Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 4.  онституц≥€ Ц ќсновний «акон ”крањни
ћета зан€тт€ Ц опануванн€ здобувачами вищоњ осв≥ти теоретичними знанн€ми про пон€тт€ ≥ сутн≥сть конституц≥њ €к нормативно-правового акту ≥ €к документу, м≥сц€ конституц≥њ в систем≥ нац≥онального законодавства; опануванн€ здобувачам вищоњ осв≥ти теоретичними знанн€ми про пон€тт€ реал≥зац≥њ  онституц≥њ та конституц≥йних норм, а також про правовий механ≥зм реал≥зац≥њ конституц≥њ.

 ≥льк≥сть годин Ц 4.

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€ ћетодичн≥ рекомендац≥њ дл€ п≥дготовки питань дл€ самост≥йного опрацюванн€
ѕроанал≥зувати основн≥ етапи сучасного конституц≥йного процесу в ”крањн≥ ≥ провести розмежуванн€ м≥ж конституц≥йним процесом ≥ конституц≥йною реформою. ќр≥Їнтовний план 1. ѕ≥дготовка ≥ прийн€тт€  онституц≥њ ”крањни 1996 року. 2. ќсновн≥ етапи нов≥тнього конституц≥йного процесу в ”крањн≥. ѕри розкритт≥ питань даноњ теми необх≥дно вказати, що початок нов≥тнього конституц≥йного процесу в ”крањн≥ повʼ€зуЇтьс€ з прийн€тт€м ƒекларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањни в≥д 16 липн€ 1990 p., де утверджувалос€ зд≥йсненн€ украњнським народом його нев≥дʼЇмного права на самовизначенн€ та проголошувалис€ нов≥ принципи орган≥зац≥њ публ≥чноњ влади та правового статусу людини ≥ громад€нина. ” цьому процес≥ можна вид≥лити чотири основн≥ етапи, €к≥ розпочалис€ 16 липн€ 1990 p. ≥ тривають до тепер. Ќа сучасному етап≥ ”крањна йде шл€хом конституц≥йного реформуванн€. ¬ енциклопедичних виданн€х Ђреформаї (лат. reform Ц перетворюю, зм≥нюю) означаЇ перетворенн€, зм≥ни, перевлаштуванн€ певних сфер сусп≥льного житт€. Ѕудь-€ке реформуванн€ в держав≥ Ц це зм≥на державою окремих ≥нститут≥в та умов життЇд≥€льност≥ сусп≥льства.  онституц≥йну реформу можна взначити €к зм≥ну державою окремих ≥нститут≥в публ≥чноњ влади та конституц≥йних засад життЇд≥€льност≥ сусп≥льства при збереженн≥ у процес≥ цих зм≥н державного ≥ сусп≥льного ладу крањни, прав ≥ свобод людини та громад€нина в р≥зних сферах житт€. —хожим, проте не ≥дентичним конституц≥йн≥й реформ≥ €вищем Ї конституц≥йний процес, п≥д €ким розум≥Їтьс€ посл≥довний, ≥сторично обумовлений процес формуванн€ украњнського конституц≥онал≥зму, що становить собою триваючу конституц≥йну реформу. Ќов≥тн≥й пер≥од конституц≥йного процесу ознаменувавс€ здобутт€м незалежност≥ ”крањни, процесом п≥дготовки, прийн€тт€м, рел≥зац≥њ  онституц≥њ ”крањни, а також внесенн€ зм≥н ≥ доповнень до конституц≥њ (конституц≥йна реформа), масштабною конституц≥йною кризою ≥ пошуком лег≥тимних шл€х≥в системного оновленн€ ќсновного «акону.
’арактеристика структури чинноњ  онституц≥њ ”крањни: преамбули, основноњ частини, перех≥дних положень. —труктура конституц≥њ ”крањни €вл€Ї собою системно-структурну ц≥л≥сн≥сть, що складаЇтьс€ з ≥нститут≥в, €к≥ займають лог≥чно обумовлене м≥сце в њњ систем≥ залежно в≥д функц≥онального навантаженн€. “аким в ц≥лому Ї ≥ наш ќсновний «акон. —труктура конституц≥њ Ц це лог≥чний зв'€зок р≥зних ≥нститут≥в незалежно в≥д м≥сц€ розм≥щенн€ норм у текст≥ конституц≥њ. “ак, норми, €к≥ складають один ≥нститут, можуть бути розм≥щен≥ в р≥зних розд≥лах, але њх сукупн≥сть д≥Ї в Їдност≥. ƒл€ внутр≥шньоњ структури не маЇ значенн€, складаЇ той чи ≥нший ≥нститут окремий розд≥л, хоч це було б ≥ бажано. ¬ажливим Ї реальний взаЇмозв'€зок ≥ суп≥др€дн≥сть норм, €к≥ складають зм≥ст конкретних конституц≥йних ≥нститут≥в. ” переважн≥й б≥льшост≥ крањн структура конституц≥њ маЇ сталий характер, включаЇ низку елемент≥в: ѕреамбула, €к правило, в≥д≥граЇ пол≥тичну й ≥деолог≥чну функц≥њ ≥ не Ї типовою правовою нормою. ¬она становить декларац≥ю з притаманними њй ц≥л€ми ≥ завданн€ми. “ут формулюютьс€ ц≥л≥, мета побудови держави, найважлив≥ш≥ вих≥дн≥ положенн€. ќсновна частина конституц≥њ включаЇ ≥нститути ≥ норми, €к≥ розкривають њњ зм≥ст. «аключн≥, перех≥дн≥ положенн€ закр≥плюють положенн€, що стосуютьс€ моменту набранн€ њњ чинност≥; м≥ст€ть положенн€ щодо чинност≥ чинного законодавства в частин≥, що не суперечить  онституц≥њ ”крањни, ≥ пор€док вир≥шенн€ ≥нших питань, що виникли у зв'€зку з прийн€тт€м новоњ  онституц≥њ.
¬изначити проблеми реал≥зац≥њ норм  онституц≥њ ”крањни в сучасний пер≥од. “лумаченн€  онституц≥њ ”крањни. ѕерш н≥ж висв≥тлювати питанн€ реал≥зац≥њ ≥ тлумаченн€  онституц≥њ ”крањни, розгл€немо загальн≥ш≥ питанн€ реал≥зац≥њ норм права ≥ тлумаченн€ норм права. –еал≥зац≥€ права ‑ це процес вт≥ленн€ правових припис≥в у повед≥нку суб'Їкт≥в права. ƒо форм реал≥зац≥њ права належать: дотриманн€ норм права; виконанн€ норм права; використанн€ норм права; застосуванн€ норм права. ƒотриманн€ конституц≥йних норм Ц це така форма њх реал≥зац≥њ, коли громад€ни, державн≥ органи, юридичн≥ особи утримуютьс€ в≥д зд≥йсненн€ заборонених  онституц≥Їю д≥й. ¬иконанн€ конституц≥йних норм ‑ це активна повед≥нка суб'Їкт≥в правов≥дносин, €ка вимагаЇтьс€ конституц≥йною нормою ≥ спр€мована на дос€гненн€ поставленоњ в н≥й мети. ¬икористанн€ конституц≥йних норм Ц це форма реал≥зац≥њ цих норм уповноваженими суб'Їктами шл€хом зд≥йсненн€ наданих њм суб'Їктивних прав у вигл€д≥ дозвол≥в чи повноважень. «астосуванн€ конституц≥йних норм ‑ це владна орган≥зуюча д≥€льн≥сть державних та ≥нших орган≥в, ос≥б, €ка маЇ на мет≥ забезпечити адресатам цих норм реал≥зац≥ю належних њм прав ≥ обов'€зк≥в, а також гарантувати контроль за цим процесом. “лумаченн€  онституц≥њ ”крањни ‑ особливий вид правовоњ д≥€льност≥  онституц≥йного —уду ”крањни, спр€мований на охорону ќсновного «акону, забезпеченн€ стаб≥льност≥ конституц≥йного ладу, гарантуванн€ прав людини ≥ громад€нина, ус≥х форм реал≥зац≥њ права, попередженн€ вс≥х вид≥в правопорушень.
  ѕри розкритт≥ питань даноњ теми необх≥дно вказати, що п≥д реал≥зац≥Їю норм конституц≥йного права розум≥ють њх зд≥йсненн€, дос€гненн€ т≥Їњ мети, €ка пересл≥дувалас€ при њх виданн≥.  