Лекции.Орг


Поиск:
Тема 6. Основи конституційного ладу України
Мета заняття – опанування здобувача вищої освітими теоретичними знаннями про конституційний лад та конституційні основи суспільного ладу України.

Кількість годин – 4.

Питання для самостійного опрацювання Методичні рекомендації для підготовки питань для самостійного опрацювання
Визначити поняття та зміст конституційного ладу та вказати систему основних засад конституційного ладу України. З посиланням на конкретні статті Конституції України охарактеризувати існуючу в Україні форму правління, форму державного устрою та політичний режим. Орієнтовний план 1. Гуманістичні засади конституційного ладу України. 2. Економічні, політичні та соціальні засади конституційного ладу України. При розкритті питань даної теми необхідно акцентувати на тому, що конституційний лад передбачає наявність у державі юридичної конституції, але не зводиться лише до факту її існування. Конституційний лад набуває реального змісту лише за умови демократичного характеру конституції та реального дотримання конституційних положень, що забезпечує обмеженість держави, державної влади правом. Засади конституційного ладу – це система вихідних принципів організації державної влади в конституційній державі, взаємовідносин конституційної держави з людиною та інститутами громадянського суспільства. Ці принципи, як зазначається в літературі, визначають і закріплюють основи правового статусу субʼєктів конституційно-правових відносин. До засад конституційного ладу Конституція України відносить: народовладдя (народний суверенітет); державний суверенітет і незалежність України; республіканську форму правління, яка відповідає вимогам демократії та поділу влад; унітарний устрій України; визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвердження і забезпечення її прав і свобод; соціальний захист людини; статус української мови як державної; поділ влади; гарантованість місцевого самоврядування; політичну, економічну та ідеологічну багатоманітність; вищу юридична силу Конституції України і пряму дію її норм; рівність усіх субʼєктів права власності перед законом. Норми цього інституту містяться в розділі І Конституції України «Загальні засади». Вони відіграють надзвичайно важливу роль у системі національного права України. Гуманістичні засади конституційного ладу України – це основоположні принципи, які визначають і закріплюють провідну роль громадянина в державному будівництві та місцевому самоврядуванні. Конституційні засади економічних відносин. Економічні відносини становлять економічний базис громадянського суспільства і визначають передумови повновладдя народу України та свободи людини. Вони охоплюють: відносини власності, виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ. Політична та ідеологічна багатоманітність. Громадянське суспільство може існувати лише за умови реального політичного та ідеологічного плюралізму, що випливає з права кожної людини на свободу переконань і на вільне їх виявлення.
Охарактеризувати сучасної України як конституційної держави, а також правові основи захисту конституційного ладу. Визначити ознаки, які властиві демократичній правовій державі. Гарантії конституційного ладу. Україна – суверенна і незалежна держава; Україна – демократична держава; Україна – соціальна держава; Україна – правова держава; конституційне закріплення обовʼязків, завдань і функцій Української держави. До засад конституційного ладу входять закріплені Конституцією України риси Української держави, які характеризують її як саме конституційну державу. Так, ст. 1 Конституції України визначає Українську державу як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу. У Конституції України закріплено такі ознаки правової держави: верховенство права (ч. 1 ст. 8), здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ч. 1 ст. 6), вищий пріоритет прав і свобод людини і громадянина (ч. 1 ст. 19), незалежність суду (ч. 1 ст. 126), законність управління (ч. 2 ст. 19), правовий захист людини від порушення її прав державною владою (ст. 55, 56). Гарантіями конституційного ладу України є такі положення Конституції України: а) неможливість зміни Конституції, якщо ці зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (ч. 1 ст. 157); б) неможливість зміни Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 157); в) ускладнений порядок внесення змін до першого розділу Конституції, присвяченого засадам конституційного ладу України; г) конституційне визначення статусу Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ч. 2 ст. 102) та встановлення відповідальності Президента України у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111); д) заборону утворювати політичні партії та громадські організації, програмні цілі або дії яких спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом (ч. 1 ст. 37); є) присягу народних депутатів України щодо додержання Конституції України та законів України (ч. 2 ст. 79); ж) конституційний обовʼязок Кабінету Міністрів України забезпечувати державний суверенітет України, виконання Конституції і законів України (п. 1 ст. 116); з) діяльність спеціального органу захисту конституційного ладу – Конституційного Суду України, який вирішує питання про конституційність чинного законодавства, актів Президента України та актів Кабінету Міністрів України (ст. 150).

Теми рефератів:

1. Сучасний етап формування громадянського суспільства та правової держави в Україні.

