Лекции.Орг


Поиск:
Тема 2. Джерела конституційного права
Мета заняття – опанування здобувачем вищої освіти теоретичними знаннями про джерела конституційного права України як галузі національного права, визначення їх поняття, системи, видиів; сутності Конституції як основного джерела конституційного права; дію джерел конституційного права у часі та просторі.

Кількість годин – 2.

Питання для самостійного опрацювання Методичні рекомендації для підготовки питань для самостійного опрацювання
Визначити джерела конституційного права України, дати визначення їх поняття, охарактеризувати систему, ієрархію та види. Орієнтовний план 1. Поняття та зміст джерел конституційного права України. 2. Ознаки та особливості джерел конституційного права.   Джерело конституційного права – це зовнішня обʼєктивація волі Українського народу і політики Української держави, що передбачає надання їм чи визнання за ними певної юридичної сили у визначеній формі, тобто джерела конституційного права є нормативно-правовими актами волевиявлення народу або держави, що мають юридичну силу. У своїй сукупності джерела конституційного права утворюють надзвичайно складну як за структурою, так і за змістом динамічну систему, елементами якої є акти, що містять конституційно-правові норми. Множинність конституційних відносин та різноманітність їх об’єктів обумовлюють різні види правових приписів, а відтак – різноманітність видів джерел конституційного права. За змістом, тобто юридичною силою, джерела конституційного права поділяються на конституційні, законодавчі, підзаконні та локальні джерела.
Визначити джерела конституційного права України, дати визначення їх поняття, охарактеризувати систему, ієрархію та види. Система джерел конституційного права України – це сукупність взаємоповʼязаних і взаємообумовлених конституційних, законодавчих. підзаконних та локальних нормативно-правових актів, що є зовнішньою обʼєктивацією волі Українського народу і політики держави. Отже, система правових актів, які є джерелами конституційного права України, досить широка. Це Конституція України, міжнародні договори, Конституція Автономної Республіки Крим, закони, постанови Верховної Ради України, акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, декларації (насамперед Декларація про державний суверенітет України), Акт проголошення незалежності України, постанови Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, акти місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, регламенти тощо. Правові акти конституційного характеру має право приймати Центральна виборча комісія як орган державної влади.
Види джерел конституційного права України Усі джерела конституційного права становлять ієрархічну вертикаль. Ієрархія джерел конституційного права є відображенням ієрарії самих органів державної влади. 1. За сутністю та змістом джерела конституційного права України відображують волю та інтереси Українського народу та політику держави і безпосередньо виражають владні відносини у суспільстві та державі. Джерела конституційного права мають загальнообов'язковий характер для всіх суб'єктів конституційно-правових відносин і є основою для формування інших галузевих джерел права. 2. За предметом правового регулювання джерела конституційного права України відрізняються від інших галузевих джерел права тим, що вони регулюють владні суспільні відносини політичного характеру. 3. За суб'єктами правотворення джерела конституційного права різняться від інших галузевих джерел права чітко окресленим колом цих суб'єктів. Суб'єктами конституційного правотворення є Український народ, держава та суб'єкти місцевого самоврядування. 4. За функціями джерела конституційного права України здебільшого здійснюють установчу і регулятивну функції, рідше охоронну функцію. Стосовно системи джерел національного права загалом, джерела конституційного права здійснюють інтегративні функції. Тобто джерела конституційного права є системоутворюючим компонентом національної системи права. 5. За формою джерела конституційного права України є зовнішнім проявом буття об'єктивно існуючих конституційно-правових норм. При цьому джерелами конституційного права України об'єктивізують виключно правотворчі, а не правозастосовчі норми конституційного права. Формами вираження конституційно-правових норм назовні є форми позитивного права – Конституція, закони України, Регламент Верховної Ради України, висновки І рішення Конституційного Суду України, акти місцевого самоврядування тощо. До того ж джерела конституційного права об'єктивізують виключно правомірні, легітимні конституційно-правові норми, тобто такі норми конституційного права, що за змістом, формою, суб'єктами й процедурою правотворчості не суперечать чинному законодавству. 6. За способами і засобами правотворення встановлені чи санкціоновануються народом України, державою чи суб'єктами місцевого самоврядування. Наприклад, Український народ може визначати конкретні конституційно-правові акти через всеукраїнський референдум. У цьому випадку джерелом конституційного права буде рішення (акт) всеукраїнського референдуму. 7. Джерела конституційного права мають найвищий ступінь гарантованості й забезпечуються всіма заходами державного впливу, що передбачені чинним законодавством. На відміну від інших галузевих джерел національного права, гарантованість джерел конституційного права України і, насамперед, головного джерела - Конституції України, забезпечується спеціально створеним органом конституційної юстиції - Конституційним Судом України. 8. Джерела конституційного права у своїй взаємодії утворюють певну органічну систему - джерел конституційного права. Ця система має структурні, функціональні та генетичні зв'язки між усіма її складовими елементами. 9. Як і будь-яка інша система, система джерел конституційного права репрезентована різнопорядковими елементами (складовими), що підлягають класифікації. На відміну від інших галузевих джерел права, система джерел конституційного права України репрезентована найбільшою кількістю видів джерел, які можуть бути класифіковані за всією сукупністю критеріїв класифікації джерел права в цілому. 10. Приведення джерел конституційного права України у відповідність до правових стандартів ЄС, з огляду на їх системоутворюючий характер, сприяють адаптації всього національного законодавства до законодавства ЄС, що є необхідною вимогою до європейської інтеграції України.

