Лекции.Орг


Поиск:
Тема 1. Предмет, методи і завдання міжнародної економічної статистики
Мета теми: визначити предмет та методи міжнародної економічної статистики, її взаємозв’язок з іншими економічними дисциплінами.

Завдання теми: показати, що являє собою міжнародна економічна статистика. З’ясувати, які існують методи і завдання міжнародної економічної статистики..

Основні терміни і поняття теми: міжнародна економічна статистика як галузь статистичної науки. Напрями розвитку міжнародної економічної статистики: наукова й практична діяльність статистичних організацій, узагальнення досвіду та методології зарубіжної статистики.

ПЛАН

1. Предмет і об’єкт міжнародної економічної статистики.

2. Основні етапи формування міжнародної економічної статистики.

3. Міжнародна статистика ООН. Економіко-статистичні стандарти.

 

1. Міжнародна економічна статистика (МЕС) – збір, обробка, аналіз і публікації статистичної інформації про економічні явища на рівні світової економіки. Її головна функція – розробка міжнародних рекомендацій щодо уніфікованого розрахунку міжнародних рекомендацій щодо уніфікованого розрахунку системи статистичних показників та їхніх групувань за стандартними класифікаціями для всіх країн і територій на основі міжнародних стандартів обліку і статистики, побудованих за єдиною методологією.

Предметом міжнародної економічної статистики є методологія вивчення кількісної сторони стану та закономірностей розвитку світової економіки, що характеризує не тільки кількісні, але і якісні аспекти економічного стану та розвитку країн, їх світогосподарських зв’язків, а також регіонів і світу в цілому. Об’єктом є світове господарство та економічні явища, які в ньому відбуваються.

Статистична інформація про світове господарство ґрунтується на єдиній системі статистичних показників, які обчислюються за єдиними рекомендаціями, розробленими і схваленими міжнародними організаціями як міжнародні статистичні стандарти, чинно якої сформована класифікація статистики та статистичної діяльності ООН:

030 Теорія статистики.

031 Демографічна і соціальна статистика (статистика праці, ЖКГ, освіти, культури, доходів і витрат, соціального страхування, охорони здоров’я).

032 Економічна статистика (національні рахунки, статистика с/г, промисловості, енергетики, торгівлі, транспорту, зв’язку, туризму, цін).

033 Статистика природних ресурсів і довкілля.

034 Види діяльності, які не класифіковані як сфера діяльності (статистичні послуги).

МЕС узагальнює поточний досвід застосування єдиної системи показників у різних країнах і міжнародних організаціях, виробляє і вдосконалює систему міжнародної статистичної інформації за допомогою Статистичної комісії ООН, Міжнародного статистичного інституту та інших міжнародних організацій.

 

2. Першоджерела міжнародної економічної статистики започатковані в окремих писемних нотатках в Європі в ХVI-XVII століттях. Згодом на основі цих матеріалів було узагальнено дану інформацію періодичними міжнародними статистичними конгресами, ініціатором яких став бельгійський статистик А.Кетле.

Етапи формування МЕС:

1. Міжнародні статистичні конгреси (1853-1876) (Кетле). Статистика і астрономія були одними з найперших дисциплін, в яких міжнародна співпраця набула організованої форми. Було впроваджено стандарти міжнародної статистики і способи статистичного порівняння економічних та соціально-демографічних явищ, розроблено першу міжнародну класифікацію, визначено правила проведення переписів населення, промисловості, с/г і торгівлі. У результаті діяльності конгресів почав налагоджуватися обмін інформацією, було покладено початок регулярному виданню матеріалів з міжнародної статистики.

2. Міжнародний статистичний інститут (з 1885 року) (Ріхард ван дер Боргт, О.Кауфман, Ю. Янсон, І. Стрельбицький). Мета – удосконалення статистичних методів і сприяння їх однаковому застосуванню в різних країнах. Видано Міжнародний статистичний щорічник і Спеціальний бюлетень. Створено секцію статистики при Міжнародному аграрному інституті в Римі, засновано Міжнародний інститут торгівлі і Міжнародне бюро праці, що збирали відповідну статистичну інформацію від країн, узагальнювали її в бюлетенях. Ці організації тісно співпрацювали з Лігою Націй, а після 1946 р. увійшли до складу організацій системи ООН.

