Лекции.Орг


Поиск:
Основні Положення практики
 

1. Студент до відбуття на практику повинен дістати:

- інструктаж керівника практики від кафедри;

- оформлений щоденник;

- індивідуальні завдання з практики;

- направлення на практику

2. Студент, який прибув в установу, організацію, на підприємство повинен подати керівникові направлення, щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку установи, організації, підприємства.

4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від вузу й від установи, організації, підприємства.

5. Виробнича практика студента оцінюється за шкалою ECTS (A B C D E FX F), за 100-бальною шкалою, за національною шкалою (зараховано, не зараховано) і враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту, направляється повторно на практику під час канікул.

 

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА

 

1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

2. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

3. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник все, що робив за день. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

4. Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник керівникам практики від вузу, установи, організації, підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, які зробив студент.

5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

 

ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ

 

По закінченню терміну практики студенти складають письмовий звіт загальним обсягом 8 – 10 друкованих аркушів (додаток № 3), і разом зі щоденником і з характеристикою, котра видається керівником бази, подають його керівнику практики від кафедри для рецензування і оцінки (не пізніше, ніж через 1 тиждень по закінченню практики).

Зміст звіту повинен містити в собі:

– відомості про результати виконання усіх вимог робочої програми,

– висновки і пропозиції щодо підвищення ефективності практики в подальшому,

– список використаної літератури, в тому числі нормативних актів.

Звіт захищається студентом при комісії, яку призначає керівництво кафедри, або перед керівником практики від кафедри.

Результати практики оцінюються за такими критеріями:

- знання студентом змісту практики;

- повнота і якість документів, поданих студентом на захист;

- своєчасність представлення звітних документів керівникові практики;

- оцінка, дана студенту керівництвом установи-бази практики в характеристиці.

Оцінка за практику вноситься у заліково-екзаменаційну відомість та у залікову книжку студента.

Практика студенту зараховується у разі, якщо він не має порушень дисципліни, виконав всі умови програми і позитивно характеризується керівником практики від бази.

В разі не виконання студентом програми практики йому надається право проходження практики повторно на умовах визначених керівництвом кафедри.


Додаток №1

 

 

Індивідуальний план-графік

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 410 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

617 - | 547 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.