ожну конституц≥йно-правову норму можна вважати чинною, €кщо вона видана уповноваженим на те суб'Їктом у межах його компетенц≥њ, з дотриманн€м установленого пор€дку њњ прийн€тт€, €кщо вона набула законноњ сили. «алежно в≥д характеру правозастосовних д≥й суб'Їкта права розр≥зн€ють чотири основн≥ форми реал≥зац≥њ конституц≥йно-правових норм: 1) зд≥йсненн€ (використанн€); 2) виконанн€; 3) дотриманн€; 4) застосуванн€. «д≥йсненн€ (використанн€) норм права виражаЇтьс€ в реал≥зац≥њ можливостей, €к≥ надаютьс€ суб'Їктам сусп≥льних в≥дносин в≥дпов≥дними нормами права. ¬ межах ц≥Їњ форми зд≥йснюютьс€ суб'Їктивн≥ права учасник≥в сусп≥льних в≥дносин, що регулюютьс€ цими нормами. Ќаприклад, зд≥йсненн€ громад€нами своњх конституц≥й них прав ≥ свобод в≥дбуваЇтьс€ в межах ц≥Їњ форми реал≥зац≥њ конституц≥йно-правових норм. —л≥д наголосити на ≥снуванн≥ в≥дм≥нност≥ м≥ж зд≥йсненн€м громад€нами прав ≥ свобод та використанн€м повноважень державними органами та посадовими особами. якщо дл€ громад€н використанн€ належних њм суб'Їктивних прав Ї справою добров≥льною ≥ вони не несуть жодноњ в≥дпов≥дальност≥ за невикористанн€ своњх прав, то дл€ державних орган≥в ≥ посадових ос≥б зд≥йсненн€ њх повноважень Ї не т≥льки правом, а й обов'€зком. ¬иконанн€ €к форма реал≥зац≥њ конституц≥йно-правових норм €вл€Ї собою реал≥зац≥ю зобов'€зуючих норм, виконанн€ суб'Їктом права покладених на нього обов'€зк≥в. ƒотриманн€ пов'€зане з реал≥зац≥Їю виключно заборон€ючих норм. ѕризначенн€ ц≥Їњ форми реал≥зац≥њ конституц≥йно-правових норм пол€гаЇ у тому, щоб не допустити вчиненн€ д≥й, €к≥ могли б спричинити шкоду сусп≥льству, держав≥, особ≥. ÷е дос€гаЇтьс€ шл€хом утриманн€ в≥д вчиненн€ заборонених законом д≥й. «астосуванн€ €вл€Ї собою д≥€льн≥сть орган≥в держави або посадових ос≥б, €к≥, використовуючи своњ повноваженн€, видають акти ≥ндив≥дуального значенн€ на п≥дстав≥ норм права, вир≥шуючи тим самим конкретн≥ питанн€ житт€ сусп≥льства. Ќа в≥дм≥ну в≥д ≥нших форм реал≥зац≥њ норм права, в €ких беруть участь р≥зн≥ суб'Їкти права, включаючи ф≥зичних та юридичних ос≥б, правозастосовна д≥€льн≥сть може зд≥йснюватис€ т≥льки уповноваженими на те державними органами ≥ посадовими особами. ¬казан≥ форми реал≥зац≥њ ≥снують на д≥ють дл€ того, щоб перетворити в житт€ виражену у конституц≥њ волю народу ”крањни.
1. ѕр€ма ≥ опосередкована д≥€ конституц≥њ. 2. ѕравовий механ≥зм реал≥зац≥њ конституц≥њ: пон€тт€, структура. ѕр€ма д≥€  онституц≥њ ”крањни зд≥йснюЇтьс€ у двох формах: безпосередн≥йопосередкован≥й. ¬≥днесенн€ опосередкованоњ д≥њ  онституц≥њ ”крањни до р≥зновиду пр€моњ њњ д≥њ даЇ змогу не ставити можлив≥сть застосуванн€ норм  онституц≥њ в залежн≥сть в≥д того, детал≥зован≥ вони в чинному законодавств≥ чи н≥; п≥двищуЇ авторитет  онституц≥њ в правотворч≥й ≥ правозастосовч≥й д≥€льност≥. ћехан≥зм реал≥зац≥њ норм конституц≥њ Ц це сукупн≥сть ≥нституц≥йних та правових елемент≥в, за допомогою котрих забезпечуЇтьс€ вт≥ленн€ конституц≥йних припис≥в на практиц≥. ћехан≥зм реал≥зац≥њ не обмежуЇтьс€ т≥льки юридичним блоком, бо на цей процес вагомо впливають пол≥тична та соц≥ально-економ≥чна ситуац≥€, соц≥ально-психолог≥чна ситуац≥€ в крањн≥, р≥вень правовоњ та загальноњ культури, морал≥, ≥сторичний етап розвитку сусп≥льства та держави та ≥н. чинники. ¬ажлив≥ складов≥ механ≥зму реал≥зац≥њ Ц органи м≥сцевого самовр€дуванн€, державн≥ органи, що забезпечують застосуванн€ конституц≥йних норм в процес≥ нормотворчост≥, правоохоронноњ та правозастосовчоњ д≥€льност≥ (≥нституц≥йний блок).

