ІІІ. Розв‘язування задач
Лекции.Орг

Поиск:


ІІІ. Розв‘язування задач
ЛІТЕРАТУРА

7. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

8. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

9. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

10. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 2.

11. Основы экономической теории: Учеб.для вузов / Под ред. С.В.Мочерного. – К., 2004. – 607с.

12. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 2.

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Виробництво – процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання.

Фактори виробництва – всі необхідні ресурси, які використовуються для виробництва матеріальних та духовних благ.

Праця –це процес свідомої, доцільної діяльності людини, в якій вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речовин між собою і водночас змінюють власну природу.

Предмети праці – всі речовини природи, на які спрямована праця людини і які становлять матеріальну основу майбутнього продукту. Предмети праці бувають двох видів: дані природою та ті, які підлягають попередній обробці. Такий предмет праці називають сировиною.

Засоби праці – речі, за допомогою яких людина обробляє предмети праці. Вирішальна роль серед них належить механічним засобам праці (машини, устаткування). З моменту виготовлення засобів праці починається власне людська праця. До засобів праці також належать усі матеріальні умови процесу праці – робочі будови, канали, дороги тощо. Загальним засобом праці є земля.

Земля –фактор виробництва, що включає в себе землю, а також лісові, водні ресурси, родовища корисних копалин та інші природні багатства, що використовуються у виробничому процесі.

Факторні доходи –винагорода, що її отримують власники факторів виробництва від участі в поточному виробництві товарів і послуг (земля – рента, капітал – процент, робоча сили – заробітна плата).

Продуктивні сили –це засоби виробництва і люди, які володіють виробничим досвідом і надають руху засобам виробництва. Основною продуктивною силою є людина.

Виробнича функція –це технічне співвідношення між кількістю ресурсів, що використовуються виробником, і обсягом виробленої на цій основі продукції. На мікроекономічному рівні виробнича функція характеризує взаємозв’язок між обсягом виробленого продукту і витратами ресурсів (природних, трудових, капіталу).

 

Форми контролю знань– тестування, розв‘язання задач, усне опитування, економічний диктант, аналіз ситуаційних задач.


Семінарське заняття 3

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 270 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.