Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—труктура та обс€ги курсовоњ роботи
ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

ƒќ ¬» ќЌјЌЌя  ”–—ќ¬»’ –ќЅ≤“ « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

Уƒќ ”ћ≈Ќ“ќ«Ќј¬—“¬ќФ

 

 

 ињв 2012

ћетодичн≥ вказ≥вки розгл€нут≥ та узгоджен≥ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ ф≥лолог≥чних дисципл≥н та спец≥альност≥ Ђƒ≥ловодствої

ѕротокол є _____ в≥д ________________ 201 __р.

 

–ќ«–ќЅЋ≈Ќќ ≤ ¬Ќ≈—≈Ќќ

¬икладач √олова ком≥с≥њ

 

_____________________ ______________________

(п≥дпис) (п≥дпис)

 

яценко ќ.ћ. Ѕог≥нська ј.ѕ.

(пр≥звище та ≥н≥ц≥али) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

Ђ___ї_____________201__р. Ђ____ї__________201__р.

 

«м≥ст

¬ступЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.4

1. ¬иб≥р ≥ затвердженн€ теми курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.Е5

2. —труктура та обс€ги курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ5

3. ¬имоги до оформленн€ курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..6

3.1. ¬имоги до оформленн€ таблицьЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...7

3.2. ¬имоги до оформленн€ малюнк≥вЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..10

3.3. ¬имоги до оформленн€ посиланьЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...11

3.4. ¬имоги до оформленн€ списку використаних джерел та додатк≥вЕ.12

4. ѕ≥дготовка до захисту ≥ захист курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ12

5.  ритер≥њ оц≥нюванн€ курсовоњ роботиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.14

ƒодатки

 

¬ступ

 урсова робота з документознавства виконуЇтьс€ сту≠дентами ≤≤≤ курсу спец≥альност≥ Ђƒ≥ловодствої п≥сл€ засвоЇнн€ теоретичних тем, що Ї базою дл€ виконанн€ самост≥йноњ роботи.

ѕри виконанн≥ курсовоњ роботи студенти розвивають ≥ набу≠вають навички та вм≥нн€, що вкрай необх≥дн≥ в майбутн≥й прак≠тичн≥й робот≥ та прикладних наукових досл≥дженн€х.

ћетою курсовоњ роботи Ї закр≥пленн€ теоретичних знань студент≥в з питань документознавства, виб≥р ≥ поглиблене вивченн€ студентом одн≥Їњ з конкретних прикладних проблем, розробка пропозиц≥й та рекомендац≥й стосовно вир≥шенн€ конкретно поставлених завдань.

¬иконанн€ курсовоњ роботи пересл≥дуЇ одразу дек≥лька ц≥лей:

1) закр≥пити та поглибити теоретичн≥ знанн€, набут≥ студентами у процес≥ вивченн€ дисципл≥ни УƒокументознавсвоФ;

2) розвинути у студент≥в навички самост≥йноњ роботи з≥ спец≥альною л≥тературою, дов≥дниками, джерелами статистичноњ ≥нформац≥њ тощо;

3) виробити вм≥нн€ узагальнювати теоретичн≥ матер≥али, самост≥йно формулювати висновки;

4) прищепити навички розробки пропозиц≥й, обірунтуванн€ та обстоюванн€ власноњ точки зору з проблем, що досл≥джуютьс€, виробити вм≥нн€ застосовувати набут≥ теоретичн≥ знанн€ при вир≥шенн≥ конкретних практичних завдань.

¬иконуЇтьс€ курсова робота та проводитьс€ публ≥чний захист державною мовою.

ѕ≥сл€ написанн€ курсовоњ роботи ≥ перев≥рки њњ кер≥вником проводитьс€ публ≥чний захист. —тудент повинен вм≥ло ≥ ч≥тко сформулювати основн≥ положенн€ курсовоњ роботи, дати в≥дпов≥дь на запитанн€ член≥в ком≥с≥њ.

ƒосв≥д, набутий при виконанн≥ та захисту курсовоњ роботи, може бути використаний у подальш≥й п≥дготовц≥ роботи бакалав≠ра, спец≥ал≥ста, маг≥стра.

¬иконанн€ курсовоњ роботи €вл€Ї собою один ≥з вид≥в самост≥йноњ навчальноњ та водночас науково-досл≥дноњ роботи студент≥в, призначений засв≥дчити €к≥сть набутих студентами знань та вм≥нн€ використовуватињхпри опрацюванн≥ теоретичних ≥ конкретних практичних питань у галуз≥ документознавсва.

Ќаписанн€ курсовоњ роботи маЇ спри€ти б≥льш глибокому засвоЇнню студентами програмних питань курсу. ÷е вимагаЇ в≥д них самост≥йного поглибленого вивченн€ не лише навчальноњ, але й спец≥альноњ л≥тератури, монограф≥й, статей, що друкуютьс€ у пер≥одичних виданн€х, наукових зб≥рниках тощо.

¬иб≥р ≥ затвердженн€ теми курсовоњ роботи

¬далий виб≥р теми Ї одним ≥з найсуттЇв≥ших момент≥в €к≥сного виконанн€ курсовоњ роботи. “ему студенти обирають самост≥йно, керуючись перел≥ком, €кий наведено у рекомендован≥й тематиц≥ (додаток ј).

ѕ≥сл€ вибору теми курсовоњ роботи студент отримуЇ завданн€ на курсову роботу (додаток Ѕ) та граф≥к виконанн€ курсовоњ роботи (додаток ¬).

