ТЕМА 11. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК. ВАЛОВИЙ ДОХІД ТА ПРИБУТОК
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 11. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК. ВАЛОВИЙ ДОХІД ТА ПРИБУТОК
 

Методичні вказівки

до самостійного опрацювання матеріалу

Розгляд матеріалу теми слід розпочинати з засвоєння визначення узагальнюючого поняття підприємства. Необхідно визначити, чому підприємство є первинною структурною ланкою суспільного виробництва. Далі слід виявити критерії, за якими підприємство набуває тієї чи іншої організаційно-правової форми, адекватної формі власності, структурі та розмірам об’єкта власності, умовам виробничо-господарської діяльності підприємств у ринковій економіці (фірми, корпорації та ін). У якості організаційної форми, найбільш адекватної вимогам прискореного науково-технологічного розвитку, слід розглянути акціонерні товариства, їх види та особливості управління об’єктами акціонерної власності. Поглиблення уявлення про первинну структурну ланку, в якій і зосереджується підприємницька діяльність в умовах ринку, виходить із вивчення питань доцільності певних розмірів підприємств та критеріїв, які визначають їх ефективні межі, та умов внутрішнього та зовнішнього середовища підприємництва. Форми організації господарювання на мікрорівні. А також основні види ринкової стратегії та тактики фірми, проблеми розвитку підприємств в Україні.

Розглядаючи структуру економічних ресурсів (факторів виробництва), ми визначали здатність до підприємництва одного з них. У цій главі ми повинні ретельно розглянути економічну природу підприємництва, прослідкувати еволюцію теоретичних уявлень про зміст цього явища, виявити тенденції розвитку форм і моделей підприємництва в сучасних умовах.

Підприємництво явище досить широке і багатовимірне. Тому в теорії поняття підприємництво" розглядається як різноаспектне. Будь-яка людська діяльність є суб’єктивною, оскільки вона здійснюється суб'єктом (людиною). Підприємницька діяльність — не виняток із правил.

Витрати виробництва — це те, у що обходиться підприємству виробництво товару. Витрати підприємства на виготовлення і реалізацію продукту називають собівартістю виробництва. Вони відрізняються від суспільно необхідних витрат на величину додаткового продукту. Вмінені витрати - це справжні витрати виробництва на певний товар, що дорівнюють найвищій корисності тих благ, які суспільство може отримати за найоптимальнішого використання економічних ресурсів (якби по-іншому використовувалися ці ресурси в разі недостатньо оптимального їх використання). Зовнішні витрати - це витрати на придбання сировини, робочої сили, матеріалів тощо; внутрішні витрати - це обладнання компанії, її грошовий капітал, інші активи, підприємницькі здібності (або власні ресурси). До постійних належать витрати на заробітну плату, сплату оренди (якщо орендується приміщення, основні фонди тощо), витрати на освітлення, опалення, сплату відсотків за кредит тощо. До змінних належать витрати на сировину, матеріали, паливо, електроенергію. На стадії машинної індустрії в основі товарних цін лежать не лише суспільно необхідні витрати (не тільки закон вартості), а й співвідношення між попитом і пропозицією (закон попиту і пропозиції). Тому ціна - це грошовий вираз ціни виробництва, взаємодії закону вартості та закону попиту і пропозиції. На вищій стадії розвитку капіталізму ціна перетворюється на грошовий вираз монопольної ціни виробництва, в якій відображається дія законів вартості, попиту і пропозиції та монополізації виробництва.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне і відмінне у поняттях "підприємництво" і "бізнес".

2. Який критерій лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та великі? Для чого потрібна така класифікація?

3. Як і чому співіснують великі, середні та малі підприємства?

4. Назвіть чинники зниження собівартості продукції.

5. Проаналізуйте концепції прибутку та їх витоки.

6. Які фактори впливають на величину прибутку?

7. Назвіть фактори, що обумовлюють формування ціни на продукцію фірми.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Гальперин В. М. Микроэкономика: в 2-х томах. – СПб. – 2004. – 853 с.

2. Горобчик Т.Т. Мікроекономіка: Навчальний посібник: 2-ге видання. – К.: ЦНЛ, 2004. – 320 с.

3. Гронтковська Г.Е., Косик А.Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 420 с.

4. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

5. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

6. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

7. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 12,13.

8. Основи підприємницької діяльності: Навч.посіб.для ВНЗ / Мочерний С. – К., 2004. – 280с.

9. Основы экономической теории: Учеб.для вузов / Под ред. С.В.Мочерного. – К., 2004. – 607с.

10. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 18.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.