Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иробнича практика дл€ студент≥в V курсу
ћетою практики Ї закр≥пленн€ вс≥Їњ маси теоретичних знань, отриманих п≥д час навчанн€ та вм≥нн€ використовувати знанн€ в своњй майбутн≥й повс€кденн≥й практичн≥й д≥€льност≥; оволод≥нн€ сучасними методами, формами орган≥зац≥њ та знар€дд€ми прац≥ в галуз≥ майбутньоњ профес≥њ; формуванн€ бази знань, профес≥йних ум≥нь та навичок дл€ прийн€тт€ самост≥йних р≥шень п≥д час конкретноњ роботи в реальних виробничих умовах; вихованн€ потреби безперервного, систематичного поновлюванн€ своњх знань та творчого застосуванн€ њх у практичн≥й д≥€льност≥.

«авданн€ пол€гаЇ в оволод≥нн≥ в повн≥й м≥р≥ навичками, методами роботи у сфер≥ державного управл≥нн€ в≥дпов≥дно до сучасних вимог та чинного законодавства та у практичному оволод≥нн≥ спец≥альн≥стю документознавц€.

ѕ≥д час практики студенти безпосередньо сп≥лкуютьс€ з практичними прац≥вниками, вивчають пор€док, методику, стиль, стад≥њ укладанн€ документ≥в, навчаютьс€ вм≥нню працювати з ус≥ма видами документ≥в, ор≥Їнтуватис€ в р≥зних життЇвих ситуац≥€х ≥ самост≥йно приймати р≥шенн€.

ѕ≥д час практики студентам необх≥дно:

Ц ознайомитись з ≥нформац≥Їю про ≥стор≥ю створенн€ установи, м≥сце установи в систем≥ державного управл≥нн€, п≥дпор€дкуванн€ в ≥Їрарх≥њ управл≥нн€, структуру управл≥нн€ в означен≥й установ≥, функц≥њ структурних п≥дрозд≥л≥в, перел≥к посад з назвами, що в≥дпов≥дають  ласиф≥катору профес≥й в ”крањн≥, посадов≥ ≥нструкц≥њ;

Ц ознайомитис€ з системою документац≥ного забезпеченн€ управл≥нн€; особливост€ми функц≥онуванн€ р≥зних р≥вн≥в системи управл≥нн€; матер≥альною базою документац≥йного забезпеченн€ управл≥нн€;

Ц складати р≥зн≥ види орган≥зац≥йно-розпор€дчих документ≥в;

Ц складати документи з кадрових питань;

Ц використовуючи автоматизован≥ технолог≥њ передавати потр≥бну управл≥нську ≥нформац≥ю в ≥нш≥ установи або структурн≥ п≥дрозд≥ли.

—“ј∆”¬јЌЌя «ј ‘ј’ќћ

ћетою практики Ї закр≥пленн€ вс≥Їњ маси теоретичних знань, отриманих п≥д час навчанн€ та вм≥нн€ використовувати знанн€ в своњй майбутн≥й повс€кденн≥й практичн≥й д≥€льност≥; оволод≥нн€ сучасними методами, формами орган≥зац≥њ та знар€дд€ми прац≥ в галуз≥ майбутньоњ профес≥њ; формуванн€ бази знань, профес≥йних ум≥нь та навичок дл€ прийн€тт€ самост≥йних р≥шень п≥д час конкретноњ роботи в реальних виробничих умовах; вихованн€ потреби безперервного, систематичного поновлюванн€ своњх знань та творчого застосуванн€ њх у практичн≥й д≥€льност≥.

«авданн€ пол€гаЇ в оволод≥нн≥ в повн≥й м≥р≥ навичками, методами роботи у сфер≥ державного управл≥нн€ в≥дпов≥дно до сучасних вимог та чинного законодавства та у практичному оволод≥нн≥ спец≥альн≥стю документознавц€.

ѕ≥д час практики студенти безпосередньо сп≥лкуютьс€ з практичними прац≥вниками, вивчають пор€док, методику, стиль, стад≥њ укладанн€ документ≥в, навчаютьс€ вм≥нню працювати з ус≥ма видами документ≥в, ор≥Їнтуватис€ в р≥зних життЇвих ситуац≥€х ≥ самост≥йно приймати р≥шенн€.

ѕ≥д час практики студентам необх≥дно:

Ц ознайомитись з ≥нформац≥Їю про ≥стор≥ю створенн€ установи, м≥сце установи в систем≥ державного управл≥нн€, п≥дпор€дкуванн€ в ≥Їрарх≥њ управл≥нн€, структуру управл≥нн€ в означен≥й установ≥, функц≥њ структурних п≥дрозд≥л≥в, перел≥к посад з назвами, що в≥дпов≥дають  ласиф≥катору профес≥й в ”крањн≥, посадов≥ ≥нструкц≥њ;

Ц ознайомитис€ з системою документац≥ного забезпеченн€ управл≥нн€; особливост€ми функц≥онуванн€ р≥зних р≥вн≥в системи управл≥нн€; матер≥альною базою документац≥йного забезпеченн€ управл≥нн€;

Ц складати р≥зн≥ види орган≥зац≥йно-розпор€дчих документ≥в;

Ц складати документи з кадрових питань;

Ц використовуючи автоматизован≥ технолог≥њ передавати потр≥бну управл≥нську ≥нформац≥ю в ≥нш≥ установи або структурн≥ п≥дрозд≥ли.

