Лекции.Орг


Поиск:
Тема 7. Договір страхування в цивільному праві України
План

1. Поняття страхування. Види та форми страхування.

2. Правова природа та загальна характеристика договору страхування.

3. Права та обовʼязки сторін за договором страхування.

4. Підстави звільнення страховика від обовʼязку за страховими виплатами.

Література

1. Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 р. // Офіц. вісник України. – 2001. – № 44.

2. Положення про обовʼязкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті // ЗПУ. – 1996. – № 16. – С. 451.

3. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / За ред.
О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

4. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: Статут, 1997.

5. Заіка Ю.О. Договір страхування в діяльності органів внутрішніх справ. – К.: НАВСУ, 2000.

6. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

7. Страхове право: Навч. посіб. / За ред. Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. –
192 с.

8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. 2.

Тема 8. Спадкування за законом

План

1. Поняття спадщини.

2. Підстави спадкування за законом.

3. Коло спадкоємців за законом та проблеми їх визначення.

4. Особливість спадкування окремих видів майна.

5. Прийняття та відмова від спадщини.

Література

1. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному праву. – М.: Статут, 1997.

2. Заіка Ю.О. Спадкове право України: навч. посіб. – К.: Істина, 2006.

3. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Становлення та розвиток: монограф. – К.: КНТ, 2007.

4. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право: підруч. – К.: Правова єдність, 2009.

5. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення: монограф. – К.: Віпол, 2002.

6. Спадкування за зауконодавством України. Коментар. Судова практика / Рябоконь Є.О., Фурса С.А., Заіка Ю.О. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

7. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд.: наук.-практ посіб. / За ред. С.Я. Фурси. – К.: КНТ, 2007.

8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т.2.

9. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т.12. Спадкове право / Ю.О. Заіка, А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков та ін. / За ред. І.Ф. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: СТРАЙД, 2009.

Тема 9. Договір зберігання в системі цивільно-правових договорів

План

1. Поняття та правова природа договору зберігання.

2. Права та обовʼязки сторін за договором.

3. Відповідальність сторін за договором.

4. Види договору зберігання.

Література

1. Брагинский М.И. Договор хранения. – М.: СТАТУТ, 2001.

2. Грамацький Е.М. Договір зберігання у цивільному праві: Автореф.дис. … канд. юр. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

3. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

4. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

5. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобовʼязання: підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред.
С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2010.

6. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т.2.


Тема 10. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом

Підвищеної небезпеки

План

1. Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки.

2. Види джерел підвищеної небезпеки.

3. Поняття володільця джерела підвищеної відповідальності.

4. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну ДПН.

5. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну ДПН.

Література

1. Закон України "Про обʼєкти підвищеної небезпеки" // Уряд. курʼєр. – 2001. – 7 березня.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" № 6 від 27 березня 1992 р. (із змінами) // Збірник постанов пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

4. Жуковская О. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. – К., 1995.

5. Ківалова Т.С. Зобовʼязання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України: монограф. – Одеса: Юрид.літ., 2008.

6. Манукян В.И. Моральный вред: учеб пособ. – К.: Истина, 2008.

7. Отраднова О.О. Недоговірні зобовʼязання в цивільному праві України: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

8. Терещенко Н.В. Особливості визначення субʼєкта відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Вісник НАВСУ. – 2000. – № 3.

9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

10. Цивільне право України: Навч.посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наук.думка, Прецедент, 2008.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 312 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

768 - | 755 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.