Лекции.Орг


Поиск:
Критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.03050301 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

міжнародної економіки

КЕІ ДВНЗ „КНУ”

Протокол № 2 від 16.09.2014 р.

 

Затверджено на засіданні вченої

ради КЕІ ДВНЗ „КНУ”

Протокол № __ від ______2014 р.

 

 

Кривий Ріг


Комплексні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „Міжнародна економічна статистика” для студентів за напрямом підготовки 0305 „Економіка та підприємництво”, спеціальністю 7.03050301 „Міжнародна економіка”, для денної та заочної форми навчання / Укладач Ізмайлов Я.О. - Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ „КНУ”, 2014.- 44с.

 

Укладач: Я.О. Ізмайлов к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
Рецензент: П.П. Мазурок д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки

 

 


ЗМІСТ

Вступ Обсяг і структура дисципліни для спеціальності 7.03050301 „Міжнародна економіка” Критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів Змістовний модуль 1. Основні поняття та категорії міжнародної економічної статистики Тема 1. Предмет, методи і завдання міжнародної економічної статистики Тема 2. Класифікації у міжнародній економічній статистиці Тема 3. Міжнародна економічна статистика населення і рівня життя Тема 4. Міжнародна статистика праці Тема 5. Міжнародна статистика національного багатства Змістовний модуль 2. Міжнародна економічна статистика видів економічної діяльності Тема 6. Міжнародна статистика промисловості Тема 7. Міжнародна статистика сільського господарства Тема 8. Статистика міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності Тема 9. Міжнародна статистика фінансів Тема 10. Організація міжнародних зіставлень макроекономічних показників Індивідуальна робота Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни Рекомендована література          

 

 


ВСТУП

 

Метою дисципліни „Міжнародна економічна статистика” є засвоєння студентами теоретичних та практичних знань з міжнародної економічної статистики, оволодіння навичками проведення статистичних досліджень, аналізу та прогнозування їх результатів. Міжнародна економічна статистика розглядається як галузь практичної діяльності. Завдання дисципліни полягають у формуванні у студентів статистичного мислення, через процес реєстрації явищ у їх систематизації, наукових узагальнень, аналізу і синтезу, висновків.

Предметом курсу є система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в сучасних умовах глобалізації.

Для вивчення дисципліни „Міжнародна економічна статистика” потрібно знання таких дисциплін: статистика, економічна статистика макроекономіка і мікроекономіка, вища математика, економетрія, інформатика та комп’ютерна техніка тощо. В той же час дисципліна „Міжнародна економічна статистика” є методологічною дисципліною для проведення аналізу в таких дисциплінах як „Міжнародна торгівля”, „Міжнародні стратегії економічного розвитку”, „Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств”, „Міжнародні фінанси”, „Основи зовнішньоекономічної діяльності”, Міжнародна економічна діяльність України”, „Міжнародна інвестиційна діяльність” тощо. Методи дослідження та аналізу міжнародних статистичних показників використовуються студентам для написання дипломних робіт.

Після опанування курсу студент повинен знати:

– категорії і методологію міжнародної економічної статистики;

– організацію міждержавної статистики;

– організацію статистичної звітності в Україні;

– методику вимірювання міжнародних економічних статистичних показників;

– методологію макроекономічного рахівництва.

та вміти:

– розробляти програми міжнародних економічних статистичних обстежень;

– зводити і групувати статистичні дані;

– будувати статистичні таблиці і графіки;

– обчислювати узагальнюючі показники;

– оцінювати фактори що визначають рівень та динаміку міжнародних економічних статистичних показників;

– проводити вибіркове спостереження та розповсюджувати його результати на генеральну сукупність;

– аналізувати тенденції розвитку національної та світової економіки.

На денній формі навчання для вивчення дисципліни передбачено 18 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 18 годин самостійної роботи, індивідуальна робота складає 15% від самостійної роботи – 3 години, для спеціалістів, у кінці семестру складається ПМК.

На заочній формі навчання на вивчення дисципліни відводиться 6 годин лекцій, 2 години семінарських занять, 46 годин самостійної роботи, індивідуальна робота складає 15% від самостійної роботи – 7 годин, у кінці семестру складається ПМК.

Формами поточного контролю знань є захист індивідуальної роботи, що складає 3 годин для спеціалістів денної форми навчання й 7 годин для заочної.

