Лекции.Орг


Поиск:




Модуль 4. Модель впроваджуваної інновації




Оскільки об’єктами соціального проектування є соціальні процеси, безпосередніми учасниками яких є люди, слід визначити учасників проекту: цільову групу, виконавців, партнерів проекту, бенефіціаріїв.

1. Цільова група проекту – група осіб, на покращення соціального становища якої направлено проект. За сучасними правилами соціальна група, яка потребує змін, може бути і учасником проекту. Наприклад, дуже часто у проектах, пов’язаних із допомогою дітям, що потерпіли від домашнього насильства, цільовою групою визначають лише дітей. В таких проектах насамперед, цільовою групою є батьки і проект в першу чергу, має бути спрямований на роботу з ними.

2. Виконавцями проекту можуть бути різні інституції: громадські організації, органи самоорганізації населення, державні установи. Партнерами проекту можуть бути різні установи або організації: соціальні служби, громадські організації, благодійні фонди, підприємства, установи, організації різних форм власності. Наприклад, коаліція громадських організацій є виконавцем проекту «Прозора та зрозуміла влада», партнерами проекту Обласна спілка журналістів або конкретні засоби масової інформації

3. Можливі бенефіціарії (отримувачі вигод від реалізації проекту) - групи (суспільні страти), які не обов’язково беруть безпосередню участь у проекті, але отримують вигоду від його реалізації. Наприклад, проект «Доступні соціальні послуги для людей з особливими потребами» реалізовується Відділами архітектури та містобудування. Партнерами є громадські організації, які об’єднують людей з особливими потребами. Вони ж є отримувачами вигод. Крім них вигоду отримують підрядні організації, які проектують та будують пандуси, системи зв’язку для забезпечення доступності соціальних послуг. Вони можуть бути джерелом додаткових ресурсів для виконання проекту.

Проект завжди має конкретну географію, тому обов’язковим є точне визначення місця реалізації: мікрорайон, місто, село, Україна – базу реалізації проекту, його територіальний статус.

Відповідно до мети визначаються очікувані результати та індикатори виконання проекту Результат – це створення чогось нового за структурою, підходами, концепцією. Це можуть бути нові технології, методики впливу на соціальні процеси, які мають позитивний результат впровадження, а також соціальні зміни, що носять позитивний характер. Залежно від тематики проекту, результати можуть бути конкретними. – наприклад, забезпечено доступність 30 установ у 5 містах, де проживає 1000 осіб з особливими потребами, або більш загальними, коли для їх підтвердження необхідно в межах проекту провести дослідження, яке виявить результат. У випадку, коли результат не є кількісним, а має якісні прояви, в проекті прийнято планувати базове соціологічне дослідження стану цільової групи, частіше всього проміжні – для корекції проекту - та фінальні дослідження. Разом ці дослідження мають підтвердити запланований очікуваний результат та підтвердити ефективність проекту. Наприклад, у проекті «Підвищення конкурентноспроможності молоді на ринку праці» кількість проведених тренінгів результатом не може бути, ним може стати працевлаштування молодих людей, які брали участь у проекті: всієї групи, або певної частини (наприклад, 90%). Але кількість проведених тренінгів є індикатором виконання проекту.

Якщо проект дослідницький, то його результатами є моделі, програми, плани, колекції, нові способи дій, методи дослідження. Оформлення результатів проектуможе бути різним: рукописні та друковані матеріали, відеофільми, фотографії, альбоми, настінні газети, альманахи, моделі, таблиці. Їх доцільно представити у табличній формі.

