Лекции.Орг


Поиск:
Тема 8. Конституційні права, свободи і обов’язки людини та громадянина
Мета заняття – опанування здобувача вищої освітими теоретичними знаннями про сучасну конституційно-правову концепцію прав людини та її відображення в Конституції України, покоління прав людини, права індивіда і колективні права.

Кількість годин – 4.

Питання для самостійного опрацювання Методичні рекомендації для підготовки питань для самостійного опрацювання
Поняття та система основних (конституційних) прав, свобод і обов’язків людини та громадянина права людини в сучасному світі – це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави. Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб. Поняття про права людини включає два аспекти: 1) природні права людини, неподільно пов'язані з її існуванням та розвитком; 2) набуті права людини, що характеризують її соціально-політичний статус. Другий розділ Конституції України закріплює систему прав, свобод і обов'язків, яку можна поділити на особисті (природні, громадянські), політичні, соціальні, економічні, культурні, екологічні та сімейні права і обов'язки. Сукупність конституційних норм, що закріплюють ці права і обов'язки визначає конституційно правовий статус людини і громадянина. Свобода людини є вихідним поняттям проблеми прав людини-громадянина. Вона характеризується ознаками: всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах; людина має право робити все, що прямо не заборонено діючим законодавством; всі люди рівні в правових можливостях, правовому сприянні і правовій охороні; свобода людини - об'єктивна реальність, вона виходить за межі врегульовані правом, так як на неї впливають і інші соціальні норми (моралі, етики, релігійні норми та інші). Міжнародне співтовариства приділяє правам людини велику увагу, для цього визначає міжнародно-правові стандарти в цій галузі, тобто в договірному порядку встановлює правові норми мінімально припустимого поводження держав з індивідами, що перебувають на її території.  
Конституційні обов’язки людини та громадянина в Україні Конституційні обов’язки людини і громадянина – це закріплена Конституцією України і гарантована відвідним механізмом їх здійснення необхідність вчинення дій, покладена на людину чи громадянина України і безумовна для виконання ними.
Конституційна система охорони та захисту прав та свобод людини і громадянина. Гарантії прав людини конституційно закріплені в ст. 40, 55-63: право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або особисто звергатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (ст. 40); право на судовий захист (ст. 55); право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових та службових осіб (ст. 56); зворотна дія нормативно-правових актів (ст. 58); право на правову допомогу (ст. 59); право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст.60); індивідуальний характер юридичної відповідальності (ст. 61); презумпція не винуватості (ст. 62); право відмови від показань або пояснень щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (ст. 63). Гарантією реалізації прав і свобод людини є також право кожного захищати їх від протиправних посягань, в тому числі від держави, її органів, посадових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також, після використання всіх національних засобів правового захисту, до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Теми рефератів:

1. Ліберальна (європейська) концепція прав людини.

2. Право людини на життя: сучасні підходи, проблеми реалізації.

3. Політичні права і свободи громадян України.

4. Проблеми реалізації соціальних прав і свобод людини і громадянина в Україні

5. Конституційні обов’язки людини та громадянина.

6. Права дитини в Україні.

7. Права жінок в Україні.

8. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в механізмі захисту прав людини.

9. Обмеження прав людини і громадянина.

10. Права людини в умовах надзвичайного стану.

 

Аналітичне завдання:

1. У чому полягає відмінність, якщо така є, між правом людини та свободою людини?

2. Що є межею прав та свобод людини і громадянина?

3. Назвіть критерії, за якими можна класифікувати права та свободи людини і громадянина.

4. Чому права і свободи є невід'ємними від обов'язків громадян?

5. Як ви розумієте гарантованість конституційних прав і свобод?

6. Як співвідносяться категорії «права людини» і «права громадянина»?

7. Як співвідносяться права індивіда і колективні права?

8. Розкрийте основні особисті права і свободи людини і громадянина.

9. У чому полягає специфіка основних політичних правгромадян?

10. Проаналізуйте основні економічні, соціальні і культурні права людини і громадянина.

11. Які обмеження прав людини і громадянина можуть 10. бути в умовах надзвичайного стану?

12. Охарактеризуйте гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.

13. Назвіть основні обов’язки людини.