“еми реферат≥в:

1. ѕор€док розробки ≥ прийн€тт€ новоњ  онституц≥њ ”крањни: конституц≥но-праове регулюванн€.

2. ¬ластивост≥  онституц≥њ €к ќсновного «акону держави ≥ сусп≥льства.

3. Ќайвища юридична сила  онституц≥њ ”крањни: конституц≥йно-правова характеристика.

4. ѕр€ме та опосередковане зд≥йсненн€ норм  онституц≥њ через конкретизац≥њ конституц≥йних припис≥в у чинному законодавств≥.

5. –оль державних орган≥в ≥ структур громад€нського сусп≥льства у реал≥зац≥њ конституц≥йних норм (≥нституц≥ональний аспект).

6. ѕроблеми реал≥зац≥њ конституц≥йних норм.

7.  онституц≥йно-правов≥ в≥дносини у механ≥зм≥ реал≥зац≥њ конституц≥њ: пон€тт€, зм≥ст, особливост≥.

8. –оль народу, парламенту, президента, орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в конституц≥йного контролю та правоохоронних орган≥в у реал≥зац≥њ конституц≥њ. –еал≥зац≥€ конституц≥њ в умовах надзвичайного стану.

 

јнал≥тичне завданн€:

1. ƒайте визначенн€ пон€тт€  онституц≥њ ”крањни.

2. ƒайте класиф≥кац≥ю конституц≥й за р≥зними ознаками.

3. як≥ функц≥њ зд≥йснюЇ  онституц≥€ ”крањни?

4. як≥ юридичн≥ властивост≥ притаманн≥  онституц≥њ ”крањни?

5. ” чому ви€вл€Їтьс€ найвища юридична сила  онституц≥њ ”крањни?

6. ўо означаЇ пр€ма д≥€ норм  онституц≥њ ”крањни?

7. як≥ фактори впливають на реал≥зац≥ю конституц≥йних норм?

8. як сп≥вв≥днос€тьс€ пон€тт€ Ђчинн≥стьї та Ђреал≥зац≥€ї конституц≥њ?