Теми рефератів:

1. Закони як джерела конституційного права України.

2. Поняття та зміст конституційних законів.

3. Місце Конституції України у системі джерел конституційного права.

4. Сутність та значення Декларації про державний суверенітет України (16.07.1990 р.) та Акту проголошення незалежності України (24.08.1991 р.) як джерел конституційного права України.

5. Міжнародно-правові акти як джерела конституційного права України.

6. Рішення референдуму як джерело конституційного права.

7. Дія джерел у часі та просторі.

 

Аналітичне завдання:

1. За яким принципом побудована система джерел конституційного права України?

2. Як розташовані джерела конституційного права України за їх юридичною силою?

3. У чому полягає відмінність між системою джерел галузі конституційного права та відповідної науки?

4. Чи усі джерела галузі конституційного права є джерелами відповідної науки?

5. Чи усі джерела науки конституційного права є джерелами відповідної галузі?

6. Які види законів є джерелами конституційного права України?

7. Що в науці конституційного права розуміють під конституційними законами?

8. Які ознаки притаманні конституційним законам?

9. Наведіть приклади актів, які можна вважати конституційними законами.

10. Підтвердіть або спростуйте тезу: «Конституційне законодавство України є сукупністю конституційних законів».

11. Як вирішується питання щодо набрання чинності міжнародними договором у разі невідповідності його положень Конституції України?

12. Норми якого джерела конституційного права мають застосовуватися у разі, якщо міжнародним договором (ратифікованим ВРУ) та законом України певні відносини врегульовані по-різному?

13. Наведіть приклади міжнародно-правових актів, що є джерелами конституційного права України?

14. Охарактеризуйте правову природу актів, прийнятих на референдумах. Як вони співвідносяться з Конституцією України та законами України?

15. У чому полягають особливості актів, прийнятих на референдумах, як джерел конституційного права?

16. На якій правовій підставі акти Європейського суду з прав людини є джерелами конституційного права України? 7. Назвіть види підзаконних нормативно-правових актів, що є джерелами конституційного права України.

Рекомендована додаткова література

Спеціальна література

1. Васильченко О.П. Основні етапи розвитку джерел конституційного права України / О.П. Васильченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 89–93.

2. Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації / А. Гордимов // Право України. – 2014. – № 9. – С. 147-154]

3. Джерела конституційного права України: монографія / відп. ред. акад. Ю.С. Шемшученко і О.I. Ющик. – К.: Наукова думка, 2010. – 710 с.

4. Забокрицький І.І. Поняття джерел конституційного права: проблеми визначення / І.І. Забокрицький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 6-3. – Том 1. – С. 55–59.

5. Забокрицький І.І. Примат права ЄС та верховенство Конституції: вирішення питань співвідношення на судовому рівні (на прикладі ФРН та Італії) / І.І. Забокрицький // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 71. – С. 162–170.

6. Колодій А. Теоретичні проблеми розвитку конституційного права України / А. Колодій // Право України. – 2014. – № 7. – С. 130–136.

7. Мельник В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект / В. Мельник // Право України. – 2009. – № 5. – С. 61–64.

8. Мяловицька Н.А. Конституція Автономної Республіки Крим як джерело конституційного права України / Н.А. Мяловицька // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – № 65–66. – С. 8–10.

9. Петрученко К.І. Історичні аспекти становлення нормативно-правових актів місцевого самоврядування як джерел права / К.І. Петрученко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012 – № 1. – С. 14–19.

10. ПогребнякО.С. Рішення європейського суду з прав людини як частина національного законодавства / О.С. Погребняк // Актуальні проблеми держави і права: збірн. наук. праць. – 2014. – № 71. – С. 154–160.

11. Сав'як О.В. Правовий звичай у системі джерел конституційного права України / О.В. Сав'як // Держава і право. Юрид. і політ. науки. –2007. – Вип. 36. – С. 225–231.

12. Федоренко В.Л. Акти місцевих референдумів як джерела конституційного права України / В.Л. Федоренко, Л.В. Черничка // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 1. – С. 20–27.

13. Цоклан В.I. Система сучасних джерел конституційного права України: монографія / В.I. Цоклан, В.Л. Федоренко; за ред. В.Л. Федоренка. – К.: Ліра-К., 2009. – 400 с.

14. Шаповал В.М. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики / В.М.Шаповал // Право України. – 2014. – № 9. – С. 155–170.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 795 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

622 - | 593 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.