ТЕМА 16. СУТЬ І СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 16. СУТЬ І СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 

Методичні вказівки

до самостійного опрацювання матеріалу

Мета теми – надати студентам можливість вивчити закономірності розвитку світового господарства, сутність зовнішньоекономічних відносин і проблеми інтеграції України в світове господарство.

Слід звернути увагу, що виникнення світового господарства – не випадковий процес, а об’єктивна закономірність розвитку суспільства, зумовлена формуванням в ході історичного розвитку суспільного виробництва матеріальних передумов цього процесу, зокрема це:

- міжнародний поділ праці, який визначає необхідність спеціалізації виробництва країн відповідно до їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, економію затрат суспільної праці, раціональне розміщення продуктивних сил;

- спеціалізація, яка на певному етапі породжує процес інтернаціоналізації виробництва, тобто інтернаціоналізація виробництва стає економічною формою розвитку міжнародного поділу праці та міжнародного усуспільнення виробництва;

- інтернаціоналізація, що в свою чергу передбачає розвиток економічної інтеграції, яка зумовлює тенденцію до економічної єдності світу на основі зближення й взаємопереплітання національних економік, проведення узгодженої державної економічної політики.

Однією з характерних особливостей світового господарства другої половини XX ст. є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Відбувається розширення і поглиблення економічних відносин між країнами, групами країн, економічними угрупованнями, окремими фірмами та організаціями. Прояви даного процесу: поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації фінансово-економічних зв'язків, глобалізації світового господарства, зростання відкритості національних економік, розвиток і зміцнення регіональних міжнародних структур.

Отже, розпочинати дослідження теми слід з визначення сутності міжнародних економічних відносин.

Міжнародні економічні відносини(МЕВ) являють собою, з одного боку, головну, найбільш динамічну та масштабну складову частину цілісної системи міжнародних відносин, а з іншого — систему економічних відносин, що виникають між суб'єктами з різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання споживчих благ.

Основними формами міжнародних економічних відносин, через які проявляється функціонування світової системи господарювання є: міжнародна торгівля; міжнародний рух капіталів; міжнародна міграція робочої сили; міжнародні валютно-фінансові відносини; науково-технічне співробітництво.

При вивченні міжнародної торгівлі необхідно звернути увагу на теорію порівняльних переваг, сутність якої полягає в тому, що країни продають (експортують) товар інтенсивного використання відносно надлишкових факторів та ввозять (імпортують) продукти інтенсивного використання відносно дефіцитних для них фондів. У результаті відбувається вирівнювання цін на фактори виробництва, втрачаються відносні переваги, вирівнюються умови розвитку.

При розгляді міжнародного руху капіталів слід звернути увагу на форми вивозу капіталу за способом отримання доходу на капітал: позичковий (позики, кредити, банківські депозити); підприємницький (прямі інвестиції - надають право управлінського контролю за об’єктом, у який інвестовано капітал, портфельні інвестиції – здійснюються шляхом придбання акцій іноземних підприємств у розмірах, які не забезпечують право власності або контролю за ними.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати основні поняття і категорії, розуміти механізм функціонування світового господарства.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте основні риси сучасного світового господарства.

2. У чому полягає необхідність і суть регулювання світових господарських зв’язків?

3. Доведіть, що міжнародний поділ праці знаходиться в основі розвитку світового господарства.

4. Охарактеризуйте розвиток міжнародної спеціалізації й кооперування внаслідок розгортання НТП.

5. Назвіть фактори поглиблення інтернаціоналізації господарського життя і поясніть їх вплив.

6. Якою є історія становлення світової валютної системи і які головні засади її сучасного функціонування?

7. У чому полягає суть і які напрямки міжнародного руху капіталів?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

2. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

3. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

4. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 20,21,22.

5. Політична економія : Навчальний посібник /К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 20.