9. як впливають державно-правов≥ конфл≥кти на реал≥зац≥ю конституц≥њ.

10. „и впливаЇ р≥вень правовоњ культури зд≥йсненн€ конституц≥йних норм?

«адач≥

1. ” своЇму зверненн≥ до ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни громад€нин ј., посилаючись на п≥дручник з конституц≥йного права, запропонував Ђз огл€ду на те, що  онституц≥њ притаманна виховна функц≥€, запровадити з наступного року вивченн€ головних положень ќсновного «акону ”крањни у старших групах дошк≥льних виховних заклад≥в та видати привабливо оформлений навчальний пос≥бник Ђ онституц≥€ в малюнкахї.

ƒайте розгорнуту характеристику виховноњ функц≥њ  онституц≥њ.

«найд≥ть найб≥льш вдалий синон≥м до ц≥Їњ функц≥њ та обірунтуйте св≥й виб≥р.

ѕ≥дготуйте обірунтовану в≥дпов≥дь на зверненн€.

2. Ќа парламентських слуханн€х, присв€чених сучасним проблемам украњнського конституц≥онал≥зму, народний депутат Ћ. за€вив, що  онституц≥€ ”крањни не повною м≥рою в≥дпов≥даЇ демократичним стандартам, оск≥льки:

по-перше, на першому м≥сц≥ стоњть розд≥л Ђ«агальн≥ засадиї, норми €кого н≥кого ≥ н≥ до чого не зобов'€зують, а мають лише декларативний характер;

по-друге, розд≥л, в €кому встановлено права ≥ свободи людини, стоњть на другому, а не на першому м≥сц≥, що не в≥дпов≥даЇ л≥берально-демократичним конституц≥йним ≥деалам;

по-третЇ, у текст≥ заф≥ксовано не вс≥ права ≥ свободи, €к≥ в≥дом≥ сучасн≥й правов≥й думц≥, а це значно знижуЇ њњ регулюючий потенц≥ал;

по-четверте, за народом закр≥плено право на всеукрањнському референдум≥ затверджувати зм≥ни лише до трьох, а не до ус≥х њњ розд≥л≥в.

ѕроанал≥зуйте таку позиц≥ю з точки зору зм≥сту  онституц≥њ ”крањни.

Ќаск≥льки обгрунтованими, на ¬аш погл€д, Ї висловлен≥ зауваженн€?

3.«апиш≥ть способи прийн€тт€ конституц≥й, в результат≥ застосуванн€ €ких забезпечуЇтьс€ реал≥зац≥€ принципу установчоњ влади народу. який спос≥б був застосований дл€ прийн€тт€  онституц≥њ ”крањни у 1996 роц≥. „и в≥дбулас€ при цьому реал≥зац≥€ вищезгаданого принципу?

–екомендована додаткова л≥тература

Ќормативно-правов≥ акти

1. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни у справ≥ за конституц≥йним поданн€м 252 народних депутат≥в ”крањни щодо в≥дпов≥дност≥  онституц≥њ ”крањни (конституц≥йност≥) «акону ”крањни Ђѕро внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањниї в≥д 08.12.2004 є 2222-IV (справа про додержанн€ процедури внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањни) // [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

2. ¬исновок  онституц≥йного —уду ”крањни у справ≥ за зверненн€м ¬ерховноњ –ади ”крањни про наданн€ висновку щодо в≥дпов≥дност≥ законопроекту про внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањни щодо децентрал≥зац≥њ влади вимогам статей 157 ≥ 158  онституц≥њ ”крањни в≥д 30.07.2015 є 2-в/2015 // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни в≥д 21.08.2015. Цє 64.

