Лекции.Орг


Поиск:
Підведення підсумків практики. Після закінчення терміну кожного виду практики студенти звітують про виконання програми практики шляхом документаційної підготовки згідно офіційних вимог та
Після закінчення терміну кожного виду практики студенти звітують про виконання програми практики шляхом документаційної підготовки згідно офіційних вимог та шляхом виконання презентації результатів проходження практики.

 

Форма звітності студента про практику

Результатом виконання практики студентом є оформлення таких документів:

1.Повідомлення про прибуття на базу практики.

2.Щоденник практики (звітність за кожен день практики).

3.Звіт про практику.

4.Характеристика, що видається керівником бази практики.

5.Паспорт бази практики

 

Усі фактичні дані, отримані в ході практики, записуються студентом у щоденник, форма якого розроблена університетом і видається кожному студенту перед проходженням практики.

Вимоги до оформлення звіту після проходження кожного виду практики подаються у робочих програмах практики. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та ін. У звіті повинні бути відображені результати практичної діяльності підприємства з відповідними висновками і пропозиціями, що засвідчує вміння студента аналізувати і оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів.

Найбільш оригінальні рішення можуть бути подані у формі раціоналізаторських пропозицій та як виступи на науково-практичних конференціях в університеті або на інших організаціях культурної сфери.

Після завершення практики звіт і щоденник передаються керівникові практики від підприємства, який вивчає та підписує їх. Також складається характеристика студента-практиканта, яка, крім підпису керівника від підприємства, має бути засвідчена печаткою. Всі звітні документи про проходження практики передаються на кафедру.

Захист звіту з практики

Захист звіту з практики підкріплюється презентацією в Power Point чи PDF форматі. Презентація є відкритою.

Результати кожного виду практики оцінюються за 100-бальною шкалою. Рейтингова система оцінювання практики розробляється для кожного виду практики і подається у робочих програмах практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами керівників практик. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Підсумки щодо кожного виду практики обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться до відома студентів. Загальні підсумки практики підводяться на засіданнях кафедри, а також на Вченій раді університету один раз упродовж навчального року.

 

Додаток 1

ПАСПОРТ УСТАНОВИ – БАЗИ ПРАКТИКИ

 

  Юридична назва установи    
  Відомча підпорядкованість  
  Форма власності  
  Юридична адреса  
  Посада керівника установи  
  прізвище, ім'я, по батькові керівника установи  
  контактний телефон  
  Назву відділу (підрозділу), в якому студенти проходять практику  
  начальник (керівник) відділу (підрозділу) посада, прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
  Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики  
  контактний телефон  
  Список студентів, які проходять практику в даному відділі (підрозділі)  
  Рік створення установи  
  З якого року установа є базою практики студентів університету  

Дата заповнення паспорту ___________________________

______________________ _________________________ (___________________________)

Посада керівника установи підпис Прізвище, ініціали

М.П.

 

 

Інститут ______________________________________________________

Факультет ______________________________________________________

Кафедра ______________________________________________________

Курс _____________

Шифр групи _____________

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

__________________

(вид і назва практики)

 

студента _____________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут, факультет _________________________________________________________________

 

Кафедра ____________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________

 

напрям підготовки __________________________________________________________________

 

спеціальність______

(назва)

 

_________ курс, група _______________

 


 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 388 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

827 - | 615 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.