Лекции.Орг


Поиск:
Питання для підготовки до екзамену
1. Поняття, предмет та метод цивільного права.

2. Цивільне законодавство: поняття, система, дія, аналогія.

3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види, підстави виникнення.

4. Цивільна правоздатність фізичної особи. Обмеження правоздатності.

5. Поняття та види цивільної дієздатності фізичної особи.

6. Надання повної цивільної дієздатності.

7. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави та правові наслідки.

8. Оголошення фізичної особи померлою: підстави та правові наслідки.

9. Підстави та правові наслідки обмеження дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною.

10. Опіка та піклування в цивільному праві.

11. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.

12. Правосубʼєктність юридичної особи та порядок її реалізації.

13. Порядок виникнення юридичних осіб.

14. Припинення юридичної особи: форми, порядок, підстави.

15. Поняття та види речей. Майно.

16. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

17. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

18. Поняття правочину та умови його дійсності.

19. Класифікація правочинів.

20. Форма правочину. Правові наслідки недодержання форми правочину.

21. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки визнання правочину недійсним.

22. Нікчемні правочини.

23. Оспорювані правочини.

24. Представництво: поняття, види, передоручення.

25. Поняття та види довіреностей.

26. Форма та строк дії довіреності.

27. Поняття строку та терміну в цивільному праві. Порядок їх обчислення.

28. Позовна давність: поняття, види, початок перебігу. Зміна тривалості позовної давності.

29. Зупинення та переривання перебігу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

30. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види та умови настання.

31. Обставини, що звільняють від відповідальності у цивільному праві.

32. Поняття та зміст права власності.

33. Право спільної власності.

34. Підстави набуття права власності.

35. Знахідка як спосіб виникнення права власності.

36. Підстави припинення права власності.

37. Викуп земельної ділянки у звʼязку з суспільною необхідністю.

38. Речові права на чуже майно.

39. Поняття та види сервітутів.

40. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності.

41. Негаторний позов як засіб захисту права власності.

42. Поняття та зміст авторського права та суміжних прав. Строк їх дії.

43. Відкриття спадщини. Спадкове майно (спадщина).

44. Усунення від спадщини.

45. Спадкування за заповітом. Виконання заповіту.

46. Спадкування за законом.

47. Здійснення права на спадкування. Спадковий договір.

48. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія.

49. Цивільно-правовий договір: поняття, види та порядок укладення.

50. Зміст договору.

51. Способи припинення зобовʼязань.

52. Способи забезпечення виконання зобовʼязань.

53. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобовʼязань.

54. Договір купівлі-продажу: поняття та юридична характеристика.

55. Права покупця у разі придбання товару належної та неналежної якості.

56. Права та обовʼязки сторін за договором купівлі-продажу.

57. Договір роздрібної купівлі-продажу.

58. Договір поставки: поняття та юридична характеристика.

59. Договір дарування. Пожертва.

60. Договір довічного утримання (догляду).

61. Договір найму (оренди): поняття, характеристика, підстави розірвання.

62. Обовʼязки сторін за договором найму (оренди).

63. Договір найму (оренди) земельної ділянки.

64. Договір лізингу.

65. Договір прокату.

66. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) житла. Оренда житла з викупом.

67. Обовʼязки сторін за договором найму (оренди) житла.

68. Договір підряду: поняття, юридична характеристика, підстави розірвання.

69. Договір побутового підряду.

70. Транспортне законодавство. Поняття та види перевезень.

71. Договір перевезення вантажу: поняття та юридична характеристика.

72. Договір перевезення пасажира та багажу.

73. Договір зберігання: поняття, види та юридична характеристика.

74. Спеціальні види зберігання.

75. Договір охорони квартир.

76. Поняття, види та форми страхування.

77. Договір страхування: поняття та юридична характеристика.

78. Основні страхові поняття.

79. Договір доручення.

80. Договір комісії.

81. Договір позики.

82. Кредитний договір.

83. Деліктні зобовʼязання: поняття та елементи.

84. Система деліктних зобовʼязань.

85. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особою.

86. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою, особою, цивільна дієздатність якої обмежена, та особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій.

87. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

88. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоровʼя або смертю.

89. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

90. Відшкодування моральної шкоди.


ФІНАНСОВЕ ПРАВО

В Україні відбувається реформування суспільних відносин, що обумовлене поверненням держави в русло соціально-економічних процесів світового розвитку, створенням сучасного ринкового господарства.

Провідну роль у механізмі регулювання з боку держави суспільних відносин, які виникають з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів коштів відіграє фінансове право.

Проблеми фінансового оздоровлення країни, розбудови системи фінансово-правових норм є визначальними в системі засобів правового регулювання і тісно повʼязані з особистим добробутом пересічного громадянина, ефективністю господарювання різноманітних субʼєктів. Своєчасність та повнота виплати заробітної плати, розмір податкових відрахувань з доходу (прибутку) фізичних (юридичних) осіб, відрахування на соціальне страхування в різноманітні фонди – є визначальними для діяльності не лише загальнодержавного рівня. Знання відповідних норм фінансового права, механізму їх дії стали обʼєктивною необхідністю для широкого кола правознавців, економістів, для апарату законодавчих і виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій і громадян.

Програма курсу "Фінансове право" дає можливість системно вивчити норми фінансового права, які регулюють фінансову діяльність держави та фінансову систему України, фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, кредитні, страхові, банківські та валютні правовідносини, що виникають між різноманітними субʼєктами цих відносин.

Водночас, фінансове законодавство, яке складається із значної кількості фінансово-правових актів є досить мобільним і швидко змінюється у звʼязку з активним законодавчим процесом. У звʼязку з цим, значна увага відводиться правовій підготовці студентів з курсу "Фінансове право", вивченню правових норм, котрі регулюють фінансові правовідносини у державі.

Фінансове право в національній академії внутрішніх справ вивчається на третьому курсі. Теоретичними та методичними основами курсу фінансове право є комплексно-галузевий підхід, а також принципи цілісності та взаємодоповнення.

Внутрішня організація та побудова курсу фінансове право визначається метою та відповідає завданням його вивчення. Логіка та зміст курсу побудовані таким чином, щоб дати студентам всебічне уявлення про зміст правовідносин у сфері фінансової діяльності, зʼясувати особливості їх прояву у різних сферах цієї діяльності. Набуття знань з курсу дозволяє підготувати правознавців, здатних розвʼязувати складні фінансово-правові проблеми.

Мета дисципліни: формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань про сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають в процесі мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, з метою забезпечення виконання завдань і функцій держави.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- норми права, які регулюють фінансові відносини;

- мету та роль держави в процесі здійснення нею фінансової діяльності;

уміти:

- орієнтуватися у досить широкому спектрі фінансових правовідносин;

- застосовувати отримані теоретичні знання у своїй повсякденній практичній діяльності.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 299 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

634 - | 502 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.