Лекции.Орг


Поиск:
Організація і керівництво практикою. ОКР бакалавр напряму підготовки 6. 020106 Менеджмент соціокультурної діяльності
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ РЕЖИСУРИ І ШОУ-БІЗНЕСУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ШОУ-БІЗНЕСУ

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Для студентів

Галузі знань 0201 «Культура»

ОКР бакалавр напряму підготовки 6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності

ОКР спеціаліст напряму підготовки 7.02010601 Менеджмент соціокультурної діяльності

ОКР магістр напряму підготовки 8.02010601 Менеджмент соціокультурної діяльності

спеціалізації «Менеджмент шоу-бізнесу»

 

 

КИЇВ – 2013


Укладач: доц., к.і.н. Малоока Леся Василівна

 

 

Програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 30.08.2013р.

 

Заст. зав. кафедри _________ ___ Малоока Л.В.____

підпис Прізвище, ініціали

 

Затверджено Вченою радою факультету

Протокол №2 від 10 вересня 2013р.

 

Голова Вченої ради _________ ___ Поплавський М.М. __

підпис

 

Рекомендовано Головною вченою радою КНУКіМ

 

 

Протокол № _____ від ________________
ВСТУП

 

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу
підготовки фахівців напряму 0201 «Культура» і передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Практична підготовка студентів з фаху регламентується згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994 р., наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом напряму підготовки 0201 «Культура» і кваліфікаційною характеристикою спеціалістів.

Фахова відповідність сьогодні є поняттям більш широким, ніж просто певна сума теоретичних знань і практичних навичок: вона включає ще й здатність миттєво адаптуватись до умов роботи, що швидко змінюються. В сучасних умовах для фахівця даної сфери набуває особливого значення самостійність і творчий підхід до розв’язання практичних завдань, що постають перед менеджерами у сфері культури на українському ринку шоу-бізнесу. Тому важливо забезпечити не тільки необхідний обсяг теоретичних знань з фаху, а й уміння застосовувати їх у практичній роботі, що слід розглядати як головне завдання підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.

Цій меті цілком підпорядкований навчальний процес, який забезпечує оптимальне поєднання теоретичного матеріалу, напрацьованого під час лекцій, з активними формами семінарських занять, а також його закріплення в ході навчальної і всіх видів виробничої практики. Такий підхід дозволяє студентам краще ознайомитися зі сферою своєї майбутньої фахової діяльності, дає змогу застосувати одержані теоретичні знання у практичній роботі в продюсерських агенціях, рекордингових та кліпмейкерських організаціях, студіях звукозапису та фірм цифрового маркетингу, на мистецьких та комерційних проектах, івент-компаніях, у концертному, фестивальному, клубному, рекламному та мас-медійному бізнесі, в індустріях популярності, краси та комп’ютерних ігор, розвиває самостійність і відповідальність за ухвалені рішення в умовах середовища українського ринку шоу-бізнесу.

Наскрізна програма є основним навчально-методичним документом практики. Вона містить загальні питання організації, проведення й узагальнення результатів усіх видів практики, передбачених навчальними планами професійної підготовки студентів напряму 0201 «Культура», спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізації «Менеджмент шоу-бізнесу». На основі наскрізної програми практики розробляються робочі програми відповідних видів практики для кожного курсу.


МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Перелік усіх видів практик для кожного напряму підготовки, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються у навчальних планах.

Навчальними планами підготовки фахівців напряму 0201 «Культура», спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізації «Менеджмент шоу-бізнесу» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр передбачено такі види практики:

 

Курс Семестр Кількість тижнів Вид практики
І     навчальна
ІІ     виробнича
ІІІ     виробнича
IV     виробнича
V спец.     виробнича
V маг.     1. науково-педагогічна
  2.стажування за фахом
  3. переддипломна магістерська робота

На молодших курсах відбувається ознайомлення студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності на досвіді роботи кращих закладів в сфері культури та фахівців на ринку українського шоу-бізнесу.

Завершальною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи. Під час цієї
практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, складання
державних іспитів.