ѕ≈–≈ƒ»ѕЋќћЌј ѕ–ј “» ј

(ћј√≤—“≈–—№ ј –ќЅќ“ј)

ћаг≥стерська робота Ц це квал≥ф≥кац≥йне навчально-наукове досл≥дженн€, €ке студент виконуЇ на завершальному етап≥ навчанн€ в ун≥верситет≥. ¬она маЇ комплексний характер ≥ повТ€зана з використанн€м набутих дипломником знань, ум≥нь ≥ навичок з≥ спец≥альних дисципл≥н. ÷е досл≥дженн€ маЇ елементи науковоњ творчост≥, теоретичноњ та практичноњ новизни. ¬оно передбачаЇ систематизац≥ю, закр≥пленн€, розширенн€ та поглибленн€ теоретичних ≥ практичних знань з≥ спец≥альност≥, а також застосуванн€ њх п≥д час вир≥шенн€ конкретних наукових, виробничих та ≥нших завдань. ћаг≥стерська робота Ц це документ, на п≥дстав≥ €кого визначають р≥вень загальнонауковоњ та спец≥альноњ п≥дготовки студента, його здатн≥сть застосовувати знанн€ п≥д час вир≥шенн€ конкретних проблем, схильн≥сть до анал≥зу та самост≥йного узагальненн€ матер≥алу з теми досл≥дженн€, готовн≥сть €к випускника маг≥стратури до виконанн€ завдань профес≥йноњ д≥€льност≥ у сфер≥ документознавства та ≥нформац≥йноњ д≥€льност≥.

Ѕј«» ѕ–ј “» »

 

ѕрактика студент≥в вищих навчальних заклад≥в проводитьс€ на базах практики, €к≥ мають в≥дпов≥дати вимогам програми. ¬с≥ види практики студент≥в напр€му п≥дготовки Дƒокументознавство та ≥нформац≥йна д≥€льн≥стьФ провод€тьс€ на базах, €к≥ мають умови та можливост≥ дл€ виконанн€ програми практики. —туденти кафедри проход€ть практику на баз≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”рањни, ћ≥н≥стерства закордонних справ ”крањни, ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни, ћ≥н≥стерства транспорту ≥ звТ€зку ”крањни, ƒержавного ком≥тету ”крањни з державного матер≥ального резерву,  ињвськоњ державноњ м≥ськоњ адм≥н≥страц≥њ, обласних ≥ районних адм≥н≥страц≥€х, ¬ерховному суд≥ ”крањни, —лужб≥ безпеки ”крањни, комерц≥йних структурах.

—туденти можуть самост≥йно, з дозволу кафедри, п≥дбирати дл€ себе м≥сце проходженн€ практики ≥ пропонувати його дл€ використанн€.

–озпод≥л студент≥в за базами практики зд≥йснюЇтьс€ кафедрою державного управл≥нн€ ≥ затверджуЇтьс€ наказом ректора.

 

ќ–√јЌ≤«ј÷≤я ѕ–ј “» »

ЅезпосереднЇ кер≥вництво практикою ≥ контроль за виконанн€ програми покладаЇтьс€ на кер≥вника практики в≥д кафедри державного управл≥нн€  Ќ” ≥ћ, котрий готуЇ методичну документац≥ю, визначаЇ бази, готуЇ матер≥али дл€ укладанн€ договор≥в з базами, видаЇ направленн€ на практику.

ѕеред початком практики студенти проход€ть ≥нструктаж про вимоги щодо практики та з техн≥ки безпеки, дотриманн€ правил внутр≥шнього трудового розпор€дку, отримують методичн≥ матер≥али.

 ер≥вником практики студенти розпод≥л€ютьс€ на бригади (до 10 чол.) ≥ закр≥плюютьс€ за базами з призначенн€м старших (бригадир≥в), окр≥м студент≥в, що визначили базу практики самост≥йно. Ѕригадири проход€ть додатковий ≥нструктаж.

—туденти ведуть щоденник практики, в €кому ф≥ксують проведену роботу щоденно ≥ один раз на тиждень подають його через бригадира кер≥внику практики в≥д кафедри дл€ перев≥рки (зразок щоденника в додатку є 2).

 ер≥вник практики в≥д бази проводить ≥нструктаж з≥ студентами на м≥сц≥, допомагаЇ скласти ≥ндив≥дуальний план (зразок в додатку є1), дотримуЇтьс€ програми практики, веде обл≥к в≥дв≥дуванн€ студентами практики ≥ п≥сл€ зак≥нченн€ практики складаЇ ≥ п≥дписуЇ на кожного студента-практиканта характеристику з оц≥нкою.

“ривал≥сть практики 6 годин щоденно з перервою на об≥д (кр≥м суботи, нед≥л≥, св€ткових дн≥в).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 452 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

504 - | 525 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.