14. Які конституційні обов’язки покладаються тільки на громадян України?

15. Як ви розумієте гарантованість конституційних прав і свобод?

16. Назвіть акти міжнародного права, що містять стандарти у сфері прав та свобод людини і громадянина.

17. Чи тотожними є поняття «система прав та свобод особи» та «система конституційних права та свобод особи»?

18. Чи містить Конституція України вичерпний перелік прав та свобод людини і громадянина?

19. Чи існують юридичні засоби захисту тих прав та свобод, які Конституцією не закріплені?

 

Задачі:

1. Невиліковний онкологічно хворий Зав'ялов, перебуваючи у лікарні, звернувся до лікаря з проханням ввести йому спеціальний медичний препарат, який призведе до його смерті. Своє клопотання Зав'ялов пояснив постійним неймовірним болем по всьому тілу, який викликаний онкологічною хворобою. Після письмового підтвердження, що дані дії виконуються лікарем за бажанням хворого, медичний працівник погодився це зробити та ввів у організм Зав'ялова спеціальний знеболювальний медичний препарат, який призвів до його смерті.

Що таке евтаназія?

Чи було у даному випадку порушено право людини на її життя, гарантоване ст. 27 Конституції України?

 

2. У рубриці «Кримінальна хроніка» всеукраїнської газети «Тиждень» було розміщено інформацію про затримання співробітниками патрульної служби поліції в м. Києві громадянина Гопко, за підозрою у скоєнні ним у складі організованої злочинної групи низки розбійних нападів на банківські установи. Підозрюваний, дізнавшись про публікацію, через свого адвоката звернувся з позовом до суду на предмет порушення презумпції його невинуватості діями видавництва.

Що таке презумпція невинуватості?

Чи була вона порушена у даному разі?

 

3. У правилах прийому на навчання один із ВУЗів визначив, що прохідний бал на філологічний факультет складає 150, на історичний – 160, на юридичний – 170. Подаючи документи до приймальної комісії, абітурієнт одночасно подав скарги на ім’я ректора ВУЗу та міністра освіти про порушення його конституційного права на освіту, оскільки він мав намір вступати на юридичний факультет, але набрав всього 168 балів. Чи має місце у даному випадку звуження змісту або обсягу суб’єктивного конституційного права. Що слід розуміти під звуженням змісту прав і свобод особи? Розв’язуючи задачу, використайте правову позицію Конституційного Суду України, що міститься у п 4 мотивувальної частини Рішення №8-рп/2005 від 11 жовтня 2005 р. (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання).

 

4. Рішенням районного суду громадянину Н. було відмовлено у позові щодо включення його у списки виборців, чим, на його погляд, порушено його право вільно обирати (гарантоване ст. 38 Конституції України). Заявивши, що більше не довіряє судовій системі України, громадянин Н. звернувся до Європейського суду з 42 прав людини з вимогою захистити його порушене право. Яке рішення прийме вказаний орган у даній справі? При вирішення завдання посилайтесь на відповідні положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Запропонуйте свій варіант захисту порушеного конституційного права.

Рекомендована додаткова література

Нормативно-правові акти

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 89.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 16 грудня 1966 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.rada.gov.ua.

3. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Урядовий курʼєр вiд 17.11.2010 р. ‑ № 215.

4. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. ‑ № 25. ‑ Ст. 283.

5. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. ‑ № 34. ‑ Ст. 451.

6. Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст.71.

7. Про громадські обʼєднання: Закон України від 22.03.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 30. – Ст. 1097.

8. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 01.12.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – Ст.2.

9. Про волонтерську діяльність: Закон України від 19.04.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 42. – Ст.435.

10. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

11. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.

12. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232.

13. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

14. Про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Положення, Указ Президента України від 11.08.2011 № 11/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 63. – Ст. 7.

 

Спеціальна література

1. Арнольд Р. Приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і наслідки цього кроку для ситуації в галузі основних прав у Європі / Р. Арнольд // Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і проблеми індивідуального доступу. – К.: Логос, 2011. – С. 84–89.

2. Бабін Б.В. Права людини та громадянське суспільство: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Б.В. Бабін, А.В. Ковбан. – Одеса: Фенікс, 2014. – 320 с.

