Лекции.Орг

Поиск:


VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя




Основним завданням підготовки педагогічних кадрів до здійснення формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є забезпечення неперервності у формуванні культури здоров'я особистості як невід'ємної складової її професійної компетентності та адаптації до гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу.

Система підготовки кадрів включає кілька рівнів відповідно до структури ступеневої освіти в Україні.

З цією метою здійснюється підготовка спеціалістів з валеології у поєднанні з підготовкою за суміжними спеціальностями (дошкільне виховання, початкове навчання, біологія, фізична культура, психологія, основи медичних знань, соціальна педагогіка, дефектологія).

Умовою для підготовки педагогічних кадрів є введення Міністерством освіти і науки України професії "валеолог" до Класифікатора професій ДК 003-95 (зміни та доповнення № 4).

Класифікатором професій передбачена підготовка вчителів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр", "спеціаліст , "магістр".

У навчальних планах педагогічних вищих навчальних закладів І-П рівнів акредитації, які готують асистента валеолога, передбачено курси "Основи валеології" (обсяг - один кредит) та "Методика викладання навчального курсу для початкової школи "Основи здоров'я" (один кредит), які повинні сформувати індивідуальну валеологічну культуру майбутнього педагога, забезпечити його підготовку до проведення системної навчально-виховної роботи.

Система підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" включає вивчення курсів: "Вікова фізіологія з основами гігієни дітей", "Основи педагогічної валеології", "Теорія і методика викладання основ здоров'я" і педагогічну практику (загальний обсяг часу - не менше 5 кредитів). Перелік спецкурсів формується з урахуванням основної спеціальності студента. В кінці вивчення курсу (курсів) з питань формування здорового способу життя студенти складають іспит (залік).

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" передбачає вивчення курсу "Теорія, методологія, методика формування здорового способу життя", спецкурсів відповідно до основних аспектів валеології.

Післядипломна перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з формування здорового способу життя відбувається на базі педагогічних вищих навчальних закладів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які мають ліцензію на такий вид діяльності.

У планах навчальних курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти забезпечується диференційований підхід до слухачів:

а) керівні кадри освіти вивчають обов'язковий курс "Основи здоров'я" (обсягом до 18 годин);

б) для вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкових класів та класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів з метою ознайомлення з валеолопчними технологіями, окрім обов'язкового курсу "Основи здоров'я", вивчається спецкурс "Основи педагогічної валеології";

в) викладачі природничого профілю, фізкультури, психології розширюють одержані у вищих навчальних закладах знання при вивченні курсів "Валеофілософія", "Педагогічна валеологія", "Методика викладання основ здоров'я", спецкурсів з інноваційних методик формування здорового способу життя (ознайомлення здіяльністю закладів Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю).

Педагогічні кадри, відповідно до планів Міністерства освіти і науки України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, міських (районних) відділів освіти, залучаються до участі у постійно діючих методичних семінарах, семінарах-тренінгах, інформаційно-методичних нарадах, школах педагогічної майстерності, роботі "круглих столів", науково-практичних конференціях тощо.

Підготовка кадрів щодо реалізації Концепції має передбачати:

• теоретичну підготовку (введення обов'язкового навчального спецкурсу для всіх категорій педагогічних кадрів "Педагогіка здорового способу життя", який забезпечує засвоєння інноваційних педагогічних систем, технологій виховання і навчання та системи управління цим процесом);

• засвоєння вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та положень, які випливають з них, для побудови змісту, вибору форм та методів навчання, способів та критеріїв оцінки досягнення цілей навчання;

• розробку стандартів якості підготовки і технології об'єктивного визначення ступеню відповідальності кожного фахівця, який отримав відповідну професійну освіту;

• розробку нової моделі виховання та навчання, нових навчально-методичних матеріалів для проведення занять та практичного засвоєння нової тренінгової методики;

• збір, узагальнення та системний аналіз світових та національних досягнень у навчанні здоровому способу життя та оперативну корекцію змісту навчання, навчальних та виховних технологій, способів активізації пізнавальної діяльності дітей та молоді, роботи педагога.






Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 522 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:




© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.