Лекции.Орг


Поиск:
Звіт про фінансові результати
Рахунки синтетичного обліку

231„Виробництво 232 „Виробництво

Дфундаментальних блоків”К Дзалізобетонних блоків”К

       
   
 


С-до: - С-до: -

10) 1980,00 58) 255381,39 11) 1485,00 59) 160078,71

12) 198000,00 18) 99000,00

22) 1049,40 23) 1320,00

44) 36630,00 45) 39270,00

54) 4059,00 55) 4356,00

46) 13662,99 47) 14647,71

 

Об. 255381,39 Об. 255381,39 Об. 160078,71 Об. 160078,71

С-до: - С-до: -

372«Розрахунки з

Д103 «Будинки та споруди»К Дпідзвітнимиособами»К

       
   
 
 


С-до: - С-до: -

19) 13200,00 14) 1650,00 15) 1049,40

16) 209,88

17) 390,72

Об. 13200,00 Об. - Об. 1650,00 Об. 1650,00

С-до: 13200,00 С-до:

 

 

154 «Придбання (створення) 374 «Розрахунки за

Днематеріальних активів»К Дпретензіями»К

       
   


С-до: - С-до: 574,20

1) 6600,00 3) 6600,00 19) 574,20

 

Об. 6600,00 Об. 6600,00 Об. - Об. 574,20

С-до: - С-до: -

301 «Каса

Д12 «Нематеріальні активи» К Дв національній валюті» К

       
   


С-до: - С-до: -

3) 6600,00

13) 1650,00 14) 1650,00

17) 390,72 80) 82005,00

76) 82005,00

 

Об. 6600,00 Об. - Об. 84045,72 Об. 83655,00

 

С-до: 6600,00 С-до: 390,72

 

902 «Собівартість

Д 28 «Товари» К Д реалізованих товарів» К

С-до: - С-до: -

26) 33000,00 32) 33000,00

33) 16500,00 33) 16500,00

34) 16500,00 34) 16500,00

 

 

Об.33000,00 Об.33000,00 Об. Об.

С-до: - С-до:

261 «Готова продукція 262 «Готова продукція

Дфундаментних блоків»К Дзалізобетонних блоків»К

С-до: - С-до: -

 

58) 255381,39 60) 255381,39 59) 160078,71 61) 160078,71

 

Об. 255381,39 Об. 255381,39 Об. 160078,71 Об. 160078,71

С-до: С-до: -

90 «Собівартість реалізованої 36 «Розрахунки з покупцями та

Дпродукції» К Д замовниками» К

       
   


С-до: - С-до: -

32) 33000,00 36) 33000,00 62) 415381,39 62) 415381,39

57) 14115,26 66) 264480,09

60)255381,39 67) 165095,27

61) 160078,71

Об. 462578,36 Об. 462578,36 Об. 415381,39 Об. 415381,39

С-до: - С-до: -

Д 93 «Витрати на збут» К Д 98 «Податки на прибуток» К

С-до: - С-до: -

28) 4356,00 35) 5980,79 73) 40128,74 74) 40128,74

29) 1624,79

 

 

Об. 5980,79 Об. 5980,79 Об. 40128,74 Об. 40128,74

С-до: - С-до: -

Д 104 «Машини та обладнання» К Д 105 «Транспортні засоби» К

С-до: 115500,00 С-до: 33660,00

24) 990,00

25) 66,00

 

Об. - Об. - Об. 1056,00 Об. -

С-до: 115500,00 С-до: 34716,00

 

311 «Поточний рахунок в банку

Д 201 «Сировина і матеріали» К Д в національній валюті» К

С-до: 1650,00 С-до: 117018,00

 

6) 330000,00 10) 1980,00 30) 49500,00 4) 8250,00

8) 3465,00 11) 1485,00 62) 415381,39 5) 7920,00

15) 1049,40 12) 198000,00 64) 320078,71 13) 1650,00

20) 574,20 18) 99000,00 21) 4158,00

22) 1049,40 43) 396000,00

23) 1320,00 76) 82005,00

39) 3300,00 77) 5676,00

Об. 335088,60 Об. 306134,40 78) 40128,74

79) 5445,00

С-до: 30604,20

 

 

Об. 784960,10 Об. 551232,74

С-до: 350745,36

 

 

947 «Нестачі і втрати від 375 «Розрахунки за відшкодуванням

Д псування цінностей» К Д завданих збитків» К

С-до: - С-до: -

 

39) 3300,00 42) 3300,00 40) 3300,00

 

Об. 3300,00 Об. 3300,00 Об. 3300,00 Об.