ТЕМА 17. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

 

Методичні вказівки

до самостійного опрацювання матеріалу

Вивчення теми надасть студентам можливість отримати уявлення про економічні аспекти глобальних проблем та опанувати форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

Процес формування світового господарства має негативні соціально-економічні наслідки. Річ у тім, що паралельно з ним виникає й загострюється ряд проблем, які безпосередньо зачіпають інтереси всього людства. Від їх своєчасного розв’язання залежить існування планетарної цивілізації. Проблеми ці отримали назву глобальних, тобто таких, що охоплюють не якусь одну країну або групу країн, а планету в цілому. Виникла навіть самостійна галузь знань – глобалістика, яка вивчає найзагальніші планетарні проблеми сучасного й майбутнього розвитку людської цивілізації. Виникнення глобальних проблем — очевидний прояв глобалізації світового господарства, що протікає в конфліктній, проблемній, суперечливій формі.

До глобальних проблем відносяться ті, що відповідають критеріям: мають загальносвітовий характер; нерозв’язання їх викликає загрозу людству; вони потребують невідкладних скоординованих дій світового співтовариства. За переліченими ознаками глобальні проблеми поділяють на три сфери дії:

1. Взаємодія природи й суспільства.

2. Суспільні взаємовідносини.

3. Розвиток людства.

Слід зазначити, що серед глобальних проблем, які стоять нині перед людством, найгострішими є:

- проблема збереження миру;

- екологічна безпека;

- проблема забезпечення людства продовольством, сировиною та енергією;

- проблема освоєння світового океану;

- проблема економічного відставання країн, що розвиваються;

- проблема зайнятості населення.

Звертаємо увагу студентів на те, що глобальні проблеми мають яскраво виражений економічний аспект. Вони впливають на структуру відтворення, динаміку економічних процесів, пошуки продуктивних форм і методів управління. Так, наприклад, щорічні збитки від деградації природи оцінюються (у відсотках від ВНП):0,4—2 для розвинутих країн (США, ФРН, Нідерланди, Японія, Великобританія); 3—5 — для держав Східної Європи; 6—15 — для країн СНД (зокрема в Україні — 10—15 %); 6—18 — у країнах «третього світу» (Нігерія, Ефіопія та ін.). Рекомендуємо студентам навести аналогічні приклади, що характеризують соціально-економічні наслідки інших глобальних проблем.

Розкриваючи питання щодо міжнародного співробітництва в розв‘язанні глобальних проблем, слід ще раз звернути увагу на той факт, що ці проблеми неможливо вирішити швидко на рівні окремих країн. Потрібен єдиний міжнародний механізм їх розв'язання і регулювання, визначення міжнародних правових та економічних норм. Головна роль відводиться міжнародним організаціям: ООН, МВФ, ВТО, міжурядовим регіональним та субрегіональним організаціям, багатостороннім угодам і програмам співробітництва.

Можна навести численні приклади успішних спроб щодо роз­в'язання, хоча б часткового, низки глобальних проблем. Зокрема, на міжнародному рівні приділяється велика увага екологічним проблемам. Міжнародна комісія з питань навколиш­нього середовища і розвитку розробляє проблеми покращання якості природного середовища та загальної екологічної обстанов­ки. Ця комісія та інші міжнародні організації визначають критерії екологічної безпеки, розробляють короткострокові та довгострокові програми.

Розв’язання глобальних проблем сучасності, забезпечення майбутньої людської цивілізації вимагають розробки й реалізації комплексної колективної програми: екологічної, економічної і воєнно-політичної безпеки людства.

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків?

2. Чим глобальна економіка відрізняється від світової економіки?

3. Чому глобалізація є новим етапом інтеграційних процесів у світовій економіці?

4. Назвіть основні ознаки глобальних проблем.

5. Які основні передумови вирішення глобальних проблем?

6. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

7. Яку роль відіграє ООН та інші міжнародні суспільно-політичні організації у вирішенні глобальних проблем?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

2. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

3. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

4. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 23.

5. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 24.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 367 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.