Підсумковий контроль знань з дисципліни забезпечується складанням ПМК з даної дисципліни.

Узагальнена структура дисципліни в розрізі форм навчання і видів робіт наведена в табл. 1.

 

 

Таблиця 1

Обсяг і структура дисципліни для спеціальності 7.03050301 „Міжнародна економіка”

Форма навчання Загальний обсяг, години/ кредити у тому числі, години: Форма контролю
лекції Практичні (семі-нарські) заняття лабор. заняття СРС   індивід. робота (у складі с.р.) Екза-мен ПМК (контр. роб.)
Денна 54 / 1,5       -     - ПМК
Заочна 54 / 1,5     -     - ПМК

Критерії поточного і підсумкового оцінювання знань студентів

 

Поточний контроль включає опитування студентів на практичних заняттях, перевірку та оцінювання правильності рішення задач, контрольних аудиторних робіт за відповідними темами, модульних контрольних робіт і ІНДЗ. За результатами поточного контролю студент отримує від 0 до 80 балів.

Модульний контроль є обов’язковим видом самостійної роботи студента денної та заочної форм навчання, оскільки потребує завчасної підготовки для його виконання протягом семестру.

Форма проведення модульного контролю за змістовним модулем № 1 представлена у вигляді практичних задач, за змістовним модулем № 2 – у вигляді тестових завдань.

За результатом вивчення дисципліни складається залік (поточний модульний контроль). Поточний контроль успішності студента є оцінювання його роботи над дисципліною впродовж семестру за наступними видами робіт:

· відвідування лекційних занять;

· активність студентів на заняттях;

· виконання індивідуальної роботи;

· модульний контроль;

· науково-дослідна робота.

Наявність у студента пропусків відвідування аудиторних, лекційних, семінарських (практичних) занять без поважних причин у розмірі більше ніж 6 годин з дисципліни (з обов язковою фіксацією даних пропусків у журналі академічної групи) зменшує кількість отриманих балів поточного контролю на 10 балів. За наявності у студента пропусків відвідування занять аудиторних, лекційних, семінарських у розмірі ніж 12 годин з дисципліни (з обов’язковою фіксацією даних пропусків в журналі академічної групи) зменшує кількість отриманих балів поточного контролю на 20 (відповідно до «Тимчасового положення про критерії поточного та підсумкового оцінювання знань студентів на денній та заочній формах навчання Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»», затвердженого вченою радою інституту 18.10.2012р., протокол №3).

Наявність у студента пропусків відвідування аудиторних, лекційних без поважних причин у розмірі більше ніж 6 годин з дисципліни (з обов’ язковою фіксацією даних пропусків у журналі академічної групи) зменшує кількість отриманих балів поточного контролю на 10 балів.

Об’єктами додаткового заохочення роботи студентів може бути:

- участь у предметній конференції, у розробці методичного забезпечення курсу –

до 5 балів;

- участь у роботі конференцій, підготовка наукових публікацій за тематикою дисципліни та т. ін. з додаванням додаткових до 10 балів;

- активність на практичних заняттях та показаний рівень знань до 5 балів;

- підготовка комп’ютерної програми з курсу 10 балів;

- підготовка наукових публікацій у збірник ВАК 10 балів.

Формою підсумкового контролю знань за дисципліною є залік, який проводиться у письмовій формі. Метою складання поточного модульного контролю є перевірка ступеня засвоєння студентами навчального матеріалу та оволодіння ними необхідними практичними навичками з міжнародної економічної статистики.

Максимально можлива оцінка за складання поточного модульного контролю дорівнює 20 балів. Білет поточного модульного контролю містить 4 завдання, з яких 2 теоретичних завдання (за переліком питань до ПМК), 1 задача розрахункового характеру та 1 ситуаційне (або тестове) завдання. Кожне завдання оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів.

За результатами поточного і підсумкового контролю студенти отримують від 0 до 100 балів.

 

 

Змістовний модуль 1. Основні поняття та категорії міжнародної

економічної статистики

Вступ

Об’єктивна потреба вивчення дисципліни „Міжнародна економічна статистика.. Мета і завдання дисципліни. Характеристика предмету дисципліни. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Навички та уміння, яких набувають студенти, опановуючи дисципліну. Теоретична і методологічна основа курсу. Логіка побудови та зміст курсу.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

850 - | 672 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.