3. ѕро внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањни щодо проведенн€ чергових вибор≥в народних депутат≥в ”крањни, ѕрезидента ”крањни, депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в: «акон ”крањни в≥д 1.02.2011 є 2952-VI // [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

4. ѕро внесенн€ зм≥н до статт≥ 98  онституц≥њ ”крањни: «акон ”крањни в≥д 19.09.2013 // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади. Ц 2014. Ц є 11. Ц —т.142

5. ѕро в≥дновленн€ д≥њ окремих положень  онституц≥њ ”крањни: «акон ”крањни в≥д 21.02.2014 // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади. Ц 2014. Ц є 11. Ц —т.143.

—пец≥альна л≥тература

1. Ѕагр≥й ќ. —утн≥сть принципу верховенства  онституц≥њ ”крањни / ќ. Ѕагр≥й // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2013. Ц є9. Ц —. 83-87.

2. Ѕарабаш ё. ƒержавно-правов≥ конфл≥кти в теор≥њ та практиц≥ конституц≥йного права: монограф≥€ / ё. Ѕарабаш. Ц ’арк≥в: ѕраво, 2008. Ц 220 с.

3. Ѕатанова Ќ.ћ.  онституц≥йн≥ дел≥кти в ”крањн≥: проблеми теор≥њ та практики: автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.02 Ц конституц≥йне право / Ќ.ћ. Ѕатанова; ≤нститут держави ≥ права ≥м. ¬.ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни. Ц  ињв, 2007. Ц 24 с.

4. Ѕориславський Ћ.  онституц≥€ ”крањни: њњ реал≥зац≥€ та способи удосконаленн€ / Ћ. Ѕориславський // ¬≥сник  онституц≥йного —уду ”крањни. Ц 2014. Ц є 4. Ц —. 103Ц111.

5. ¬ерем≥Їнко —. ƒо питанн€ про структуру  онституц≥њ ”крањни / —. ¬ерем≥Їнко, Ћ. Ўестак // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2010. Ц 12. Ц —. 144Ц148.

6. ¬олошин, ё.ќ.  онституц≥йна реформа та модерн≥зац≥€ в сучасн≥й держав≥ в умовах Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ: проблеми теор≥њ ≥ практики: монограф≥€ / ё.ќ. ¬олошин, ќ.ћ. ѕересада. Ц ќдеса: ‘ен≥кс, 2013. Ц 208 с.

7. ¬оронов ћ.ћ. —учасний конституц≥йний процес в ”крањн≥: спроба пол≥тико-правового анал≥зу / ћ.ћ. ¬оронов // ¬≥сник ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету. Ц —ер≥€ ѕраво. Ц 2008. Ц ¬ип. є 1(3). Ц —. 34Ц37.

8.  ампо ¬. ѕринципи оф≥ц≥йного тлумаченн€  онституц≥њ та «акон≥в ”крањни: перспектива конституц≥онал≥зац≥њ / ¬.  ампо, ≤. Ќ≥к≥т≥на // ѕраво ”крањни. Ц 2012. Ц є9. Ц —. 310-315.

9.  ол≥сник ¬. ѕравовий механ≥зм трансформац≥њ украњнськоњ  онституц≥њ / ¬.  ол≥сник // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук ”крањни. Ч 2010. Ч є 1. Ч —. 59-67.

10.  олод≥й ј.ћ.  онституц≥йний процес та сучасна конституц≥йна реформа в ”крањн≥: етапи розвитку / ј.ћ.  олод≥й // ѕраво ”крањни. Ц 2012. Ц є8. Ц —. 114Ц121.

11.  онституц≥йна реформа в ”крањн≥: у пошуках пол≥тичного балансу. Ц  .: Ћ≥кей, 2011. Ц 44 с.

12.  узнЇцова «.¬. ƒотриманн€ конституц≥йних норм в механ≥зм≥ реал≥зац≥њ  онституц≥њ ”крањни / «.¬.  узнЇцова // ѕравова держава. Ц 2012. Ц є 15. Ц —. 52Ц57.

13. Ћисенков —. ¬ластивост≥  онституц≥њ €к основного закону та конституц≥йна регламентац≥€ зм≥сту ≥ реал≥зац≥њ субТЇктивних прав ≥ свобод / —. Ћисенков // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2006. Ц є 7. Ц —. 10Ц14.

