Лекции.Орг


Поиск:
Змістовний модуль 2. Міжнародна економічна статистика видів економічної діяльності
Тема 6. Міжнародна статистика промисловості

Мета теми: вивчити макроекономічну роль системи макроекономічних показників в світовій економіці, методи їх розрахунку та зіставлення.

Завдання теми: розкрити зміст і головні завдання статистики промисловості. Охарактеризувати міжнародні зіставлення показників результатів промислового виробництва та продуктивності праці.

Основні терміни і поняття теми: Система показників та джерела інформації статистики промисловості. Міжнародні класифікації ООН, відображення складу рівня і розвитку виробничої діяльності. Міжнародні зіставлення продукції промисловості окремих країн, оцінка міжнародного порівняння розмежування промисловості. Натуральні та вартісні показники промислового виробництва, індекси статистики промисловості.

ПЛАН

1. Система показників та джерела інформації статистики промисловості.

2. Порівнянність складу промисловості окремих країн.

3. Показники рівня промислового виробництва.

4. Міжнародні зіставлення показників результатів промислового виробництва та продуктивності праці. Індекси промислового виробництва.

1. Промислова статистика ООН організована за трьома варіантами:

· світова програма промислової статистики;

· річна статистика;

· місячна статистика.

Статистична комісія ООН визначила такі основні завдання міжнародній статистиці промисловості (МСП): підтримати розвиток національних статистик щодо структури і діяльності промислового сектору; збільшити кількість і підвищити порівнянність промислових статистик, які існують на міжнародному рівні.

У світовій програмі розрізняють мінімальну і повну програми показників. Мінімальна програма охоплює 3 групи показників: ідентифікуючі та класифікуючи види інформації; заняття і дохід; валова продукція. Повна програма має 7 груп показників: ідентифікуючі та класифікуючи види інформації; трудова діяльність і дохід; фонди; створення ОК; витрати, які містять окремі пропозиції щодо вартості матеріалу та енергії; валова продукція, що містить обсяг виробництва деяких видів продукції; вартість чистої продукції.

У сучасній міжнародній статистиці промисловості використовується понад 200 різних показників, основними з яких є: вид діяльності; чисельність зайнятих підприємців; кількість людино-годин, відпрацьованих робітниками протягом досліджуваного року; потужність енергетичного обладнання на певну дату; загальна вартість нових (використаних, проданих) ОЗ; валовий приріст ОЗ; вартість запасів (товарів) на початок і кінець досліджуваного року; додана вартість; індекс промислового виробництва; обсяг виробництва за окремими позиціями виробів у натуральних показниках.

Міжнародні організації за даними поточної статистики розраховують лише індекси промислового виробництва та деякі показники кон’юнктурного аналізу.

Основними джерелами інформації в МСП є промислові переписи (цензи); Міжнародні рекомендації промислової статистики, Щорічник промислових статистик, статистичні таблиці “Monthly Bulletin of Statistics”, опитувальні листи Статистичного відділу ООН, публікації національних статистичних відомств.

 

2. У статистиці ООН промисловість розмежовують на основі Міжнародної стандартної галузевої класифікації (МСГК) у відповідних розділах: гірничодобувна промисловість і каменярні; переробна промисловість; електрика, газ і вода.

Для оцінки міжнародної зіставності розмежування промисловості додатково слід враховувати 3 аспекти:

· статистичні одиниці, покладені в основу;

· розподіл допоміжних і додаткових підрозділів та структурних одиниць, виробнича діяльність яких не відповідає певному групуванню МСГК;

· розподіл індивідуально-господарського виробництва і простих товарних виробників.

Зіставність одиниць промисловості в цілому та окремих її галузей залежить від розподілу допоміжних і додаткових відділів, а також структурних одиниць, економічна діяльність яких не збігається з основним виробництвом і з відповідною групою МСГК. Для розширення розмежованої промисловості на основі МСГК відповідно до методик ООН у промисловій продукції враховують товари промислового характеру, виготовлені приватно, і товари, виготовлені у сфері простого товарного виробництва. У статистиці ООН промисловість розмежовують виходячи з міжнародної стандартної галузевої класифікації.

