ІІІ. Розв‘язання задач. 1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І
Лекции.Орг

Поиск:


ІІІ. Розв‘язання задач. 1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І
 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

2. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

3. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

4. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 10.

5. Основы экономической теории: Учеб.для вузов / Под ред. С.В.Мочерного. – К., 2004. – 607с.

6. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 14.

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Безробіття — соціально-економічна ситуація, за якої певна кількість активного, працездатного населення не може знайти роботу. Громадянин отримує статус безробітного тоді, коли з ним припинений трудовий договір у зв'язку з виробничими змінами, і він впродовж найближчих 10 днів реєструється в службі працевлаштування.

Граничний продуктпоказує, як змінюється обсяг випуску продукції в результаті наймання кожного додаткового працівника. Доти, поки дохід від граничного продукту більше виплачуваної заробітної плати, їм є сенс наймати додаткових працівників.

Закон Оукена — збільшення поточного рівня безробіття на 1%. Над рівнем безробіття при певній зайнятості збільшує відставання реального ВНП на 2,5% від потенціального ВНП країни.

Заощадження — частина грошових доходів населення, які люди вкладають для майбутніх потреб. Заощадження — це прибуток із вирахуванням споживчих витрат і податків.

Заробітна плата— 1) грошовий вираз ціни праці; 2) перетво­рена форма вартості та ціни робочої сили як товару. [Розмір заробітної плати визначається трьома факторами: 1) кількістю та якістю витраченої праці; 2) вартістю робочої сили; 3) відповідністю попиту і пропозиції на ринку праці].

Заробітна плата погодинна — ціна робочої сили відносно одиниці часу її функціонування протягом години, дня, тижня, місяця і т.д. Тому розрізняють погодинну, поденну, тижневу і місячну заробітну плату. Розмір погодинної заробітної плати залежить від "ціни праці" за одиницю часу та тривалості робочого дня.

Заробітна плата реальна — визначається кількістю товарів і послуг, які може придбати найманий робітник за номінальну заробітну плату після відрахування податків. Реальна заробітна плата прямо пропорційна номінальній і обернено пропорційна розміру податкової ставки, рівню цін на предмети споживання і послуги.

Капітал - 1) усе, що здатне приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів і послуг. У більш вузькому значенні — це вкладене у справу, працююче джерело доходу у вигляді засобів виробництва (фізичний капітал); 2) сукупність виробничих відносин капіталістичного способу виробництва.

Нагромадження капіталу — перетворення додаткової вартості у капітал. Для капіталізму характерне розширене відтворення, за якого частина додаткової вартості спрямовується у фонд нагромадження, інша - споживається як дохід. Процес нагромадження капіталу відбувається у двох основних формах: 1) концентрації капіталу; 2) його централізації.

Накопичення — 1) відкладання частини доходу на майбутні потреби; 2) перетворення частини прибутку в капітал; 3) нарощування основних засобів державою, підприємствами, підприємцями, домогосподарствами.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.