Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ритер≥њ оц≥нюванн€ п≥д час вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬

Ћ№¬≤¬—№ »… ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬

ё–»ƒ»„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“

 афедра адм≥н≥стративно-правових дисципл≥н

 

 

Ќавчально-методичн≥ вказ≥вки

до ќрган≥зац≥њ самост≥йноњ роботи здобувач≥в вищоњ осв≥ти

« навчальноњ дисципл≥ни

 

 ќЌ—“»“”÷≤…Ќ≈ ѕ–ј¬ќ

 

 

осв≥тн≥й ступ≥ньбакалавр

 

шифр та назва галуз≥ знань 08 Ђѕравої

 

шифр ≥ назва спец≥альност≥ 081 Ђѕравої

 

форма навчанн€ денна

 

 

Ћьв≥в


 

 онституц≥йне право: навчально-методичн≥ вказ≥вки до орган≥зац≥њ самост≥йноњ роботи дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти осв≥тнього ступен€ бакалавр спец≥альност≥ 081 Ђѕравої. Ц Ћьв≥в: Ћьв≥вський державний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016.

 

–озробники:

√аврильц≥в ћ.“., доцент кафедри адм≥н≥стративно-правових дисципл≥н кандидат юридичних наук, доцент

 

–озгл€нуто на зас≥данн≥ кафедри адм≥н≥стративно-правових дисципл≥н Ћьв≥вського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ

ѕротокол є 1 в≥д 22 серпн€ 2016 року

 


«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки до орган≥зац≥њ самост≥йноњ роботи здобувач≥в вищоњ осв≥ти

« навчальноњ дисципл≥ни

Ђ ќЌ—“»“”÷≤…Ќ≈ ѕ–ј¬ќї

—амост≥йна робота здобувача вищоњ осв≥ти осв≥тнього ступен€ бакалавр Ї основним засобом оволод≥нн€ навчальним матер≥алом у час, в≥льний в≥д обовТ€зкових навчальних зан€ть, ≥ Ї нев≥дТЇмною складовою процесу вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни. ѓњ зм≥ст визначаЇтьс€ робочою програмою, методичними матер≥алами, завданн€ми та вказ≥вками викладача.

—амост≥йна робота здобувача вищоњ осв≥ти осв≥тнього ступен€ бакалавр забезпечуЇтьс€ системою навчально-методичних засоб≥в, передбачених дл€ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни, а саме: п≥дручниками, навчальними та методичними пос≥бниками, конспектами лекц≥й, методичними рекомендац≥€ми. ћетодичн≥ рекомендац≥њ дл€ самост≥йноњ роботи здобувач≥в вищоњ осв≥ти передбачають можлив≥сть проведенн€ самоконтролю з боку здобувач≥в вищоњ осв≥ти.

Ќавчальний матер≥ал дисципл≥ни, передбачений робочим планом дл€ засвоЇнн€ здобувачем вищоњ осв≥ти осв≥тнього ступен€ бакалавр у процес≥ самост≥йноњ роботи, виноситьс€ на руб≥жний та п≥дсумковий контроль пор€д з навчальним матер≥алом, €кий опрацьовувавс€ при проведенн≥ аудиторних зан€ть.

ѕризначенн€ методичних рекомендац≥й дл€ самост≥йноњ роботи з вивченн€ навчального курсу Ђ онституц≥йне правої Ц спри€ти п≥двищенню профес≥йного р≥вн€ майбутн≥х правознавц≥в та виробленн€ навичок практичного застосуванн€ конституц≥йно-правових норм.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи передбачають використанн€ здобувача вищоњ осв≥тими вже одержаних знань з предмет≥в Ђ“еор≥€ держави ≥ праваї, Ђ≤стор≥€ держави ≥ права ”крањниї та ≥нших.

Ќа самост≥йну роботу винесено т≥ проблемн≥ питанн€, €к≥ лише частково висв≥тлюютьс€ на лекц≥€х та сем≥нарських ≥ практичних зан€тт€х або повн≥стю винесен≥ на самост≥йне опрацюванн€. јле знанн€ матер≥алу, винесеного на самост≥йну роботу, допоможе здобувача вищоњ осв≥тим ірунтовно п≥дготуватис€ до сем≥нарського чи практичного зан€тт€, модульного контролю та зал≥ку й оволод≥ти знанн€ми ≥ навичками у сфер≥ конституц≥йно-правового регулюванн€.

Ќавчальний час, в≥дведений дл€ самост≥йноњ роботи здобувача вищоњ осв≥ти, визначено робочим навчальним планом ≥ становить дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти денноњ форми навчанн€ 82 години, що складаЇ не менше одн≥Їњ третини та не б≥льше двох третин загального обс€гу навчального часу здобувача вищоњ осв≥ти, в≥дведеного дл€ вивченн€ дисципл≥ни Ђ онституц≥йне правої.

