Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зоване навчанн€ та самоосв≥та
‘ормуванн€ здорового способу житт€ Ї за своЇю сутн≥стю системоутворювальним проектом, €кий спр€мований на д≥агностику, корекц≥ю функц≥онального, психоф≥з≥олог≥чного та духовно-морального стану людини.

—истемн≥сть пол€гаЇ у взаЇмопогоджених знанн€х, ум≥нн€х, навичках, сформованих у д≥тей та молод≥, €к≥ забезпечують необх≥дний р≥вень њх працездатност≥, морал≥ та духовност≥. ƒл€ цього необх≥дн≥ основн≥ положенн€ ф≥з≥олог≥њ, психолог≥њ людини, соц≥олог≥њ, сум≥жних дисципл≥н, €к≥ в сукупност≥ дозвол€ть реал≥зувати необх≥дн≥ здоров'€збер≥гаюч≥, здоров'€зм≥цнююч≥, здоров'€формуюч≥ технолог≥њ щодо св≥домого ставленн€ до власного здоров'€ ≥ про€вл€тис€ у в≥дпов≥дних позитивних вчинках ≥ д≥€х.

¬казане св≥дчить про доц≥льн≥сть формуванн€ таких знань про:

- ф≥зичне здоров'€: орган≥зм людини €к б≥олог≥чна система; органи ≥ системи життЇзабезпеченн€, њх функц≥њ ≥ здоровий стан; ф≥з≥олог≥чна д≥€льн≥сть, б≥ох≥м≥чн≥ процеси ≥ здоров'€; г≥г≥Їна т≥ла; г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи; рух ≥ здоров'€; генетичне здоров'€; репродуктивне здоров'€; статеве вихованн€; проф≥лактика хвороб, що передаютьс€ статевим шл€хом ≥ —Ќ≤ƒу; культура харчуванн€; ф≥зична гармон≥€ т≥ла;

- псих≥чне здоров'€ (психолог≥чний комфорт): ≥ндив≥д, особист≥сть, ≥ндив≥дуальн≥сть; псих≥ка людини; ≥ндив≥дуально-типолог≥чн≥ особливост≥ людини; емоц≥њ, почутт€, вол€, св≥дом≥сть; сфера п≥знанн€, самосв≥дом≥сть, самооц≥нка, саморегул€ц≥€, самоактуал≥зац≥€, самовихованн€; основн≥ псих≥чн≥ процеси, њх вплив на здоров'€; мотивац≥€ повед≥нки ≥ ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтац≥њ; психолог≥€ сп≥лкуванн€; стрес, психотравма; дев≥антна повед≥нка; попередженн€ шк≥дливих звичок; психолог≥чна самодопомога; резерви псих≥чних можливостей людини; вплив засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та мистецтва на псих≥чне здоров'€ людини;

- духовне здоров'€: здоров'€ в систем≥ загальнолюдських, ц≥нностей; духовн≥сть людини €к основа здоров'€; духовн≥ вченн€ про здоров'€; ≥деал здоровоњ людини; духовн≥ ц≥нност≥ ≥ засоби розвитку духовност≥; здоров'€ в систем≥ життЇвих ц≥нностей народу, традиц≥њ культури здоров'€ украњнського народу; нац≥ональн≥ особливост≥ формуванн€ здоров'€, календарн≥ народн≥ св€та ≥ здоров'€;

- соц≥альне здоров'€ (соц≥альне благополучч€): людина €к елемент соц≥уму; насл≥дки антропоцентричного ставленн€ до навколишнього середовища; етика родинних зв'€зк≥в; соц≥альн≥ потреби та ≥нтереси; мотивац≥€ повед≥нки; соц≥альне забезпеченн€ життЇво важливих потреб; соц≥альна адаптац≥€; ергоном≥чн≥ аспекти формуванн€ здоров'€; асоц≥альна повед≥нка; попул€ц≥йне здоров'€; здоров'€ нац≥њ; держава, право ≥ здоров'€; права ≥ обов'€зки громад€нина у ставленн≥ до власного здоров'€ та здоров'€ оточуючих; шк≥дливий вплив наркотичних речовин на здоров'€; попередженн€ соматичних ≥ ≥нфекц≥йних захворювань, хвороб, що передаютьс€ статевим шл€хом ≥ —Ќ≤ƒу; здоровий спос≥б житт€; культура здоров'€.