2. Народ ‑ носій суверенітету, єдине джерело влади.

3. Загальні засади конституційного ладу як система основних напрямів внутрішньої та зовнішньої діяльності.

4. Основні принципи конституційного ладу, практика їх реалізації в Україні.

5. Принцип децентралізації державного управління і деконцентрації публічної влади в Україні.

6. Поняття, система і функції державних символів України.

7. Конституційне закріплення і правовий порядок використання державних символів України.

 

Аналітично-понятійне завдання

(завдання для ділових ігор, що проводяться за типом «снігової лавини»):

1. Проаналізуйте і співставте поняття: «державний лад», «форма держави».

2. Встановіть співвідношення між поняттями Конституція, конституційна держава та конституційний лад. Як співвідносяться поняття конституційний лад та конституціоналізм? Які категорії є для них спільними (об’єднуючими)?

 

Аналітичне завдання:

1. Які суб’єкти в Україні володіють правом визначати та змінювати конституційний лад?

2. Розкрийте сутність установчої влади народу. У яких формах вона може реалізовуватись?

3. Наведіть, посилаючись на конкретні статті Конституції України, принципи державного ладу України, визначені у тексті Основного Закону України та розкрийте їх зміст.

4. На яких принципах будуються взаємовідносини української держави з людиною, українським народом та громадянським суспільством?

5. Розкрийте структурні елементи громадянського суспільства.

6. Яку роль відіграє Конституція України, конституційне законодавство у формуванні в Україні громадянського суспільства?

7. Як між собою пов’язані процеси становлення в Україні правової державності і формування дієздатного громадянського суспільства?

8. Назвіть чинники, які заважають розвитку громадянського суспільства в Україні.

9. У чому знаходить свій вияв значущість засад конституційного ладу?

10. Розкрийте зміст засад конституційного ладу України.

11. У чому полягає значення конституційного принципу політичної та ідеологічної багатоманітності?

12. У чому знаходить свій вияв конституційний принципсуверенітету Української держави?

13. У яких формах реалізується конституційний принцип народного суверенітету?

14. Як реалізується конституційний принцип поділу влади в Україні?

15. Чи вважатиметься конституційною кожна держава, у якій існує Конституція як основний закон держави, що володіє вищою юридичною силою?

16. Чи може вважатися конституційною держава, у якій відсутня писана конституція?

17. Назвіть кваліфікуючі ознаки конституційної держави.

18. Дайте визначення поняття «конституційна держава».

19. Обґрунтуйте або спростуйте тезу «Україна – конституційна держава».

20. Заповніть таблицю:

Принципи конституційного ладу України Загальна характеристика та приклади з Конституції України
Суверенності Гуманізму Демократизму Реальності Системності Наукової обґрунтованості Історизму (наступності) Програмного характеру Гарантованості  

 

Задачі:

1. 160 народних депутатів України подали до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Конституції України, основний зміст якого полягав у зміні існуючої форми державного правління України з парламентсько-президентської на парламентську республіку. У головному комітеті, якому було доручено підготовку до розгляду питання про включення поданого законопроекту до порядку денного сесії парламенту, дійшли висновку, що у порушеному аспекті не можливо змінити форму державного правління без внесення змін до розділів, котрі визначають основні засади конституційного ладу України, внесення змін до яких мас іншу процедуру розгляду та прийняття. Виходячи з цього було прийнято рішення про невключения до порядку денного сесії Верховної Ради України даного законопроекту та повернення його на доопрацювання.

Які розділи Конституції України визначають засади конституційного ладу України?

Чи можливо без внесення до них змін змінити форму державного правління з парламентсько-президентської на парламентську республіку?

Чи можна це вважати актом зміни конституційного ладу України?

 

2. Із тексту Конституції України випишіть положення, які є гарантіями конституційного ладу. Визначте суб’єктів захисту конституційного ладу. Підготуйте схему функціонування механізму захисту конституційного ладу України. Визначте способи, за допомогою яких громадянин України може виступити на захист конституційного ладу України.

 

3. З тексту Конституції України випишіть положення, які підтверджують, що Україна: а) держава із республіканською формою правління; б) унітарна держава; в) демократична держава.

 

4. Проаналізувавши заборони та обмеження в умовах надзвичайного та воєнного стану визначте, дія яких Законів України може бути призупинена у випадку введення цих станів.

Рекомендована додаткова література

Нормативно-правові акти

1. Декларація про державний суверенітет України вiд 16.07.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. ‑ № 31. ‑ Ст. 429.

2. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР вiд 24.08.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. ‑ № 38. ‑ Ст. 502.

3. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. ‑ № 35. ‑ Ст. 237.

4. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. ‑ № 23. ‑Ст. 176.

5. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 // Відомості Верховної Ради. – 2015. ‑ № 28. ‑ Ст. 250.

6. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. ‑ № 46. ‑ Ст. 617.

7. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 61. – Ст. 2471.

 

Спеціальна література

1. Бабенко К.А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні: монографія / К.А. Бабенко. – К.: Ін Юре, 2008. – 480 с.

2. Бариська Я. О. Фактори, які впливають на форму державного правління / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 61–65.

3. Батанов О. Конституційно-правові засади державного устрою України: лекція / О. Батанов // Право України. – 2014. – № 9. – С. 130–143.

4. Батанов О. В. Конституційно-правові проблеми державного устрою: теорія та практика / О.В. Батанов // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 66–69.

5. Бостан С.К. Теоретико-правові та конституційно-правові засади концепції реформування форми правління сучасної української держави / С.К. Бостан // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2007. – № 3. – С. 37-54.

6. Бутченко Т.І. Дороговкази розвитку конституційно-демократичного типу соціально-політичного проектування в сучасну добу / Т.І. Бутченко // Гілея: науковий вісник. – 2011. – № 45. – С. 400–409.

7. Веніславський Ф.В. Забезпечення стабільності конституційного ладу в процесі побудови в Україні соціальної держави / Ф.В. Веніславський // Проблеми законності: республіканський міжвід. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 3-8.

8. Веніславський Ф.В. Забезпечення стабільності конституційного ладу України в умовах державно-правових конфліктів / Ф.В. Веніславський // Проблеми законності: академічний зб. наук. праць. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 27–37.

9. Веніславський Ф.В. Правова культура як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу України / Ф.В. Веніславський // Проблеми законності: республіканський міжвід. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 28–35.

10. Волошин Ю.О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: монографія / Ю.О. Волошин, за ред. М.О. Баймуратова. – К.: Логос, 2010. – 427 с.

11. Волощук О.Т. Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині / О.Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 65–71.

12. Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права / В. Гайворонський // Право України. – 2005. – № 10. – С. 114–118.

13. Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини – як основа українського конституційного ладу / С. Головатий // Право України. – 2015. – №1. – С. 13–92.

14. Горбатенко В.П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький, Л.О. Матвійчук // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2014. – №65. – С. 306-313.

15. Грицак В. Конституційно-правові поняття «державний устрій» та «територіальний устрій» і застосування їх у юридичній науці / В. Грицак // Віче. – 2010. – № 7. – С. 8–10.

16. Гудзь Т.І. Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи / Т.І. Гудзь // Право і безпека. – 2015. – № 3 (58). – С. 21–25.

17. Іщук С.І. Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект / С.І. Іщук // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2013. – № 62. – С. 24–30.

18. Ковальчук В.Б. Принципи конституційної держави у структурі сучасної національної правової ідеології / В.Б. Ковальчук // Університетські наукові записки: часоп. Хмельниц. ун-ту управління та права. – 2014. – № 1. – С. 5–10.

19. Ковальчук В. Громадянське суспільство та його правосвідомість як основа формування легітимної влади / В. Ковальчук // Право України. – 2014. – №4. – С. 91-98.

20. Ковтун В. І. Гарантії державного суверенітету України: конституційні аспекти: монографія / В. І. Ковтун; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Фактор, 2014. – 214 с.

21. Колодій А. Громадянське суспільство: доктрина та вітчизняна практика / А. Колодій // Право України. – 2013. – №9. – С. 270–288.

22. Колодій А. Громадянське суспільство: ознаки, структурні елементи, співвідношення із державою / А. Колодій // Право України. – 2014. – №4. – С. 9–16.

23. Корнієнко М.І. Загальні засади конституційного ладу: якими вони мають бути у новій редакції Конституції України / М.І. Корнієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 11. – С. 32–35.

24. Кохановська О. Інформаційно-правова основа громадянського суспільства / О. Кохановська // Право України. – 2015. – №4. – С. 35 – 42.

25. Кресіна І.О. Глобалізаційні виклики і національний суверенітет України в умовах глобалізації / І.О. Кресіна // Вісник НАН України. – 2011. – № 1. – С. 24–33.

26. Кресіна І.О. Роль національної держави як носія суверенітету в умовах глобалізації / І.О. Кресіна // Правова держава. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 7–15.

27. Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – №5. – С. 4–12.

