Лекции.Орг


Поиск:
Схвалено науково-методичною радою
Програма практики складена

у відповідності до навчального

плану спеціальності

6.060100 “Правознавство”

7.060101 «Правознавство»

8.060101 «Правознавство»

Укладач:

Корольов В.В.,

асистент кафедри цивільного права

Схвалено кафедрою:

цивільного права

Протокол № 1 від 19.09.2008 р.

Завідувач кафедри проф. Васильєва В.А.

Схвалено науково-методичною радою

Протокол № 2 від 6.10.2008 р.

Голова науково-методичної ради доц. Кобецька Н.Р.

Затверджено Вченою Радою Юридичного інституту

Протокол № 1 від 27.10.2008 р.

Голова Вченої Ради проф. Васильєва В.А.

м. Івано-Франківськ


ЗМІСТ

1. Загальні положення……………………………………………………………….3

2. Мета і зміст практики …………………………………………………………….4

3. Бази практики ……………………………………………………………………..6

4. Організація та керівництво практикою………………………………………….7

5. Форми і методи контролю ……………………………………………………...10

Додатки …………………………………………………….……...………………..13


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наскрізна програма є основним навчально-методичним документом з проведення всіх видів практик, яка визначає зміст усіх практик та комплексно розкриває систему практичної підготовки студентів юридичного факультету із спеціальності: “Правознавство” за професійним спрямуванням – бакалавр, спеціаліст та магістр.

Наскрізна програма є об`єднуючим документом, на основі якого повинні бути розроблені робочі програми для проходження практики студентами у відповідному семестрі: навчальної, виробничої, науково-педагогічної.

Наскрізна програма розроблена на основі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93. Наскрізна програма ґрунтується на навчальному плані підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Правознавство”.


2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з спеціальності «Правознавство».

Безпосередньою метою практики є закріплення професійних знань, умінь і навичок, що були набуті студентами під час навчання в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, їх поглиблення. Під час практики студенти оволодівають сучасними формами та методами ведення роботи органів правосуддя, місцевого самоврядування юридичних консультацій, прокуратури, юридичної служби тощо.

Практика покликана сприяти адаптації молодого фахівця юриста до реального застосування правових знань.

Зміст та послідовність проходження практики визначається наскрізною програмою проходження всіх видів практики для студентів спеціальності “Правознавство” Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, яка розробляється згідно робочого навчального плану.

Для кожного виду практики програма має рекомендації щодо рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти в результаті проходження практики. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі – основному навчально-методичному документі практики.

Зміст наскрізної програми відповідає Положенню, наказам та рішенням колегії Міністерства освіти та науки України щодо проходження студентами практики. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики.

2.1. Навчальна практика проводиться згідно робочого навчального плану на 2-му та 3-му курсі.

Навчальна практика сприяє закріпленню набутих теоретичних знань, які студенти набули в навчальному закладі.

Під час проходження навчальної практики студент має закріпити здобутий обсяг знань та навичок, які формують базу професійної компетентності та закладають основи для успішного засвоєння складніших питань (тем) на наступних етапах підготовки.

В процесі проходження навчальної практики студент опановує наступні завдання:

– ознайомлення з організацією та специфікою роботи установи,

– ознайомлення з структурою установи;

– ознайомлення з функціональними обов’язками працівників цієї установи;

– ознайомлення з робочими планами установи;

– ознайомлення з порядком прийому громадян;

– ознайомлення з процесуальними документами;

– ознайомлення з архівом установи та його документацією.

2.2. Виробнича практика проводиться згідно робочого навчального плану на 4-му і 5-му курсі.

В процесі проходження виробничої практики студент поглиблює свої знання шляхом застосування їх на практиці. Складає проекти процесуальних документів, проекти наказів, інші юридичні документи, які охороняють законні інтереси і права громадян.

2.3. Науково-педагогічна практики студента-магістранта є закріпленням професійних знань, умінь і навичок, які були набуті ним під час навчання в Юридичному інституті, їх розширення та поглиблення, а також оволодіння навичками та вміннями педагогічної роботи та майстерності. Під час практики студенти оволодівають сучасними формами та методами педагогічної роботи, набувають практичних знань, умінь та навичок з підготовки та проведення навчальних занять (лекційних, семінарських, практичних, лабораторних).


БАЗИ ПРАКТИКИ

3.1 Практика студентів юридичного факультету проводиться на базах правоохоронних органів, судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, а також юридичних служб підприємств.

3.2. Відповідно до виду практики визначаються бази проходження практики, якою можуть бути:

- органи державної влади та місцевого самоврядування;

- юридичні відділи підприємств (установ, організацій) різних форм власності;

- нотаріальні контори, адвокатські об’єднання, органи юстиції (в т.ч. управління юстиції);

- органи прокуратури;

- органи внутрішніх справ;

- Державна податкова, Державна контрольно-ревізійна, Державна митна служба, інші державні правоохоронні та контролюючі органи;

- суди загальної юрисдикції, господарські суди, адміністративні суди;

- банки та ін.

