Лекции.Орг

Поиск:
Основні поняття. Визначення "освіта "рівний-рівному" набуло поширення у зв'язку з визнанням ефективності результатів впровадження проектів популяризації
Визначення "освіта "рівний-рівному" набуло поширення у зв'язку з визнанням ефективності результатів впровадження проектів популяризації здорового способу життя в країнах Європейської співдружності та інших країнах світу. Поняття "освіта рівний-рівному" базується на тому, що головну участь у поширенні знань бере сама молодь. Переваги методу освіти "рівний-рівному" полягають у тому, що підліткове середовище є природним соціокультурним середовищем для однолітків, доступність до якого дорослим обмежена віком, соціальним статусом, мовою, стилями комунікації та ефективності впливів.

Нині в світі діє велика кількість проектів, в основі яких лежить метод освіти "рівний-рівному". Проте єдиного визначення цього поняття немає, що зумовлено тим, що кожна з країн, яка впроваджує метод, орієнтується передусім на культурні традиції своєї системи освіти й особливості своєї нації. Тому кожна національна програма дає своє визначення цього поняття.

Освіта "рівний-рівному" оцінюється як соціально-педагогічне явище. Тому, згідно з Концепцією, вона розглядається в кількох аспектах. Насамперед, це соціальний підхід (політика) формування у молодої людини ідеалу здоров'я і здорового способу життя через набуття превентивних знань, навичок, умінь, психологічних якостей і установок на соціальне відповідальну поведінку. Це й технологія, оскільки передбачає послідовну систему активних дій лідерів-підлітків і тренерів-педагогів, спрямованих на спростування міфів, уявлень, моделей поведінки, які ведуть до втрати здоров'я, і заміну їх позитивними орієнтирами життєвого вибору через поширення достовірної інформації, та зразків власного прикладу життєвої позиції лідерів.

Освіта рівних визначає передавання достовірної інформації авторитетними особистостями, довіра до яких і є основною умовою опанування превентивними знаннями. Вона також є прийомом більшої доступності знань про здоровий спосіб життя, запобігання негативній поведінці і визначає організацію превентивної діяльності, з опанування знань, умінь та навичок, що формують установки, для усвідомлення переваг здорового способу життя. "Рівний-рівному" -це освітній метод, завдяки якому в процесі комунікативної діяльності відбувається обмін знаннями і вміннями, що, у свою чергу, сприяє формуванню достовірних знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя й запобігання негативним вчинкам.

Отже, навчання здорового способу життя за методом "рівний-рівному" - це суспільне корисна діяльність молоді, яка полягає в передаванні знань, умінь і навичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню тютюнокурінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ та іншим негативним явищам.

Для спрощення сприймання ми визначаємо освіту "рівний-рівному" як соціальний метод (далі просто метод) реалізації просвітницької роботи.За цим визначенням метод є соціально-педагогічним явищем.

Національне визначення поняття апробовано в ході роботи міжнародного (Таллінн, 1999) та Національного (Тернопіль, 1999) семінарів, присвячених розвитку методології освіти "рівний-рівному" у країнах Центральної і Східної Європи, Співдружності Незалежних Держав і Балтійських країн.

Відповідно до методу просвітницька робота розглядається в Широкому і вузькому значенні. У широкому значенні - це просвітницька робота щодо здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя розглядається як форма життєдіяльності людини, що забезпечує стан духовного, психічного, фізичного і соціального розвитку, що має безперечну соціальну цінність і користь для самої людини.У вузькому значенні — це просвітницька робота з певних проблем: наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ХПСШ, навичок комунікації, розвитку особистості, формування лідерських якостей, знань прав і соціальних гарантій у збереженні здоров'я тощо.

Процес спілкування визначається як основна умова просвітницької роботи в міжособистісній, міжгруповій і соціальній комунікаціях. Результативність методу - система закладених життєвих цінностей молодої людини на активну соціальну позицію, у просвітницькій роботі серед однолітків, і здатність особи вести здоровий спосіб життя та власним прикладом доводити його переваги. Реалізація методу базується на технології ступеневого навчання: підготовці педагогів-тренерів, навчанні ними підлітків-лідерів і проведенні підлітками-лідерами просвітницької роботи серед ровесників.

Підліток-лідер.Метод відрізняється від традиційних превентивних підходів насамперед тим, що молодим людям надається роль експертів та ініціаторів профілактичного впливу на однолітків. Підлітки набувають досвіду позитивного впливу на особистості й групи, недоступні для дорослих. Підліток-лідер - це особистість, що є носієм знань, цінностей, привабливих для однолітків, які вони бажають наслідувати. Лідерські якості підлітка-лідера в колі однолітків завжди оцінювались позитивно. Відповідно до узагальненого поняття метод розглядає лідерів-підлітків як спеціально підготовлених непрофесійних педагогів (рівних педагогів), які навчають і мотивують своїх однолітків на здоровий спосіб життя.

Тренер-педагог.Передумовою ефективності методу є наявність лідерських якостей фахівця (вчителя, лікаря, соціального працівника тощо) серед учнів. З точки зору учнівської молоді такий фахівець має бути лідером: досконало володіти своїми фаховими знаннями бути близьким до розуміння потреб молоді, її прагнень не бути зверхнім, допомагати соціальному становленню не лише в межах своїх формальних функцій, а й виходячи з розуміння проблем підлітків. Складовими цінностей, що сприймають підлітки, є висока духовність, без якої фахівець втрачає свою привабливість як людина і не може повноцінно виконувати свою просвітницьку місію. Виходячи з сучасних визначень, він має створити умови, щоб стати тренером соціальних умінь. Отже, тренер-педагог - це фахівець, який створює умови для ведення просвітницької роботи підлітками-лідерами серед своїх ровесників. Він користується незаперечним авторитетом серед підлітків, володіє технологіями соціального навчання і здатний "відтренувати" інтелектуальні, вольові й емоційні якості підлітків-лідерів, необхідні для здійснення ними освіти "рівний-рівному".

Підходи освіти "рівний-рівному"

Діяльнісний підхідрозглядає освіту "рівний-рівному" як активну соціальне корисну діяльність щодо здорового способу життя.

Особистісно орієнтований підхідспрямовує її на активізацію позитивних якостей учасників просвітницької взаємодії. Він забезпечує високий рівень індивідуальної роботи і сприяє розвитку розуміння, співчутливості, взаємодопомоги тощо.

Духовно-змістовий підхідґрунтується на духовному потенціалі суспільства, надбаннях національної та світової культур.

Системний підхідрозглядає освіту "рівний-рівному" як органічний елемент багаторівневої і взаємообумовленої соціально-педагогічної системи формування здорового способу життя.

Конкретно-історичний підхідзумовлює формування здорового способу життя відповідно до гостроти проблеми у конкретній історичній ситуації, зокрема тій, що склалася сьогодні в Україні, яка, на жаль характеризується найвищим у Європі рівнем поширення ВІЛ/СНІДу, ХПСШ, наркоманії і несприятливими чинниками забезпечення здорового способу життя населення в Цілому.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 970 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

452 - | 299 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.