Лекции.Орг


Поиск:
Виробнича практика для студентів ІІІ курсу
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

(НАСКРІЗНА)

Для студентів спеціальності 6.020100

“Документознавство та інформаційна діяльність”

Напряму підготовки “Культура” 0201

На 2012–2013 навчальний рік

 

КИЇВ – 2012


УКЛАДАЧІ: Бездрабко В.В., доктор історичних наук, професор кафедри державного управління

 

Програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 02 від 05 вересня 2012р

 

Зав.кафедри ____________ В.В. Бездрабко

Підпис Прізвище, ініціали

 

Затверджено Вченою радою Інституту

Протокол № 03 від 05 вересня 2012р

 

Заступник Голови Вченої ради ____________ В.В. Бездрабко

Підпис Прізвище, ініціали


ВСТУП

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.93 р., зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 351 від 20.12.94 р., практика визнана невід’ємною складовою частиною навчального процесу студентів у вищих навчальних закладах не залежно від їх форм власності та підпорядкування.

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців напряму „Документознавство та інформаційна діяльність” і передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Наскрізна програма є основним навчально-методичним документом практики. Вона містить загальні питання організації, проведення й узагальнення результатів усіх видів практики, передбачених навчальними планами професійної підготовки студентів напряму «Готельно-ресторанна справа». На основі наскрізної програми практики розробляються робочі програми відповідних видів практики для кожного курсу.


МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи.

Перелік усіх видів практик для кожного напряму підготовки, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються у навчальних планах.

Навчальними планами підготовки фахівців напряму підготовки „Документознавство та інформаційна діяльність” освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр передбачено такі види практики:

 

Курс Семестр Кількість тижнів Назва практики
І     ознайомча
ІІ     навчальна
ІІІ     виробнича
IV     виробнича
V     виробнича
    науково-педагогічна
    стажування за фахом
    переддипломна

 

На молодших курсах відбувається ознайомлення студентів з напрямом їх майбутньої професійної діяльності. Завершальною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирається фактичний матеріал для виконання дипломного проекту або складання державних іспитів.

Результати проходження практики використовуються при написанні звітів, курсових і магістерських робіт.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом. На кожній ланці практики програма має рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Наскрізна програма практики об'єднує ці вимоги.

 

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

Ознайомча практика є первинною ланкою наскрізної практики і має на меті закріпити, розширити та поглибити знання, отримані студентами при вивченні навчальної дисципліни “Документознавство” та „Історія державних установ”, розкрити змісті суспільне значення обраного ними фаху.

Завдання ознайомчої практики передбачає:

· формування у студентів загальних уявлень про систему органів державного управління і влади, особливості функціонування різних структурних підрозділів;

· знайомство студентів з особливостями документно-інформаційного забезпечення закладів культури, управлінських структур;

· формування у студентів навичок опису й аналізу інформаційних комунікацій у діяльності закладів культури різного типу, органів державного управління і влади;

· усвідомлення студентами ролі і місця різних структурних підрозділів у системі управління;

· переконання студентів у соціально значимій ролі обраної ними професії.

За період проходження ознайомчої практики студенти І курсу знайомляться з такими установами:

· Національна парламентська бібліотека України, Національний музей історії України, Музей історії м. Києва, Національна бібліотека України для дітей;

· Міністерство культури і туризму України, Київська міська державна адміністрація, Центральний державний архів вищих органів влади і управління, Міністерство юстиції України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центральний державний електронний архів України.

 

Ознайомча практика охоплює:

· відвідування і безпосереднє знайомство зі специфікою і механізмами діяльності закладів культури та органів управління;

· знайомство із документацією закладів;

· ділове спілкування зі спеціалістами закладів;

· присутність на масових і групових культурно-дозвільних заходах;

· безпосереднє спілкування з аудиторією;

· зустрічі із колективами та керівниками аматорських художніх ансамблів, технічної, інших видів творчості.

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Мета технологічної практики передбачає формування у студентів практичного уявлення про структуру, завдання і функції органів державної влади та управління, оволодіння первинними навичками професійної діяльності документознавця.

Завдання практики:

– знайомство з установою-базою практики;

– безпосереднє визначення напрямів діяльності органів державної влади та управління;

– формування у студентів інтересу до своєї майбутньої професії.

Під час практики студентам необхідно:

– ознайомитись з інформацією про історію створення установи, місце установи в системі державного управління, підпорядкування в ієрархії управління, структуру управління в означеній установі, функції структурних підрозділів, перелік посад з назвами, що відповідають Класифікатору професій в Україні, посадові інструкції;

– ознайомитись з системою документаційного забезпечення управління;

– ознайомитись з особливостями функціонування різних рівнів системи управління;

– ознайомитись з матеріальною базою документаційного забезпечення управління.

Під час проходження практики студент бере участь в таких технологічних процесах:

- підготовці проектів організаційно-розпорядчих документів та їх виготовленні;

- прийомі та первинній обробці документів;

- реєстрації документів;

- здійсненні контролю за виконанням документів.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

Метапрактики: закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення загальних та спеціальних дисциплін згідно з навчальними планами кафедри державного управління для I–III курсів.

Завдання практики полягає у здобутті практичних навичок, пов’язаних зі створенням неопублікованих документів на основі автоматизованих інформаційних систем, що забезпечують різні рівні управління на основі положень адміністративного і трудового права.

Під час практики студентам необхідно:

– ознайомитись з інформацією про історію створення установи, місце установи в системі державного управління, підпорядкування в ієрархії управління, структуру управління в означеній установі, функції структурних підрозділів, перелік посад з назвами, що відповідають Класифікатору професій в Україні, посадові інструкції;

– скласти список нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, що використовуються службою діловодства даної установи у її практичній діяльності;

– підготувати перелік організаційно-розпорядчих документів, що стосуються і функціонують у даній установі. У додатках до матеріалів виробничої практики подати зразки документів, крім організаційних, проаналізувати якість їх підготовки та оформлення відповідно до сучасних вимог, зробити висновки;

– охарактеризувати порядок проходження вхідних та внутрішніх документів (подати у вигляді окремих схем);

– ознайомитись з формами реєстрації документів, що використовуються у даній установі (у додатках подати зразки);

– ознайомитись із порядком ведення контролю за виконанням документів;

– охарактеризувати номенклатуру справ установи, вказати принцип її внутрішньої побудови, описати порядок розробки та затвердження;

– ознайомитись із технологією підготовки та передачі справ установи до відомчого архіву (інформацію подати у вигляді довідки; представити зразки описів справ постійного, тривалого зберігання та з особового складу);

– охарактеризувати довідковий апарат служби діловодства – бази практики (у додатках подати зразки класифікаторів, що використовуються у даній установі);

– ознайомитись із порядком документування діяльності постійно діючих колегіальних органів установи;

– ознайомитись із порядком ведення діловодства за зверненнями громадян (інформацію подати у вигляді узагальнюючої довідки);

– ознайомитись з завданнями та напрямами діяльності кадрової служби установи-бази практики;

– подати перелік основних документів з особового складу;

– ознайомитись з формами обліку, що використовуються у відділі кадрів та технологією їх ведення;

– подати власні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи з документами у даній установі, якості їх підготовки та оформлення.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 460 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

573 - | 526 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.