Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Результати навчання. На кінець 7-го класу учні
На кінець 7-го класу учні

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 7-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису); — розуміють основний зміст короткого повідомлення; — розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі. — логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою; — передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису; — дають оцінку прочитаному або почутому; — роблять підготовлене повiдомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості. Обсяг висловлювання — у межах 14 речень. — спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається; — беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку. Спілкування будується на набутому мовному та мовленнєвому матеріалі і відповідає цілям, завданням у межах програмної тематики. Висловлення кожного — у межах10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні. — читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі; — знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі). Обсяг — у межах 700 друкованих знаків. — письмово передають інформацію адекватно цiлям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми; — описують предмет, особу, події, явища, об’єкти Обсяг письмового повідомлення у межах 14.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

8 клас

Сфери спілку- вання Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я і мої друзі (друзі по листуванню) Стиль життя (здоровий спосіб життя, активний відпочинок) Література(вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой, відвідування бібліотеки) Засоби масової інформації (преса) Музика (улюблені музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці, відвiдування концерту) Велика Британія (географічне положення, клiмат, населення) Україна (географічне положення, клімат, населення) Шкільне життя ((Школи в Україні та за кордоном. Приміщення. Правила поведінки.)) – висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо) – реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді – обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку – надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям – порівнювати факти, події – оцінювати стан речей, події, факти – коментувати статистичні дані   Повсякденні дії. Види дозвілля. Кореспонденція. Літературні жанри. Обладнання та послуги бібліотеки. Періодичні видання. Музичні жанри/інструменти. Географічні поняття. Країни. Національності. Типи шкіл. Назви навчальних кімнат та шкільного обладнання.   Дієслово: Future-in-the-Past. Sequence of Tenses. Reported Speech. Conditional 1. Модальні дієслова,may, might, ought to. Займенник: неозначені, заперечні. Прикметник: В структурах ‘as…as’, ‘so…as’, зі словами rather, almost, quite. Прислівник: неозначені, заперечні. Adverbial Clause with ‘when’.   Особливості інтонації складносурядних та складнопідрядних речень. — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; ознайомитися з музичною культурою країни, мова якої вивчається; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається. — намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів;   уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

НІМЕЦЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я і мої друзі (друзі по листуванню) Стиль життя (здоровий спосіб життя, активний відпочинок) Література (вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой, відвідування бібліотеки) Засоби масової інформації (преса) Музика (улюблені музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці, відвiдування концерту) Німеччина (географічне положення, клiмат, населення) Україна (географічне положення, клімат, населення) Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном) – висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо) – реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді – обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку – надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям – порівнювати факти, події – оцінювати стан речей, події, факти – коментувати статистичні дані   Види кореспонденції. Чинники здорового способу життя. Літературні жанри. Приміщення та послуги бібліотеки. Періодичні видання. Музичні жанри / інструменти. Географічні поняття. Країни. Національності. Типи шкіл. Приміщення школи. Система оцінювання. Правила поведінки.     Іменник: Власні іменники. Дієслово: Plusquamperfekt. Прислівник: Займенникові прислівники Прийменник: Прийменники з Genitiv: außerhalb, innerhalb, unweit, während, infolge, wegen, trotz. Речення: Означальні підрядні речення (der, die, das). Підрядні часу (nachdem). Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; ознайомитися з музичною культурою країни, мова якої вивчається; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається. — намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів; уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 ФРАНЦУЗЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я і мої друзі (друзі по листуванню) Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги) Шкільна бібліотека(вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой) Засоби масової інформації (преса) Музика (музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці, відвiдування концерту) Великобританія (географічне положення, клiмат, населення) Україна (географічне положення, клімат, населення) Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном) – описувати спосіб життя, ідеали, мрії – висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо) – реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді – обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку – надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям – порівнювати факти, події – розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання – оцінювати стан речей, події, факти – коментувати статистичні дані   Повсякденна діяльність. Види дозвілля. Кореспонденція. Літературні жанри. Бібліотека. Періодичні видання. Музичні жанри/інструменти. Географічні поняття. Країни. Типи шкіл. Приміщення школи. Система оцінювання. Правила поведінки. – présent de l’indicatif – futur simple, futur immédiat – imparfait – passé composé – plus-que-parfaitfutur dans le passé – пасивний стан дієслів – умовний спосіб теперішнього часу – фразеологічні вирази – герундій – безособові форми   Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; ознайомитися з музичною культурою країни, мова якої вивчається; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається. — намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів; уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 535 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.