Лекции.Орг


Поиск:
Вимоги до оформлення реферату
З ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РЕФЕРАТУ

 

Реферат має містити:

• титульний аркуш;

• зміст;

• вступ

• основну частину;

• висновки;

• список використаних джерел;

Титульний аркуш

Оформлюється за формою КР-1 (Додаток А).

Зміст

Зміст має відображати конкретний поетапний план написання реферату, його структуру. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, розділів, підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Вступ

Вступ має відображати актуальність тами реферату. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими темами необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність вивчаємої теми для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить висловити головне - сутність проблеми.

Основна частина

Основна частина реферату розкриває сутність і стан обраної теми, актуальність та її значущість. На підґрунті огляду літературних джерел (статті, патенти, монографії) розкривають стан обраної теми. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, досягнення галузі та перспективи розвитку.

Висновки

Викладаються найважливіші наукові та практичні результати вивчення теми реферату та значення її для розвитку науки і виробництва в галузі кераміки та скла. У «Висновках» необхідно розкрити якісні і кількісні показники вивчаємої теми.

 

Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку появи посилань у тексті. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинного стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.. Зразок оформлення списку використаних джерел наведено в додатку Б. Кожне джерело, що включено до списку, має бути відбито в тексті реферату.

 

Вимоги до оформлення реферату

Реферат виконується державною мовою. Обсяг реферату приблизно 10—15 сторінок, але не більше 20. Реферат друкується на аркушах формату А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 1.8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,0 або ромір шрифта 12, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача.

Реферат повинен складатись із:

Вступу (~1 стор.)

Змісту (до 1 стор.)

Основної частини (у змісті вказується як назва реферату)

Висновків (3-5 п.п.)

Списку використаної літератури (від 7-20 посилань).

У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.

Заголовки розділів необхідно розміщувати посередині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому кутку сторінки без крапки.

Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки.

У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1, 1.2, 1.3.

Таблиці та рисунки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер рисунку, розділені крапкою. Наприклад: рисунок 1.5. (5 рисунок першого розділу). Кожний рисунок повинен мати назву. Слово “рисунок”, його номер і назву розміщують під рисунком таким чином: рисунок 1.5 Організаційна схема управління (без крапки в кінці).

Завершений і оформлений реферат студент здає викладачеві у встановлені строки. З відома лектора (керівника курсу) студент може виконати реферат на тему, не передбачену в запропонованому переліку.

Роботи такі, що не відповідають вимогам (не розкрита тема, оформлено не за стандартом), не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.

5 Форми і методи контролю

Після підготовки реферату кожний студент подає викладачу дисципліни оформлений реферат. Захист реферату здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом або захистом на лекції чи практичному занятті.

Під час захисту робіт оцінюється:

- самостійність, науковість роботи;

- чіткість, логічність викладу матеріалу;

- повнота, вичерпність відповідей;

- доцільність, якість наочних матеріалів і вміння їх використовувати;

- культура мовлення;

- толерантність та активна участь у веденні дискусії.

 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує і за

підготовку та захист реферату.

Оцінювання реферату.

Підготовка та оформлення якісного матеріалу – максимум 6 балів.

 

 


ДОДАТОК А


Форма КР-4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра «Хімічної технології кераміки та скла»

РЕФЕРАТ

з дисципліни ПРИКЛАДНА ХІМІЯ

на тему: __________________________________________________


Перевірив: науковий керівник


Виконав(ла): студент(ка) групи

 (прізвище, ім'я, по батькові)


(прізвище, ім'я, по батькові)


КИЇВ-20___


ДОДАТОК Б Форма КР-5

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО

опису літературних джерел1

1.ОДНОТОМНІ ВИДАННЯ

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин, науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64, [3] с.; 22 см. - Рез.: англ. Библиогр.: с. 60-65. - 200 экз. - ISBN 5-201-14433-0.

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст]: вторая волна / Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. Тополева; [примеч. А. Ю. Карчинского]. - СПб.: Евразия, 2001. - 344, [7] с.: ил.; 21 см. - (Barbaricum).

- Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия на Европу. - Библиогр.: с. 304-327. - Указ. имен., геогр. назв.: с. 328 337. - Перевод изд.: Les invasions: le second assaut contre l'Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. - 2000 экз.

- ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).

2. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

Лукінюк, М. В. Автоматизація типових технологічних процесів: технологічні об'єкти керування та схеми автоматизації [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Автоматизація і комп'ют.-інтегр. технології/ М. В. Лукінюк. - К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 236 с: іл. - Біблігр.: с 230-231. - 200 пр. - ISBN 978-966-622-287-2.

