Лекции.Орг


Поиск:
Розрахунок єдиного податку суб’єктом малого підприємництва
Показники Наростаючим підсумком з початку звітного року
  Середньооблікова чисельність працюючих (чол.)  
  Виручка від реалізації продукції без урахування акцизного збору* (тис. грн.)  

 

Примітка. Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважають суму, фактично отриману суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

 

Якщо є кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітка” ставлять двокрапку, і з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої літери наводять текст примітки.

Формули і рівняння

У курсовій роботі формули і рівняння розташовують у центрі рядка після тексту, в якому вони згадуються.

Формули в роботі виконуються за допомогою стандартних математичних редакторів Microsoft Office.

Формули і рівняння в роботах (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входить у формулу або рівняння, наводять під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом “де” без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.

Перенос формул або рівнянь допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак “х”. Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Формули що випливають одна з одної і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок (але не більше 20 мм).

 

Приклад

Балансову вартість груп основних засобів на початок звітного періоду розраховують за такою формулою:

 

Б (а) = Б (а –1) + П (а –1) – В (а –1) – А (а –1) (2.3)

 

де Б (а) – балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б (а – 1) – балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

П (а–1) – сума витрат на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних засобів протягом періоду що передував звітному;

В (а–1) – сума виведених з експлуатації основних засобів протягом періоду, що передував звітному;

А (а–1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.

Посилання

У тексті курсової роботи посилання на джерела допускається робити в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку джерел та номера сторінки, звідки взяті дані.

Такі посилання дають змогу відшукати документи й перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дане посилання в роботі.

 

Приклади

Податкові пільги – це повне або часткове звільнення від оподаткування фізичних і юридичних осіб [209, с. 30].

 

Ов = Впр + Впдв, (3.2) [18, с. 45]

Якщо наводяться посилання на фрагмент тексту роботи або ілюстрації, слід писати:

“...у розділі 2...”

“...див. підрозділ 2.5...”

“...відповідно до підрозділу 1.2...”

“...на рис. 1.7...”

“...у табл. 2.4...”

“...згідно з табл. 2.4...” або “...виходячи з табл. 2.4...”

“...(див. табл. 2.4)...”

“... за формулою (3.5)...”

“...у рівняннях (1.9) – (1.12)...”

“...у додатку Б...” або “...(додаток Б)”.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

803 - | 634 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.