 


 ритер≥њ оц≥нюванн€ п≥д час вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни

 

ѕоточна усп≥шн≥сть навчанн€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти оц≥нюЇтьс€ за чотирьохбальною шкалою:

Ђ¬≥дм≥нної Ц здобувач вищоњ осв≥ти глибоко ≥ м≥цно засвоњв програмний матер≥ал, вичерпно, посл≥довно, грамотно й лог≥чно його викладаЇ, правильно обірунтовуЇ прийн€тт€ р≥шенн€, ум≥Ї самост≥йно узагальнити ≥ викласти суть розгл€нутоњ проблеми, не в≥дчуваЇ труднощ≥в з в≥дпов≥д€ми при зм≥н≥ завдань, з можливих вар≥ант≥в вибираЇ найкращу в≥дпов≥дь.

јдекватно вм≥Ї дати узагальнену характеристику теор≥њ ≥ практиц≥. ¬м≥Ї переносити теоретичн≥ знанн€ у площину практики. ¬м≥Ї робити правильн≥ висновки.

≤з загального обс€гу здобувач вищоњ осв≥ти правильно виконуЇ 90-100% завдань.

Ђƒобреї Ц здобувач вищоњ осв≥ти твердо знаЇ весь програмний матер≥ал, грамотно ≥ по сут≥ викладаЇ його, не допускаЇ суттЇвих неточностей при вибор≥ в≥дпов≥д≥, тобто вибираЇ правильну, але не найкращу в≥дпов≥дь; правильно застосовуЇ теоретичн≥ положенн€ при розвТ€занн≥ практичних завдань, волод≥Ї необх≥дними навичками ≥ прийомами њх виконанн€, але дл€ визначенн€ д≥йсного ступен€ знань здобувача вищоњ осв≥ти викладач змушений задавати додатков≥ запитанн€ ≥ уточнити окрем≥ в≥дпов≥д≥.

¬м≥Ї розвТ€зувати ситуац≥йн≥ завданн€ середньоњ важкост≥.

≤з загального обс€гу здобувач вищоњ осв≥ти правильно виконуЇ 71-89% завдань.

Ђ«адов≥льної Ц здобувач вищоњ осв≥ти знаЇ т≥льки основний матер≥ал, передбачений програмою, але не засвоњв його деталей, припускаЇтьс€ неточностей, обираЇ недостатньо ч≥тк≥ формулюванн€, порушуЇ посл≥довн≥сть у викладенн≥ програмного матер≥алу, про€вл€Їтьс€ невпевнен≥сть у вир≥шенн≥ завдань практичного характеру.

«добувач вищоњ осв≥ти спроможний розвТ€зати прост≥ завданн€.

≤з загального обс€гу здобувач вищоњ осв≥ти правильно виконав 50-70% завдань.

ЂЌезадов≥льної Ц здобувач вищоњ осв≥ти не знаЇ значноњ частини програмного матер≥алу, допускаЇ суттЇв≥ помилки при формулюванн≥ основних положень курсу, з великими труднощами використовуЇ теоретичн≥ в≥домост≥ при виконанн≥ завдань.

≤з загального обс€гу здобувач вищоњ осв≥ти правильно виконав не б≥льше 49% завдань.

Ќеобх≥дно в≥дзначити, що перерахован≥ вище критер≥њ мають достатньо загальний ≥ ор≥Їнтовний характер.

«а результатами поточного оц≥нюванн€ роб≥т, виконаних здобувач вищоњ осв≥тиом прот€гом навчального модул€, виводитьс€ п≥дсумкова поточна оц≥нка, €ка ф≥ксуЇтьс€ у в≥домост≥ обл≥ку усп≥шност≥ та визначаЇтьс€ за формулою.

ѕ≥дсумкова поточна оц≥нка за кожен модуль визначаЇтьс€ на основ≥ здобутих бал≥в:

- пропущене зан€тт€ Ц 0 бал≥в;

- оц≥нка Ђнезадов≥льної Ц 2 бали;

- оц≥нка Ђзадов≥льної Ц 3 бали;

- оц≥нка Ђдобреї Ц 4 бали;

- оц≥нка Ђв≥дм≥нної Ц 5 бал≥в;

—ума оц≥нок проставл€Їтьс€ у чисельнику формули, к≥льк≥сть оц≥нок Ц у знаменнику формули; отриманий результат множитьс€ на коеф≥ц≥Їнт Ђ4ї;

Ќаприклад: 3+0+4+2+5 помножити на 4 = 11,2

 

ѕ≥дсумкова поточна оц≥нка за семестр визначаЇтьс€ €к сума п≥дсумкових поточних оц≥нок за кожен навчальний модуль. якщо п≥дсумкова поточна оц≥нка за навчальний модуль складаЇ не ц≥ле число, а дробове, то заокругленн€ до ц≥лого числа в≥дбуваЇтьс€ за встановленими математичними правилами.