Бондаренко, Н. С. Числові методи [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. С. Бондаренко, Н. П. Журков, Г. М. Шевельков; за заг. ред. Н. П. Соколова. - 2-е вид. - К.: Лаб. базових знань, 2002. - 630 с: іл.; 25 см.

' Відповдно до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та

правила складання». - Чинний від 01 липня 2007 р.


Бібліогр.: с. 622-626. - Предм. вказ.: с. 627-630. - 30000 пр. - ISBN 5-93208-043-4.

3. СТАНДАРТИ

ДСТУ 2858-94. Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань [Текст]. - Чинний від 23.11.1994. - К.: Держстандарт України, 1995. - 53 с: іл.

або

Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань [Текст]: ДСТУ 2858-94. - Чинний від 23.11.1994. - К.: Держстандарт України, 1995. - 53 с: іл.

4. ПАТЕНТНІ ДОКУМЕНТИ

Спосіб визначення середньої температури заготовок в печі графітації [Тексі]: Патент України 23422 на корисну модель: МПК7 С01В 31/04, G01К 3/00 /СМ. Панов, С. В. Кутузов, О. Ю. Уразліна, С. В. Лелека, I. Л. Шилович, М. Ф. Боженко, М. В. Коржик; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України «КГП». - U 200613780; заявл. 25.12.06; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.-3 с.: іл.

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст]: а. с. 1007970 СССР: МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.1 1.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. -2 с.: ил.

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация:

МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И.; заявитель и

патентообладатель Воронеж, науч.-ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09;

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с.: ил.

або

Пат. на корисну модель 23422 Україна, МПК7 С 01 В 31/04, G 01 К 3/00.

Спосіб визначення середньої температури заготовок в печі графітації [Текст] / С.

М. Панов, С. В. Кутузов, О. Ю. Уразліна, С. В. Лелека, I. Л. Шилович, М. Ф.


23 Боженко, М. В. Коржик; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України «КПІ». - U 200613780; заявл. 25.12.06; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7. - 3 с.: іл.

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. -2 с.: ил.

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с.: ил.

5. ОКРЕМИЙ ТОМ БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ

Бабіченко, А. К. Промислові засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб.: У 2 ч. / А. К. Бабіченко, В. І. Тошинський, В. С. Михайлов та ін.; за заг. ред. А. К. Бабіченка. - X.: НТУ «ХПІ», 2003. - Ч. 1. Вимірювальні пристрої. - 470 с -Бібліогр.: с 467. - 500 пр. - ISBN 966-593-232-2.

6. ДЕПОНОВАНІ НАУКОВІ РОБОТИ

Ведернікона, О. О. Огляд методів та алгоритмів організації оператив­ного планування виробництв» [Текст] / О. О. Ведернікова, В. В. Миленький; НТУУ «КПІ». - К., 2008. - 20 с - Бібліограф.: с 9. - Деп. в ДНТБ України 12.05.08, № 35. -Ук2008.

7. СТАТТЯ з книги або іншого разового видання

Ярощук, Л. Д. Адаптивне керування процесом екструзії пластичних мас [Текст] / Л. Д. Ярощук, О. А. Жученко // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2008): зб. наук, праць IX міжнар. конф.; Вінниця, 21-24 жовтня 2008 р. - Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2008. - С 85-86. -Бібліогр.: с. 86.-ISBN 978-966-7591-31-1.

... з серіального видання


Подустов, М. О. Масопередача в системі газ рідина при сульфатуванні органічної сировини / М. О. Подустов, В. I. Тошинський, О. А. Жученко, В. М. Петров // Наукові вісті НТУУ «КПІ». Сер. Хімія та хім. технологія. -К.: НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2008. - № 1. - С. 128-131. -Бібліогр.:с. 131.-ISSN 1810-0546.

Ладієва, Л. Р. Оптимізація плівкового апарату роторного типу за мак­симальною продуктивністю / Л. Р. Ладієва, Т. П. Завялова // Автоматика. Автоматизація. Електричні комплекси та системи. - 2007. - № 2 (20). -С 124-130. -Бібліогр.: с 129-130. - ISSN 1810-0546.

8. ПРОМИСЛОВІ КАТАЛОГИ

Продукція «МІКРОЛ» для промислової автоматизації підприємств [Текст]: каталог: розробник і виробник підприємство «МІКРОЛ». - Івано-Франківськ, 2007. - 70 с - 1000 пр.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 288 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

859 - | 712 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.