Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з води очищеноњ, води високо очищеноњ та води дл€ ≥н*Їкц≥й.
1.’≥м≥к визначаЇ добро€к≥сн≥сть води очищеноњ. який реактив йому необх≥дно використовувати дл€ ви€вленн€ дом≥шки н≥трат≥в? A* розчин д≥фен≥лам≥на B розчин бар≥ю хлориду C розчин кислоти сульфосалициловоњ D розчин амон≥ю оксалату E розчин ср≥бла н≥трату Ќ≥трати. Ќе б≥льше 0.00002 %. 5 мл субстанц≥њ пом≥щають у проб≥рку, занурену в льод€ну баню, додають 0.4 мл розчину 100 г/л кал≥ю хлориду, 0.1 мл розчину дифен≥лам≥ну ≥ крапл€ми, при пере- м≥шуванн≥, 5 мл кислоти с≥рчаноњ, в≥льноњ в≥д азоту.ѕот≥м проб≥рку перенос€ть у вод€ну баню, нагр≥тудо температури 50 ∞—; через 15 хв блакитне забарвленн€ випробовуваного розчину маЇ бути не ≥нтен- сивн≥шим за забарвленн€ еталона, приготованого паралельно з випробовуваним розчином ≥з використанн€м сум≥ш≥ 4.5 мл води, в≥льноњ в≥д н≥трат≥в, – ≥ 0.5 мл еталонного розчину н≥трату. ƒ‘” 1.4, с. 390
2. ѕров≥зор-анал≥тик аптеки проводить анал≥з води очищеноњ. дл€ цього певну к≥льк≥сть досл≥джуваного зразка в≥н доводить до кип≥нн€, додаЇ 0,02 ћ розчин кал≥ю перманганату ≥ кислоту с≥рчану розведену. ѕ≥сл€ кип'€т≥нн€ отриманого розчину прот€гом 5 хвилин рожеве забарвленн€ повинне збер≥гатис€. яку дом≥шку визначав пров≥зор-анал≥тик? A * речовини, що окиснюютьс€ B д≥оксид вуглецю C н≥трати D сульфати E важк≥ метали ¬изначали дом≥шку речовин, що окислюютьс€.   ƒ‘” 1.4, с. 390
3. Ќа анал≥з над≥йшов зразок води очищеноњ з аптеки. «а допомогою €кого реактиву можна ви€вити в ньому на€вн≥сть важких метал≥в? A * т≥оцетам≥да B 2,6-д≥хлорфен≥л≥ндофенола C натр≥ю н≥тропрусиду D н≥нг≥дрину E т≥осем≥карбазида ¬ажк≥ метали (2.4.8. метод ј). Ќе б≥льше 0.00001 %. ƒо 200 мл субстанц≥њ додають 0.15 мл 0.1 ћ розчину кислоти азотноњ та випарюють у скл€н≥й випарювальн≥й чашц≥ на вод€н≥й бан≥ до об'Їму 20 мл. ƒо 1 2 мл водного розчину, додають 2 мл буферного розчину рЌ 3,5 ≥ перем≥шують. ќдержану сум≥ш лодають до 1,2 мл реактиву т≥оацетам≥ду ≥ негайно перем≥шують. ѕаралельно за тих самих умов готують еталон, використовуючи зам≥сть 12 мл випробовуваного розчину сум≥ш 10 мл еталонного розчину свинцю ≥ 2 мл випробовуваного розчину. √отують холостий розчин, використовуючи сум≥ш 10 мл води ≥ 2 мл випробовуваного розчину. ѕор≥вн€но з холостим розчином еталон повинен мати св≥тло-коричневе забарвленн€. „ерез 2 хв коричневе забарвленн€ випробовуваного розчину маЇ бути не ≥нтенсивн≥шим за забарвленн€ еталона. ƒ‘” 1.0, с. 78 ƒ‘” 1.4, с. 390

 

. Ќеорган≥чн≥ Ћ«, що вм≥щують галогени.

