ТЕМА 12. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ. ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТ І РЕНТА
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 12. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ. ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТ І РЕНТА
 

Методичні вказівки

до самостійного опрацювання матеріалу

У ринковій інфраструктурі виокремлюють елементи, через які реалізуються її функції. Їх можна згрупувати у три блоки: організаційно-технічна інфраструктура, куди входять товарні біржі та аукціони, торговельні дома і торгові палати, холдингові і брокерські компанії, ярмарки, пункти прокату і лізингу, державні інспекції, різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікації та засоби оперативного зв'язку; фінансово-кредитна інфраструктура ринку, куди входять банки, фондові і валютні біржі, страхові інвестиційні компанії, фонди профспілок та інших громадських організацій; організаційно-дослідна інфраструктура ринку включає наукові інститути, аудиторські організації.

Серед елементів інфраструктури ринку центральне місце належить біржам(товарним, фондовим, валютним, нерухомості, праці та ін.). Розглянемо основні їх види. Біржа праці- регулярно здійснює посередницькі операції на ринку праці. Біржа праці виконує такі функції: аналізує стан ринку праці, прогнозує попит і пропозицію робочої сили; веде облік громадян, що звертаються за працевлаштуванням; сприяє працевлаштуванню працездатних; здійснює професійну орієнтацію молоді; виплачує допомогу по безробіттю тощо. Товарна біржа - комерційне підприємство, регулярно функціонуючий ринок однорідних товарів з певними характеристиками. Мета товарних бірж - надання послуг в укладанні угод, з'ясування товарних цін, визначення та полегшення товарообміну. Фондова біржа - це ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів. На ній продаються та купуються акції, облігації акціонерних компаній та облігації державних позик.

Головною установою, яка обслуговує рух грошового позичкового капіталу, є банк. Банк(від італ. „banco” – лавка, крамниця) – це фінансова установа, яка акумулює тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимча­сове користування у формі кредиту (позики), виступає посеред­ником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей. Усі банки як фінансові установи організаційно впорядковані в банківську систему — сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють у межах грошово-кредитного механізму. Основне призначення банків посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців грошових ресурсів.

Тепер розглянемо основні аспекти торгового капіталу та сферу його функціонування. Ринок — це перш за все торгівля товарами і послугами. Вона відіграє функцію життєзабезпечення суспільства через надання певних послуг споживчого і виробничого характеру, що потребує певних ресурсів. Це формує торгівлю як самостійну сферу підприємницької діяльності. У цій галузі діяльності капітал як ресурс набуває форми торгового капіталу, який забезпечує рух товарів від виробника до споживача. Функцією торгового капіталу є обслуговування процесу купівлі і продажу товарів.

Аграрно-промисловий комплекс (АПК) — це сукупність галузей народного господарства, що виробляють, переробляють, зберігають і доводять до споживача сільськогосподарську продукцію. До АПК належать основні сфери: 1) виробництво засобів виробництва для сільського господарства та його виробничого обслуговування; 2) власне сільське господарство; 3) збирання, заготівля, переробка, зберігання, транспортування сільськогосподарської продукції. На відміну від інших товарів, земля — особливий товар, ціна якого ґрунтується не на вартості, а на тому доході, який вона приносить своєму власникові, — ренті. Ціна землі — це дисконтований потік її доходу (ренти). В умовах ринкового реформування економіки України державне регулювання аграрної сфери має бути ширшим і різноманітнішим. Державна підтримка селянських господарств має стати невід'ємною складовою загальнодержавної програми соціально-економічних перетворень.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте капітал у сфері торгівлі. В чому полягають витрати обігу?

2. Що таке товарні біржі?

3. Що таке фондова біржа?

4. Охарактеризуйте банки, їх роль та функції.

5. У чому полягає сутність кредиту та які його форми ви знаєте?

6. Що таке земельна рента? Які її види ви знаєте?

7. Що таке ціна землі й від чого вона залежить?

8. Чому необхідна державна підтримка сільськогосподарського виробництва?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

2. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

3. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

4. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 14.

5. Основы экономической теории: Учеб.для вузов / Под ред. С.В.Мочерного. – К., 2004. – 607с.

6. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 17.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 298 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.