Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Результати навчання
На кінець 8-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису); — розуміють зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування; — вибирають необхідну інформацію з прослуханого. Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.     — висловлюють свої переконання, думки, згоду або незгоду тощо у відповідь на отриману інформацію; — роблять стислі пояснення до плану або ідеї; — розповідають історії, сюжет книжки/фільму тощо і висловлюють своє ставлення/враження. Обсяг висловлювання —у межах 16 речень.   — спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається; — ведуть бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого; — беруть участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій; — беруть участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору. Спілкування будується назасвоєному мовному та мовленнєвому матеріалі і відповідає цiлям, завданням у межах програмної тематики. Висловлення кожного — у межах 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.   — читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі; — знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі). Обсяг — у межах 800 друкованих знаків.   — передають у письмовій формі зміст почутого, прочитаного, побаченого; — письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми; — описують предмет, особу, події, явища, об’єкти Обсяг письмового повідомлення у межах 16 речень.  


АНГЛІЙСЬКА МОВА

9 клас

Сфери спілку- вання Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, друзі (індивідуальність людини, формування особистості, автобіографія) Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля) Одяг (мода) Засоби масової інформації (Інтернет; телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача) Молодіжна культура (течії молодіжної культури, молодіжні організації, клуби за інтересами) Наука і технічний прогрес (Відомі вчені та винахідники..Сучасні пристрої в житті і побуті) Англомовні країни (загальна характеристика,, великі міста, визначні місця й історичні пам’ятки) Робота і професія (характеристики професіїй, нахили і здібності, вибір професії) – надавати інформацію та ставити запитання з метою уточнення інформації – висловлювати своє ставлення до вчинків, думок, позицій інших людей – описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події – характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми – порівнювати факти, явища –висловлювати свої почуття та емоції – приймати або відхиляти пропозицію – аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку – робити порівняння подій та фактів – вести дискусію, привертаючи увагу співрозмовника – висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду   Особисті дані. Природні ресурси. Поблеми довкілля. Рослинний і тваринний світ. Елементи одягу. Види радіо- і телепрограм. Сайти в Інтернеті. Течії молодіжної культури. Види наук. Винаходи. Електронні та технічні пристрої. Назви англомовних країн та їх столиць. Назви великих міст англомовних країн. Пам’ятки історії та культури. Професійні якості. Трудові навички. Дієслово: The Gerund. The Infinitive. Conditionals I, II. Relative Clause. Речення типу ‘Do you mind if…?’, ‘I don’t mind if …’ Складносурядні, складнопідрядні речення (defining and non-defining clauses). Займенник: Відносний –who, which, that. Сполучник: if, when, as soon as, till, until, etc. Конструкції: So do I. Neither... nor... Either... or...   Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати. Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках тощо. — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; — адекватно сприймати і ставитися до системи цінностей, норм поведінки, стилю життя, прийнятими в країні, мова якої вивчається, і належним чином реагувати них; − розвивати здатність до критичного мислення, розуміння чужої точки зору на проблеми, пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається. — намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів;   уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

 НІМЕЦЬКА МОВА

9-й клас

 

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, друзі (індивідуальність людини, формування особистості, автобіографія) Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля) Одяг (мода) Засоби масової інформації (Інтернет; телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача) Молодіжна культура (течії молодіжної культури, молодіжні організації, клуби за інтересами) Наука і технічний прогрес (видатні вчені та винахідники, сучасні пристрої в житті і побуті) Німеччина (характеристика основних регіонів, знайомство з великими містами країни) Робота і професія (характеристики професіїй, нахили і здібності, вибір професії) – надавати інформацію та ставити запитання з метою уточнення інформації – висловлювати своє ставлення до вчинків, думок, позицій інших людей – описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події – характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми – порівнювати факти, явища –висловлювати свої почуття та емоції – приймати або відхиляти пропозицію – аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку – робити порівняння подій та фактів – вести дискусію, привертаючи увагу співрозмовника – висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду   Особисті дані. Природні ресурси. Поблеми довкілля. Рослинний і тваринний світ. Елементи одягу. Види радіо- і телепрограм. Сайти в Інтернеті. Течії молодіжної культури. Винаходи. Електронні та технічні пристрої. Пам’ятки історії та культури. Професійні якості. Трудові навички. Іменник, артикль: Систематизація. Дієслово: Präsens i Präteritum Passiv. Інфінітивні конструкції statt … zu i ohne ... zu. Займенник: Систематизація. Числівник: Систематизація. Речення: Підрядні речення місця зі сполучними словами wo, wohin, woher. Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; — прилучатися до світової культури; — адекватно сприймати і ставитися до системи цінностей, норм поведінки, стилю життя, прийнятими в країні, мова якої вивчається, і належним чином реагувати них; − розвивати здатність до критичного мислення, розуміння чужої точки зору на проблеми, пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається. — намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів; уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

9-й клас

 

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, друзі (автобіографія) Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля) Засоби масової інформації (Інтернет; телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача) Молодіжна культура (течії молодіжної культури, молодіжні організації) Наука і технічний прогрес (визначні вчені) Франція (великі міста, пам’ятки культури) Робота і професія (професії, вибір професії) – надавати інформацію про себе та задавати питання з метою уточнення цієї інформації – висловлювати ставлення до вчинків, думок, позицій інших людей – описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події – характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми – порівнювати факти, явища – надавати інформацію та висловлювати свої почуття та емоції – приймати або відхиляти пропозицію – аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку – робити порівняння подій та фактів – вести дискусію, привертаючи увагу співрозмовника – висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду на отриману інформацію (пропозицію)   Особисті дані. Природні ресурси. Довкілля. Рослинний і тваринний світ. Види радіо- і телепрограм. Сайти в Інтернеті. Течії молодіжної культури. Винаходи. Пам’ятки історії та культури. Характеристики професій. – présent de l’indicatif – futur simple, futur immédiat – imparfait – passé composé – plus-que-parfaitfutur dans le passé – пасивний стан дієслів – умовний спосіб теперішнього часу – les pronoms relatifs composés – les noms de groupe – вживання дієслівних форм після si – структура c’est pour + infinitif   Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається; — адекватно сприймати і ставитися до системи цінностей, норм поведінки, стилю життя, прийнятими в країні, мова якої вивчається, і належним чином реагувати них; − розвивати здатність до критичного мислення, розуміння чужої точки зору на проблеми, пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається. — намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів; уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 9-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису); — розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію; — вибирають необхідну інформацію з прослуханого. Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.   — висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим; — описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь; — розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення. Обсяг висловлювань — у межах 18 речень.     — спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається; — ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою; — розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему; — адекватно поводяться у комунiкативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови; — використовують міміку та жести. Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики. Висловлювання кожного — у межах 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.   — читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі; — знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі); — переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації. Обсяг — у межах 900 друкованих знаків.   — заповнюють анкету тощо; — пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення; — пишуть записку; — повідомлення для друга / члена сім’ї; — пишуть лист-повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти. Обсяг — у межах 18 речень.    

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 562 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.