Лекции.Орг


Поиск:
Тема 11. Цивільно-правовий договір
План

1. Поняття та значення договору в цивільному праві.

2. Класифікація цивільно-правових договорів.

3. Зміст договору.

4. Порядок укладення, зміни та розірвання договору.

 


Література

1. Брагинский М.И., Вирянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 2002.

2. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

3. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Статут, 2006.

4. Зобовʼязальне право: Теорія та практика / За ред. О.В. Дзери – К., 2002.

5. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2001.

6. Цивільне право України. Загальна частина: підручник/ За ред.
І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 480.

7. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України. – К., 2005.

8. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

Тема 12. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоровʼю

План

1. Загальні підстави відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоровʼю.

2. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровʼю.

3. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок смерті потерпілого.

4. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоровʼя.

Література

1. Ківалова Б.С. Зобовʼязання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України: монограф. – Одеса: Юрид. літ., 2008.

2. Цивільне право. Академічний курс /За ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. – К., 2006.

3. Цивільне право України: Підручн: У 2-х кн. /За ред. О.В. Дзери,
Н.С. Кузнєцової. – Кн. 2. – К., 2008.

4. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобовʼязання: підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред.
С.С. Бичкової. – К.: КНТ, 2006. – 498 с.

5. Цивільне право України: підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Тема 13. Фізичні особи як субʼєкти цивільного права

План

1. Поняття правоздатності фізичної особи.

2. Поняття та види дієздатності фізичної особи.

3. Безвісна відсутність. Визнання особи померлою.

4. Опіка та піклування.


Література

1. Бірюков І.А. До питання змісту "громадянин" і "фізична особа" // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7.

2. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Академічний курс: підруч. – К.: Атіка, 2008.

3. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: монограф. – К.: КНТ, 2008.

4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред.
І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2010. – 480.

5. Цивільне право України: навч. посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наук. думка, Прецедент, 2008.

Тема 14. Опіка та піклування в цивільному праві

План

1. Поняття та значення опіки та піклування.

2. Підстави встановлення опіки та піклування.

3. Права та обовʼязки опікунів і піклувальників.

4. Припинення опіки та піклування.

Література

1. Правила опіки та піклування // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1252.

2. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О. Харитонова – Х.: Одісей, 2008.

3. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар /За ред.
Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2008.

4. Сімейне право України: підручн. /За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002.

5. Цивільне право України. Академічний курс. – Т. 1 /За ред.
Я.М. Шевченко. –К.: Юрінком Інтер, 2006.

6. Ромовська З.В. Сімейне право: підруч. – К.: Атіка, 2007.

7. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник/ За ред.
І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Атіка, 2010.

8. Цивільне право України: підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової,
І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Тема 15. Обʼєкти цивільних прав

План

1. Поняття та загальна характеристика обʼєктів цивільних прав.

2. Речі як обʼєкти цивільних прав.

3. Цінні папери.

4. Дії та послуги.

5. Нематеріальні блага.

Література

1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" (із змінами та доповн.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – С. 506.

2. Бобрик В.І. Особисте життя як обʼєкт цивільно-правової охорони: монограф. – Тернопіль: Підручники, 2008.

3. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К., 1998.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т./ За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2008.

5. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: монограф.– Хмельницький: Вид-во Хмельниць ун-ту управл. та права, 2007.

6. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право. – К.: А.С.К., 2006.

7. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. – Кн. 1 /За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К., 2003.

8. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник/ За ред.
І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 480.

Тема 16. Правочини

План

1. Поняття і ознаки правочину.

2. Класифікація правочинів.

3. Умови дійсності правочинів.

4. Види недійсних правочинів.

5. Правові наслідки визнання правочину недійсним.

Література

1. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

2. Загальна теорія цивільного права / За ред. Д.В. Бобрової,
О.А. Підопригори. – К., 1992.

3. Покровський И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2000.

4. Харитонов Є.О. Добровільне представництво у цивільному праві України: навч. посіб. – К.: Істина, 2007.

5. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – М., 2000.

6. Цивільне право України: підруч. – У 2 т. – Т. 1 /За ред. Я.М. Шевченко. – К., 2005.

7. Цивільне право України. Загальна частина: підручник/ За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 480.

8. Цивільне право України: Навч.посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наук.думка, Прецедент, 2008.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 369 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

619 - | 485 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.