3. Бедь В.В. Конституційно-правові аспекти реалізації права людини на свободу совісті та віровизнання: монографія / В.В. Бедь. – Ужгород: інфоромаційно-видавничий центр «УУБА-КаУ», 2010. – 278с.

4. Бедь В.В. Право людини на свободу совісті: конституційно-правове регулювання: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.02 / В.В. Бедь; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2011. – 36 с.

5. Білоскурська О.В. Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків людини і громадянина в україні на сучасному етапі розвитку правової держави / О.В. Білоскурська // Юридичний вісник. – 2010. – №1(14). – С. 37–39.

6. БілоскурськаО. Питання типології конституційних обов’язків людини і громадянина / О. Білоскурська // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 21–24.

7. Білоскурська О.В. Конституційний обов’язок додержуватися Конституції України та законів України: [монографія] / О.В. Білоскурська. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2011. – 199 с.

8. Берназюк І.М. Конституційно-правові основи опозиційної діяльності в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / І.М. Берназюк; Держ. вищ. навч. заклад, «Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана». – К., 2010. – 19 с.

9. Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.02 / О.М. Биков; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 40 с.

10. Богашева Н. Свобода обʼєднання та конституційний інститут обʼєднань громадян / Н. Богашева // Вибори та демократія. – 2010. – № 4. – С. 62–70.

11. Богословська Ж.М. Зміст конституційного права людини і громадянина України на соціальний захист / Ж.М. Богословська // Держава і право: зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – 2009. – № 46. – С. 181–188.

12. Васьковська О. До проблеми удосконалення законодавства про свободу мирних зборів / О. Васьковська // Право України. – 2005. – № 11. – С. 89–90.

13. Вільний вибір захисника своїх прав (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України) / П. Рабінович, Д. Гудима, В. Гончаров, О. Луців // Право України. – 2013. – №3–4. – С. 376-384.

14. Власенко О. Конституційно-правовий механізм реалізації права громадян на свободу мирних зборів / О. Власенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 111–113.

15. Гаврильців М.Т. Конституційні екологічні обов’язки як елемент еколого-правового статусу людини в Україні / М.Т. Гаврильців // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – Вип. 23. – Част. ІІ. – Том 1. – С. 82–84.

16. Гаврильців М. Т. Принцип єдності прав і обов’язків у сфері охорони довкілля як основа еколого-правового статусу людини та громадянина / М. Т. Гаврильців // Наук. вісн. Львівськ. держ. унів-ту внутрішніх справ. – 2014. – Вип. 4. – С. 118–128.

17. Гаманюк Л.О. Юридичний та конституційний обов’язок в українському праві / Л.О. Гаманюк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 67. – С. 248–254.

18. Гетманцев Д.О. До питання про податковий обов’язок платника податку / Д.О. Гетманцев // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 134–137.

19. Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини – як основа українського конституційного ладу / С. Головатий // Право України. – 2015. – №1. – С. 13-92.

20. Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – К.: Логос, 2012. – 368 с.

21. Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні: монографія / А.С. Головін. – К.: Логос, 2012. – 307 с.

22. Дешко Л. Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права / Л. Дешко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 99–104.

23. Журавльова Г.С. Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина /Г.С. Журавльова // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 349–355.

24. Кириченко Ю. В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за КонституцієюУкраїни: теоретичні та практичні аспекти / Ю. В. Кириченко // Право: зб. наук.пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – 2014. – Вип. 21. – С. 26–32.

25. Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантійправ і свобод людини в Україні / В. Коваленко // Вісник Конституційного СудуУкраїни. – 2014. – № 2. – С. 66–73.

26. Кожевников А.Ю. Конституційно-правове регулювання імунітетів в Україні (на прикладі глави держави, народних депутатів та суддів України): автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / А.Ю. Кожевников; Харк. нац.ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

27. Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні: [колективна монографія] / [О.З. Панкевич, П.М. Рабінович, С.П. Рабінович та ін.] / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження та реферати. Випуск 24. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 180 с.

28. Крючков Г. Зміцнити законодавчі гарантії конституційного права громадян на користування рідною мовою / Г. Крючков // Голос України. – 2010. – (№ 184). – С. 4.