1.¬ контрольно-анал≥тичну лаборатор≥ю над≥йшов Ћ« кальц≥ю хлорид. ¬каж≥ть, €кий титрований розчин необх≥дно використати дл€ його к≥льк≥сного визначенн€: A * натр≥ю едетат B кал≥ю бромат C кислота хлороводнева D кал≥ю перманганат E натр≥ю г≥дроксид    омлексонометр≥€, пр€ме титруванн€, титрований розчин Ц натр≥ю едетат, ≥ндикатор Ц кальконкарбонова кислота, s=1:  
2. ¬ибер≥ть л≥карську речовину, к≥льк≥сне визначенн€ €коњ за ƒ‘” зд≥йснюЇтьс€ методом ацидиметр≥њ в неводному середовищ≥: A *Ќатр≥ю фторид B  ислота аскорб≥нова C ÷ефалексин D  альц≥ю хлорид E ‘енол Ќатр≥ю фторид к≥льк≥сно визначають за допомогою методу ацидиметр≥њ в неводному середовищ≥, титрант Ц кислота хлорна, ≥ндикатор Ц кристал≥чний ф≥олетовий, s=1: NaF + HClO4 → NaClO4 + HF  
3. Ѕром≥д-йон в л≥карських засобах УNatrii bromidumФ ≥ УKalii bromidumФ ≥дентиф≥кують з наступним реактивом A *н≥тратом ср≥бла B н≥тратом свинцю C н≥тратом натр≥ю D н≥тритом натр≥ю E н≥тратом кальц≥ю Ѕром≥д-≥он ≥дентиф≥кують за допомогою реактиву н≥трату ср≥бла в середовищ≥ розведеноњ н≥тратноњ кислоти. ѕри цьому утворюЇтьс€ жовтуватий осад, €кий пов≥льно розчин€Їтьс€ в розчин≥ ам≥аку: AgNO3 + Br- → AgBr↓ + NO3- AgBr↓ + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Br + 2H2O
4. ѕров≥зор-анал≥тик досл≥джуЇ субстанц≥ю йоду. який титрований розчин ƒ‘” рекомендуЇ дл€ його к≥льк≥сного визначенн€? A * натр≥ю т≥осульфат B кислота хлористоводнева C натр≥ю г≥дроксид D кал≥ю бромат E натр≥ю едетат …од к≥льк≥сно визначають за допомогою пр€мого титруванн€ його натр≥ю т≥осульфатом, ≥ндикатор Цкрохмаль, s=1/2: I2 + Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
5. ѕров≥зору-анал≥тику необх≥дно зробити висновок про €к≥сть приготуванн€ 3% розчину натр≥ю бром≥ду.  ≥льк≥сне визначенн€ м≥кстури проведено рефрактометрично. –озрахувати к≥льк≥сть натр≥ю бром≥ду в цьому випадку можна визначивши значенн€: A *показника заломленн€ B питомого показника поглинанн€ C оптичноњ щ≥льност≥ розчину D в'€зкост≥ розчину E рЌ-розчину «а допомогою рефрактометру визначають показник заломленн€.  онцентрац≥ю речовини обчислюють за формулою: X = (n-n0)/F, де ’ Ц концентрац≥€ розчину; n Ц показник заломленн€ розчину; n0 Ц показник заломленн€ розчинника при т≥й сам≥й температур≥; F Ц фактор, що дор≥внюЇ величин≥ приросту показника заломленн€ при зб≥льшенн≥ концентрац≥њ на 1%.  
6. “отожн≥сть кислоти хлороводневоњ визначають за запахом в≥льного хлору €кий вид≥литьс€ при нагр≥ванн≥ Ћ« з: A *MnO2 B BaCl2 C NaOH D NaNO3 E CuSO4 ѕри нагр≥ванн≥ кислоти хлористоводневоњ з мангану д≥оксидом вид≥л€Їтьс€ в≥льний хлор, €кий визначають за запахом: 4HCl + MnO2 → Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O  
7.  ≥льк≥сне визначенн€ кислоти хлороводневоњ провод€ть за методом: A *алкал≥метр≥њ B н≥тритометр≥њ C ацид≥метр≥њ D комплексонометр≥њ E перманганатометр≥њ  ислоту хлористоводневу к≥льк≥сно визначають за допомогою методу алкал≥метр≥њ, пр€мого титруванн€, ≥ндикатор Ц метиловий червоний, s=1: HCl + NaOH → NaCl + H2O  
8. яка з Ћ– з винною кислотою в присутност≥ натр≥ю ацетату утворюЇ б≥лий осад, розчинний в лугах та м≥неральних кислотах? A *  ал≥ю хлорид; B Ќатр≥ю хлорид; C Ћитию карбонат; D Ќатр≥ю йодид; E Ќатр≥ю бром≥д —ол≥ кал≥ю з розчином винноњ кислоти при охолодженн≥ утворюють б≥лий кристал≥чний осад:    
9. ’лорне вапно ≥дентиф≥кують за кат≥оном кальц≥ю п≥сл€ кипТ€т≥нн€ з ацетатною кислотою до повного усуненн€ активного хлору з наступним реактивом: A *амон≥ю оксалатом B магн≥ю сульфатом C кал≥ю хлоридом D натр≥ю н≥тритом E амон≥ю мол≥бдатом ≤он кальц≥ю в≥дкривають розчином амон≥ю оксалату за утворенн€м б≥лого осаду, нерозчинного у кислот≥ оцтов≥й розведен≥й ≥ розчин≥ ам≥аку, розчинного у розведених м≥неральних кислотах: Ca2+ + (NH4)2C2O4 → CaC2O4↓ + 2NH4+  
10.  ≥льк≥сне визначенн€ активного хлору у хлорному вапн≥ провод€ть методом A *йодометр≥њ B алкал≥метр≥њ C броматометр≥њ D цериметр≥њ E перманганатометр≥њ ¬м≥ст активного хлору у хлорному вапн≥ визначають за допомогою методу йодометр≥њ, титруванн€м за зам≥сником, ≥ндикатор Ц крохмаль, s=: CaOCl2 + 2HCl + 2KI → I2 + 2KCl + CaCl2 + H2O I2 + Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6  

