не всякий дефіцит державного бюджету є небезпечним. Якщо він перевищує 2-3%, він не є небезпечним; якщо він не перевищує 3%, існує загроза інфляційних явищ в економіці (абсолютно неінфляційних чинників фінансування державного бюджету немає).

Нагромаджена сума позичених урядом коштів для фінансування дефіциту державного бюджету утворює державний борг. Існує безпосередній зв’язок між бюджетним дефіцитом і державним боргом.

З одного боку, державний борг є різницею між нагромадженою сумою всіх позитивних сальдо бюджетів і сумою всіх від’ємних сальдо бюджетів та сумою всіх від’ємних сальдо (дефіцитів), отже, бюджетний дефіцит формує державний борг;

З другого боку, зростання боргу потребує додаткових витрат бюджету на його обслуговування, що зумовлює зростання бюджетного дефіциту.

Для оцінки безпеки подальшого зростання державного боргу важливе значення має порівняння приросту обсягу реального ВВП та реальної ставки відсотка на обслуговування боргу. Якщо реальна ставка відсотка за борг перевищує темп приросту реального ВВП, то державним боргом неможливо управляти, зростає співвідношення , тобто борговий тягар посилюється. Якщо відсоткова ставка (r) і приріст ВВП урівноважені (r=ВВП), то весь приріст ВВП використовується для виплати процентів на обслуговування боргу, що теж є небезпечним. Якщо ж r ‹ ВВП, то таке зростання боргу не створює небезпеки і є бажаним для суспільства.

У результаті вивчення теми студент повинен знати поняття і категорії, вміти пояснити сутність та роль фінансів у ринковій економіці, місце державного бюджету у фінансовій системі, проблеми збалансованості державного бюджету та особливості податкової політики в Україні.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси категорій “фінанси” і “гроші”.

2. Розкрийте у загальному вигляді структуру надходжень та видатків державного бюджету.

3. Який зв’язок між бюджетним дефіцитом і державним боргом?

4. Зв’язок яких явищ віддзеркалює крива Лаффера?

5. За якими критеріями класифікують податки і чим визначається доцільність класифікації їх за різними критеріями?

6. Назвіть методи оподаткування, охарактеризуйте їх.

7. Яку роль в економічному та соціальному житті відіграють податки?

8. Чим зумовлена необхідність державного регулювання економіки?

9. Чим викликана еволюція теорії і практики регулювання національної економіки?

10. Що розуміється під ринковим регулюванням економіки і які Ви можете назвати його позитивні риси (ефекти)?

11. У чому полягають недоліки (дефекти) ринкового регулювання економіки?

12. Які головні економічні функції держави у ринковій економіці змішаного типу і чи є вони раз і назавжди такими?

13. Які Ви знаєте форми державного регулювання економіки і які економічні регулятори для цього використовує держава?

14. Як відбувається процес формування системи державного регулювання економіки України?

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Башняний Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Підручник для студентів вузів. –К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. –Тема 16, 18.

2. Бесєдін В. Створення, становлення і трансформування системи планування в Україні// Економіка України. –2002. -№4. –С. 4-10.

3. Гладких Д. Державне регулювання економіки за допомогою ціноутворюючих факторів.// Економіка України –2001. -№1. –С. 47-51.

4. Економічна теорія. Посібник вищої школи/Ворбйов Є.М.,
Гриценко А.А., Лісовицький В.М, Соболєв В.М./ під заг. ред. Воробйова Є.М. –Харків-Київ, 2001. –Гл. 29.

5. Економічна теорія: Політична економія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. –К.: Знання-Прес, 2001. –Гл.18.

6. Лісовенко В. Державний зовнішній борг України: етапи формування та розвиток./ Вісник НБУ. –2000. -№9. –С.35-36.

7. Наливайченко С. Економічні підйоми вдосконалення державного регулювання// Економіка України –2001. -№11. –С. 35-41.

8. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/
Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін. 2-ге вид. Перероб і допов. –К.: Вища школа, – Знання, 1997. –Р. 36-37.

9. Экономическая теория. Под ред. Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. –Спб: Изд. Спб ПУ ЭФ, Изд «Питер Паблишинг», 1997. –Гл. 24.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 277 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.