≈фективн≥сть процесу формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ залежить в≥д в≥дпов≥дноњ спр€мованост≥ виховного процесу, форм та метод≥в його орган≥зац≥њ. —еред форм ≥ метод≥в процесу формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ пр≥оритетна роль належить активним методам, що ірунтуютьс€ на демократичному стил≥ взаЇмод≥њ, спри€ють формуванню критичного мисленн€, ≥н≥ц≥ативи й творчост≥. ƒо них також належать соц≥альне проектуванн€, метод в≥дкритоњ трибуни, ситуац≥йно-рольова гра, соц≥ально-психолог≥чний трен≥нг, ≥нтелектуальний аукц≥он, метод анал≥зу соц≥альних ситуац≥й з морально-етичним характером, гра-драматизац≥€ тощо.

ƒоц≥льно застосовувати традиц≥йн≥ методи: бес≥да, диспут, лекц≥€, сем≥нар, роз'€сненн€, переконанн€, позитивний ≥ негативний приклади, методи виробленн€ звичок, методи вправ, контролю ≥ самоконтролю, створенн€ громадськоњ думки тощо.

«астосуванн€ цих метод≥в спри€Ї утворенню у д≥тей та молод≥ адекватноњ моральноњ самооц≥нки, орган≥зац≥њ д≥Ївоњ роботи з формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€, перебудов≥ ≥ зм≥н≥ асоц≥альних форм в њхн≥й повед≥нц≥ на соц≥ально значущ≥; п≥дтримц≥, посиленню позитивних моральних спонук, актив≥зац≥њ њх про€в≥в чи загальмуванню негативних мотив≥в, зниженню њх сили, утриманню д≥тей та молод≥ в≥д про€ву деструктивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€.

« нетрадиц≥йних, дл€ педагог≥ки, метод≥в ефективно д≥ють методи "педагог≥чноњ психотерап≥њ", а саме: саморегул€ц≥њ, педагог≥чного аутотрен≥нгу, рефлексотерап≥њ. ÷≥ методи створюють певну Їдн≥сть ≥ доповнюють один одного.

ќрган≥зоване навчанн€ зд≥йснюЇтьс€ у дошк≥льних, загальноосв≥тн≥х, позашк≥льних, профес≥йно-техн≥чних, вищих навчальних закладах, у закладах п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти за умови вир≥шенн€ таких основних завдань:

1) участь у реал≥зац≥њ державних стандарт≥в початковоњ, середньоњ, вищоњ осв≥ти та в≥дпов≥дного комплексу нормативних, навчально-методичних, ≥нших документ≥в, €к≥ регламентують та унормовують орган≥зац≥ю навчально-виховного процесу п≥д кер≥вництвом педагог≥в;

2) орган≥зац≥€ навчанн€ д≥тей та молод≥ з використанн€м традиц≥йних та ≥нновац≥йних форм ≥ метод≥в.

—амоосв≥та базуЇтьс€ на необх≥дност≥ людини формувати, збер≥гати та зм≥цнювати власне здоров'€ з використанн€м навчально-методичноњ бази та техн≥чних засоб≥в, що забезпечують самост≥йне навчанн€.

—амоосв≥та можлива за таких умов:

1) на€вн≥сть осв≥тньо-профес≥йних та осв≥тньо-наукових програм п≥дготовки д≥тей та молод≥ до веденн€ здорового способу житт€ з конкретними методичними рекомендац≥€ми та коментар€ми;

2) на€вн≥сть доступноњ науковоњ та навчально-методичноњ л≥тератури з ц≥Їњ проблеми у б≥бл≥отеках, книжкових магазинах, електронних п≥дручниках, в ≤нтернет, електронних засобах масовоњ ≥нформац≥њ;

3) розгалужена мережа консультативних пункт≥в з наданн€ практичноњ допомоги в оволод≥нн≥ знанн€ми, ум≥нн€ми та навичками формуванн€, збереженн€ та зм≥цненн€ власного здоров'€ п≥д кер≥вництвом педагог≥в, методист≥в та психолог≥в.

—амоосв≥та д≥тей та молод≥ з формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ може зд≥йснюватис€ також за участю державних, комерц≥йних телев≥з≥йних ≥ рад≥опрограм.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 678 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2111 - | 1916 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.