Лекции.Орг


Поиск:
Тема роботи: «Семантика і функціонування фазових дієслів у мові творів Р. Іваничука».
Тема роботи: «Семантика і функціонування фазових дієслів у мові творів Р. Іваничука».

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ДІЄСЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 5

1.1. Поняття про фазові дієслова та історію їх вивчення 5

1.2. Різновиди фазових дієслів 14

1.2.1. Дієслова із власне фазовим значенням 14

1.2.2. Фазові дієслова із звуженим значення і обмеженою сполучуваністю 16

1.3. Функціональне навантаження фазових дієслів у реченні 18

Висновки до розділу 1 20

РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВИХ ДІЄСЛІВ У МОВІ ТВОРІВ РОМАНА ІВАНИЧУКА 25

2.1. Семантичні різновиди фазових дієслів у мові творів Р. Іваничука 25

2.1.1. Дієслова із власне фазовим значенням 25

2.1.2. Фазові дієслова із звуженим значенням і обмеженою сполучуваністю 25

2.2. Граматичні особливості вживання фазових дієслів у творах Р. Іваничука 28

2.3. Функції фазових дієслів у мові творів Р. Іваничука 29

Висновки до розділу 2 35

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

ДОДАТКИ 47

 

 

ВСТУП

 

Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю. Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, вона розвивається разом із суспільством. Знати мову – означає володіти всіма її структурами та словами. В кожній мові існують одиниці, що утворюють її номінативний інвентар, і визначають правила об’єднанняданих одиниць у сполучення. Сукупність таких мовних сутностей прийнято відносити до специфічних частин мови.

Дієслова, як частина мови, займають особливе місце в словниковому складі англійської мови. Їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку зацікавленість науковців, вимагає серйозного аналізу змісту та форми мовних одиниць, тому потрібно знати і розуміти їхню структуру, семантику та суть. Дієслову притаманна більша, ніж іншим частинам мови, ємність змістовної структури та більш рухоме коло значень, воно характеризується складною і розгалуженою парадигмою словозмінних форм та широким колом сполучуваності (І. С. Кесельман, О. С. Цимеринова). Дієслівна лексика мова зазвичай різноманітна. Дієслова можуть виникати на підставі образного уявлення дійсності, що відображає емпіричний, культурний або історичний досвід деякої мовної групи, певні типові ситуації або історичні події, які ще живуть у свідомості носіїв мови або вже забуті у деталях.

Дослідженню дієслів на рівні загальновживаної мови на сьогоднішній день присвячено цілу низку праць, в яких лінгвісти, як наприклад:
А. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, В. В. Виноградов, Н. Ф. Грозян,
М. М. Лучак, М. В. Мирончук та ін. звертають увагу переважно на структурну, значеннєву, стилістичну, конотативну сторони дієслівної лексики, їх функціонування у різних мовних стилях. Проблемі дослідження дієслова як частини мові присвячені роботи багатьох науковців. Так В. Д. Аракін вивчає місце дієслова в англійській та російській мові, способи перекладу дієслова на основі порівняння зазначених мов; М. М. Лучак досліджує вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові; С. Ю. Мудрич вивчає проблему виокремлення частин мови в сучасному мовознавстві, аналізує тенденції розвитку питання про частини мови, визначає і зіставляє критерії виокремлення частин мови в сучасній українській та англійській мовах, здійснює типологічний аналіз граматичної будови обох мов; Е. Я. Мороховська досліджує дієслово та його роль в граматичній системі мови та ін.

Дієслівні одиниці вживаються в усіх галузях життя сучасної людини. Вони використовуються як в оригінальних творах класиків, так і у сучасних письменників, активно використовуються в засобах масової інформації та у повсякденному мовленні. Дієслівні одиниці мови є квінтесенцією її національного обличчя. Вони містять у собі велику силу експресії та емоційної наснаги.

До питання про фазових дієслова лінгвісти звернулися порівняно недавно, хоча аналітизм в українській мові досить поширений. Ця тема не піднімалася вченими аж до останньої третини XX століття, в академічних ж граматиках української мови фазові дієслова зустрічаються лише в розділі «Синтаксис», де мова йде про складений дієслівний присудок. У багатьох мовах існують фазові дієслова, які передають фазові смисли, але при цьому зберігають синтаксичні ознаки дієслів. Багато дослідників до сих пір сперечаються з приводу статусу фазових дієслів у лексичній системі української мови. Одні вважають що вони є дієсловами зв’язками, інші говорять про їх самостійність, тобто наділяють фазові дієслова лексичним значенням. Актуальність вивчення семантики фазових дієслів у функціональному аспекті продовжує перебувати у колі мовознавців-теоретиків. Найбільший інтерес представляє дослідження маловивчених фазових дієслів та їх функціональних характеристик у тексті. Фазовість передає початковий та кінцевий етапи спливання дії, а також проміжні етапи розвитку між початковою та кінцевою межею.

Тема роботи: «Семантика і функціонування фазових дієслів у мові творів Р. Іваничука».

Мета роботи – дослідити семантику і функції фазових дієслів у творах
Р. Іваничука.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) систематизувати знання щодо поняття фазових дієслів;

2) узагальнити різновиди фазових дієслів;

3) охарактеризувати функції навантаження фазових дієслів у реченні;

4) дослідити семантичні різновиди фазових дієслів у мові творів
Р. Іваничука;

5) визначити граматичні характеристики вживання фазових дієслів у творах Р. Іваничука;

6) проаналізувати функції фазових дієслів у мові творів Р. Іваничука.

Предметом дослідження є фазові дієслова в українській мові.

Об’єктом дослідження виступають семантика та функції фазових дієслів у творах Р. Іваничука.

Матеріалом дослідження послужила творчість українського письменника Р. Іваничука.

Вибір методів та прийомів дослідження пов’язаний зі специфікою об’єкта дослідження та конкретними завданнями, що обумовлюються темою дослідження. З цією метою в роботі використані: метод лінгвістичного аналізу для виявлення фазових дієслів у текстах Р. Іваничука; метод аналізу та опису для систематизації уявлень про фазові дієслів та їх функції у тексті.

Теоретична і практична значущість дослідження пояснюється тим, що його результати стануть внеском у дослідження фазових дієслів, визначення їх місця у системі класифікації дієслівної лексики.

Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку використаних джерел, додатків.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2020-07-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 23935 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

616 - | 518 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.