Лекции.Орг


Поиск:
Основні терміни дисципліни
Фінансове право – галузь юридичної науки, а також галузь права, предметом якої є суспільні відносини, повʼязані з утворенням і витрачанням публічних фінансів (фінансів держави та місцевого самоврядування), необхідних для реалізації державних функцій.

Фінанси – це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. на мікрорівні обʼєктом акумуляції, використання, розподілу і перерозподілу виступають грошові доходи і фонди окремих підприємств і організацій.

Фінансова система – це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди. фінансова система виникла разом з появою держави і нерозривно звʼязана з її функціонуванням.

Фінансова діяльність держави – це здійснення нею та її компетентними органами функцій по планомірному утворенню, розподілу та використанню грошових фондів (фінансових ресурсів) з метою реалізації завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення обороноздатності та безпеки держави.

Фінансово-правова норма – це загальнообовʼязкові приписи компетентних державних органів з приводу мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, які виражені в категоричній формі й забезпечені примусовою силою держави.

Фінансово-правові відносини – це урегульовані нормами фінансового права суспільні відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави, учасники яких виступають як носії юридичних прав та обовʼязків, що реалізують приписи, які містяться в цих нормах, по утворенню, розподілу і використанню державних грошових фондів і доходів.

Фінансовий контроль – це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки субʼєктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання грошових фондів.

Державний бюджет – це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Банк – кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансовим операціям.

Валюта – грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях.

Грошовий обіг – безперервна циркуляція грошей як засобів обігу і платежу, рух грошових засобів, як складова частина товарно-грошових, торгових, фінансово-кредитних, платіжних операцій.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назви тем Кількість годин
Лекції Семі-нари Прак-тичні заняття
         
1. Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет і система фінансового права    
2. Правові засади фінансового контролю в Україні    
3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства  
4. Бюджетне право. Бюджетна система України  
5. Правове регулювання державних доходів. Податкове право України    
6. Правові основи страхування  
7. Правові основи банківської діяльності  

 

         
8. Правові основи валютного регулювання та контролю  
Всього      

Форма підсумкового контролю – екзамен.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Конституція України: Прийнята на пʼятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком Інтер, 1996. – 80 с.

2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010.

3. Митний кодекс України (зі змінами і доповненнями). – К.: Кондор, 2011.

4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92.

5. Цивільний кодекс України // ВВРУ. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356. (зі змінами і доповненнями станом на 01.06.2010)

6. Закон України "Про Національний банк України" // ВВРУ, 1999. – № 29. (зі змінами та доповненнями).

7. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // ВВРУ. – 2000. – № 21. (зі змінами і доповненнями).

8. Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР.

9. Закон України "Про збір на обовʼязкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР.

10. Закон України "Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18 січня 2001 року № 2240-III.

11. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ // ВВР. – 2002. –
№ 1.

12. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України, 2011. – № 2-3. – Ст.11) 8 липня 2010 року № 2464-VI.

13. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму" від 28 листопада 2002 року № 249-ІV, ВВР, 2003. – № 1.

14. Закон України "Про аудиторську діяльність" // ВВРУ. – 1993. – № 23. (зі змінами і доповненнями)

15. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" // ВВРУ. – 1996. – № 46.

16. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" // ВВРУ. – 1994. – № 11. (зі змінами і доповненнями)

17. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні [Текст]: монографія / Є.О. Алісов. – Х.: Фоліо, 2009. – 288 с.

18. Визначення корупційних ризиків за запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики: монографія / В.В. Лисенко, П.І. Заруба, С.І. Федчук, О.С. Задорожний, О.М. Москаленко,
В.І. Борисов, В.Я. Настюк, О.В. Сердюк. – К.: Алерта, 2011. – 224 с.

19. Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобовʼязання як окрема категорія фінансового права [Текст]: Монографія / Д.О. Гетманцев. – К.: ЮрІнком Інтер, 2011. – 368 с.

20. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність субʼєктів фінансового права у механiзмi правового забезпечення фінансової безпеки України: монографія. Видавництво Юрінком Інтер, 2010. – 592 с.

21. Дмитрик О.А. Содержание и классификация финансовых правоотношений [Текст]: монография / О.А. Дмитрик; под ред.
Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2008. – 160 с.

22. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / Іванський А.Й. – О.: Юрид. л-ра, 2008. – 504 c.

23. Кінащук Л.Л. Організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні [Текст]: [монографія] / Л.Л. Кінащук. – Кіровоград: КОД, 2010. – 457 с.

24. Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в практическом контексте): монография. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 506 с.

25. Ковальчук А.Т., Матіос А.В. За заг. ред. Воронової Л.К. Фінансове право: Проблеми розвитку та застосування [Текст]: [монографія] – К.: Парламентське видавництво, 2010. – 480 с.

26. Кофлан В.М. Правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні: [монографія] / Кофлан В.М. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2009. – 176 с.

27. Кофлан В.М. Правові аспекти місцевого оподаткування зарубіжних країн: [монографія] / Кофлан В.М. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2008. – 109 с.

28. Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: [монографія] / Криницький І.Є. – Х.: Право, 2009. – 320 с.

29. Кучерявенко, М.П. Податкові процедури: правова природа та класифікація [Текст]: монографія / М.П. Кучерявенко. – К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2009. – 460 с.

30. Монаєнко А.О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: [монографія] / Монаєнко А.О. – Львів: Червона калина, 2009. – 251 с.

31. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством [Текст]: монографія / О.А. Музика. – К.: Атіка, 2009. – 344 с.

32. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження) [Текст]: монографія / О.А. Музика. – К.: Атіка, 2010. – 256 с.

33. Музика-Стефанчук О. Органи публічної влади як субʼєкти бюджетних правовідносин: монографія / О.А. Музика-Стефанчук. – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2011. – 384 с.

34. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: [монографія] /
О.Є. Користін, О.І. Лютий, А.Ф. Павленко, Д.М. Павлов,
Т.Є. Оболенська, І.Л. Решетнікова, А.Г. Чубенко та ін. / За заг. ред. проф. Лютого І.О. – м. Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 308 с.

35. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 264 с.

36. Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання: [монографія] / НДІ фінансового права. – К.: КНТ. 2008. – 197 с.

37. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні [Текст]: монографія / Л.А. Савченко. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2010. – 407 с.

38. Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством України: [монографія] / Усенко Р.А.; відповід. ред. Д.М. Лукʼянець. – К.: Дакор, КНТ, 2009. –
168 с.

39. Фінансування центральних органів виконавчої влади із використанням програмно-цільового методу (на матеріалах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України): [монографія] / А.Г. Чубенко, Д.М. Павлов, О.І. Деревчук. – К., 2011. – 212 с.

40. Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури: Монографія / В.Д. Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2011. – 172 с.

41. Чернадчук В.Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні: Монографія. – Суми: ВТД Університетська книга, 2008. –
456 с.

42. Антипов В.І., Білецька Г.М., Воронова Л.К., Дюрядін В.П.,
Забродський В.М. Словник фінансово-правових термінів / Національна академія держ. податкової служби України. НДІ фінансового права /
Л.К. Воронова (заг.ред.). – Ірпінь, 2009. – 343 с.

43. Антошкіна В.К., Сирота А.І. Фінансове право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 367 с.

44. Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання вищ. навч. закладів / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – К.: Ун-т "Україна", 2006. – 288 с.

45. Бурбело О.А., Малаєва Т.В. Фінансове право: Навч.- практ. посібник / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 259 с.

46. Зюнькін А.Г. Фінансове право: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 4-те вид., доп. – К.: Персонал, 2008. – 561c.

47. Конох М.С., Хрідочкін А.В. Фінансове право: навч. посіб. для практ. занять / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. – 80c.

48. Легкова М.Ф. Фінансове право: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 120 с.

49. Мілявський М.Ю., Милявська Е.П., Андрєєв П.С. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни "Фінансове право": для студ. денної форми навчання / Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 208c.

50. Податкове право України: підручник / М.П. Кучерявенко – Х.: Право, 2012. – 528 с.

51. Фінансове право: підручник для студ. вищих навч. закл. / О.П. Гетманець (відп.ред.), О.М. Бандурка (уклад.). – Х.: Еспада, 2008. – 416 с.

52. Фінансове право: навч. посіб. / За заг. ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, А.Г. Чубенка. – К.: КНТ, 2009.– 520 с.

53. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. Навч. закл.] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с. – С. 116-117.

Тематика І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 346 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

838 - | 641 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.