Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Основним завданням підготовки педагогічних кадрів до здійснення формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є забезпечення неперервності у формуванні культури здоров'я особистості як невід'ємної складової її професійної компетентності та адаптації до гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу.

Система підготовки кадрів включає кілька рівнів відповідно до структури ступеневої освіти в Україні.

З цією метою здійснюється підготовка спеціалістів з валеології у поєднанні з підготовкою за суміжними спеціальностями (дошкільне виховання, початкове навчання, біологія, фізична культура, психологія, основи медичних знань, соціальна педагогіка, дефектологія).

Умовою для підготовки педагогічних кадрів є введення Міністерством освіти і науки України професії "валеолог" до Класифікатора професій ДК 003-95 (зміни та доповнення № 4).

Класифікатором професій передбачена підготовка вчителів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр", "спеціаліст , "магістр".

У навчальних планах педагогічних вищих навчальних закладів І-П рівнів акредитації, які готують асистента валеолога, передбачено курси "Основи валеології" (обсяг - один кредит) та "Методика викладання навчального курсу для початкової школи "Основи здоров'я" (один кредит), які повинні сформувати індивідуальну валеологічну культуру майбутнього педагога, забезпечити його підготовку до проведення системної навчально-виховної роботи.

Система підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" включає вивчення курсів: "Вікова фізіологія з основами гігієни дітей", "Основи педагогічної валеології", "Теорія і методика викладання основ здоров'я" і педагогічну практику (загальний обсяг часу - не менше 5 кредитів). Перелік спецкурсів формується з урахуванням основної спеціальності студента. В кінці вивчення курсу (курсів) з питань формування здорового способу життя студенти складають іспит (залік).

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" передбачає вивчення курсу "Теорія, методологія, методика формування здорового способу життя", спецкурсів відповідно до основних аспектів валеології.

Післядипломна перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з формування здорового способу життя відбувається на базі педагогічних вищих навчальних закладів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які мають ліцензію на такий вид діяльності.

У планах навчальних курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти забезпечується диференційований підхід до слухачів:

а) керівні кадри освіти вивчають обов'язковий курс "Основи здоров'я" (обсягом до 18 годин);

б) для вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкових класів та класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів з метою ознайомлення з валеолопчними технологіями, окрім обов'язкового курсу "Основи здоров'я", вивчається спецкурс "Основи педагогічної валеології";

в) викладачі природничого профілю, фізкультури, психології розширюють одержані у вищих навчальних закладах знання при вивченні курсів "Валеофілософія", "Педагогічна валеологія", "Методика викладання основ здоров'я", спецкурсів з інноваційних методик формування здорового способу життя (ознайомлення здіяльністю закладів Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю).

Педагогічні кадри, відповідно до планів Міністерства освіти і науки України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, міських (районних) відділів освіти, залучаються до участі у постійно діючих методичних семінарах, семінарах-тренінгах, інформаційно-методичних нарадах, школах педагогічної майстерності, роботі "круглих столів", науково-практичних конференціях тощо.

Підготовка кадрів щодо реалізації Концепції має передбачати:

• теоретичну підготовку (введення обов'язкового навчального спецкурсу для всіх категорій педагогічних кадрів "Педагогіка здорового способу життя", який забезпечує засвоєння інноваційних педагогічних систем, технологій виховання і навчання та системи управління цим процесом);

• засвоєння вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та положень, які випливають з них, для побудови змісту, вибору форм та методів навчання, способів та критеріїв оцінки досягнення цілей навчання;

• розробку стандартів якості підготовки і технології об'єктивного визначення ступеню відповідальності кожного фахівця, який отримав відповідну професійну освіту;

• розробку нової моделі виховання та навчання, нових навчально-методичних матеріалів для проведення занять та практичного засвоєння нової тренінгової методики;

• збір, узагальнення та системний аналіз світових та національних досягнень у навчанні здоровому способу життя та оперативну корекцію змісту навчання, навчальних та виховних технологій, способів активізації пізнавальної діяльності дітей та молоді, роботи педагога.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 492 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.