Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Контроль знань, вмінь та навичок
 

Поточний контроль (ПК) включає контроль теоретичних знань (за тестами), практичних вмінь та навичок студентів (за завданнями):

ПК 1 – теми 1, 2, 3

ПК 2 - тема 4,5,6.

На кожному практичному занятті перші 10-12 хв. присвячується фронтальному експрес–опитуванню за матеріалом, що вивчається.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

 

Критерії оцінки знань

Розрахунково-графічна робота

 

При перевірці розрахунково-графічної роботи виставляються диференційовані оцінки з кожного питання. Загальна оцінка за роботу - середнє арифметичне з відповідним округленням.

“Відмінно” – виставляють при правильному розв’язанні завдання та всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен реалізуватися творчий підхід, вміння аналізувати, використовувати довідкові матеріали.

“Добре” – виставляють при достатньо повному й правильному розв’язанні завдання. Крім того, повинно бути показано вміння використовувати довідкову літературу.

“Задовільно” – виставляють при правильному розв’язанні поставлених завдань при наявності різних непринципових огріхів чи помилок.

“Незадовільно” – виставляють при неправильній відповіді на розв’язані завдання та при наявності принципових помилок при розв’язанні.

 

 

Іспит

Екзамен з дисципліни студент складає відповідно до кваліфікаційних вимог спеціальності 6.092200 - “Електричний транспорт” кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Студент дає правильні відповіді на запитання з теоретичної частини курсу, показує обізнаність з матеріалами навчальної програми та вміння виконувати прикладні задачі, аналогічні тим, що розв'язувались під час практичних занять. При відповіді можливі скорочення окремих питань без грубих помилок.

Оцінка "відмінно" - 5 балів. "Відмінно" виставляють при всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен реалізуватися творчий підхід та вміння аналізувати, а також уміння використовувати довідкові матеріали. Розрахунки не мають помилок.

Оцінка "добре" - 4 бали. "Добре" виставляють при достатньо повній та правильній відповіді на запитання, студент дає відповіді з теоретичної частини, показує обізнаність з матеріалами програмного курсу, наводить необхідні алгоритми з економічних розрахунків. Розрахунки мають несуттєві помилки.

Оцінка "задовільно" - 3 бали. "Задовільно" виставляють, якщо студент дає відповідь на теоретичні й практичні запитання в узагальненому вигляді без проробки деталей або допускає суттєві помилки, що призводять до висновків, які не дозволяють вважати ці результати правильними. При цьому допущені різні непринципові похибки чи помилки.

Оцінка "незадовільно" - 2 бали. "Незадовільно" виставляють при неправильній відповіді на поставлені теоретичні запитання чи при наявності принципових помилок у розрахунках. При відповіді допущені грубі помилки.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.