14. ћартинюк –. Ќормативне визначенн€ пор€дку розробки ≥ прийн€тт€ новоњ  онституц≥њ ”крањни / –. ћартинюк // ѕраво ”крањни. Ц 2011. Ц є 6. Ц —. 113Ц121.

15. ћартинюк –. —оц≥ально-психолог≥чн≥ передумови реал≥зац≥њ норм ќсновного «акону ”крањни / –. ћартинюк // Ќац≥ональний ун≥верситет Ђќстрозька академ≥€ї. Ќауков≥ записки. (—ер≥€ Ђѕсихолог≥€ ≥ педагог≥каї). Ц 2008. Ц ¬ип. 10. Ц C.181Ц187.

16. ћацюк ј. ј.  онституц≥€ Ц правова основа сусп≥льного ладу, формуванн€, орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ влади народу / ј.ј. ћацюк // ѕубл≥чне право. Ц 2014. Ц є 1. Ц —. 223Ц230.

17. ћельник ќ.¬.  онституц≥йно-правова в≥дпов≥дальн≥сть вищих орган≥в державноњ влади: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / ќ.¬. ћельник; Ќац≥ональна академ≥€ внутр≥шн≥х справ ”крањни Ц  ., 2000. Ц 18 с.

18. Ќев≥домий ¬. ”крањнська  онституц≥€ у св≥тл≥ проблеми гармон≥зац≥њ нац≥онального та Ївропейського права / ¬. Ќев≥домий // ¬≥сник јкадем≥њ правових наук ”крањни. Ц 2011. Ц є 1 (64). Ц —. 63Ц74.

19. Ќ≥кольська ќ.  онкретизац≥€ норм  онституц≥њ ”крањни €к необх≥дна передумова њх застосуванн€ / ќ.¬. Ќ≥кольська // ёридична ”крањна. Ц 2012. Ц є 11. Ц —. 29Ц36.

20. Ќ≥кольська ќ.¬. јкти застосуванн€ норм  онституц≥њ ”крањни / ќ.¬. Ќ≥кольська // ѕравничий часопис ƒонецького ун≥верситету. Ц 2011. Ц є 1 (25). Ц —. 244Ц248.

21. Ќ≥кольська ќ.¬. «астосуванн€ норм  онституц≥њ ”крањни: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / ќ.¬. Ќ≥кольська; Ќац. акад. внутр. справ. Ц  ., 2011. Ц 20 c.

22. Ќонко ќ.  онституц≥йний процес в ”крањн≥ та вплив на нього –ади ™вропи / ќ. Ќонко // ѕраво ”крањни. Ц 2006. Ц є 9. Ц —. 21Ц27.

23. ќсауленко ќ.≤. ћ≥сце правозастосовчих акт≥в у систем≥ правових акт≥в / ќ.≤. ќсауленко // ƒержава ≥ право: зб. наук. праць. ёридичн≥ ≥ пол≥тичн≥ науки. Ц 2010. Ц ¬ип. 49. Ц —. 16Ц21.

24. ѕелих Ќ.ј.  онституц≥€ ”крањни в умовах сьогоденн€ / Ќ.ј. ѕелих // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. Ц 2012. ‑ є 1. Ц —. 51‑56.

25. ѕравова доктрина ”крањни: у 5 т. Ц ’.: ѕраво, 2013. Ц “. 2: ѕубл≥чно-правова доктрина ”крањни / ё.ѕ. Ѕит€к, ё.√. Ѕарабаш, ћ.ѕ.  учер€венко; за заг. ред. ё.ѕ. Ѕит€ка. Ц 864 с.

26. ѕроблеми реал≥зац≥њ  онституц≥њ ”крањни: теор≥€ ≥ практика: монограф≥€ / в≥дп. ред. ¬.‘. ѕогор≥лко. Ц  .: ≤н-т держави ≥ права ≥м. ¬. ћ.  орецького ЌјЌ ”крањни: ј.—. ., 2003. Ц 652 с.