29. Куліцька С.В. Проблемні питання захисту права фізичної особи на безпечне для життя та здоров’я довкілля / С.В. Куліцька // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 71. – С. 288–296.

30. Лемак О. В. Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. В. Лемак; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2014. — 20 с.

31. Майданник О. Забезпечення конституційних прав людини в Україні як один із напрямів діяльності Верховної Ради України / О. Майданник // Юридична Україна. – 2010. – № 10. – С. 12–16.

32. Макаренко О. Про деякі проблеми дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян в Україні / О. Макаренко // Вісн. Нац. Акад. прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 80–86.

33. Малишев Б.В. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика / Б.В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 23–29.

34. Марчук Т. Мобілізація в Україні: конституційні обов'язки та соціальні гарантії / Т. Марчук, І. Ємельянов // Фінансовий контроль. – 2015. – №2. – С. 14-17.

35. Марчук Т. Мобілізація в Україні: конституційні обов'язки та соціальні гарантії / Т. Марчук, І. Ємельянов // Фінансовий контроль. – 2015. – №3. – С. 8-13.

36. Мацькевич М.М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: праворозуміння та практика реалізації: автореф. дис. д-ра юрид. наук / М.М. Мацькевич; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – К., 2014. – 39 с.

37. Міхірьова О.А. Генезис конституційного права на правову допомогу в Україні / О.А. Міхірьова // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 12. – С. 29–36.

38. Мокрицька Н. Про сутність проголошення у Конституції України права на працю / Н. Мокрицька // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2010. – № 51. – С. 247–254.

39. Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 1/2015. – С. 49–60.

40. Нікітенко Л.О. Зміст механізму забезпечення конституційного права на підприємницьку діяльність / Л.О. Нікітенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 116–123.

41. Оніщук М.В. Удосконалення гарантій прав і свобод людини – стратегічне завдання системного оновлення Конституції України / М.В. Оніщук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 6. – С. 6–13.

42. Пащенко О. Європейські стандарти у галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства / О. Пащенко // Право України. – 2006. – № 4. – С. 32–34.

43. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навч. посіб. / [заг. ред. П.Ф. Мартиненка, В.М. Кампа]. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 376 с.

44. Права людини та громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій // Пр. Львів. лаб. прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Акад. прав. наук України / редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І, Дослідження та реферати. – Вип. 18. – Львів: Край, 2008. – 70 с.

45. Процевський О. Чи справді держава не гаранту громадянам право на працю? / О. Процевський // Право України. – 2014. – № 1. – С. 249–257.

46. Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення / М. Процишен // Право України. – 2009. – № 10. – С. 211–218.

47. Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення / П. Рабінович // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 1. – С. 66–74.

48. Рабінович П. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації / П. Рабінович // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1(76). – С. 19–31.

49. Рабінович С. Критерії конституційності обмежень прав людини: можливості уточнення в Основному Законі України / С. Рабінович // Право України. – 2012. – №8. – С. 139-145.

50. Размєтаєва Ю.С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: монографія / Ю.С. Размєтаєва. – X.: Финарт, 2013. – 196 с.

51. Савчин М. В. Децентралізація влади та права людини і основоположні свободи / М. В. Савчин // Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання. – Київ: Ін-т законодавства Верховнї Ради України, 2015. – С. 310–322

52. Севрюков В.В. Конституційні гарантії забезпечення прав корінних народів і національних меншин України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.В Севрюков; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2011. – 19 с.

53. Скрипнюк О. Свобода думки і слова: конституційно-правові гарантії в Україні / О. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 28–32.

54. Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини – головний конституційний обов’язок демократичної, правової, соціальної держави / В. Тацій // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. – № 4(23) – С. 3–18.

55. Француз-Яковець Т.А. Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Т.А. Француз-Яковець; Національний ун-т «Острозька академія». – Острог, 2006. – 18 с.

56. Шевченко А.Є. Реалізація конституційного права на мирні зібрання в Україні: монографія / [А.Є. Шевченко, М.М. Денісова, О.С. Денісова]; Донец. юрид ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 138 с.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 927 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

628 - | 537 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.