С-до: - С-до: 3300,00

Д91«Загальновиробничі витрати»К Д92«Адміністративні витрати»К

       
   


С-до: - С-до: -

 

48) 6435,00 57) 14115,26 50) 6435,00 68) 8835,26

49) 2400,26 51) 2400,26

56) 5280,00

 

 

Об. 14115,26 Об. 14115,26 Об. 8835,26 Об. 8835,26

С-до: - С-до: -

Д40 «Статутний капітал» К Д42 «Додатковий капітал» К

С-до: 166980,00 С-до: 33000,00

 

19) 13200,00

24) 990,00

 

Об. - Об. - Об. - Об. 14190,00

С-до: 166980,00 С-до: 47190,00

 

 

44 «Нерозподілені прибутки

Д (непокриті збитки)» К Д 48 «Цільве фінансування» К

С-до: 2336,40 С-до: 1650,00

 

75) 40128,74 38) 2269,21

71) 174472,80

 

 

Об. 40128,74 Об. 176742,01 Об. - Об.

 

С-до: 138949,67 С-до: 1650,00

 

 

701. «Дохід від реалізації 79 «Фінансовий результат»

Дпродукції» К Д К

С-до: -35)5980,79 С-до: -

36) 33000,00

31) 8250,00 30) 49500,00 38) 2269,21 37) 41250,00

37) 41250,00 62) 415381,39 42) 3300,00 41) 3300,00

63) 69230,23 64) 320078,71 66) 264480.09 69) 346151,16

65) 53346,45 67) 165095,27 70) 266732,26

69) 346151,16 68) 8835,26 75) 40128,74

70) 266732,26 71) 174472.80

74) 40128,74

Об. 784960,10 Об. 784960,10 Об. 697562,16 Об. 697562,16

С-до: - С-до: -

601 «Короткострокові кредити банків 631 «Розрахунки з вітчизняними

Дв національній валюті» К Дпостачальниками» К

С-до: 39600,00 С-до: 10296,00

 

4) 8250,00 1) 6600,00

5) 7920,00 2) 1320,00

21) 4158,00 6) 330000,00

43) 396000,00 7) 66000,00

8) 3465,00

9) 693,00

26) 33000,00

Об. - Об. - 27) 6600,00

С-до: 39600,00

Об. 416328,00 Об. 447678,00

С-до: 41646,00

 

641 «Розрахунки за податками

Д 131 «Знос основних засобів» К Д і платежами» К

С-до: 14539,80 С-до: -

 

25) 66,00 2) 1320,00 31) 8250,00

54) 4059,00 7) 66000,00 52) 5676,00

55) 4356,00 9) 693,00 63) 69230,23

56) 5280,00 16) 209,88 65) 23346,45

27) 6600,00 73) 40128,74

77) 5676,00

78) 40128,74

Об. - Об. 13761,00 Об. 120627,62 Об. 176631,42

 

С-до: 28300,80 С-до: 56003,80

 

 

661 «Розрахунки за виплатами 651 «Розрахунки за пенсійним

Д працівникам» К Д забезпеченням» К

С-до: - С-до: -

 

52) 5676,00 28) 4356,00 79) 5445,00 53) 5445,00

53) 5445,00 44) 36630,00 29) 1624,79

80) 82005,00 45) 39270,00 46) 13662,99

48) 6435,00 47) 14647,71

50) 6435,00 49) 2400,26

51) 2400,26

 

Об. 93126,00 Об. 93126,00 Об. 5445,00 Об. 40181,01

 

С-до: - С-до: 34736,01

716 «Відшкодування раніше

Дсписаних активів» К

С-до: -

 

41) 3300,00 40) 3300,00

Об. 3300,00 Об. 3300,00

С-до: -

 