27. –огач ќ.я. «ловживанн€ правом: теоретико-правове досл≥дженн€: монограф≥€ / ќ.я. –огач. Ц ”жгород: ѕол≥графцентр ЂЋ≥раї, 2010. Ц 368 с.

28. –€бошапко Ћ.  онституц≥йн≥ взаЇмини в ”крањн≥: досв≥д, суперечност≥, Ївропейський контекст / Ћ. –€бошапко // ¬≥че. Ц 2014. Ц є 8. Ц —. 2Ц4.

29. —крипнюк ќ.¬.  онституц≥€ ”крањни та њњ функц≥њ: проблеми теор≥њ та практики реал≥зац≥њ/ ќ.¬. —крипнюк. Ц  .: јкадем≥€ правових наук ”крањни, 2005. Ц 168 с.

30. —крипнюк ќ.¬. Ќов≥тн≥й конституц≥йний процес в ”крањн≥ (2005Ц2009 роки) / ќ.¬. —крипнюк // ¬≥сник јкадем≥њ праовоих наук ”крањни Ц 2009. Ц є 3. Ц —. 39‑57.

31. —крипнюк ќ.¬. —пециф≥ка статусу  онституц≥њ ”крањни €к ќсновного «акону ”крањни / ќ.¬. —крипнюк // ёридична ”крањна. Ц 2010. ‑ є 8. Ц —. 4‑8.

32. —тефанюк ¬. Ќапр€ми реал≥зац≥њ положень  онституц≥њ судами / ¬. —тефанюк // ѕраво ”крањни. Ц 1997. Ц є 1. Ц —. 50Ц52.

33. —ухонос ¬. Ћекц≥€ професора ¬. —ухоноса: Ђ онституц≥йна реформа в ”крањн≥ї / ¬. —ухонос // ѕраво ”крањни. Ц 2014. Ц є 7. Ц —. 186Ц197.

34. “еплюк ћ. Ќова редакц≥€  онституц≥њ ≥ проблеми конституц≥йноњ процедури / ћ. “еплюк // ѕраво ”крањни. Ч 2014. Ч є 7. Ч —. 116-120.

35. ‘едоренко ¬. Ћ.  онституц≥€ ”крањни €к обер≥г державност≥ / ¬. Ћ. ‘едоренко // Ѕюлетень ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. Ц 2014. Ц є 6. Ц —. 14Ц24.

36. ‘едоренко ¬.Ћ. —истема конституц≥йного права ”крањни: теоретикоЦметодолог≥чн≥ аспекти: монограф≥€ / ¬.Ћ. ‘едоренко; ћ-во осв≥ти ≥ науки ”крањни, ћ-во юстиц≥њ ”крањни. Ц  .: Ћ≥ра- , 2009. Ц 578 с.

37. ‘утей Ѕ.  оментар з приводу спроб внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањни //  онституц≥йна реформа: експертний анал≥з. Ц ’арк≥в: ‘ол≥о, 2004. Ц —. 42Ц45.

38. Ўаповал ¬. ‘еномен конституц≥њ €к основного закону / ¬. Ўаповал // ѕраво ”крањни. Ц 2014. Ц є 7. Ц —. 64Ц84.

39. Ўаповал ¬.ћ. »стори€  онституции ”краины / ¬.Ќ. Ўаповал, ј.¬.  орнеев. Ц ƒнiпропетровськ: јкцент ѕѕ, 2012. Ц 127 с.

40. Ўевчук —. ѕринцип верховенства права та найвища юридична сила  онституц≥њ ”крањни / —. Ўевчук // ѕраво ”крањни. Ц 2011. Ц є 5. Ц —. 175Ц186.

1. Ўемшученко ё.  онституц≥йний процес у незалежн≥й ”крањн≥ / ё. Ўемшученко // ѕраво ”крањни. Ц 2014. Ц є 7. Ц —. 19Ц24.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 556 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

492 - | 501 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.042 с.