Лекции.Орг

Поиск:
Та кількісного аналізу
Аналітична хімія

Теоретичні основи якісного

та кількісного аналізу

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчально-методичний посібник
для студентів університетів напряму підготовки «Хімія*»

 

 

Херсон, "Айлант" – 2011

УДК 543

ББК 24.4 я 73

А 64

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1/11-11246 від 09.12.10)

 

 

Рецензенти:

О.М. Федоренко, доктор хім. наук, професор кафедри фізичної та аналітичної хімії Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;

Є.І. Широкий, канд. хім. наук., доцент кафедри технічної хімії та харчових технологій Херсонського національного технічного університету;

С.В. Грузнова, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка

 

 

Шевряков М.В., Повстяний М.В., Яковенко Б.В., Попович Т.А.

А 64 Аналітична хімія: Навч.-метод. посібник для студентів університетів
напряму підготовки «Хімія*». – Херсон: Айлант, 2011. – 404 с.

ISBN 978-966-630-024-2

 

Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу. Розглядається закон діючих мас та його застосування до процесів в аналітичній хімії, роль буферних систем в аналізі, будова та застосування в аналітичній практиці комплексних сполук.

Кількісний аналіз представлений гравіметрією, хімічними титриметричними методами аналізу. Серед фізико-хімічних методів розглядаються теоретичні основи оптичних, електрохімічних, хроматографічних методів аналізу. У посібнику до кожного розділу наводяться запитання до самоперевірки знань студентів, контрольні запитання, контрольні розрахункові задачі та приклади розв’язування окремих типів задач.

Для студентів вищих навчальних закладів.

УДК 543

ББК 24.4 я 73

 

ISBN 978-966-630-024-2 © Шевряков М.В., 2011

© Повстяний М.В., 2011

© Яковенко Б.В., 2011

© Попович Т.А., 2011

Зміст

Передмова. 7

Вступ. Предмет і значення аналітичної хімії 9

 

Частина I. Теоретичні основи аналітичної хімії 13

Розділ 1. Закон діючих мас та його застосування в аналітичній хімії 14

§ 1. Закон діючих мас. 14

§ 2. Застосування закону діючих мас до процесу дисоціації води. 16

§ 3. Застосування закону діючих мас до рівноважних систем “розчин-осад”. Добуток розчинності 17

§ 4. Вплив однойменних і інших йонів на розчинність малорозчинних електролітів. 18

§ 5. Вплив сольового ефекту на розчинність малорозчинного електроліту. 19

§ 6. Розчинність малорозчинного осаду сильного електроліту за рахунок пептизації 21

§ 7. Гідроліз солей. 23

§ 8. Буферні системи. 31

Розділ 2. Характеристика розчинів електролітів та колоїдних систем.. 35

§ 9. Способи вираження концентрації розчинів. 35

§ 10. Електролітична дисоціація. Сильні і слабкі електроліти. 40

§ 11. Колоїдні системи в аналітичній хімії 47

Розділ 3. Координаційні або комплексні сполуки. 59

§ 12. Загальна характеристика комплексних сполук. 59

§ 13. Розвиток теоретичних уявлень про будову комплексних сполук. 60

§ 14. Типи найбільш поширених комплексів. 63

§ 15. Ізомерія комплексних сполук. 65

§ 16. Положення елемента в періодичній системі та його здатність до комплексоутворення. 69

§ 17. Контрольні запитання з теоретичних основ аналітичної хімії 73

 

Частина II. Якісний аналіз. 77

Розділ 4. Загальні положення якісного аналізу. 78

§ 18. Методи якісного аналізу. 78

§ 19. Системи якісного аналізу катіонів. 80

§ 20. Класифікація аніонів. 83

§ 21. Систематичний і дробний хід аналізу. 83

§ 22. Умови проведення якісних реакцій. 85

§ 23. Чутливість аналітичних реакцій. 85

Розділ 5. Задачі з якісного аналізу. 87

§ 24. Приклади розв’язування задач. 87

§ 25. Контрольні задачі 102

 

