Лекции.Орг


Поиск:
Рекомендації до написання реферату
Реферат (лат. refero — доповідаю, повідомляю, висловлюю) —

короткий виклад змісту наукової праці, книги або вчення, оформлене у

вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на

основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць,

літератури з теми). Реферат є адекватним викладом змісту первинного

тексту.

Основна мета при написанні рефератів – формування культури та навичок роботи з

першоджерелами. Робота з текстом допомагає студенту сформувати

особистісну теоретичну позицію, виробити персональний стиль

дослідницької діяльності.

Реферат має бути інформативним, об’єктивно передавати інформацію,

відрізнятися повнотою викладу, а також коректно оцінювати матеріал, що

міститься у першоджерелі.

Розрізнюють два види рефератів: продуктивні та репродуктивні.

Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Продуктивний

містить творче або критичне осмислення джерела, що реферується. Репродуктивні реферати в свою чергу поділяються на реферат-конспект та

реферат-резюме. Реферат-конспект містить фактичну інформацію в

узагальненому вигляді, ілюстративний матеріал, відомості про методи

дослідження, результати дослідження та можливості їх застосування.

Реферат-резюме містить лише основні положення даної теми.

Продуктивні реферати поділяють на реферат-доповідь та реферат-

огляд. Реферат-огляд готується з використанням декількох джерел і

зіставляються, порівнюються різні наукові підходи, точки зору з того чи

іншого питання. У рефераті-доповіді поряд з аналізом інформації

першоджерела є також об’єктивна оцінка проблеми. Реферат даного виду має

розгорнутий характер. Як правило, загальний обсяг реферату – 9-12 стор.

Композиційно реферат складається з таких частин:

Титульний лист (оформлюється аналогічно до курсової роботи)

Зміст

Вступ (не більше 10% загального обсягу реферату), де обґрунтовується

вибір теми, можуть бути представлені вихідні дані тексту, а також

деякі відомості про автора (авторів) (П.І.Б., за можливості вчений ступінь та

вчене звання, фах), презентується проблематика вибраної теми.

Розкриття змісту цього структурного елементи відбувається за такими складовими:

1. Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими дослідженнями цієї проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність даної теми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним.

2. Мета і завдання дослідження. Мета повинна зазначати кінцевий аспект дослідження, те – заради чого проводиться дослідження. Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Вивчення…», оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на мету. Задачі формулюються як завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

3. Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом у дослідженні виступає держава, фінансова установа або сукупність фінансових установ. Предмет – це те, на що спрямована основна увага у дослідженні, він визначає тему роботи та відображається у її назві.

4. Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.

 

Основна частина (приблизно 80% загального обсягу), де викладений

зміст тексту, що аналізується, наводяться основні тези, які аргументуються.

Основну частину доцільно розділити на розділи, котрі повинні мати

заголовки; якщо робота велика за обсягом, то розділи бажано розділити

на підрозділи та також дати їм заголовок.

Висновки (не більше 10% загального обсягу реферату), де формулюються

загальні висновки з проблеми, що заявлена у рефераті; окреслюються

перспективи подальшого аналізу проблеми. Висновки не повинні бути

переказом усього реферату. У разі, якщо реферат має описовий характер, можна запропонувати прогноз щодо ймовірних тенденцій змін предмету

дослідження, навести особисті ідеї щодо вирішення проблеми.

Щодо ознак реферату, то, перш за все, слід відмітити, що а) його зміст

повністю залежить від змісту першоджерела, що узяте за основу; б) реферат

містить точний виклад основної інформації без викривлень та суб’єктивних

оцінок.

Оформлення реферату

Реферат відкривається титульною сторінкою, яка наведена у додатку.

Реферат друкують за допомогою комп’ютера або пишуть вручну (на вибір студента) на аркушах білого паперу формату А4 До загального обсягу роботи не враховуються додатки.

Текст набирається шрифтом з відсічками (Times New Roman або подібним до нього) розміром 14 пунктів, лінійки розміщуються з інтервалом 1,5.

Коли є потреба вставити цитату більшу за 4 лінійки, то текст набирається розміром 12 пунктів. Кількість знаків на сторінку до 1800. Текст курсової роботи (проекту) необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 20 мм, верхній – 20 мм та нижній – 20 мм.

Текст повинен бути розділений на абзаци, кожний з яких включає самостійну думку, яка складається з декількох речень. Абзацний відступ повинен бути однаковим і дорівнювати п’яти знакам.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

795 - | 736 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.