Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Автор-укладач Лінкевич Н.І
Б У Х Г А Л Т Е Р С Ь К И Й О Б Л І К

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Для студентів спеціальності

Бухгалтерський облік”, 5.03050801 “Фінанси і кредит”, 5.03050401 “Економіка підприємства

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії «Бухгалтерський облік та фінанси» Протокол № 3 від 05.11.2010 Голова циклової комісії ___________________ Н.І. Лінкевич

 Автор-укладач Лінкевич Н.І.

 

Програма розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти підготовки молодших спеціалістів напряму підготовки “Економіка та підприємництво”


Міждисциплінарні зв’язки

Навчальні дисципліни Тема Знати Вміти
Економіка підприємства Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси - структуру основних засобів, вартісну оцінку, знос, амортизацію, порядок формування статутного капіталу - структуру нематеріальних ресурсів і їх характеристики - розраховувати амортизаційні відрахування
  Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства - структуру оборотних коштів - показники використання оборотних коштів
  Трудові ресурси - форми оплати праці - розраховувати зарплату для різних категорій працівників
  Витрати підприємства - класифікацію витрат підприємства - розраховувати собівартість продукції, ціну на роботи, послуги
  Результативність діяльності підприємства - поняття доходу, прибутку - розраховувати величину прибутку
Фінансовий облік Основи побудови фінансового обліку - види обліку - поняття облікової політики   - складати наказ про облікову політику - визначати форму ведення обліку - визначати права та обов’язки бухгалтерів
  Облік праці та її оплати -порядок нараху-вання та оподатку-вання заробітної плати та прирів-нених до них виплат - нараховувати відпускні - нараховувати лікарняні - нараховувати ЄСВ та податок на доходи фізичних осіб
  Облік витрат виробництва - склад витрат - порядок відобра-ження витрат на рахунках обліку - порядок формування виробничої собі-вартості продукції - визначати виробничу собівартість партії випущеної продукції та одиниці - розподіляти загальновиробничі витрати
  Фінансова звітність підприємства - склад фінансової звітності підприємства - порядок складання та подання звітності - терміни подання звітності - складати баланс та звіт про фінансові результати

 


АНОТАЦІЯ

 

до програми курсу “Бухгалтерський облік”

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: навчити ефективно використовувати облікову інформацію для управління виробництвом, вивчити методику відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності.

Завдання дисципліни: використати можливості навчального процесу для вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку.

Предметом навчальної дисципліни є господарські засоби; за їх складом і розміщенням, джерелами утворення і цільового призначення, а також господарські процеси, що стосуються діяльності промислових підприємств.

 

Зміст навчальної дисципліни: охоплює 9 тем:

1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи організації

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

4. План рахунків бухгалтерського обліку

5. Бухгалтерський баланс

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

7. Форми бухгалтерського обліку

8. Облік господарських процесів

9. Основи бухгалтерської звітності

 

 

Курс “Бухгалтерський облік” призначений для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання, відіграє важливу роль в формуванні спеціалістів облікової справи.

Бухгалтери, менеджери, керівники, акціонери державних та приватних підприємств повинні вміти інтерпретувати дані бухгалтерської звітності. Через зростаюче поширення знань в галузі управління, зараз росте коло осіб, яким необхідні знання з бухгалтерського обліку.

Сучасне переосмислення бухгалтерського обліку в суспільстві вимагає створення нових його методологічних основ з необхідністю децентралізованого регулювання багатьох бухгалтерських процедур.

Програма курсу “Бухгалтерський облік” складена на основі анотації дисципліни, що міститься в освітньо-професійній програмі і охоплює 9 тем.

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Програмою дисципліни передбачено вивчення питань теорії бухгалтерського обліку на підприємствах з різними формами власності. Це необхідно фахівцю для правильного відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій підприємств, забезпечення збереження та раціонального використання засобів при нових економічних відносинах.

В результаті вивчення предмета студент повинен знати:

- Загальну характеристику бухгалтерського обліку

- Предмет і метод обліку

- Бухгалтерський баланс

- Систему рахунків бухгалтерського обліку

- Принципи обліку основних господарських процесів

- Документи і документооборот

- Реєстри і форми бухгалтерського обліку.

В результаті вивчення предмета студент повинен уміти:

- Складати бухгалтерський баланс

- Відображати зміни в балансі

- Робити записи за синтетичними та аналітичними рахунками

- Відображати на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції

- Складати бухгалтерські документи

- Робити записи в реєстрі бухгалтерського обліку.

Процес вивчення предмета повинен сприяти:

- Формуванню соціальної активності студентів

- Бережливого ставлення до товарно-матеріальних цінностей

- Раціонального використання ресурсів

- Вихованню працьовитості, уважності, відповідальності, професійного мислення.

Для придбання студентами навичок ведення обліку необхідно планувати проведення практичних занять з основних тем предмета. Практичні заняття повинні сприяти отриманню навиків складання первинних та зведених документів, балансу, відображення на рахунках синтетичного та аналітичного обліку всіх господарських операцій.При викладанні предмета особливу увагу слід приділяти самостійній роботі студентів. Вона може бути організована викладачем під час занять, проведення практичних занять або в позаурочний час. Самостійно студенти можуть вивчати нормативні документи, оформлювати документи і розв’язувати завдання на відображення в обліку господарських операцій.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділи, теми (змістовні модулі дисципліни)   КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Загаль-ний обсяг     В тому числі на
Аудиторні заняття Лекції Лабор. практ. заняття Семінар-ські заняття Самос-тійна робота студен-тів
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи організації    
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку      
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис  
Тема 4. План рахунків бухгалтерського обліку    
Тема 5. Бухгалтерський баланс  
Тема 6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація  
Тема 7. Форми бухгалтерського обліку  
Тема 8. Облік господарських процесів    
Тема 9. Основи бухгалтерської звітності  
Разом:

 


ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 456 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.