Результати проходження практики використовуються при написанні звітів, курсових, кваліфікаційних (бакалаврських), магістерських робіт.

 

Зміст практики

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом. На кожній ланці практики програма має рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Наскрізна програма практики об'єднує ці вимоги.

Навчальна практика (1 курс)

Навчальна практика передбачена для студентів першого курсу напряму підготовки 0201 «Культура», спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» і згідно з навчальним планом проводиться у другому семестрі. Її мета – ознайомлення студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності на досвіді роботи кращих організацій у сфері культури.

В ході навчальної практики студенти повинні одержати відомості про:

- реалізацію функцій управління у шоу-бізнесі;

- творчий підхід до прийняття управлінських рішень при організації закладів шоу-бізнесу;

- управління закладами шоу-бізнесу;

- функціональні обов’язки менеджера шоу-бізнесу;

- творчо-виробничий цикл мистецьких проектів у сфері культурних індустрій;

- event-менеджмент в системі шоу-бізнесу;

- зв’язки та механізми реалізації мистецьких проектів;

- продюсерські підходи у плануванні і здійсненні самостійних мистецьких проектів;

- ідейні, мистецькі, технічні, виробничі, юридичні та організаційні аспекти процесу створення продукції в шоу-бізнесі;

- значення ідейних, мистецьких, технічних, виробничих, юридичних та організаційних аспектів процесу створення мистецьких проектів в шоу-бізнесі;

 

Виробнича практика (2 курс)

 

Виробнича практика на II курсі є логічним продовженням практики студентів, яку вони проходять на першому курсі. Метою навчальної практики є набуття необхідних знань і практичних навичок з організації та загальної діяльності організацій у сфері культурних індустрій. В ході навчальної практики студенти засвоюють такі питання:

- практичні знання про зміст та особливості реалізації функцій управління у шоу-бізнесі;

- творчий підхід до прийняття управлінських рішень при організації закладів шоу-бізнесу;

- управлінські рішення в складних ситуаціях, які виникають при управлінні закладом шоу-бізнесу;

- навички ефективної реалізації функціональних обов’язків менеджера шоу-бізнесу.;

- структура творчо-виробничого циклу мистецьких проектів у сфері культурних індустрій;

- event-менеджмент в системі шоу-бізнесу;

- зв’язки та механізми реалізації управлінських рішень;

- продюсерські підходи у плануванні і здійсненні самостійних мистецьких проектів;

- ідейні, мистецькі, технічні, виробничі, юридичні та організаційні аспекти процесу створення продукції в шоу-бізнесі;

 

Під час практики студенти збирають матеріал для написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент у сфері культури»

Виробнича технологічна практика (3курс)

Основною метою виробничої технологічної практики на III курсі є набуття знань і навичок у сфері реклами і піару на українському ринку шоу-бізнесу, маркетингових досліджень у культурній сфері, технологічних напрямків організації продуктів сфери культури.

В ході виробничої практики студенти набувають практичного досвіду щодо популяризації готової продукції сфери культури, управління піаром кар’єри суб’єкта творчості, маркетингових дослідження ринку українського шоу-бізнесу, розробляють новітні власні пропозиції щодо здійснення таких досліджень у сфері музичної, кіно-індустрій, радіомовлення На матеріалі роботи конкретної організації вони розробляють пропозиції щодо:

- реалізацію функцій управління у шоу-бізнесі;

- підходу до прийняття управлінських рішень при організації закладів шоу-бізнесу;

- методи та засоби прийняття управлінських рішень в складних ситуаціях, які виникають при управлінні закладом шоу-бізнесу;

- функціональні обов’язки менеджера шоу-бізнесу (розширення кола вимог до кандидатури – володіння технічними засобами для представлення заходів шоу-бізнесу, вміння застосовувати управлінські навички тощо;)

- структури творчо-виробничого циклу продюсування проектів у рекординговій індустрії;

- реалізації творчої кар’єри артиста;

- продюсерських підходів у плануванні і здійсненні самостійних рекордингових проектів;

- реалізації ідейних, мистецьких, технічних, виробничих, юридичних та організаційних аспектів процесу створення, запису, тиражування і продажу аудіо та відеопродукції в шоу-бізнесі;

- маркетингової діяльності у сфері шоу-бізнесу на практиці;

- маркетингових комунікацій в культурному просторі як засобу впливу на потоки мас;

- технології продажів продукту в сфері культури.

