Лекции.Орг


Поиск:
Підготовка до захисту і захист курсової роботи
Виконана курсова робота у встановлений термін подається керівникові для перевірки та написання відгуку. У відгуку керівник зазначає позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робить висновок про можливість допуску роботи до захисту. Якщо курсова робота попередньо оцінюється нижче 3 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісний відгук.

Якщо керівник дає позитивний відгук, курсова робота допускається до захисту. Терміни та графік захисту робіт встановлюється керівником. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з вігуком та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається Головою комісії. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповіді студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі документознавства, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 5-бальною шкалою, що враховує, по-перше, попереднє оцінювання якості курсової роботи керівником (в межах 3 – 5 балів), по-друге, оцінювання захисту курсової роботи (в межах 3 – 5 балів). Якщо при захисті курсової роботи студент отримав незадовільну оцінку, він не допускається до іспиту з даного курсу.

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на її титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 

Параметри оцінювання Діапазон оцінки, балів Критерії оцінювання за бальною шкалою
Оцінювання якості курсової роботи 0 - 5  
1. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану 0-5 0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану
2 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану
3 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
4-5 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
2. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату 0-5 0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті
3 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті
4 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково
5 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті
3. Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми 0-5 0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні
3- критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні
4-5 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями
4. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств 0-5 0 – фактологічний матеріал не використаний
3 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені
4-5 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений
5. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань 0-5 0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана
3 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково
4-5 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 283 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

562 - | 521 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.