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

Код Назва Залишок на початок Обороти за місяць Залишок на кінець
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
  Машини та обладнання 115500,00 - - - 115500,00 -
  Транспортні засоби 33660,00 - 1056,00 - 34716,00 -
  Сировина і матеріали 1650,00 - 335088,60 306134,40 30604,20 -
  Поточний рахунок в банку в національній валюті 117018,00 - 784960,10 551232,74 350745,36 -
  Розрахунки за претензіями 574,20 - - 574,20 - -
  Придбання (створення) нематеріальних активів - - 6600,00 6600,00 - -
  Нематеріальні активи - - 6600,00 - 6600,00 -
    Каса   - - 84045,72 83655,00 390,72 -
  Виробництво фундаментних блоків - - 255381,39 255381,39 - -
  Виробництво залізобетонних блоків - - 160078,71 160078,71 - -
  Будинки та споруди - - 160078,71 - 160078,71 -
  Розрахунки з підзвітними особами - - 1650,00 1650,00 - -
  Готова продукція фундаментних блоків - - 255381,39 255381,39 - -
  Готова продукція залізобетонних блоків - - 160078,71 160078,71 - -
  Собівартість реалізованої продукції - - 462575,36 462575,36 - -
  Загальновиробничі витрати   - - 14115,26 14115,26 - -
  Адміністративні витрати - - 8835,26 8835,26 - -
    Витрати на збут     - - 5980,79 5980,79 - -
  Нестачі і втрати від псування цінностей - - 3300,00 3300,00 - -
  Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків - - 3300,00 - 3300,00 -
  Товари - - 33000,00 33000,00 - -
  Податки на прибуток - - 40128,74 40128,74 - -
  Статутний капітал - 166980,00 - - - 166980,00
  Додатковий капітал - 33000,00 - 14190,00 - 47190,00
  Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) - 2336,40 40128,74 176742,01 - 138949,67
  Цільове фінансування - 1650,00 - - - 1650,00
  Короткострокові кредити банків в національній валюті - 39600,00 - - - 39600,00
  Розрахунки з вітчизняними постачальниками - 10296,00 416328,00 447678,00 - 41646,00
  Знос основних засобів   - 14539,80 - 13761,00 - 28300,80
  Розрахунки за податками і платежами - - 120627,62 176631,42 - 56003,80
  Розрахунки за виплатами працівникам - - 93126,00 93126,00 - -
  Відшкодування раніше списаних активів - - 3300,00 3300,00 - -
  Дохід від реалізації продукції - - 784960,10 784960,10 - -
  Розрахунки з покупцями та замовниками - - 415381,39 415381,39    
  Фінансові результати - - 697562,16 697562,16 - -
  Розрахунки за пенсійним забезпеченням - - 5445,00 5445,00 - -
  Всього 268402,20 268402,20 5212215,04 5212215,04 555056,28 555056,28

 

Додаток

до Положення (стандарту)

Бухгалтерського обліку 2

 

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство ________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ____________________________________________________ за КОАТУУ  
Форма власності ______________________________________________ за КФВ  
Орган державного управління _________________________________ за СПОДУ  
Галузь _______________________________________________________ за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності ____________________________________ за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума  

 

Адреса: _____________

_____________

 

Баланс

На березень 2013 р.

Форма № 1 Код за ДКУД  
     
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість      
Первісна вартість     6600,00
Накопичена амортизація      
Незавершене будівництво      
Основні засоби:      
Залишкова вартість   134620,20 135115,20
Первісна вартість   149160,00 163416,00
Знос   14539,80 28300,80
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Усього за розділом І   134620,20 141715,20
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси   1650,00 30604,20
тварини на вирощуванні та відгодівлі      
незавершене виробництво      
готова продукція      
товари      
Векселі одержані      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість      
первісна вартість      
резерв сумнівних боргів      
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом      
за виданими авансами      
з нарахованих доходів      
із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська заборгованість   574,20 3300,00
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті   117018,00 351136,08
в іноземній валюті      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом ІІ   119242,20 385040,28
ІІІ. Витрати майбутніх періодів      
Баланс   253862,40 526755,48
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
І. Власний капітал      
Статутний капітал   166980,00 166980,00
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал   33000,00 47190,00
Іншій додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   2336,40 138949,67
Неоплачений капітал   () ()
Вилучений капітал   () ()
Усього за розділом І   202316,40 353119,67
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу      
Інші забезпечення      
Страхові резерви      
Частка перестраховиків у страхових резервах   () ()
Цільове фінансування   1650,00 1650,00
Усього за розділом ІІ   1650,00 1650,00
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові фінансові зобов’язання      
Відстрочені податкові зобов’язання      
Інші довгострокові зобов’язання      
Усього за розділом ІІІ      
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків   39600,00 39600,00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   10296,00 41646,00
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів      
з бюджетом     56003,80
з позабюджетних платежів      
зі страхування     34736,01
з оплати праці      
з учасниками      
із внутрішніх розрахунків      
Інші поточні зобов’язання      
Усього за розділом IV   49896,00 171985,81
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс   253862,40 526755,48
           