 

Під час практики студенти збирають матеріал для написання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг в соціокультурній сфері».

 

Виробнича менеджерська практика (4курс)

Виробнича менеджерська практика на IV курсі є підсумковою в процесі підготовки бакалаврів з напряму підготовки 0201 «Культура», спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізації «Менеджмент шоу-бізнесу». Її мета – поглиблення і закріплення теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у ході лекційних і практичних занять, самостійної роботи, набуття досвіду самостійного прийняття менеджерських рішень у конкретних практичних ситуаціях реального виробництва продукту та послуг у сфері соціокультурної діяльності.

Основними завданнями менеджерської практики є:

– ознайомлення з особливостями продюсування аудіовізуальних проектів шоу-бізнесу;

– оволодіння фаховими методиками співпраці з різними джерелами фінансування проектів шоу-бізнесу;

– досягнення вміння визначити, сформувати і захищати корпоративні та національні цінності в шоу-бізнесі;

– виявлення здатності до здійснення стратегічного та іноваційно-наступального маркетингу вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках шоу-бізнесу;

– набуття вміння вільно користуватися сучасною інформаційною технікою та мережею INTERNET для професійних потреб;

– вироблення навичок професійної ділової поведінки у відповідності з сучасними міжнародними стандартами;

– підвищення рівня загальної і фахової культури.

– організовування ефективного проведення шоу-програм, виставок та концертів, гастрольних турів, масових видовищ та інших мистецьких, інформаційних, комерційних і благодійних заходів шоу-бізнесу;

– здійснення ефективного управління організаціями культури і шоу-бізнесу різних правових статусів та форм власності;

– керування творчою та комерційною кар’єрою артистів і мистецьких колективів, розвитком шоу-бізнесових та культурницьких проектів;

– фахове орієнтування в тенденціях популярної та академічної музики, телебачення, театру, кіно, цирку, образотворчих мистецтв тощо;

– володіння навичками праці з інформаційною технікою і спеціальним обладнанням для різних сфер шоу-бізнесу;

– робота з фахівцями і документами у фінансовій, юридичній та технічній ділянках культури і шоу-бізнесу;

– здійснення ефективної маркетингової політики, планування розвитку попиту, врахування і виховання смаку споживача, розробляння рекламних та промоційних кампаній у сфері шоу-бізнесу;

– відстежування новітніх технічних та естетичних тенденцій у світовому шоу-бізнесі, творчо використання традиції української культури;

– відповідальна робота з джерелами фінансування проектів у галузі культури і шоу-бізнесу;

– організування інформаційних, рекламних, торгівельних та PR-заходів і промоційних кампаній за участю ЗМІ та інших партнерів;

– співпрацювання та здійснення власних або спільних проектів з керівниками бізнесових, громадських і державних організацій, політиками та представниками органів влади, підприємствами модельного бізнесу, туризму, спорту, реклами тощо;

– планування і здійснення освітніх програм, наукових конференцій та дослідження в галузі шоу-бізнесу та суміжних з ним ділянках;

– визначення і впровадження корпоративно-фахових, національно-культурних та гуманітарно-мистецьких стратегій українського шоу-бізнесу.

 

Під час практики студенти збирають матеріал для написання курсової роботи з напряму «Соціокультурна діяльність», що об’єднує управлінську практику в усіх напрямах та індустріях культурної сфери, обізнаних за попередні практики.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (спеціалісти)

 

Виробнича практика на V курсі на ОКР спеціаліст є завершальною у фаховій підготовці менеджерів соціокультурної діяльності. В ході виробничої практики студенти вивчають і аналізують, а також дають конкретні рекомендації щодо шляхів поліпшення роботи, використання наявних резервів, роблять фаховий аналіз того чи іншого стану проблеми та дають рекомендації згідно висновків, яких вони дійшли в ході наукового дослідження та його підкріплення під час стажування за фахом. Виконують індивідуальне завдання, надане керівником практики від кафедри (виконання звітів по окремим напрямкам діяльності структурних організацій, виконання фото звітів, виконання аналітичних робіт по окремим напрямкам діяльності організацій).

