Лекции.Орг


Поиск:
Методичні рекомендації щодо різних видів самостійної та індивідуальної роботи
 

В умовах активної творчої пізнавальної діяльності студентів все більше набувають важливості завдання дослідницького характеру: підготовка рефератів, мікро досліджень, анотування джерел, написання есе, складання кросвордів та інші види робіт. Пропонуємо методичні рекомендації, щодо деяких видів самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Реферат

Підготовка реферату – одна із перших видів дослідницької роботи студентів, яка використовується у вищій школі, оскільки випливає із завдань навчально-виховного процесу вищого навчального закладу і сприяє розвитку у студентів нахилів до пошукової, дослідницької діяльності та до творчого розв’язання навчально-виховних завдань освітнього закладу.

Реферат (від. лат. refero – повідомляю, доповідаю) – це стислий виклад у письмовому вигляді наукової літератури з теми, вчення, змісту книги, тощо. Також передбачає доповідь на дану тему, що включає огляд наукових та інших джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи. Важливо зазначити, що у рефераті необхідно не лише висвітлити відповідну інформацію, а й показати своє ставлення до неї. Реферат демонструє ерудицію дослідника, його вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати й узагальнювати суттєву наукову інформацію.

Структура реферату студента вищого навчального закладу повинна складатися з таких частин, як

– вступ (в ньому відображається актуальність даного дослідження та важливість його розв’язання в контексті даної дисципліни, його об’єм 1-1,5 друкованих аркуші);

– основна частина (вона може складатися з декількох параграфів у яких здійснено виклад основного матеріалу дослідження, кожен із яких виділяється логічною завершеністю та має окрему назву, об’єм – не менше 5 друкованих аркушів);

– висновки (в них підводиться підсумок проведеної роботи та відображаються основні узагальнення дослідження, об’єм 1-2 друкованих аркуші);

– список використаних джерел (повинен містити не менше 5 праць, які використанні при підготовці реферату і оформленні відповідно до сучасних вимог оформлення бібліографії).

Основні вимоги до реферату:

· повнота та відповідність змісту реферату його темі;

· реферат повинен містити на 2 сторінці – Зміст, який відображає основні частини дослідницької роботи з вказаними сторінками.

· обсяг реферату повинен бути не менше 7 сторінок друкованого тексту;

· реферат повинен містити інформацію, яка є новою, цікавою та актуальною для студентів;

· зразок оформлення літератури: Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

· презентування реферату повинно проходити до 7-10 хвилин у вигляді доповіді основних положень та висновків дослідницької роботи;

· студент при вивченні навчальної дисципліни має право лише один раз підготувати реферат;

· реферат може бути оформлений рукописним текстом, проте об’єм його повинен бути достатнім у відповідності до вимог оформлення реферату і обов’язковим є друкований набір титульного аркушу;

· зразок оформлення титульного аркушу

· додається (додаток А).

Тематика курсових робіт з педагогіки та методичні рекомендації щодо їх написання та оформлення

Курсова робота є одним із вагоміших видів індивідуальної навчально-дослідної діяльності студентів вищого навчального закладу. Підготовка і захист її сприяє формуванню висококваліфікованих спеціалістів.

Науково-дослідна робота студента в ході підготовки курсової роботи спрямована на подальший розвиток у майбутніх педагогів і науковців нахилів до пошукової, дослідницької діяльності, до творчого розв’язання навчально-виховних завдань, а також формує уміння і навички застосування дослідницьких методів для розв’язання практичних питань навчання і виховання. Пропонуємо основні методичні рекомендації щодо її підготовки і оформлення.

Структура курсової роботи. Курсова робота повинна складатися із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

вступ (в ньому відображається актуальність даного дослідження та важливість його розв’язання в контексті даної дисципліни, вказати хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження: тему, мету, об’єкт, предмет, гіпотезу, завдання та методи, вказати значущість дослідження, його об’єм 1-1.5 друкованих аркуші);

основна частина (вона містить матеріали теоретичної і практичної роботи студента, складатися з декількох параграфів у яких здійснено виклад основного матеріалу дослідження, кожен із яких виділяється логічною завершеністю та має окрему назву, об’єм – 30-35 друкованих аркушів:

Перша частина – теоретична, в ній дається аналіз наукової літератури, що може включати історико-педагогічний, психологічний та філософський аспект проблеми, а також містити аналіз основних напрямків досліджень сучасної педагогічної теорії з даної проблеми. В кінці формулюються висновки в яких чітко виділяються опорні теоретичні узагальнення з основних питань теми.

Друга частина – практична (експериментальна), в ній варто описати педагогічний досвід роботи з даної проблеми школи (окремого вчителя), використовуючи матеріали спостережень, бесід із учителями, дітьми, батьками або публікації в педагогічній періодиці. Особливо цінним тут є описання власного педагогічного досвіду або елементів експерименту.В кінці формулюються висновки.