Керівник _Підпис_____

 


                ЗАТВЕРДЖЕНО
                наказом Міністерства фінансів України
                від 29.12.2000р. №356
ЖУРНАЛ 6
За березень 2013 р.
за кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі",
73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі", 79 "Фінансові результати"
                       
№ пор. Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
№ 70 № 71 № 72 № 73 № 74 № 75 № 76 № 79
                     
  16 " Довгострокова дебіторська заборгованість"     X     X X X 0,00
  30 "Каса"     X         X 49500
  31 "Рахунки в банках" 320078,71   X         X 320078,71
  35 "Поточні фінансові інвестиції" X X X     X X X 0,00
  36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 415381,39   X X X X   X 415381,39
  37 "Розрахунки з різними дебіторами"     X       X X  
  66 "Розрахунки з оплати праці"     X X X X X X 0,00
  68 "Розрахунки за іншими операціями"     X     X X X 0,00
  69 "Доходи майбутніх періодів"   X X X   X X X 0,00
  70 "Доходи від реалізації" X X X X X X   654133,42 654133,42
  71 "Інший операційний дохід" X X X X X X X    
  73 "Інші фінансові доходи" X X X X X X X   0,00
  74 "Інші доходи" X X X X X X X   0,00
  10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 76, 97                 40128,74 40128,74
                  0,00
                  0,00
                  0,00
                  0,00
                  0,00
                  0,00
                  0,00
                  0,00
  Усього 784960.1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697562.16 1485822,26
  Відмітки                  

 

 

ЖУРНАЛ 7
                           
за кредитом рахунків 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал",
43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал",
46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування
та цільові надходження", 49 "Страхові резерви"
за березень 2013р.
                           
№ пор. Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
№ 40 № 41 № 42 № 43 № 44 № 45 № 46 № 47 № 48 № 49
                         
  14 "Довгострокові фінансові інвестиції" x     x x x   x x x 0,00
  15 "Капітальні інвестиції" x     x x x       x 0,00
  20 "Виробничі запаси" x     x x x   x   x 0,00
  35 "Поточні фінансові інвестиції" x     x x x   x x x 0,00
  40 "Статутний капітал" x   x x x     x x x 0,00
  41 "Пайовий капітал"   x x x   x x x x x 0,00
  42 "Додатковий капітал"     x         x x x 0,00
  43 "Резервний капітал"   x x x   x x x x x 0,00
  44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)"     x     x x x x x 0,00
  46 "Неоплачений капітал"   x   x x   x x x x 0,00
  48 "Цільове фінансування та цільові надходження" x x   x x x x x x x 0,00
  49 "Страхові резерви" x x x x x x x x x   0,00
  50 "Довгострокові позики" x   x x x x   x   x 0,00
  51 "Довгострокові векселі видані" x x x x x x   x x x 0,00
  52 "Довгострокові забов'язання за облігаціями" x x x x x x   x x x 0,00
  67 "Розрахунки з учасниками"     x x x x   x x x 0,00
  10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94           176742.01           190932,01
                      0,00
                      0,00
                      0,00
                      0,00
                      0,00
                      0,00
                      0,00
                      0,00
  Усього 0,00 0,00   0,00 176742.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190932,01
  Відмітки                      
                           
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "_____"__________________ 20___ р.   Виконавець _________ Підпис _______
                      (підпис)  
                           
У Головній книзі суми оборотів відображено "____" ____________________ 20____ р. Головний бухгалтер _____ Підпис _______
                      (підпис)

 

 


Звіт про фінансові результати

За березень2013 р.

Форма № 2 Код за ДКУД  

І. фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
       
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   784960,10  
Податок на додану вартість   130826,68  
Акцизний збір      
       
Інші вирахування з доходу      
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   654133,42  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   462575,36  
Валовий:      
прибуток   191558,06  
збиток      
Інші операційні доходи   3300,00  
Адміністративні витрати   8835,26  
Витрати на збут   5980,79  
Інші операційні витрати   3300,00  
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток   176742,01  
збиток      
Доход від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Фінансові витрати      
Втрати від участі в капіталі      
Інші витрати      
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток   176742,01  
збиток      
Податок на прибуток від звичайної діяльності   40128,74  
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності      
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток   136613,27  
збиток      
Надзвичайні:      
доходи      
витрати      
Податки з надзвичайного прибутку      
Чистий:      
прибуток   136613,27  
збиток      

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 461 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

602 - | 551 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.