Соціальні технології, що використовуються у проекті, форми і методи діяльності втілюються у плані дій. На цьому етапі відбувається уточнення меж етапів проекту, визначення переліку процесів, їх формалізація, розробка шаблонів та матриць заходів та елементів проекту, розробка діаграми Ганна, планування окремих видів проектної діяльності відповідно до завдань, визначення й обґрунтування необхідних ресурсів, здійснення базової оцінки, складання бюджету проекту. Суть формування плану дій полягає у підпорядкованості змісту, методів та організації процесу, його управління логіці функціонування даної моделі: скласти план у межах проекту – це створити таку систему заходів на всіх рівнях, яка забезпечить реалізацію даної моделі. Планування проекту п ередбачає:

формування програми діяльності з реалізації проекту: включає систему завдань, алгоритм їх розв’язання, методи та засоби, що використовуються;

розробку плану: конкретизація завдань до рівня безпосередніх дій, визначення строків виконання та конкретних виконавців. До кожного із завдань необхідно брати один або кілька окремих видів діяльності, які можуть: якомога повніше й ефективніше ніж інші можливі види діяльності вирішувати поставлене конкретне завдання, а не якесь інше; не суперечитимуть за своєю формою, змістом та методами цілям проекту та напрямам діяльності; впливатимуть переважно на об’єкти даного проекту; основними результатами матимуть прогнозовані результати або проміжні, які є необхідними на шляху просування до очікуваних результатів проекту.

Пошук методик і засобів виконання завдань. Вони є унікальними скоріше не за формою, а за змістом. Набір проектних інструментів має відповідати завданням проекту. Якщо ми поширюємо досвід, то слід використати конференції або видання; якщо забезпечуємо навчання, то це можуть бути тренінги, які можуть тривати від декількох годин до декількох днів, набувати різних форм - майстерні, формуючі, проектні групи тощо. Вибір методів та форм здійснюється з урахуванням стадії, на якій знаходиться об’єкт впливу; вікових особливостей сприйняття інформації, авторитету впливу групи тощо.

Види діяльності та заходи, що можуть бути використані:

підбір та підготовка фахівців (підготовка лідерів серед молоді);

вивчення ситуації (проведення досліджень, опитування);

навчання (відео лекторії, міні-лекції, бесіди, тренінги, практичні заняття, семінари);

диспути, брифінги, круглі столи, прес-конференції; конференції (прямі, відео, «відкриті простори», Інтернет)

вулична робота, ігротеки; вуличні акції, акції громадянського звучання, пряме інформування;

розробка та підтримка сайтів, інших інформаційних ресурсів;

організація, підтримка груп взаємодопомоги, клубів, гуртків, центрів тощо;

рекламно-видавнича діяльність;

створення громадських приймалень, «гарячих ліній», ресурсних центрів;

розробка нормативних актів, їх обговорення та лобіювання;

літні школи та табори творчого або іншого спрямування;

виставки (рекламно-інформаційних, методичних матеріалів), конкурси;

А також: індивідуальне та групове консультування, профілактичні заходи в оздоровчих таборах, публікації й виступи у ЗМІ, інтерактивні психологічні театри, залучення до волонтерського руху тощо. Визначення етапів та завдань реалізації проекту зручно здійснювати у табличній формі. На допомогу розробникам проектів пропонується матриця, яка допоможе перевірити, усвідомити, який саме продукт та який саме результат планується на кожному етапі проекту.

Досягнення запланованих результатів можливе за умови ефективного управління проектом (див. Менеджмент соціальної роботи). Одним з інструментів управління є оцінювання та моніторинг.

Оцінювання проекту здійснюється як впродовж реалізації проекту (для корекції діяльності) так і за результатами діяльності. Це має знайти відображення в плані дій. Необхідно визначити критерії оцінювання (індикатори), забезпечити взаємозв’язок планування та оцінки роботи. Кожен етап діяльності потребує оцінки, що коригує план за принципом зворотного зв’язку. Моніторинг передбачає періодичну діагностику, тому в проекті достатньо визначити критерії оцінювання очікуваних результатів. Наприклад, метою проекту «Працюй і подорожуй безпечно» є створення умов безпечного перебування за кордоном. для студентів,що беруть участь у Work travel. Критерієм оцінювання результативності проекту на різних етапах будуть: якість та кількість промоційної продукції; кількість осіб, що взяли участь у тренінгах проекту; ефективність інформування – наприклад, - 0% осіб, що зазнали різних форм насильства; наголошення більшою частиною опитаних учасників проекту на користі отриманої інформації (більше 50%)





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 312 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

681 - | 599 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.