Частина III. Кількісний аналіз. 117

Завдання і методи кількісного аналізу. 118

Розділ 6. Гравіметричний аналіз. 120

§ 26. Класифікація методів гравіметричного аналізу. 120

§ 27. Вимоги до осадів. 127

§ 28. Умови осадження кристалічних осадів. 131

§ 29. Умови осадження аморфних осадів. 131

§ 30. Розрахунки у гравіметричному аналізі 131

Розділ 7. Задачі з гравіметричного аналізу. 135

§ 31. Приклади розв’язування задач. 135

§ 32. Запитання для самоперевірки. 141

§ 33. Контрольні задачі 142

Розділ 8. Хімічні титриметричні методи аналізу. 146

§ 34. Основні поняття титриметричного аналізу. 146

§ 35. Класифікація методів титриметричного аналізу. 147

§ 36. Прийоми титрування. 148

§ 37. Стандартні розчини. 148

§ 38. Точка еквівалентності і кінцева точка титрування. 150

§ 39. Індикатори. 151

Розділ 9. Кислотно-основне титрування. Метод нейтралізації 153

§ 40.Титранти, їх приготування та стандартизація. 153

§ 41. Визначення кінцевої точки титрування. Кислотно – основні індикатори................................................................................................ 154

§ 42. Вибір індикатора при титруванні 158

§ 43. Криві титрування. 160

§ 44. Розрахунки та побудова кривих титрування. 160

§ 45. Розрахунки індикаторних помилок титрування. 169

Розділ 10. Осаджувальне титрування. 173

§ 46. Побудова та аналіз кривих титрування. 173

§ 47. Індикатори осаджувального титрування. 174

§ 48. Аргентометрія. 176

§ 49. Меркурометрія. 179

Розділ 11. Комплексометричне та комплексонометричне титрування. 181

§ 50. Титрування розчинами комплексоутворюючих речовин. 181

§ 51. Амінополікарбонові кислоти як ліганди в комплексоутворенні 182

§ 52. Утворення і стійкість комплексонів. 185

§ 53. Індикатори для комплексонометричних титрувань. 186

§ 54. Способи комплексонометричного титрування. 199

§ 55. Підвищення вибірковості визначень у комплексонометричному титруванні 201

§ 56. Меркуриметрія. 203

Розділ 12. Окисно-відновне титрування (Редоксиметрія) 206

§ 57. Перманганатометрія. 209

§ 58. Броматометрія. 213

§ 59. Хроматометрія. 214

§ 60. Нітритометрія. 214

§ 61. Церіметрія. 215

§ 62. Йодхлориметрія. 217

§ 63. Йодометрія. 218

§ 64. Аскорбінометрія. 221

Розділ 13. Запитання і вправи з титриметричних методів аналізу. 223

§ 65. Запитання для самоперевірки. 223

§ 66. Розрахунки в титриметричному аналізі 226

§ 67. Задачі з титриметричних методів аналізу. 232

 

Частина IV. Фізико-хімічні методи аналізу. 249

Розділ 14. Оптичні методи аналізу. 250

§ 68. Фотоколориметрія. 253

§ 69. Спектрофотометрія. 254

§ 70. Люмінесцентний аналіз. 256

§ 71. Рефрактометричний аналіз. 259

§ 72. Поляриметричний аналіз. 260

§ 73. Інтерферометрія. 262

§ 74. Емісійний спектральний аналіз. 264

§ 75. Атомно-абсорбційний спектральний аналіз. 268

§ 76. Нефелометричний та турбідіметричний методи аналізу. 271

§ 77. Запитання для самоперевірки та контрольні запитання з оптичних методів аналізу. 273

Розділ 15. Електрохімічні методи аналізу. 277

§ 78. Кондуктометрія. 277

§ 79. Потенціометричні методи аналізу. 282

§ 80. Полярографія. 287

§ 81. Амперометричне титрування. 290

§ 82. Кулонометричний аналіз. 291

§ 83. Електрофоретичні методи аналізу. 293

§ 84. Запитання для самоперевірки та контрольні запитання з електрохімічних методів аналізу. 304

Розділ 16. Хроматографічні методи аналізу. 307

§ 85. Адсорбційна хроматографія. 309

§ 86. Розподільна хроматографія. 313

§ 87. Газова хроматографія. 319

§ 88. Йонообмінна хроматографія. 336

§ 89. Молекулярно-ситова хроматографія. 346

§ 90. Запитання для самоперевірки та контрольні запитання з хроматографічних методів аналізу. 349

Додатки . 352

Список використаної літератури. 403


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 696 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

60 - | 50 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.