3.3. Директор Юридичного інституту разом із завідувачами кафедр здійснює підготовчу роботу з розробки та заключення довгострокових договорів про проходження практики студентами Інституту з переліченими базами практики.

3.4 Розподіл студентів за базами практики проводиться з урахуванням їх побажань, при цьому враховуються теми дипломних та магістерських робіт студентів 5-го року навчання.

3.5. Студенти можуть самостійно, але з обов’язковим узгодженням із керівництвом Юридичного інституту обирати для себе місце проходження практики.

З організаторами баз практики Інститут завчасно укладає договори на її проведення за формою, визначеною в додатку 1.

Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або терміном до п’яти років.


4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

Для організації і забезпечення проходження студентами практики призначаються два керівники: від Інституту, а також від бази практики (за наказом керівника від бази практики).

Обов`язки за організацію, проведення і контроль практики покладаються на Директора Юридичного інституту.

Робота керівника практики входить до педагогічного навантаження викладача, обсяг якого визначається відповідно до діючих нормативів.

4.1. Керівник практики від кафедр Інституту зобов’язані:

1) до початку практики узгодити з базовими органами, підприємствами (установами, організаціями) програму практики, порядок її проходження, плани, календарні графіки, послідовність, види занять, індивідуальні завдання, розпорядок роботи;

2) підготувати проект розпорядження директора Юридичного інституту про направлення студентів на практику, в якому вказуються: місце проходження практики, прізвище, ім'я, по-батькові студентів-практикантів, термін практики, дата захисту, відповідальні викладачі від профілюючих кафедр. На підставі цього розпорядження видати направлення для проходження практики;

3) ознайомити студентів з метою, завданнями, змістом, календарним графіком і планом практики (додаток №2), провести необхідні консультації та інструктаж щодо порядку її проходження;

4) роз’яснити порядок підготовки щоденника та звіту про результати проходження практики, вимоги щодо оформлення всіх інших необхідних документів;

5) здійснювати поточний контроль за роботою студентів-практикантів і дотриманням ними правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії за місцем проходження практики;

6) повідомляти дирекцію інституту про допущені практикантом порушення;

7) брати участь у роботі комісії профілюючих кафедр під час захисту звітів про практику;

8) скласти загальний звіт про проходження практики, подати його на розгляд кафедр, сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення.

Керівники практики від базового органу, організації (підприємства, установи) організовують проходження практики студентами у конкретних підрозділах бази практики.

4.2. Керівники роботою студентів-практикантів від базового органу зобов'язані:

1) визначити робоче місце студента-практиканта на час проходження практики;

2) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і виробничої санітарії;

3) провести з ним інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

4) визначити послідовність проходження практики згідно з програмою;

5) надавати практиканту допомогу в отриманні необхідної літератури, посібників, інструктивних матеріалів, складанні організаційно-розпорядчих, процесуальних та інших документів;

6) надавати необхідну допомогу у наукових дослідженнях та підготовці дипломних робіт;

7) скласти характеристику на практиканта, в якій відобразити рівень виконання програми, його відношення до виконання доручень, оволодіння уміннями та навичками практичної роботи тощо;

8) в разі необхідності, повідомити дирекцію інституту про допущені студентом-практикантом порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, невиконання доручень та ін.

4.3. Студенти, які направляються на практику, зобов`язані:

- одержати в Інституті відповідні документи та своєчасно прибути на бази практики;

- у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки їх керівників;

- дотримуватись у повному обсязі правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії підприємства, установи чи організації;

- нести відповідальність за виконану роботу.


5. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Контроль за проведенням практики має на меті виявлення недоліків та надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики. Під час проходження практики проводиться поточний та підсумковий контроль виконання окремих розділів і всієї програми практики. Цей контроль здійснюється керівниками практики від кафедр і бази практики, а також періодично завідувачами профілюючих кафедр Юридичного інституту. Контролюючі особи своєчасно вживають заходів до усунення виявлених у процесі проходження практики недоліків.

Студенти повинні виконувати діючі в органі, на підприємстві, (в установі, організації) правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці.

У разі грубих порушень цих правил, проходження студентом практики може бути припинено. Остаточне рішення приймає керівник практики від інституту, а у разі його тривалої відсутності – керівник практики від органу, підприємства, (установи, організації).

Керівники від профілюючих кафедр перевіряють організацію роботи студентів-практикантів, хід виконання програми практики, ставлення їх до роботи, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Керівник практики від базового органу, підприємства, (установи, організації) проводить із практикантами співбесіди, перевіряє правильність виконання індивідуальних завдань та доручень, складання процесуальних та інших документів, ведення щоденника, звіту за результатами практики.

