Лекции.Орг


Поиск:
Тема 10. Організація міжнародних зіставлень макроекономічних показників
Мета теми: обгрунтувати доцільність і значення зіставлення міжнародних макроекономічних показників.

Завдання теми: розкрити зміст і головні завдання міжнародних зіставлень. Ознайомитись з Програміою міжнародних зіставлень ООН.

Основні терміни і поняття теми: Визначення макроекономічних показників і методів їх розрахунку, оцінка обсягу, складу, структури, динаміки. Статистика перерозподілу ВВП. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників. Приведення до порівняного змісту показників і їх оцінка в єдиній валюті.

 

ПЛАН

1. Етапи проведення міжнародних зіставлень.

2. Показники, що використовуються в Програмі міжнародних зіставлень ООН.

3. Основні методи міжнародних зіставлень ВВП.

 

1. В основі міжнародних зіставлень лежать двосторонні порівняння між кожною західноєвропейською країною і США, що проводяться за показниками ВВП, ВДВ, ВНП тощо.

На початку 70-х рр.. 20 ст. Статистична комісія ООН разом із Пенсільванським університетом під керівництвом І.Кревіса виконала роботу з розгорнутим зіставленням ВНП 10-х країн: США, Великобританії, Франції, ФРН, Італії, Японії, Індії, Колумбії, Кенії, Угорщини. Зіставлення 1973 р. охопили 16 країн, 1975 р. – 34, 1980 р. – 60, 1985 р. – 64, з 1993 р. – 86 країн світу.

У практиці міжнародних зіставлень є 5 вимог:

· вимога характерності ваг означає, що ваги, використані у формулах для зважування величин, що індексуються, повинні бути максимально можливо характерні для економіки країн, що зіставляються;

· вимога незалежності від вибору базисної країни полягає в тому, що на результат зіставлення показників А і В не повинно впливати рішення про те, яка країна розглядається в даному зіставленні як базисна: Іа/вв/а=1, де Іа/в та Ів/а – індекси, що показують відношення показника цін чи фізичного обсягу країни А до країни В і навпаки;

· вимога транзитивності припускає необхідність чіткого узгодження результатів зіставлень для усіх пар країн, що беруть участь у багатобічному зіставленні: Іа/вс/ва/с, де Іа/в, Іс/в, Іа/с – індекси співвідношення показників країн А і В, С і В, А і С відповідно;

· вимога оберненості факторів означає, що добуток індексів цін і фізичного обсягу, отриманих у результаті зіставлення незалежно один від одного, повинен дорівнювати індексу вартості: Іpqpq, де Ip – індекс цін, Iq – індекс фізичного обсягу, Ipq – індекс вартості;

· вимога адитивності означає, що отримані в результаті зіставлень індекси повинні бути внутрішньо узгодженими як для показника в цілому так і окремих його елементів.

Програма міжнародних зіставлень ООН є загальновизнаним світовим статистичним стандартом у галузі міжнародних зіставлень. У рамках ПМЗ ООН результатами зіставлення є вартісні обсяги ВВП і його складових компонентів у порівнянній валюті і паритет купівельної спроможності валют, що дозволяє робити зіставлення як рівнів економічного розвитку країн, так і рівнів цін у них.

 

2. ВВП урівноважує ціну вироблених товарів і послуг і ціну національної валюти. Категорія паритетної ціни валют ґрунтується на економічному законі єдиної ціни, яка наголошує, що ціни на один і той самий товар, виражені у спільній валюті з урахуванням обмінних курсів, є однаковими в різних країнах.

Паритет купівельної спроможності визначається як окремий випадок реального обмінного курсу за формулою: R=ePf/P, де R – реальний курс національної валюти; е – поточний обмінний курс національної валюти; Pf – ціни за кордоном в іноземній валюті; ePf – ціни за кордоном у національній валюті; Р – національні ціни в національній валюті; ePf/P – рівень цін.

При узгодженні товарів-представників країни з іншими країнами можуть зустрітися 3 основні типи товарів: ідентичні товари (цілком порівнювані), аналогічні товари (частково порівнювані) і товари, які за своїми якісними характеристиками не піддаються порівнянню. Ступінь порівнянності визначається експертами на основі техніко-економічних параметрів.

Послідовність розрахунку паритету валют визначається етапами роботи – необхідністю розрахунку індивідуального індексу цін, групового індексу цін і власне паритету валют у результаті агрегування групових індексів цін.

Індивідуальний індекс цін розраховується як співвідношення цін товарів-представників двох порівнюваних країн.

