ТЕМА 14. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 14. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ
 

Методичні вказівки

до самостійного опрацювання матеріалу

Мета теми – надати студентам можливість вивчити фактори економічного зростання, його базові моделі та з’ясувати сутність циклічних коливань як форми економічного розвитку. При вивченні теми слід звернути увагу на показники, фактори та моделі економічного зростання. Основними показниками економічного зростання є абсолютне збільшення валового внутрішнього продукту, валового національного продукту й національного доходу в цілому або темп приросту цих показників у розрахунку на душу населення. Показники абсолютного приросту використовуються в більшості випадків для оцінювання темпів зростання економічного потенціалу країни; приріст на душу населення – для аналізу динаміки добробуту населення країни та порівняння рівнів життя в різних країнах. Обсяг національного продукту залежить від кількості виробничих факторів та рівня технічного прогресу. Залежність економічного зростання від його факторів описується за допомогою певних моделей.

Вивчення теми також передбачає знання циклічності як загальної форми економічної динаміки. Розвиток ринкової економіки засвідчує, що зростання виробництва чергується з його падінням, але такі коливання відбуваються не хаотично, а у формі економічних (ділових) циклів, які складаються із чотирьох фаз: криза (або падіння); депресія (або застій); пожвавлення; піднесення (або зростання).

Економічне зростання (ЕЗ) –це збільшення обсягів виробничих потужностей або ВНП за умов повної зайнятості. Рівень ЕЗ належить до найважливіших показників, які характеризують розвиток національного господарства і використовуються для міжнародних порівнянь. Його визначають двома способами: як збільшення абсолютного реального ВНП чи ЧНП за певний період або зростання реального ВНП чи ЧНП на душу населення. Вимірюють ЕЗ за допомогою обчислення річних темпів зростання в процентах.

Досліджуючи економічне зростання, необхідно мати на увазі ті фактори, що найбільше впливають на нього. Всі фактори економічного зростання можна розділити на такі: 1) пропозиції (природні ресурси, трудові ресурси, основний капітал, науково – технічний прогрес); 2) попит (сукупний попит С+I+G+Xn); 3) розподіл (ефективний розподіл ресурсів).

Фактори пропозиції забезпечують фізичне зростання, тобто збільшення виробництва реального продукту. Але ці фактори – лише передумови для ЕЗ. Щоб воно відбулося насправді, відповідно повинен зрости сукупний попит. Обмеженість ресурсів диктує необхідність вибрати оптимальні виробничі цінності і сам процес виробництва базуються на принципах заміщення факторів з урахуванням масштабу виробництва. Існує прямий зв’язок між економічним зростанням і виробничими можливостями (технологія, техніка, зайнятість, оптимальний розподіл ресурсів). Для характеристики ЕЗ використовують ряд показників, за допомогою яких виміряють результативність використання окремих факторів виробництва: продуктивність праці, трудомісткість продукції; продуктивність капіталу, капіталомісткість продукції, продуктивність природних ресурсів, ресурсоємність продукції.

Кожне суспільство прагне до ЕЗ. Технічний прогрес, швидше збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня є стратегічними напрямками динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове ЕЗ не завжди є рівномірним. Воно переривається періодами економічної нестабільності, коливання у темпах економічного зростання, структури і ефективності відтворення. Періоди швидкого зростання економіки перериваються інфляцією (зростання цін), спадом виробництва і низьким рівнем зайнятості (безробіття), тобто економіка розвивається циклічно.

У результаті вивчення теми, студент повинен знати базові категорії, розуміти їх сутність, вміти провести аналіз економічної динаміки, знати специфіку і структуру економічного циклу.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яке значення має економічне зростання?

2. Які основні фактори економічного зростання?

3. Які причини різкого падіння обсягу виробництва в Україні?

4. Які межі та напрямки оптимального впливу моделі на рух ділових циклів?

5. Назвіть фактори, що можуть забезпечити стабілізацію економіки в Україні, а в майбутньому її зростання?

6. Як Ви розумієте механізм виходу з економічної кризи?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

2. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

3. Климова Н.І. Політична економія: Навчальний посібник. Ч 1 – 3. – Харків: ХБІ УАБС. – 2007.

4. Макконнелл Р.К., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. –М.: Республика, 1992. –Т.1, Гл. 10, 21.

5. Мочерний С.В. Політична економія : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Я. С. Мочерна. - 2-ге вид., випр. і доп.:Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2007. – Розділ 18.

6. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник \Відп. Ред.. Г.Н. Климко. –К.: Знання –Прес, 2004, розд.22 . Розд.24.

7. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савлук, О.О.Бєляєва та ін. ; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенко. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2006. – Розділ 19,20.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 288 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.