У разі порушення практикантом програми і порядку проходження практики керівник повідомляє директора інституту та керівника базового органу, підприємства, (установи, організації).

 


Структура матеріалів з баз практики

ВИД ПРАКТИКИ ЗВІТНІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ОБСЯГ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК – друкованих аркушів формату А-4 / писаних)
Навчальна 1. Наказ про зарахування студента на практику та призначення керівника від бази практики. 2. Характеристика з підписом керівника від бази практики та печаткою. 3. Письмовий звіт. 4. Щоденник проходження практики. 5. Проекти документів. 10-15 / 15-20
Виробнича 1. Наказ про зарахування студента на практику та призначення керівника від бази практики. 2. Характеристика з підписом керівника від бази практики та печаткою. 3. Індивідуальне завдання (при необхідності). 4. Письмовий звіт. 5. Щоденник проходження практики. 6. Проекти документів. 15-20 / 20-25
Науково-педагогічна 1. Письмовий звіт про проходження науково-педагогічної практики. 2. Характеристика з підписом керівника практики. 3. Щоденник проходження практики. 4. Текст проведеної лекції. 5. Два розгорнуті плани-конспекти семінарських (практичних) занять. 6. Відгуки на проведені лекційне та семінарські (практичні) заняття. 7. Матеріали виховного заходу в академічній групі. 25-30 / 30-35

Додаток 1.

ДОГОВІР №

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

 

м. ________________ «____» ___________200_р.

 

________

(назва навчального закладу)

(надалі – навчальний заклад), в особі ________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

________, що діє на підставі ________________________________________________________,

(статут або доручення)

з однієї сторони, _________________________________________________________

(повна назва підприємства)

(надалі – база практики), в особі ____________________________________________

(посада)

________________________________________________,

(прізвище, ініціали)

що діє на підставі ________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

________________________________________________,

з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

 

Предмет договору

11. Навчальний заклад зобов’язується направити студентів для проходження практики, а база практики організувати проходження і керівництво практикою.

2. База практики зобов’язується:

2.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ з/п Номер і назва спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Термін практики
початок кінець
             
             

 

2.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

2.3.Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

2.4.Створити студентам умови для вивчення нової техніки, передової технології та ін.

2.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчити студентів – практикантів безпечним методам праці. Забезпечити а необхідності спецодягом, запобіжними засобами, лікувально – профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

2.6. Надати студентам – практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

2.7.Забезпечити облік виходів на роботу студентів – практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку та інше повідомляти навчальний заклад.

2.8.Після закінченні практики дати характеристику на кожного студента – практиканта, в якій зазначити ділові якості студента, використання ним знань, здібності до вирішення питань, пов’язаних з конкретною роботою, та якість підготовленого ним звіту.

2.9. Додаткові умови:______________________________________________________

_________

3.Навчальний заклад зобов’язується:

3.1. Направити студентів на базу практики в строки, зазначені в календарному плані.

3.2. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму проведення практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

3.3.Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. Забезпечити навчально – методичне керівництво і контроль за практикою студентів.

3.4.Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися із студентами.

3.5. Додаткові умови: ______________________________________________________

_________

4. Відповідальність сторін за невиконання договору

4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практик згідно із законодавством про працю в Україні.

4.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

4.3. Договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

4.4. Договір складений у двох примірниках – по одному для кожної зі сторін.

5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

 

Навчальний заклад База практики

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

 

 

_____________________ _____________________

«___» __________200_р. «___»___________200_р.

 

М.П. М.П.

Додаток 2

Фрагмент плану проходження практики

Затверджую

Керівник __________________

(посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

___ „_______________” 200 _ р.

 

ПЛАН

Проходження практики

студента групи __________________________________________________

(№ групи, навчального закладу, прізвище та ініціали)

 

№ п/п Заплановані заходи Строк виконання Відмітка про виконання
1.     2. Вивчити нормативно-правову базу проходження практики 19.03.2009 – 21.03.2009 Виконано (невиконано) дата виконання  

 

З планом ознайомлений:

Практикант ___________ /прізвище, ініціали/

(короткий підпис)


Додаток 3

ЩОДЕННИК

Студента-практиканта ____________________

(прізвище, ініціали)

Хід виконаної роботи

Дата Зміст роботи Відмітка про виконання, опис заходів які здійснено для виконання
     
     
     
     

Додаток 4

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

Юридичний інститут

 

 

Кафедра

Звіт

про виробничу практику

 

Студент ___ курсу

спец. _____ гр. ________________

(П.І.П.)

 

Керівник за місцем

проходження практики

_____________________ __________________

(посада) (П.І.П.)

 

Керівник практики

від університету

_____________________ _______________

(посада, вчений ступінь, (П.І.П.)

вчене звання)

 

 

Івано-Франківськ

200_

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 296 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

661 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.