–уб≥жний контроль зд≥йснюЇтьс€ шл€хом проведенн€ модульноњ контрольноњ роботи (модульний контроль). ћодульний контроль Ц це форма руб≥жного контролю знань здобувач≥в вищоњ осв≥ти п≥сл€ вивченн€ лог≥чно завершеноњ частини навчальноњ програми дисципл≥ни (навчального модул€), €ка в≥дображаЇ зм≥ст питань, вивчених прот€гом в≥дпов≥дного модул€, з урахуванн€м њх звТ€зку ≥з темами попередн≥х модул≥в. «а одну модульну контрольну роботу здобувач вищоњ осв≥ти може набрати максимально 30 бал≥в.

ѕ≥дсумковий контроль проводитьс€ з метою оц≥нюванн€ результат≥в навчанн€ шл€хом проведенн€ екзамену. ≈кзамен Ц це форма контролю засвоЇнн€ здобувач вищоњ осв≥тиом теоретичного та практичного матер≥алу з окремоњ навчальноњ дисципл≥ни за весь пер≥од навчанн€. ≈кзамен оц≥нюЇтьс€ на п≥дстав≥ суми оц≥нок за поточну усп≥шн≥сть та модульних контрол≥в. ≈кзамен вважаЇтьс€ складеним, €кщо здобувач вищоњ осв≥ти за результатами поточного та модульного контролю набрав не менше 100 бал≥в.

«добувач вищоњ осв≥ти, п≥дсумкова оц≥нка €кого становить 99 ≥ менше бал≥в, складаЇ зал≥к у письмов≥й форм≥ за б≥летом, €кий складаЇтьс€ з трьох описових питань (кожна правильна в≥дпов≥дь оц≥нюЇтьс€ по 33,3 бали).

є теми «м≥ст самост≥йноњ роботи  ≥льк≥сть годин
1. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тично-пон€т≥йного завданн€, вм≥щеного у план≥; розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел  
2. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); розвТ€занн€ задач дл€ демонструванн€ теоретичного матер≥алу; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м нормативно-правових акт≥в  
3. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
4. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; розвТ€занн€ ≥ письмове оформленн€ задач; письмове виконанн€ схематичного завданн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
5. опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тично-пон€т≥йного завданн€, вм≥щеного у план≥; розвТ€занн€ задач, вм≥щених у план≥ та њх письмове оформленн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел  
6. опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тичного завданн€, вм≥щеного у план≥; виконанн€ завданн€ з≥ складенн€ проекту документа; розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства; п≥дготовка до написанн€ модульноњ контрольноњ роботи  
7. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу та њх писмове оформленн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м нормативно-правових акт≥в  
8. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); розвТ€занн€ задач та письмове оформленн€ результат≥в; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з≥ складенн€м перел≥к≥в  
9. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу та письмове оформленн€ результат≥в; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м законодавства  
10. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу та письмове оформленн€ результат≥в; письмове виконанн€ схематичного завданн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м законодавства  
11. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу та письмове оформленн€ результат≥в; письмове виконанн€ анал≥тичного завданн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м законодавства  
12. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); використанн€ кейс-метод≥в (ситуац≥йн≥ завданн€); вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м законодавства вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
13. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); п≥дготовка конспект≥в наукових текст≥в; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€  
14. опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тичного завданн€, вм≥щеного у план≥; виконанн€ завданн€ з≥ складенн€ проекту документа; розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства; п≥дготовка до написанн€ модульноњ контрольноњ роботи  
15. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тично-пон€т≥йного завданн€, вм≥щеного у план≥; розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел  
16. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€  
17. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
18. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; розвТ€занн€ ≥ письмове оформленн€ задач; п≥дготовка до д≥ловоњ гри; письмове виконанн€ схематичного завданн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥й≠ного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
19. опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тично-пон€т≥йного завданн€, вм≥щеного у план≥; розвТ€занн€ задач, вм≥щених у план≥ та њх письмове оформленн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел  
20. опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тичного завданн€, вм≥щеного у план≥; виконанн€ завданн€ з≥ складенн€ проекту документа; розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства; п≥дготовка до написанн€ модульноњ контрольноњ роботи  
21. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та законодавства; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу та њх писмове оформленн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м нормативно-правових акт≥в  
22. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€ п≥дготовка до написанн€ модульноњ контрольноњ роботи  
23. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; п≥дготовка до д≥лових ≥гор; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
24. опрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника та нормативно-правових акт≥в, вказаних у перел≥ку до теми; п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; розвТ€занн€ ≥ письмове оформленн€ задач; письмове виконанн€ схематичного завданн€; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥й≠ного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
25. опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу з використанн€м конспекту лекц≥й, п≥дручника, пос≥бника п≥дготовка до виступу на сем≥нарському зан€тт≥; написанн€ реферат≥в (за бажанн€м); виконанн€ анал≥тичного завданн€, вм≥щеного у план≥; виконанн€ завданн€ з≥ складенн€ проекту документа; розвТ€занн€ задач дл€ закр≥пленн€ теоретичного матер≥алу; вивченн€ окремих питань, що передбачен≥ дл€ самост≥йного опрацюванн€, з коротким анотовуванн€м наукових джерел та законодавства  
  –азом  

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 350 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

541 - | 422 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.