28. Кузнєцова Н. Громадянське суспільство та особисті немайнові права / Н. Кузнєцова // Право України. – 2015. – №4. – С. 9 – 17.

29. Кузнєцова Н. Громадянське суспільство, держава, приватне право: проблеми співвідношення та взаємодії / Н. Кузнєцова // Право України. – 2014. – №4. – С. 63–70.

30. Кушніренко О. Унітаризм як базова цінність конституційного ладу України / О. Кушніренко // Віче. – 2012. – С. 17–20.

31. Куян І. Конституційний процес як засіб забезпечення суверенітету в Україні / І. Куян // Право України. – 2014. – № 7. – С. 55–63.

32. Литвинов О.М. Республіканська форма правління як засада конституційного ладу України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. М. Литвинов; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 20 с.

33. Лотюк О.С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні: Монографія / О.С. Лотюк. – К.: Ліра. – К, 2015. – 356 с.

34. Любченко П. Удосконалення форми правління в Україні в умовах розвитку громадянського суспільства / П. Любченко // Право України. – 2014. – №8. – С. 117–125.

35. Манько О.Є. Конституційно-правові основи форми державного правління в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.Є. Манько; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 16 с.

36. Мартинюк Р. Україна – змішана республіка? / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2012. – № 1(31). – С. 70–76.

37. Мяловицька Н.А. Сучасні тенденції видозміни державного устрою як структурного елемента форми держави / Н.А. Мяловицька // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 59–64.

38. Наливайко Л. Співвідношення категорій «конституційний лад» та «державний лад» в умовах конституційної модернізації / Л. Наливайко // Право України. – 2014. – № 9. – С. 32–44.

39. Неліна Н.В. Конституційно-правові аспекти категорії «Український народ» / Н.В. Неліна // Держава і право: зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – 2012. – Вип. 56. – С. 182–186.

40. Панчишин А. В. Правовий статус держави: теоретико-правовий аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. В. Панчишин; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – К., 2014. – 20 с.

41. Петришин О. В. Конституційна форма державного правління в Україні / О. В. Петришин // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 25–35.

42. Подорожна Т. Конституціоналізація правового порядку через призму верховенства Конституції / Т. Подорожна // Право України. – 2014. – № 3. – С. 180–188.

43. Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 2: Публічно-правова доктрина України / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, М.П. Кучерявенко; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – 864 с.

44. Прієшкіна О.В. Основи конституційного ладу в системі Конституції України / О.В. Прієшкіна // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 93–96.

45. Росоляк О.Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.Б. Росоляк; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. – 20 с.

46. Савчин М.В. Захист конституційних цінностей в умовах екстраординарних обставин/М.В. Савчин // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – Одеса: Південний регіональний центр НАПрН УКраїни, 2015. – № 4. – С. 26-43.

47. Савчин М.В. Конституційний лад України та економічний конституціоналізм / М.В. Савчин // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 96–100.

48. Сало І.С. Еволюція політичної системи України та пріоритети її модернізації / І.С. Сало // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2 (11). – С. 16–20.

49. Святоцький О. Проблеми оптимізації конституційно-правового регулювання форми державного устрою в Україні / О. Святоцький // Право України. – 2014. – №9. – С. 9–10.

50. Севрюков Д.Г. Сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави / Д.Г. Севрюков // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 799–803

51. Серьогіна С. Конституційна форма правління в Україні: лекція / С. Серьогіна // Право України. – 2014. – № 8. – С. 139–153.

52. Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі / О. Скрипнюк // Право України. – 2010. – № 7. – С. 4–11.

53. Скрипнюк О. Проблеми забезпечення державного суверенітету України насучасному етапі (конституційно-правовий аспект) / О. Скрипнюк // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 18–26.

54. Скрипнюк О. Конституційний лад України: ознаки, принципи, гарантії / О. Скрипнюк // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 4(14). – С. 46–51.

55. Скупінський О.В. Конституційно-правові засади економічної системи України: автореф. дис. к. ю. н.: 12.00.02 / О. В. Скупінський; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

56. Ткаченко Ю.В. Конституційна законність як принцип конституційного ладу / Ю.В. Ткаченко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 875–883.

57. Толстенко В. Форма держави в системі конституційного ладу: проблеми теорії і практики / В. Толстенко // Право України. – 2014. – № 2. – С. 283–290.

58. Шокало О. Національна ідентичність і громадянська воля українського суспільства: [щодо визначення поняття «український народ» в Конституції України] / О. Шокало // Науковий світ. – 2010. – № 3. – С. 18–20.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 760 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать. © Винс Ломбарди
==> читать все изречения...

596 - | 604 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.