Лекции.Орг


Поиск:
Тема 4. Недоговірні зобовʼязання
Практичне заняття – 2 години

1. Недоговірні зобовʼязання, що виникають з односторонніх правомірних дій.

2. Поняття та елементи деліктних зобовʼязань.

3. Умови деліктної відповідальності.

4. Система деліктних зобовʼязань.

5. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

6. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною особами та особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

7. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

Задача 1

Вирок стосовно Фокіна було скасовано і справу припинено за відсутністю в його діях складу злочину. Фокін перебував в місцях позбавлення волі 7 місяців.

На які види відшкодування він має право? В якому порядку буде поновлено його трудові, житлові та інші права?

Задача 2

Учень 7 класу Фєдулов перебував на екскурсії в зоопарку. Він почав пустувати біля вольєру з тиграми. На зауваження чергового не реагував. Внаслідок пустощів Фєдулов впав на майданчик до тигрів і був розшматований. Батьки звернулися з позовом до адміністрації зоопарку про відшкодування витрат, повʼязаних з похованням, спорудженням надгробного памʼятника та поминальним обідом. Адміністрація зоопарку проти позову заперечувала, посилаючись на відсутність своєї вини.

Вирішіть справу.

Задача 3

Душевнохворий Дуров проник у квартиру Михайлової та пошкодив належне їй майно на суму 1050 грн. Потерпіла предʼявила позов до суду про стягнення зазначеної суми грошей до матері Дурова, яка не здійснювала належного контролю за своїм хворим сином. У процесі судового розгляду справи було встановлено, що Дурова не було визнано недієздатним у судовому порядку, а його мати під час завдання сином шкоди була тяжко хвора і перебувала на стаціонарному лікуванні в лікарні.

Чи підлягає позов задоволенню? Якщо так, то хто є належним відповідачем?

Література

1-3, 5, 10, 11, 15-24

Тематика курсових робіт

Тема 1. Особливості договору купівлі-продажу в сучасних умовах

План

1. Поняття договору купівлі-продажу та його правове регулювання.

2. Істотні умови договору.

3. Права та обовʼязки сторін.

4. Окремі види договору купівлі-продажу.

Література

1. Закон України "Про захист прав споживачів". – К.: Парлам. вид., 2008.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

3. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – М.: СТАТУТ, 2000.

4. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / За ред.О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

5. Зобовʼязальне право. Теорія і практика / За ред.О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

7. Сидорова В.Н. Договор купли-продажи. –СПб.: Питер, 2004. – 80 с.

8. Цивільне право України. Договірні та не договірні зобовʼязання: Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.; За заг.ред.
С.С. Бичкової. – К.: КНТ, 2006. – 498 с.

9. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України. – К., 2005

10. Захарьина А.В. Договор мены: Практ.пособие. – М.: ДИС, 2004. – 128 с.

11. Яворська О.С. Договірні зобовʼязання про передання майна у власність: моногр. – Тернопіль: Підручники, 2009.

Тема 2. Поняття та види юридичних осіб

План

1. Поняття, суть та значення інституту юридичної особи.

2. Ознаки юридичної особи.

3. Порядок утворення та припинення юридичної особи.

4. Види юридичних осіб.

Література

1. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.

2. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців" // Уряд. курʼєр. – 2003. – № 38.

3. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства". – К.: Юрінком Інтер, 2009.

4. Цивільне право України. Академічний курс. – Т. 1: Загальна частина /За ред. Я.М.Шевченко. – К., 2006.

5. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: монограф. – К.: Аста, 2004.

6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т.1.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 425 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

628 - | 571 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.