Лекции.Орг


Поиск:
За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб
НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

Для студентів 3-К курсу

Підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямком підготовки "Правознавство"

За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб

із терміном навчання – 4 роки, 6 місяців)

Київ - 2013


ББКХ

Н156

Матеріали підготували:

 

Цивільне право (ч. 2) - кандидат юридичних наук Демиденко Н.В.
Фінансове право - кандидат юридичних наук Андрущенко І.Г.
Етика та естетика - кандидат юридичних наук Павлишин О.В.
Юридична психологія - професор Казміренко Л.І.
Вступ до маркетингу - кандидат економічних наук Котирло О.О., кандидат економічних наук Процюк Т.Б.
Ринкова економіка - кандидат економічних наук Процюк Т.Б., кандидат економічних наук Тараненко Ю.О.
Сімейне право - кандидат юридичних наук Немченко С.С.
Трудове право - кандидат юридичних наук Немченко С.С.
Судова медицина та психіатрія - кандидат медичних наук Несен О.О., кандидат медичних наук Солодкий В.М.
Кримінальне право (ч. 1) - кандидат юридичних наук Кісілюк Е.М.
Адміністративна відповідальність - кандидат юридичних наук Пастух І.Д.
Екологічне право - кандидат юридичних наук Шаповал Л.І.
Конфліктологія - кандидат юридичних наук Лазнюк Н.В.
Основи менеджменту - кандидат економічних наук Процюк Т.Б.
Філософія права - кандидат юридичних наук Павлишин О.В.
Аграрне право - кандидат юридичних наук Шаповал Л.І.

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В.

Н156 Навчально-методичні матеріали для студентів 3-К курсу / [уклад.:
Демиденко Н.В., Андрущенко І.Г., Павлишин О.В., Котирло О.О. та ін.]; За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В.. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 205 с.

ББКХ

Oacute; Національна академія

Внутрішніх справ, 2013


ВИТЯГ

для студентів 3-К курсу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямком підготовки "Правознавство"

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб

із терміном навчання – 4 роки, 6 місяців)

№ з/п Назва дисципліни Передбачено годин Письмові роботи Форма контро-лю
Лекції Семі-нари Прак-тичні заняття
1 семестр
1. Цивільне право (ч.2)       курсова екзамен
2. Фінансове право       - екзамен
3. Етика та естетика     - - залік
4. Юридична психологія       - залік
5. Вступ до маркетингу     - - залік
6. Ринкова економіка     - - залік
7. Сімейне право     - - залік
2 семестр
8. Трудове право       - екзамен
9. Судова медицина та психіатрія     - - залік
10. Кримінальне право (ч. 1)     - - залік
11. Адміністративна відповідальність     - - залік
12. Екологічне право       - залік
13. Конфліктологія     - - залік
14. Основи менеджменту     - - залік
15. Філософія права     - - залік
16. Аграрне право       - залік

 

 


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ч. 2)

Цивільне право України займає провідне місце серед інших галузей права, оскільки покликане захищати свободу особи, приватної власності, підприємницької діяльності. Суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження майном регулюються саме нормами цивільного права та засновані на цивільно-правових засадах, а саме – юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності учасників.

Навчальна дисципліна спрямована на те, щоб надати допомогу студентам засвоїти основні положення даної дисципліни, навчитися знаходити необхідні правові норми, правильно тлумачити та застосовувати їх на практиці.

На семінарські заняття виносяться найбільш складні теоретичні та практичні питання. Підготовка до них буде дієвою, якщо студенти творчо підійде до вивчення рекомендованих джерел, дасть їм критичний аналіз, висловить власну думку, обґрунтує її прикладами з судової практики. До семінарського заняття студент повинен підготувати короткі виступи з кожного контрольного питання теми.

Також за бажанням студенти можуть підготувати реферати та доповіді на запропоновані теми.

Мета дисципліни – поглиблене вивчення основних інститутів цивільного права, ознайомлення з актуальними проблемами цивільного права, формування у майбутніх фахівців певних юридичних знань, наукового світогляду та правової культури.

Завдання дисципліни:

- забезпечення оптимальних умов для інтелектуального розвитку особистості через залучення її в активну розумову діяльність;

- забезпечення можливості для оволодіння змістом навчального матеріалу й ознайомлення з новими досягненнями цивілістичної науки;

- усвідомлення перспективи подальшого розвитку наукових пошуків у галузі цивільного права;

- розкриття можливостей використання конкретних знань у професійній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- поняття та зміст основних правових категорій з цивільного права;

- джерела правового регулювання;

- субʼєкти, обʼєкти, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин;

- поняття та способи здійснення і захисту субʼєктивних цивільних прав;

- поняття, зміст, види, форми, підстави виникнення та припинення права власності;

- поняття та способи захисту права власності;

- поняття та зміст авторського права та суміжних прав;

- патентне право;

- спадкове право;

- загальні положення про зобовʼязання та договір;

- способи забезпечення виконання договірних зобовʼязань та їх особливості;

- поняття та зміст договорів про передачу майна у власність, у тимчасове користування, про виконання робіт та надання послуг, про здійснення кредитно-розрахункових операцій, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

- поняття та види недоговірних зобовʼязань;

- зміст норм цивільного законодавства;

уміти:

- використовувати норми цивільного законодавства, правильно їх тлумачити та застосовувати для вирішення конкретних життєвих ситуацій;

- аналізувати відносини, що складають суть справи;

- приймати обґрунтовані рішення відповідно до норм чинного законодавства.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 465 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

817 - | 646 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.