Лекции.Орг

Поиск:
Відповідь:
Задача 3.5.Визначити критичні параметри азоту.

Рішення.Критичні параметри газу відповідають такому його стану, при якому зникає різниця між рідиною та її парою. Параметри цього стану можна обчислити за сталими для даного газу а та b, які беруться з таблиць.

Критичний об'єм

Vкр= 3b = 3×3,86×10 -5 м3/моль =11,58×10-5 м3/моль.

Критичний тиск

Критична температура

Відповідь:Vкр=11,58×10-5 м3/моль; ркр = 33,8×105 Па; Ткр =126 К.

Питання до самостійного контролю

1.Які процеси звуться оборотними та необоротними?

2. Які процеси звуться коловими процесами або циклами та в якому випадку робота газу при коловому процесі буде додатною, а в якому - від'ємною?

3. Який процес називається циклом Карно?

4. У чому полягає другий закон термодинаміки?

5. У чому полягає принцип роботи холодильної машини та як обчислюється її ККД?

6. Яке співвідношення між ентропією та термодинамічною імовірністю стану термодинамічної системи та в чому зміст цього зв'язку?

7. Що таке ентропія та що вона характеризує?

8. В чому суть нерівностей Клаузіса?

9. В якому випадку машина, працюючи за циклом Карно, буде тепловою, а в якому - холодильною?

10.За яких умов рівняння ідеального газу можна застосувати до реальних газів?

11. Які поправки внесено Ван-дер-Ваальсом у рівняння Менделєєва-Клапейрона та в чому їх суть?

12. Який вигляд мають ізотерми ідеального та реального газів? Пояснити кожну дільницю ізотерми реального газу.

13.Який стан газу називається критичним?

14. Як можна перевести газ у рідкий стан?

15. У чому полягає ефект Джоуля-Томсона та як він пояснюється?


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 511 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.