Переддипломна практика (магістри)

Переддипломна практика на V курсі на ОКР магістр є завершальною у фаховій підготовці менеджерів соціокультурної діяльності. Вона передує виконанню магістерської роботи. В ході переддипломної практики студенти вивчають і аналізують, а також дають конкретні рекомендації щодо шляхів поліпшення роботи, використання наявних резервів, роблять фаховий аналіз того чи іншого стану проблеми та дають рекомендації згідно висновків, яких вони дійшли в ході наукового дослідження та його підкріплення під час стажування за фахом.

Практика на ОКР магістр поділяється на наступні етапи:

  1. Науково-педагогічна практика - це процес об’єктивації набутків виробничо-управлінської практики і науково-дослідницької діяльності студента шляхом створення наукових та публіцистичних статей, накопичення фактологічної бази для магістерської роботи, підготовки доповідей для науково-практичних конференцій та виступів з відкритими тематичними лекціями перед студентами 1-3 курсів спеціалізації МШБ, здійснення методичних розробок для викладання нових навчальних дисциплін або постановки і розв’язання спеціалізованих фахових проблем у сфері менеджменту шоу-бізнесу та культурних індустрій, а також у напрямах гуманітарної, соціальної, економічної, зовнішньої та безпекової політики. Науково-педагогічна частина практики дозволяє випускникам навчитися здійснювати підготовку навчально-методичних матеріалів, проводити не лише лекційні, а й семінарські та практичні заняття, організовувати самостійну роботу студентів.
  2. Стажування за фахом - це управлінсько-виробнича практика, яку майбутній магістр проходить в одному з напрямів шоу-бізнесу або індустрії розваг, культури, мистецтва та маркетингових комунікацій на позиції асистента менеджера, продюсера або керівника відповідної установи, закладу, фірми, організаційного підрозділу, програми, проекту;
  3. Переддипломна практика (написання магістерської роботи) - це практична та емпірично-пошукова діяльність у напрямі формуванням фактичної бази для магістерської роботи, яка полягає у збиранні й накопиченні актуальних фахових відомостей, у здійсненні актуальних тематичних досліджень, в організації та проведенні інших форм пошукової діяльності, у професійній апробації власних наукових гіпотез, відкриттів та управлінських методик у професійному і ринковому середовищах українського шоу-бізнесу та індустрії розваг, включаючи їх мистецьку, технічну.

Основна увага приділяється таким питанням:

- поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти у процесі навчання;

- оволодіння сучасними формами та методами економічної, організаційної та аналітичної роботи;

- формування професійних умінь для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи;

- формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці до занять;

- поглиблення і закріплення знань студентів з питань організації і форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах;

- застосування інтерактивних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін за спеціалізацією “Менеджмент шоу-бізнесу”.

- управління закладами сфери культури, в тому числі і державними.

 

Під час переддипломної практики кожен студент виконує індивідуальне завдання, що полягає у більш глибокому вивченні одного з напрямів діяльності сфер та індустрій шоу-бізнесу, індустрії дозвіллєвої діяльності та соціокультурної сфери загалом, які будуть покладені в основу магістерської роботи.

Індивідуальне завдання визначається відповідно до напрямків науково-дослідної роботи кафедри і практичних потреб організацій в організаційній, виробничо-технологійчній, управлінській сферах, у галузі менеджменту і маркетингу з метою пошуку шляхів підвищення ефективності роботи організацій у сфері культури.

Під час переддипломної практики студенти закріплюють і поглиблюють знання, здобуті при вивченні всіх фахових дисциплін, передбачених навчальним планом, що є підготовкою до складання державних іспитів і захисту дипломної або магістерської роботи.

Кращі роботи, що відзначаються новаторським підходом до розв’язання практичних завдань, рекомендуються кафедрою на конкурси студентських наукових робіт, використовуються в навчальному процесі, друкуються в університетських збірниках наукових праць.