 

3. У МЕС для характеристики рівня промислового виробництва використовують натуральні та вартісні показники.

Натуральні показники, на відміну від вартісних, не впливають на національні системи цін при міжнародних зіставленнях і відкидають необхідність переведення національних даних в єдину валюту. Ці показники застосовуються для виконання таких завдань:

· порівняння країн за окремими позиціями промислового виробництва, важливими для процесу відтворення;

· розрахунок індексів для визначення розвитку промислового виробництва;

· розробка спрощених методів екстраполяції результатів зіставлень вартісних показників.

Для визначення обсягу виробництва у промисловості в МСП застосовуються 2 основні типи вартісних показників “вартість брутто” і “вартість нетто” виробленої продукції. Ці показники визначаються загальною вартістю брутто результату економічної діяльності підприємства, яка складається з витраченого постійного основного, постійного оборотного і змінного капіталу, а також доданої вартості.

Основні вартісні показники:

· валова вартість виробленої продукції = цензова валова вартість виробленої продукції + інші надходження (доходи від побутових установ, комісійних винагород, плати за транспортні послуги, плати за зберігання товару);

· проміжні витрати = цензові проміжні витрати + інші витрати (орендна плата за машини, обладнання, будівлі, страхові внески, виплати банкам, придбання патентів і ліцензій, поштові витрати);

· вартість чистої продукції = цензова вартість чистої продукції + різниця між іншими надходженнями та іншими витратами.

 

4. Дані про вартісні показники промислового виробництва, що містяться у міжнародних статистичних публікаціях ООН, дають змогу зробити міжнародні зіставлення (порівняння):

· абсолютного рівня промислового виробництва в цілому і за окремими галузями;

· галузевої структури промислового виробництва;

· рівня промислового виробництва на одну особу (всього населення і зайнятого);

· структури промислового виробництва за вартісними компонентами.

Фактори, які впливають на реальність результатів порівняння можна об’єднати у 2 групи:

1 група: різний ступінь розвитку національних систем розподілу праці; різне місце національних економік у системі міжнародного розподілу праці; різні рівні ефективності виробництва.

2 група: різний зміст вартісних показників, різна оцінка окремих позицій непрямих податків і субсидій у відповідних типах цін, різний бухгалтерський облік, різна сфера і період збору даних.

При порівняннях необхідно зважати на 2 чинники:

· оцінка продукції, що випускається, в єдиній валюті;

· облік відмінностей у статистиці окремих країн у визначенні валової продукції.

Наприклад, для розрахунку рівня продуктивності праці в країні А стосовно аналогічного показника в країні В необхідно визначити індекс продуктивності праці:

Іw A/B=∑qiª*Piª/∑qib*Piª/∑t iª*∑Wiª/∑t ib*∑Wiª, де

qiª, qib – продукція в натуральному виразі в країнах А і В;

Piª – ціна продукції в країні А;

t iª, t ib – затрати праці в країнах А і В;

Wiª – норма оплати праці в країні А.

У МЕС визначають також зведений індекс продуктивності праці: Іw=√Іw A/Bw B/A.

Для відображення розвитку промислового виробництва використовують часові ряди натуральних і вартісних показників.

Індекс для відображення кількісного розвитку промислового виробництва розраховують як базисно-вагове середнє арифметичне значення деяких індикаторів розвитку промислового виробництва: І=∑hoj*Ij, де

І – національний індекс розвитку промислового виробництва;

hoj – базисні ваги для Ij;

0 – базисний рік індексного ряду;

j – показник підгрупи, групи галузі промисловості;

Ij – вимірювана величина динаміки окремих індикаторів промислового виробництва.

Індекси ґрунтуються на таких індикаторах промислового виробництва:

· обсяг виробництва окремих видів виробів у натуральному вираженні;

· валова вартість виробленої продукції для окремих виробів чи груп виробів з коливаннями у ціні;

· збутова ціна окремих виробів чи груп виробів з коливаннями у ціні;

· обсяг робочого часу в окремих підгрупах промисловості;

· витрати енергії в окремих групах промисловості;

· виміряні в натуральних показниках витрати сировини і матеріалів за окремими позиціями.