 

. Ќеорган≥чн≥ Ћ«, що вм≥щують оксиген.

1.≤дентиф≥кац≥ю розчину магн≥ю пероксиду провод€ть за допомогою утворенн€ надхромових кислот. яке забарвленн€ при цьому зТ€вл€Їтьс€? A * синЇ B червоне C зелене D чорне E жовте ” реакц≥њ утворенн€ надхромових кислот магн≥ю пероксид утворюЇ синЇ забарвленн€:
2. ѕров≥зору-анал≥тику на анал≥з над≥йшла субстанц≥€ водню пероксиду.  ≥льк≥сне визначенн€ цього Ћ« в≥н повинен виконати перманганатометрично. ƒо по€ви €кого забарвленн€ розчину проводитьс€ титруванн€ зг≥дно јЌƒ? A *–ожевого B «еленого C ∆овтого D —инього E Ѕезбарвного ¬одню пероксид к≥льк≥сно визначають за допомогою методу перманганатометр≥њ, пр€мого титруванн€, титрують до по€ви рожевого забарвленн€ розчину, s=2,5: 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O
3. ¬≥дпов≥дно до јЌƒ к≥льк≥сне визначенн€ розчину пероксиду водню провод€ть методом: A *перманганатометр≥њ B аргентометр≥њ C комплексонометр≥њ D ацидиметр≥њ E алкал≥метр≥њ ¬одню пероксид к≥льк≥сно визначають за допомогою методу перманганатометр≥њ, пр€мого титруванн€, без ≥ндикатору, s=2,5: 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O  
4. ƒл€ к≥льк≥сного визначенн€ розчину г≥дрогену пероксиду можна використати наступний метод: A *йодометр≥њ B н≥тритометр≥њ C меркуриметр≥њ D аргентометр≥њ E комплексонометр≥€ ¬одню пероксид к≥льк≥сно можна визначати за допомогою методу йодометр≥њ, титруванн€ за зам≥сником, ≥ндикатор - крохмаль, s=1/5: 2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4 → 2MnSO4 + 6K2SO4 + 5I2 + 8H2O I2 + Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6  
5. ѕров≥зор-анал≥тик досл≥джуЇ розчин пероксиду водню 3%. який реактив ƒ‘”рекомендуЇ дл€ його ≥дентиф≥кац≥њ? A * кал≥ю хромат B натр≥ю хлорид C магн≥ю сульфат D кальц≥ю хлорид E цинку оксид ƒл€ ≥дентиф≥кац≥њ водню пероксиду ƒ‘” рекомендуЇ використовувати кал≥ю хромат:
6. ≤дентиф≥кац≥ю магн≥ю пероксиду провод€ть за допомогою реакц≥њ утворенн€ надхромових кислот. яке забарвленн€ при цьому спостер≥гаЇтьс€? A *—инЇ B „ервоне C «елене D „орне E ∆овте ” реакц≥њ утворенн€ надхромових кислот магн≥ю пероксид утворюЇ синЇ забарвленн€:
7. —ечовину в розчин≥ г≥дропериту ≥дентиф≥кують за допомогою б≥уретовоњ реакц≥њ. яке забарвленн€ при цьому з'€вл€Їтьс€? A *‘≥олетове B «елене C Ѕлакитне D ∆овте E „орне —ечовину в розчин≥ г≥дропериту в≥дкривають за допомогою б≥уретовоњ реакц≥њ Ц з'€вл€Їтьс€ ф≥олетове забарвленн€:

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1058 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1388 - | 1405 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.