 

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

 

Практика студентів університету проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. Всі види практики студентів напряму підготовки 0201 «Культура», спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізації «Менеджмент шоу-бізнесу» проводяться на базах, які мають умови та можливості для виконання програми практики. За бази практики обираються організації, що мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і навичок.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори на час практики.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Розподіл студентів за базами практики здійснюється завідувачем кафедри або уповноваженою особою і затверджується наказом ректора.

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників практики від кафедри. Загальне керівництво практикою та відповідальність за її організацію і контроль у КНУКіМ покладається на співробітника департаменту управління навчальним процесом, котрий підпорядковується проректору з навчальної роботи.
Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик напряму підготовки 0201 «Культура», спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізації «Менеджмент шоу-бізнесу» забезпечує кафедра. Загальний контроль за підготовкою і проведенням практики здійснюється завідувачем кафедри або його заступником. Безпосереднє керівництво практикою на окремих базах покладається на викладачів кафедри. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри.

Термін проведення практики на кожному курсі визначається наказом ректора. Розподіл студентів за базами практики і призначення керівників від університету здійснюється кафедрою і затверджується наказом ректора.

 

В обов’язки керівника практики від кафедри входить:

- контроль за підготовленістю баз практики до прийняття студентів-практикантів;

- проведення спільно з завідувачем кафедри М.М.Поплавським зборів студентів, які відбувають на практику, з метою інструктажу;

- забезпечення студентів робочими програмами практики, щоденниками практики та іншою методичною документацією;

- розробка індивідуальних завдань для студентів;

- здійснення систематичного контролю за поточною роботою студентів;

- надання консультацій студентам під час проходження практики;

- здійснення контролю за виконанням робочих програм практики, ведення обліку відвідування студентами баз практики;

- надання студентам практичної допомоги в доборі, вивченні та опрацюванні необхідних матеріалів;

- створення нормальних умов для проходження практики на кожному робочому місці;

- забезпечення ефективного використання робочого часу практикантів.

- прийняття звітів з практики у складі комісії, затвердженої керівником кафедри;

- підготовка звіту про підсумки практики із зауваженнями й пропозиціями щодо поліпшення її організації та проведення.

 

Керівництво практикою студентів на місцях має бути покладене на керівників баз практики, провідних спеціалістів, інших кваліфікованих фахівців. Бази практики в особі їх перших керівників разом з університетом відповідають за організацію, якість і результати практики студентів.

 

В обов’язки керівника бази практики входить:

- організація робочого місця практиканта і створення необхідних умов для проходження практики (видача направлення; реєстрація зворотнього листа-погодження про проходження практики на даній базі конкретним студентом);

- залучення студентів до участі у поточній роботі структурного підрозділу підприємства, що є безпосереднім місцем проходження практики;

- допомога у виконанні окремих завдань і контроль за реалізацією програми практики;

- надання студентам допомоги у збиранні матеріалів для науково-дослідної діяльності, підготовки курсової та магістерської робіт;

- надання студенту-практиканту характеристики, в якій аналізується якість підготовленого ним звіту.

 

До практики допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план. Особи, що мають академічну заборгованість, до проходження практики не допускаються.

 

Обов’язки студентів під час практики:

- до початку практики отримати інструкції керівника практики від університету щодо виконання робочої програми практики, порядку оформлення всіх необхідних документів, а також два примірники графіка проходження практики (один – для студентів і один – для керівника бази практики), направлення на практику і направлення на поселення в гуртожиток (у разі потреби);

- своєчасно прибути на місце проходження практики та оформити повідомлення про прибуття на базу практики для її проходження, а також зареєструвати його через три дні від початку проходження практики на кафедрі;

- після прибуття на підприємство студент повинен пред’явити керівникові від бази практики щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем;

- під час практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики, з урахуванням вказівок керівників практики від університету і від бази практики;

- відповідати за виконану роботу;

- своєчасно оформити щоденник, паспорт бази практики та звіт з практики;

- виконати презентацію у Power Point чи PDF форматі для кращої якості представлення презентації результатів проходження практики.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 987 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

807 - | 661 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.