Національні індекси підсумовуються на основі базисно-вагового середнього арифметичного значення з індексом відповідної групи країн чи всіх країн: І=∑hok*Ik, де

І – загальний індекс для групи країн чи для всіх країн;

hok – коефіцієнт еквівалентності для країни k, розрахований на основі даних базисного року;

Ik – індекс промислового виробництва для країни k.

Для розрахунку індексів для груп країн та індексу світового промислового виробництва Статистичний відділ ООН застосовує національні індекси промислового виробництва, подані окремими країнами.

Контрольні запитання:

1. Які джерела інформації статистики промисловості?

2. Які основні показники порівнянності складу промисловості окремих країн?

3. Назвіть показники рівня промислового виробництва.

4. Охарактеризуйте порядок зіставлення показників результатів промислового виробництва та продуктивності праці.

5. Дайте характеристику індексам промислового виробництва.

Самостійна робота:

Робота над тестовими завданнями:

Тест 1. Що з перерахованого включається до складу ВВП?

а)Послуги домашньої господарки;

б)Придбання у сусіда потриманого автомобіля;

в)Придбання нових акцій у брокера;

г)Вартість нового підручника у місцевому книжковому магазині;

д)Придбання облігацій у корпорацій;

Тест 2. Відрахування на споживання капіталу - це:

а)Чисті інвестиції

б)Чисті іноземні інвестиції

в)Амортизація

г)Фонди, що можуть бути використані на закупки товарів споживання

Тест 3. Трансфертні платежі - це:

а)Виплати домашнім господарствам, не зумовлені наданням з їх сторони товарів та послуг

б)Тільки виплати урядом окремим індивідуумам

в)Компонент доходу, що не включається в національний дохід

г)Все перераховане в пунктах а), б), в)

д)Всі попередні відповіді невірні

Тест 4. Наявний дохід - це:

а)Особистий дохід мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі

б)Сума, що включає зарплату, ренту та дохід у формі відсотка на капітал

в)Зарплата, дохід у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий дохід

г)Все перераховане у пунктах а), б), в)

д)Всі попередні відповіді невірні

Тест 5. Національний дохід - це:

а) C + T + G - трансфертні платежі + непрямі податки

б)Інвестиції мінус заощадження

в)Вартість предметів тривалого користування та послуг

г)Особистий дохід плюс індивідуальні податки мінус чисті субсидії державним підприємствам

д)Рента, заробітна платня, відсоток на капітал, доходи від вартості та прибуток корпорацій

Тест 6. Яка з цих агрегатних величин не включається до ВВП, розрахований за сумою витрат

а)Валові інвестиції

б)Витрати на споживання, інвестиції, державні витрати

в)Чистий експорт товарів та послуг

г)Державні закупки товарів та послуг

д)Заробітна платня

Тест 7.. Якщо об’єм реального ВВП знизився на 6%, а чисельність населення в тому ж році скоротилась на 3%, то:

а)Реальний ВВП на душу населення знизився

б)Реальний ВВП на душу населення підвищився

в)Реальний ВВП підвищився, а номінальний знизився

г)Номінальний ВВП не змінився

д)Ціни впали на 3%

Тест 8. Припустимо, що ВВП збільшився з 500 млрд.грн. до 600 млрд грн., а дефлятор ВВП з 125 до 150. При яких умовах розмір реального ВВП:

а)Не зміниться

б)Збільшиться

в)Зменшиться

г)Не може бути розрахований на основі даних, що є

д)Всі попередні відповіді невірні

Тест 9.. Якщо об’єм номінального ВВП і рівень цін підвищились, то:

а)Реальний ВВП не змінився

б)Реальний ВВП збільшився, але в меншій ступені, ніж ціни

в)Реальний ВВП скоротився

г)Ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВВП

д)Всі попередні відповіді невірні

Тест 10. При розрахунку національного доходу та національного продукту не можна складати:

а)Витрати на споживання та особисті заощадження

б)Чисті інвестиції та витрати на споживання

в)Прибутки корпорації та процентні платежі підприємців за кредит

г)Урядові закупки та заробітну плату

д)Витрати на споживання та валові інвестиції

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 431 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

626 - | 497 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.