Груповий індекс цін обчислюється як середньо геометричний індекс з індивідуальних індексів цін товарів-представників відповідної групи: Ір=∑WB/∑WB/ip, де ір – індекс цін і-го товару в країні В щодо країни А; Ір – індекс Пааше або індекс Ласпейреса; WB – частка окремих товарних груп у ВВП країни В.

Для аналізу і контролю підібраних товарів-представників, поряд із груповим індексом цін розраховуються коефіцієнти розсіювання і контролю як для найменших перелічених груп, так і для аналітичних груп і всього показника в цілому.

Коефіцієнти розсіювання розраховуються як співвідношення індивідуального і групового індексів цін. Груповий коефіцієнт розсіювання показує середнє відхилення індивідуальних індексів від групового.

 

3. Вибір методу зіставлення ВВП різних країн залежить від ряду факторів: мети зіставлень, можливості отримання тих або інших даних, ресурсів, які є в наявності у організаторів зіставлень.

На практиці застосовується індекс ЕКШ (Елтето, Кевеща, Шульца). Він використовується міжнародними економічними організаціями як основна формула для проведення міжнародних зіставлень ВВП і паритетів купівельної спроможності валют. Формула індексу ЕКШ для випадку, коли в зіставленнях беруть участь 4 країни: A, B, C, D – матиме такий вигляд: EKSb/a=4(Fb/a)/2(Fb/c*Fc/a)(Fb/d*Fd/a), де EKSb/a – індекс за формулою ЕКШ для країни В щодо країни А; Fb/a – індекс Фішера країни В щодо країни А; Fb/c – індекс Фішера країни В щодо країни С; Fc/a– індекс Фішера країни С щодо країни А; Fb/d – індекс Фішера країни В щодо країни D; Fd/a– індекс Фішера країни D щодо країни А. Цей індекс мінімально відхиляється від вимоги характерності ваг, задовольняє вимогу транзитивності, незалежності від вибору базисної країни, оберненості факторів.

Більш обґрунтоване уявлення про місце країн у світовій економіці і співвідношення у рівнях економічного розвитку різних країн дає метод Гірі-Каміса. Формула Гірі-Каміса має такий вигляд: Pi=(∑Rj*pij*qij)/∑qij (i=1, 2, …, n), Rj=(∑Pi*qij)/∑pij*qij (j=1, 2, …, m), де Pi – середня міжнародна ціна і-того товару, виражена в одиницях умовної міжнародної валюти; Rj – паритет купівельної спроможності валюти країни j щодо деякої умовної міжнародної валюти; pij – ціна і-того товару в країні j; qij – кількість і-того товару в країні j; n – кількість країн, що беруть участь у зіставленні; m – кількість товарів (товарних груп).

З формули випливає, що міжнародні ціни за методом Гірі-Каміса обчислюються як середні з національних цін, зважених за допомогою даних про обсяги виробництва відповідних продуктів; при цьому національні ціни конвертуються з метою їх порівняння в єдиній міжнародній валюті за допомогою паритетів купівельної спроможності валют.

Контрольні запитання:

  1. Охарактеризуйте основні етапи програми міжнародних зіставлень ООН.
  2. Які метологічні основи міжнародних зіставлень?
  3. Що таке паритет купівельної спроможносі валюти, його сутність та особливості?
  4. Яка участь України у програмі міжінародних зіставлень ООН?

.

Самостійна робота:

Робота над проблемними питаннями 3 год.

Проблемні питання:

1. Розкрити зміст і головні завдання Програми міжнародних зіставлень ООН.

2. Відрізніть переваги і недоліки метології міжнародних зіставлень в Україні?

3. Перспективи України у програмі міжінародних зіставлень ООН.

Реферати:

1. Сутність Програми міжнародних зіставлень ООН.

2. Формування алгоритму міжнародних зіставлень.

3. Паритет купівельної спроможносі валюти, його сутність та особливості.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальне завдання з курсу «Міжнародна економічна статистика» виконується студентами протягом семестру згідно з програмою курсу з метою закріплення теоретичних знань у відповідності з методичними вказівками та рекомендаціями викладача. Виконуючи завдання, основною метою яких є розвиток творчої активності та самостійності студента, досягається головна мета – можливість максимально реалізувати інтелектуальний потенціал, розвинути здібності адаптуватися до умов сучасного мінливого ринкового середовища. Завдання виконуються в окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Кожен студент виконує варіант індивідуальної роботи по порядковому номеру в журналі.