3. Ліга Націй (1919-1944). Затвердження методологічних основ міжнародних статистичних досліджень. Створення в Секретаріаті ЛН секції економіки і фінансів, до якої входив спеціальний підрозділ статистики, що розробив систему показників міжнародної статистики, сформулював принципи і рекомендації з однакового розрахунку таких показників. Було підготовлено Білу книгу з рекомендаціями щодо методів розрахунку показників МЕС. Було проведено збір, обробку і публікацію в міжнародному статистичному щорічнику та бюлетенях даної інформації.

4. ООН та інші міжнародні організації (з 1945 року). У центрі системи – статистичні органи ООН. Цей етап розвитку МЕС відрізняється від усіх попередніх високим методологічним і організаційним рівнем: проводиться дослідження міжнародних проблем у галузі економіки, культури, освіти, охорони здоров’я, розробка рекомендацій у цих галузях для Генеральної Асамблеї ООН та країн-членів і зацікавлених спеціалізованих установ.

 

3. Основою глобальної статистичної системи є статистичні служби ООН – Статистична комісія і Статистичний відділ в її Секретаріаті, а також статистичні підрозділи спеціалізованих агенцій та інших органів у системі ООН. Їх основні завдання:

· сприяти розвитку національної статистики і її міжнародній зіставності;

· координувати статистичні роботи організацій системи ООН;

· розробляти рекомендації із загальних проблем збирання, обробки і поширення статистичних даних у світі та консультувати міжнародні організації з цих питань;

· сприяти загальному вдосконаленню статистики та її методів.

До спеціалізованих агенцій системи ООН належать: Продовольча і с/г організація, Міжнародна організація праці, МВФ, Світовий банк, Міжнародна організація цивільної авіації та інші. МЕС поєднує діяльність та інформацію інших міжнародних організацій, що не входять до системи ООН: Організація економічного співробітництва і розвитку, Європейський союз, Співдружність незалежних держав, Світова організація торгівлі і т.д. Україна співпрацює з ООН.

Процеси, що відбуваються в нашій країні, посилили необхідність наближення діючої статистичної методології до міжнародних стандартів, що побудовані на певних принципах: точності, своєчасності, вагомості економічної статистики, ступінь комп’ютеризації, якість та ефективність статистичної інформації.

Підготовка міжнародних стандартів є основною функцією Статистичної комісії ООН. На основі цих стандартів ООН надсилає всім країнам світу спеціальні анкети-запитальники для збирання відповідних статистичних даних, які органи спеціалізованих установ системи ООН публікують у численних статистичних бюлетенях, довідниках, щорічниках. Є понад 150 стандартів, основними з яких є такі: міжнародні стандартні класифікації в галузі статистики; міжнародні положення з обчислення статистичних показників; міжнародні рекомендації щодо побудови системи національних рахунків платіжного балансу, статистики державних фінансів; грошово-кредитної статистики.

Найважливішим міжнародним статистичним стандартом є система національних рахунків (СНР), в якій погоджено принципи бухгалтерських записів для відображення балансу операцій у національному рахівництві. На основі СНР створено Міжнародні стандарти фінансової звітності. Вони згруповані за такими напрямами:

· загальнометодологічні;

· ті, що характеризують комерційні об’єднання;

· ті, що характеризують окремі види діяльності;

· ті, що враховують державні субсидії і соціальні заходи.

 

Контрольні запитання:

1. Роль міжнародної економічної статистики в Управлінні світовою економікою.

2. Предмет міжнародної економічної статистики.

3. Напрямки розвитку міжнародної економічної стаистики.

4. Взаємозв’язок міжнародної економічної статистки з іншими дисциплінами.

Реферати:

1. Напрямки розвитку сучасної міжнародної економічної статистики.

2. Міжнародні статистичні органи і Статистична комісія ООН.

3. Статистичне управління європейського співтовариства (Євростат)

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 482 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

650 - | 506 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.