—труктура та обс€ги курсовоњ роботи

 урсова робота комплектуЇтьс€ у так≥й посл≥довност≥:

Ц “итульний аркуш;

Ц «м≥ст;

Ц ¬ступ (2 стор.);

Ц ќсновна частина (15-20 стор.);

Ц ¬исновки (2-3 стор.);

Ц —писок використаних джерел;

Ц ƒодатки (€кщо вони Ї ≥ необх≥дн≥ дл€ по€сненн€).

“итульний аркуш м≥стить ≥нформац≥ю про навчальний за≠клад, де виконувалас€ робота, вид роботи, назву теми, дан≥ про виконавц€ роботи та кер≥вника, про допуск студента до захисту курсовоњ роботи. “итульний лист на стор≥нц≥ не нумеруЇтьс€, проте враховуЇтьс€ в загальн≥й нумерац≥њ (додаток ƒ).

” зм≥ст≥ в≥дображають розд≥ли та п≥дрозд≥ли курсовоњ роботи та њх нумерац≥ю. –озд≥ли, €к правило, мають п≥дрозд≥ли (додаток  ).

ќсновна частина курсовоњ роботи представлена трьома розд≥лами.

ѕерший розд≥л Ї теоретичною частиною. ¬ ньому необх≥дно висв≥тлити≥снуюч≥ р≥зноман≥тн≥ погл€ди досл≥дник≥в на сутн≥сть основних пон€ть, €к≥ стосуютьс€ обраноњ проблеми (≥з обовТ€зковим посиланн€м на джерело ≥нформац≥њ), зробити њх критичний анал≥з, зд≥йснити њх критичне сп≥вставленн€, узагальненн€ та викласти власний погл€д. Ќаводитьс€ еволюц≥€ розробок щодо предмету досл≥дженн€, зд≥йснюЇтьс€ њх критичний анал≥з. “акож в даному розд≥л≥ мають бути охарактеризован≥ ≥снуюч≥ п≥дходи до класиф≥кац≥њ та висв≥тлен≥ фактори, що впливають на предмет досл≥дженн€.

ƒругий розд≥л. ¬ розд≥л≥ роботи обовТ€зково повинен бути притаманний анал≥тичний характер. «алежно в≥д характеру обраноњ проблеми висв≥тлюютьс€ ≥снуюч≥ методики анал≥зу њњ досл≥дженн€, њх переваги та недол≥ки. «окрема, у цьому розд≥л≥ зд≥йснюЇтьс€ анал≥з системи показник≥в, €к≥ дозвол€ють оц≥нити р≥зн≥ сторони предмету досл≥дженн€ (р≥вень, сутн≥сть, властивост≥, особливост≥, характер зм≥н, сп≥вв≥дношенн€ складових). ѕри написанн≥ цього розд≥лу курсовоњ роботи бажано використовувати не лише знанн€, набут≥ студентами у процес≥ вивченн€ дисципл≥ни УƒокументознавствоФ, а й знанн€ з таких дисципл≥н: Ујрх≥вознавствоФ, Уƒ≥ловодствоФ, Ђ—пец≥альн≥ системи документуванн€ї.

“рет≥й розд≥л Ї заключною частиною, €ка визначаЇ основ≠н≥ шл€хи або напр€мки зменшенн€, скороченн€, оптим≥зац≥њ, удосконаленн€ предмета досл≥дженн€ в≥дпов≥дно до умов функ≠ц≥онуванн€ обТЇкта досл≥дженн€.

¬исновки. «авершуЇтьс€ текстова частина роботи в≥дпов≥дними виснов≠ками. ¬ стисл≥й, конкретн≥й форм≥ сл≥д представити основн≥ результати проведеного досл≥дженн€. ¬они повинн≥ бути викладен≥ в лакон≥чн≥й форм≥, наприклад: Ђ«а результатами проведеного досл≥дженн€ в дан≥й курсов≥й робот≥ можна зробити наступн≥ висновкиЕї

“акож у висновках мають знайти своЇ в≥дображенн€ теоретичн≥ прогнози про тенденц≥њ розвитку обТЇкта досл≥дженн€, результати експериментальних досл≥джень, вплив р≥зних фактор≥в на зм≥ну стану обТЇкта та предмета досл≥дженн€.

—писок використаних джерел. «авершуЇтьс€ текстова частина курсовоњ роботи списком ви≠користаних джерел. ƒо перел≥ку включаютьс€ не т≥льки т≥ джере≠ла, €к≥ цитуютьс€, але й т≥, з €кими студент ознайомивс€ поб≥жно.

Ќа початку списку розташовують закони ”крањни, постанови ур€ду, укази президента, розпор€дженн€ м≥н≥стерств та ≥нш≥ ≥нс≠труктивно-нормативн≥ матер≥али в пор€дку њх лег≥тимност≥. ƒал≥ у списку використаних джерел розташовуютьс€ за украњнською абеткою монограф≥њ, пос≥бники, зб≥рки, статт≥ з журнал≥в, ≤нтернет-ресурси з њх повним б≥бл≥ограф≥чним описом.

ƒодатки. ƒодатки за необх≥дн≥стю навод€тьс€ в к≥нц≥ роботи ≥ оформ≠л€ютьс€ зг≥дно з вимогами. ƒодатками можуть бути велик≥ таб≠лиц≥, граф≥чн≥ матер≥али, схеми, розрахунки тощо. ¬они позначаютьс€ великими л≥терами украњнськоњ абет≠ки, починаючи з л≥тери ј, за вин€тком л≥тер √, ™, «, ≤, ѓ, …, ќ, „, —. ѕ≥сл€ слова Ђƒодатокї друкують л≥теру, €ка позначаЇ його посл≥довн≥сть (ƒодаток ј).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 281 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1043 - | 672 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.