Лекции.Орг


Поиск:
Перелік використаної літератури
При написанні основної частини роботи мають бути наведені джерела, звідки запозичене фактичний матеріал. Вони вказуються у відповідних посиланнях та в бібліографічному списку. Перелік використаної літератури повинен бути наведений з нової сторінки після висновку.

 

 

Джерело Приклад оформлення
Офіційно-документальні матеріали Конституція України. – К.: Право, 1996. – 40 с. Закон України “Про податок на додану вартість” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями) / В зб. систематизованого законодавства "Оподаткування прибутку підприємств". // Бухгалтерія. – 2003. – Вип. 1. – С. 9 – 72. Указ Президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” // Урядовий кур’єр. – 1998. – 143. – С. 4.
Методичні рекомендації Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Стратегічне управління підприємством” для студ. всіх спец. всіх форм навчання / Сост. О. М. Тищенко. – Харків: ХДАМГ, 2002 – 34 с. (Укр. мов)
Матеріали конференцій Іванов Ю. Б. Проблеми розвитку спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення”. – Донецьк, 2003. – С. 62– 66.
Збірки наукових праць Іванов Ю. Б. Спеціальна система оподаткування в проекті податкового кодексу України // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: Видавництво СНУ. – 2003. – № 1(59). – С. 213 – 221.
Книги: монографії, підручники, навчальні посібники   1 автор Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ – Торнадо, 2003. – 516 с. 2 автори Дикань Л. В. Податкова система / Л. В. Дикань, Т. С. Войнова – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 252 с. 3 автори Грицаєнко І. А. Оподаткування підприємницької діляьності: Навчальний посібник / І. А. Грицаєнко, В. М. Мельник, О. С. Іваншина. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 156 с. 4 автори та більше Белов Ю.Т. Налоги: Учебник / Ю. Т. Белов, Л. М. Рудь, Н. Г. Чагин, С. К. Басов, А. В. Силов; [ Под ред. Ю. Т. Белова. – М.: Книга, 1993. – 512 с.
Багатотомні видання Іванов Ю. Б. Магістерські програми. Державна служба. Програми дисциплін зі спеціалізації „Адміністративний менеджмент” для слухачів магістратури державної служби, частина 2. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2003.– 196 с.
Перекладні видання Экономика налоговой политики: Пер. с англ. / Под. ред. Майкла П. Дивере. – М.: Информационно--издательский дом "Филинъ", 2001. – 328 с.
Словники Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение: Энцикл. слов. – М.: Юристъ, 2000. – 508 с.
Складові частини книг, періодичних видань Панасюк Л. П. Основні види місцевих податків // У кн.: Податкова система України. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 36 – 58. Іванов Ю. Б. Прибутковий податок: деякі практичні питання у зв’язку з заповненням декларації // Бухгалтерія. – 2001. – №8 (54). – С. 72 – 77.
Видання без видавництв Панасюк В. М. Податковий облік / В. П. Панасюк, А. Т. Семенов. – К.: Б. в., 2000. – 76 с.
Перевидання Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 576 с.
Автореферати дисертацій Соколов Л. І. Податкові важелі регулювання фіскальної політики держави. Автореф. дис.... канд. екон. наук. – Харків: ХДЕУ, 2000. – 20 с.
Іншомовні видання Ivanov Yu. Contribution to Chernobyl fund abolished. //Tax News Service. A weekly report on recent tax developments throughout the world, IBFD Publications (The Netherlands), 1 March 1999, Issue 9, Volume 33, P. 91.

 

Перелік літератури розташовують у наступній послідовності:

¾ Конституція України;

¾ закони України;

¾ укази Президента України;

¾ постанови Верховної Ради України;

¾ постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

¾ інша література подається за абеткою (в тому числі положення міністерств та відомств, інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України);

¾ якщо джерелом інформації є Internet, то, в разі наявності прізвища автора, воно вказується в алфавітному порядку, в разі відсутності – в кінці переліку літератури.

Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно давати згідно з вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

Рекомендована загальна кількість позицій у списку літератури має бути не меншою, ніж 15 джерел.

Додатки

 

Додатки слід оформляти як продовження курсової роботи – на останніх сторінках.

Кожен додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі аркуша рядковими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовками рядковими літерами з першої великої повинно бути написане слово “Додаток” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно літерами українського або російського алфавіту, за винятком літер Г, Ґ Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”.

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння варто нумерувати в межах кожного додатка, наприклад “Рис. А.3”, “Таблиця Б.6”.

Якщо додаток має продовження, то продовження додатка пишуть посередині рядка з першої великої літери, вказуючи номер додатка і номер таблиці, рисунка або формули. Наприклад, “Продовження табл. А.5”.


Приклад оформлення титульного аркушу курсової роботи

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”     Кафедра менеджменту     КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Основи оподаткування» на тему: “АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ” Керівник роботи, к.е.н., професор О. М. Гололобова   Студентка 2 курсу, групи БФ-41а спеціальність 6.050114 “Оподаткування” С. В. Зубкова   Харків, НТУ “ХПІ”, 2013    
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 370 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

855 - | 706 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.