висновки (в них підводиться підсумок проведеної роботи та відображаються основні узагальнення дослідження, намічаються шляхи удосконалювання даного аспекту в практиці роботи школи. Важливою умовою є відповідність змісту висновків завданням роботи, об’єм 2-3 друкованих аркуші);

список використаних джерел (повинен містити не менше 20 праць, які використанні при підготовці курсової і оформленні відповідно до сучасних вимог оформлення бібліографії);

додатки (курсова робота може містити таблиці, графіки, схеми, а також мати додатки,куди заносяться матеріали анкетних опитувань, бесід з учнями, вчителями, батьками, конспекти уроків, малюнки і творчі роботи учнів, фотографії й ін. Додатки нумеруються арабськими цифрами.)

Основні вимоги до курсової роботи:

· повнота та відповідність змісту роботи його темі;

· обов’язкове цитування використаних джерел, зразок оформлення – [24, с.16], де перша цифра це номер використаної праці в алфавітному списку використаних джерел, а друга – сторінка на якій знаходиться використана цитата;

· зразок оформлення літератури: Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: навчальний посібник /Д.С.Махоха та ін. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.(продивитись Новий стандарт з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);

· презентування курсової роботи повинно проходити до 10 хвилин у вигляді доповіді основних положень та висновків дослідницької роботи.

Оформлення курсової роботи.

Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді, роздрукована і вкладена в стандартну папку «Для курсових робіт». Середній її обсяг –30-40 листків з параметрами сторінки: ліве поле – 3 см., праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, міжстрічковий інтервал – 1,5. Обов’язкова нумерація сторінок. Курсова робота починається з титульного листа. На другій сторінці міститься зміст. Це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті. Зразок оформлення змісту додається (додаток Б), титульного аркушу (додаток В).

Тематика курсових робіт

Ø Мотиви самоосвітньої діяльності школярів

Ø Сучасні засоби розвитку пізнавальної активності школярів

Ø Взаємодія сім’ї і школи у вихованні дітей шкільного віку на засадах народної педагогіки

Ø Дидактичні умови формування в учнів уміння працювати з підручником

Ø Інтерактивні методи виховної роботи у сучасній школі

Ø Використання народної педагогіки в навчально-виховному процесі

Ø Формування творчої особистості школяра у контексті сучасних навчальних технологій

Ø Правове виховання школярів у процесі вивчення навчальних предметів

Ø Дотримання принципів навчання (на вибір: принцип науковості, принцип наочності і т. д.) в організації оздоровчої діяльності школярів

Ø Подолання неуважності учнів на уроках

Ø Сучасний новаторський педагогічний досвід викладання у школі

Ø Особистісно-орієнтований підхід у процесі виховання

Ø Система принципів навчання у сучасній педагогіці

Ø Напрями удосконалення процесу виховання у школярів здорового способу життя

Ø Сучасні форми роботи з батьками

Ø Організація пошукової діяльності учнів

Ø Нові педагогічні технології в навчальному процесі

Ø Диференціація щодо змісту і характеру домашньої навчальної роботи учнів середньої школи

Ø Засоби створення емоційного фону уроку у сучасній школі

Ø Нетрадиційні форми навчання в школі

Ø Конфлікти у школі

Ø Використання методів заохочення у виховному процесі сучасної школи

Ø Виховання особистості школяра в умовах позаурочної роботи вчителя фізичної культури

Ø Формування творчої особистості школяра в процесі навчально-пізнавальної діяльності

Ø Виховання школярів на родинних традиціях українського народу

Ø Особливості теорії навчання в провідних зарубіжних країнах

Ø Урок як спосіб вияву творчості вчителя

Ø Сучасні види інтеграції у школі

Ø Використання методів покарання у виховному процесі сучасної школи

Ø Особливості створення „ситуації успіху” у педагогічному процесі

Ø Взаємодія сім’ї та школи у вихованні школярів

Ø Особливості організації та проведення батьківських зборів у сучасних умовах

Ø Комунікативні якості професійного мовлення учителя

Ø Формування національних та загальнолюдських цінностей у школярів засобами фізичного виховання

Ø Педагогічні умови розвитку в учнів естетичних почуттів

Ø Роль оцінки в навчанні школярів

Ø Використання аудіовізуальних засобів навчання у сучасній школі

Ø Залучення батьків до виховної роботи в школі

Ø Педагогічний оптимізм як складова педагогічної майстерності вчителя

Ø Педагогічне спілкування як діалог

Ø Позитивні вольові якості як складові педагогічної майстерності вчителя.

Ø Педагогічний такт сучасного учителя

Ø Стилі педагогічного спілкування.

Ø Шляхи удосконалення мовлення майбутнього вчителя

Ø Вивчення досвіду передових учителів як шлях до педагогічної майстерності.

Ø Формування професійної майстерності майбутнього вчителя (соціального педагога, практичного психолога).

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

586 - | 593 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.