Індивідуалні роботи виконуються за порядковим номером прізвища студента в журналі академічної групи. Видача студентам завдань для індивідуальної роботи передбачена на 1-2 навчальних тижнях. вивчення навчального курсу.

 

Повний звіт з індивідуальної роботи повинен містити:

Ø вихідну інформацію до її виконання (номер варіанту та індивідуальні дані);

Ø згруповані за розділами плану результати розрахунків з необхідними поясненнями;

Ø підсумкові висновки;

Ø список використаної літератури.

 

Варіант №1

  1. Система показників і джерела інформації міжнародної статистики сільського господарства.
  2. Статистична оцінка імпорту та експорту.
  3. За даними фірми на експорт реалізовано продукції:
Продукція Реалізовано на експорт, т Частка реалізованої продукції, %
А    
Б    

Визначіть середній процент реалізованої на експорт продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Маємо такі дані:

Путівки Ціна за 1 путівку, гр. од. Кількість путівок, тис. шт.
баз. пер. звіт. пер. баз. пер. звіт. пер.
Карпати     2,5 2,8
Крим     1,0 1,4

Визначте:

1. Індивідуальні індекси цін, кількості та вартості туристичних путівок.

2. Загальні індекси цін, кількості та вартості туристичних путівок.

3. Абсолютні значення приростів цін, приросту кількості та приросту вартості путівок за досліджуваний період.

Зробіть висновки.

Варіант №2

1. Система показників національного багатства і проблема оцінки його складових частин.

2. Міжнародний досвід нарахування амортизації.

3. Внаслідок інфляції споживчі ціни за три роки зросли в 2,5 раза, в тому числі за перший рік у 1,6 раза, за другий — в 1,4, за третій — в 1,55 раза. Визначити середньорічний темп зростання цін?

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн. 3560910,0 7613722,0    
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 1120156,5 1270232,0    
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Маємо дані про витрати страхових компаній на рекламу:

Подорожі Ціна одного рекламного ролика, тис. грн. Кіл. виготовлених роликів, од.
баз. пер. звіт. пер. баз. пер. звіт. пер.
По Києву 4,3 4,5    
По Київській області 8,0 8,2    

Визначте:

1. Індивідуальні індекси цін, кількості та вартості рекламних роликів.

2. Загальні індекси цін, кількості та вартості рекламних роликів.

3. Абсолютні значення приростів цін, приросту кількості та приросту вартості рекламних роликів за досліджуваний період.

Зробіть висновки.

 

 

Варіант №3

1. Статистика міжнародної торгівлі товарами та послугами.

2. Платіжний баланс, його структура.

3. За наведеними даними визначіть середній процент виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів:

 

Вироби Виконано зобов’язань на суму, млн грн. Процент виконання договірних зобов’язань
А 31,2 97,5
Б 17,1 95,0
Разом 48,3 ´

Обґрунтуйте вибір форми середньої.

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Розподіл послуг, наданих лізинговими компаніями, характеризується даними:

Обсяг наданих послуг, тис. грн. До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 і більше Разом
Кількість лізингових компаній              

Визначте середній обсяг наданих компаніями лізингових послуг. Показники варіації. Зробіть висновки.

 

Варіант №4

1. Система національних рахунків, її функції і задачі.

2. Статистика перерозподілу ВВП.

3. Припустимо, що придбано товару в двох продавців на одну й ту саму суму — на 15 грн., але за різною ціною: по 35 грн. за 1 кг у першого продавця і по 22 грн. — у другого. Як визначити середню ціну покупки?

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Маємо такі дані щодо клієнтів комерційного банку, які відкрили депозити на минулому тижні:

Вік клієнтів, років До 10 10-20 20-30 30-40 40 і більше Разом
Кількість клієнтів, що придбали путівки, чол.            

Визначте середній вік клієнтів. Показники варіації. Зробіть висновки.

Варіант №5

1. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.

2. Міжнародні статистичні організації.

3. Внаслідок інфляції споживчі ціни за три роки зросли в 2,3 раза, в тому числі за перший рік у 1,7 раза, за другий — в 1,32, за третій — в 1,77 раза. Визначити середньорічний темп зростання цін?

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Маємо дані про обсяг реалізації страхових послуг, тис. грн.

   
план. факт. план. факт.
- 855,0 900,0 988,2

Визначити всі можливі відносні величини. Зробити висновки.

 

Варіант №6

1. Основні засади міжнародної демографічної статистики.

2. Міжнародні статистичні організації.

3. За даними фірми на експорт реалізовано продукції:

Продукція Реалізовано на експорт, т Частка реалізованої продукції, %
А    
Б    

 

Визначіть середній процент реалізованої на експорт продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Становлення ринку банківських послуг в країні характеризується такими даними:

Роки          
Обсяг банківських послуг, млн. грн.          

Визначити:

1. Базисні та ланцюгові абсолютні прирости.

2. Базисні та ланцюгові коефіцієнти динаміки (зростання).

3. Базисні та ланцюгові темпи динаміки (зростання).

4. Базисні та ланцюгові темпи приросту.

5. Абсолютні значення 1% приросту (базисні та ланцюгові).

6. Середні темпи динаміки, середні темпи приросту та середній абсолютний приріст.

Зробити висновки.

Варіант №7

1. Система показників національного багатства і проблема оцінки його складових частин.

2. Міжнародний досвід нарахування амортизації.

3. 3. Внаслідок інфляції споживчі ціни за три роки зросли в 2,5 раза, в тому числі за перший рік у 1,6 раза, за другий — в 1,4, за третій — в 1,55 раза. Визначити середньорічний темп зростання цін?

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн. 3560910,0 7613722,0    
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 1120156,5 1270232,0    
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. За наведеними даними обчисліть середній процент виконання договірних зобов’язань іноземними постачальниками комплектуючих виробів:

Туристичні компанії Обсяг зобов’язань згідно з договорами, млн. грн. Виконання договірних зобов’язань, %
Корал 31,2 97,5
Декор 17,1 95,0
Разом 48,3 -

Обчислити середню рентабельність капіталу. Зробити висновки.

 

Варіант №8

1. Система показників і джерела інформації міжнародної статистики сільського господарства.

2. Статистична оцінка імпорту та експорту.

3. За даними фірми на експорт реалізовано продукції:

Продукція Реалізовано на експорт, т Частка реалізованої продукції, %
А    
Б    

 

Визначіть середній процент реалізованої на експорт продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

 

 

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Авіарейсом “Відень-Київ” прибуло 15 іноземних громадян. Мета приїзду кожного з них в таблиці ідентифікована відповідним кодом: службова поїздка – 1, організований туризм – 2, приватна поїздка – 3.

Згрупуйте прибулих іноземних громадян:

· за метою приїзду;

· за віком, виокремивши 3 групи: 1) до 25 років; 2) 25-50 років; 3) 50 років і старше;

· за віком і метою приїзду.

№ з/п Вік, років Мета приїзду
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зобразіть графічно, зробіть висновки.

 

Варіант №9

1. Статистика міжнародної торгівлі товарами та послугами.

2. Платіжний баланс, його структура.

3. За наведеними даними визначіть середній процент виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів:

 

Вироби Виконано зобов’язань на суму, млн грн. Процент виконання договірних зобов’язань
А 31,2 97,5
Б 17,1 95,0
Разом 48,3 ´

Обґрунтуйте вибір форми середньої.

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. Ресурси інвестиційного фонду у першому півріччі становили, тис. грн. на початок місяця:

на 1.01. на 1.02. на 1.03. на 1.04. на 1.05. на 1.06 на 1.07.
320,2 300,9 340,3 360,0 350,4 340,8 360,6

Визначте:

· середньомісячні обсяги ресурсів інвестиційного фонду у першому і другому кварталах;

· зміну обсягів ресурсів у другому кварталі порівняно з першим.

Зробіть висновки.

 

Варіант №10

1. Система національних рахунків, її функції і задачі.

2. Статистика перерозподілу ВВП.

3. Припустимо, що придбано товару в двох продавців на одну й ту саму суму — на 15 грн., але за різною ціною: по 35 грн. за 1 кг у першого продавця і по 22 грн. — у другого. Як визначити середню ціну покупки?

4. Визначити резерви зростання обсягів випуску продукції в країні методом ланцюгових підстановок за даними таблиці:

Показник Минулий період Звітний період Відхилення
абсолютне відносне, %
Випуск продукції у вартісному вимірі, тис. грн.        
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
Фондовіддача, грн./грн.        

 

5. За наведеними даними обчисліть середній процент виконання договірних зобов’язань іноземними постачальниками комплектуючих виробів:

Туристичні компанії Обсяг зобов’язань згідно з договорами, млн. грн. Виконання договірних зобов’язань, %
Корал 31,2 97,5
Декор 17,1 95,0
Разом 48,3 -

Обчислити середню рентабельність капіталу. Зробити висновки.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 772 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

602 - | 551 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.